terms

listen to the pronunciation of terms
Английский Язык - Турецкий язык
{i} şartlar

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi. - According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.

adlandır
{i} ücret
anlaşma koşulları
ara

Onların komşularıyla arası iyi. - They're on good terms with their neighbors.

Tom'un Mary ile arası iyidir. - Tom is on good terms with Mary.

vadeler
(Kanun) hükümler
koşullar

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır. - Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it.

bilimsel terimler
{i} fiyat

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

{i} samimiyet
{i} yakınlık
terim/vade/dönem/koşul
(Eğitim) terimler

Genel terimler kullanacağım. - I will use general terms.

Teknik terimlerle yazıldığı için bu kitabı anlamak çok zor. - Written in technical terms, this book is very difficult to understand.

term
terim

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Radyoaktivite, kimyasal bir terimdir. - 'Radioactivity' is a chemical term.

term
devre
come to terms
uzlaşmak
term
isimlendirmek
term
dönem

İkinci dönem dün sona erdi. - The second term came to an end yesterday.

Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor. - Most students are doing preparation for the term examination.

terms and conditions
(Kanun) şartlar ve koşullar
terms of reference
(Kanun) tüzük
terms of reference
(Ticaret) şartname
terms of service
hizmet kullanım şartları
terms of trade
(Ticaret) dış ticaret hadleri
terms of use
kullanım şartları
terms of delivery
teslim şartları
terms of issue
ihraç şartları
terms of payment
ödeme koşulları
terms of sale
satış koşulları
terms of sale
satış şartları
terms of trade
ticaret hadleri
terms of reference
referans açısından
terms of references
referanslar açısından
terms of service
hizmet koşulları
terms of trade
ticarat hadleri
terms of use
Kullanım koşulları

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

terms and phrases
kelimeler ve cümleler
terms and phrases
terimler ve cümleler
terms of agreement
anlaşma şartları
terms of agreement
(Ticaret) sözleşme esasları
terms of contract
(Ticaret) sözleşme esasları
terms of delivery
(Ticaret) teslim koşulları
terms of guarantee
garanti şartları
terms of payment
(Ticaret) ödeme şartlan
terms of purchase
(Ticaret) satınalma koşulları
terms of reference
(Askeri) Görev talimatı
terms of reference
(Avrupa Birliği) çalışma şartnamesi
terms of reference
(Askeri) (TOR) GÖREV TALİMATI (GÖREV VE SORUMLULUKLAR)
terms of sale
(Ticaret) satış şartlan
terms of sales
(Ticaret) satış şartları
textile terms
(Tekstil) tekstil terimleri
in terms of
açısından

O, para açısından her şeyi düşünüyor. - He thinks of everything in terms of money.

Para açısından her şeyi düşünmeye eğilimli. - He tends to think of everything in terms of money.

term
terim/vade/dönem
in operational terms
Operasyonel açıdan
come to terms
(with) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
come to terms with
(kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek
in terms of
açıdan: Don't look at the situation in those terms! Duruma o açıdan bakma!
on equal terms
eşit şartlarda
on equal terms
eşit düzeyde
term
{i} süre

Nancy beş yıldan fazla süredir ablam ile iyi ilişkiler içindedir. - Nancy has been on good terms with my sister for more than five years.

Başkanın görev süresi dört yıldır. - The president's term of office is four years.

term
{i} ifade
come to terms on something
anlaşmak
come to terms with
anlaşmaya varmak
come to terms with
uzlaşmak
come to terms with
hesaplaşmak
come to terms with
anlaşmak
contract terms
(Kanun) sözleşme hükümleri
default terms
(Bilgisayar) vadeler
deferred terms
(Ticaret) taksitle ödeme
dictionary of technical terms
teknik terimler sözlüğü
general terms
genel koşullar
gross terms
(Ticaret) brüt hükümler
in high terms
överek
in high terms
göklere çıkararak
in plain terms
açıkça
in real terms
gerçek anlamda
in simple terms
açıkça
in simple terms
basitçe
in terms of
(Kanun) üzerinden
in terms of
yönünden
in terms of
yönden
in terms of
bir dille
in terms of
açıdan

Her şeye parasal açıdan bakıyorsun. - You see everything in terms of money.

in terms of
bakımından, açısından
payment terms
vadeler
payment terms
(Ticaret) ödeme vadeleri
sell on easy terms
(Ticaret) taksitle satmak
term
(Ticaret) ücret
term
sınırsız
term
{i} regl dönemi
term
yarıyıl
term
(Kanun) translation
term
anlaşmak
term
koşul

Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Terms of use may be changed without notice.

O koşulları kabul eder misin? - Would you accept those terms?

term
-e ... demek
term
kavram
term
(Askeri) miat
term
(Ticaret) fiyat

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

term
(Ticaret) termin

Güney terminali nerede? - Where is the south terminal?

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

term
(Tıp) term
term
(Ticaret) koşullar

Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti. - The next step was to negotiate terms of a peace treaty.

O koşulları kabul eder misin? - Would you accept those terms?

terms of reference
(İnşaat) görev tanımı
come to terms with
kabullenmek
come to terms with
boyun eğmek
contractual terms
sözleşme koşulları
credit terms
kredi şartları
freight terms
taşıma koşulları
in no uncertain terms
açık açık
in no uncertain terms
kızgınlıkla
in terms of
k.dili. -e gelince, -ce/-çe: In terms of money she's
in terms of
-e göre
on good terms with
ile iyi arkadaş
term
demek
term
(okul) dönem
term
{i} söz

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır. - Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it.

terms of reference
(Hukuk) iş tanımı
think in terms of
düşünmek
think in terms of
gözden geçirmek
$100 million in bond trader's terms
100.000.000 $ tahvil tüccar açısından
according to the terms of the agreement
sözleşmeye uygun
actual terms, actual conditions
gerçek şartları, fiili şartlar
be on good terms
iyi ilişkiler olmak
be on good terms with
araları iyi olmak
bring to terms
koşulları getirmek
cash terms
peşin fiyatlar
come to terms
Anlaşmak, mutabık kalmak, mutabakata varmak
come to terms with
(tatsız bir gerçeği) kabullenmek
come to terms with
ile anlaşmak, ile mutabık kalmak, ile mutabakata varmak
commodity terms of trade
mal ticaret hadleri
excellent terms
mükemmel şartları
factoral terms of trade
faktör ticaret halleri
in broad terms
geniş anlamda
in general terms
Genel anlamda
in terms of
konuşma dili -e gelince, -ce/-çe: She's got no problems in terms of money. Paraca hiçbir sorunu yok
in terms of
açıdan: "Don't look at the situation in those terms! - Duruma o açıdan bakma!"
landed terms
bosaltmada teslim şartı ile yapılan satış
maintenance terms
bakım şartları
offensive terms for a jew
Bir Yahudi için saldırı şartları
on accommodating terms
terimler barındıran üzerinde
on good terms with
ile iyi ilişkiler içinde, ile iyi arkadaş
on terms
(deyim) (spor) Berabere
on terms
(deyim) Dost halde
payment terms
Ödeme koşulları
regarding or in terms of cladistics
ilgili veya cladistics açısından
relative terms
nispi
romanize terms
terimleri Latin alfabesine dönüştürmek
systematic terms
sistematik açısından
term
{i} sınır taşı
the terms of
terimlerin
under the terms of this agreement
Bu anlaşmanın şartları altında
term
{f} isim vermek
term
{i} doğum zamanı
term
{f} adlandırmak
term
(Tıp) Had, hudut, sınır
term
terim,v.adlandır: n.terim
term
çağırmak
term
bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan kelime
term
{f} -e ... demek, -e ... adını
term
{i} mat. terim
term
deyi
term
(Hukuk) vade

Senin uzun vadeli planların nedir? - What are your long term plans?

Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi. - According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.

term
adet dönemi
term
eks
term
(Hukuk) müddet
term
(Tıp) Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi
term
şart

Fiyatı düşürürsen şartları kabul ederim. - I'll agree to the terms if you lower the price.

Biz bir zamanlar düşmandık fakat baltayı gömdük ve şimdi birbirimizle dostane şartlardayız. - At one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.

term
iki şahıs veya iki şey arasındaki ilişkiler
term
adlandır
term
{i} çoğ. (kontrata ait) şartlar, koşullar
term
ıstılah
term
mukavele şartları
Английский Язык - Английский Язык
document write(buildTermList()) document close() Definition
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
The various clauses that make up a contract Sometimes used to described the financial portions of the contract only
Terms and set expressions used in the administration and in the field of science policy
the percentage discount from the recommended retail price given to the bookseller
The conditions or requirements set forth in a credit contract or agreement, such as a promissory note or installment contract
121,160 Entries: 117,469 New terms: 8,122 New entries : 7,660
Requirements for passing a paper other than obtaining an overall C grade or better, e g participation in tutorials, practical work, etc to a satisfactory level
The period of time that an agreement is in effect
The combination of the length of time for which a loan is taken out, the interest rate payable and any other agreement reached for the loan
Simplest form of life assurance The insured person or persons are covered against death within a fixed period subject to the payment of the premiums, which is normally monthly or yearly If an insured person dies within the policy term the sum assured is paid out If all insured persons survive the term the premium has been spent and the insurance ends with nothing being paid to the policyholders
The period of time and the interest rate agreed between the creditor and the debtor to repay a loan
Definitions
status with respect to the relations between people or groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly footing"
The arrangements for publication of a particular work, made between you and an editor/publisher These include types of rights purchased , when and how much you'll get paid, expected date of publication, and other similar items
(click work-link to see explanation)
An object, compound object, variable, or list
Refer to Mortgage terms Title - is legal evidence of ownership of property Title insurance - is an insurance policy providing the lender (and the home purchaser, in most cases, but check the policy) protection from some title or survey related problems that may arise in the future Title insurance is not mandatory, but every lawyer has to inform the buyer about it It can be purchased for you by your lawyer For more information, refer to Insurance - title Total Debt Service Ratio - Refer to Mortgage eligibility
Refers to the terms of payment In Progistics, this controls what the shipper pays For example, Prepaid (symbol SHIPPER) indicates that the shipper pays everything (freight, duties, taxes, ) and the consignee pays nothing Freight Collect (symbol CONSIGNEE) indicates that the shipper pays nothing and the consignee pays everything Delivered Duty/Tax Unpaid (symbol DDU) indicates that the shipper pays freight but not duties and taxes Consult component documentation for any carrier-specific details
plural of term
{i} stipulated requirements, conditions or requirements that are specified
(by thewayitis; 26 terms defined Last modified 1/20/2003 7: 32: 00 PM )anything possibly remotely stupid that has no simple meaning to anything in my life that my friends and i have defined or maybe just me
The period of the loan expressed in years
An offer includes certain "terms", which specify the total price offered and how the financing will be arranged, such as if you will arrange your own with a financial institution or mortgage broker or if you wish to take over the seller's mortgage (assumability)
Description
Interest rate no lower than 2% below base rate Upward interest rates to follow base rate changes within one calendar month Downward changes may be slower No other conditions, i e , no limits on frequency on withdrawals Surrender values should reflect the value of the underlying assets After three years, and thereafter, surrender values should at least return the premium Authorised unit trust, oeic or certain investment trusts Fund at least 50 per cent invested in shares and securities listed on EU stock exchanges units and shares to be single priced at mid-market price Investment risk highlighted in literature
the amount of money needed to purchase something; "the price of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how much is the damage?"
The specific conditions of a loan, including the requirements governing receipt and repayment of a loan It is often used more specifically to refer to the charges for the loan, such as interest rate and fees
terms and conditions
A specification of restrictions for the use of goods or services
terms of address
plural form of term of address
terms of endearment
plural form of term of endearment
terms of service
Terms of Service (often abbreviated as "ToS") are s by which one must agree to abide by in order to use a service. Usually, such terms are legally binding
terms of trade
(plural noun) The ratio of an index of a country's export prices to an index of its import prices
Terms of Use
{i} stipulated or agreed requirements specified by the owner an intellectual property or service as to regulate how they may be used from a legal standpoint
terms and conditions
The prerequisites, in their entirety, to which the Generator must agree in order to do business with the Processor
terms and conditions
the 'rules' that you and the loan provider agree to abide by, should you take up the offer of a personal loan You must formally accept these Terms and Conditions, in the form of your signature, before any loan account can be opened for you
terms and conditions
These are the characteristics that spell out the rights and privileges of both the borrower and the lender and what actions each may or must take Examples include interest rate, length of repayment, repayment options (equal or graduated repayments), deferment options, late payment charges, and delinquency or default consequences
terms and conditions
All of the provisions and agreements of a contract Typically, most of the common terms are found on the backs of buyers and seller's forms Often called boilerplate
terms and conditions
What the borrower and lender are each entitled to, and what actions they may or must take For example, interest rate, length of repayment, repayment options, grace periods, deferment and forbearance options, charges for late payment, consequences to the borrower in cases of delinquency or default
terms and conditions
Specific requirements a buyer makes upon a supplier in the performance of work
terms and conditions
Another word for rules Read them carefully and make sure that you meet all the requirements for entry before you enter the competition
terms and conditions
The financial and management conditions under which venture capital limited partnerships are structured
terms and conditions
Glossary - Availability
terms and conditions
One element of Profiles (or Occupational Profiles) This is a description of the most common conditions of work for a particular occupational group It includes the normal work setting, normal hours and days of work, and whether the job is normally full time, part time, year round, part year, and / or seasonal in nature
terms and conditions
legal requirements imposed upon a grantee as conditions for accepting an award
terms and conditions
The printed rules of the auction and certain aspects of the Purchase & Sale Agreement that are read and/or distributed to potential bidders prior to an auction sale
terms of employment
physical conditions in a workplace, conditions which are promised to the worker by the employer
terms of payment
conditions by which a salary is paid
terms of reference
A brief high-level description of the objectives and overall scope of a scrutiny, written for disclosure to persons or bodies likely to be asked to give evidence and any other interested third party There will normally also be more detailed planning documentation(e g the Proposal) intended only for internal use
terms of reference
Terms of reference are the instructions given to someone when they are asked to consider or investigate a particular subject, telling them what they must deal with and what they can ignore. The government has announced the terms of reference for its proposed committee of inquiry
terms of reference
Definition of the work and the schedule that must be carried out by the evaluation team It recalls the background and specifies the scope of the evaluation, states the main motives for an evaluation and the questions asked It sums up available knowledge and outlines an evaluation method and describes the distribution of work, schedule and the responsibilities among the people participating in an evaluation process It specifies the qualifications required from candidate teams or individuals as well as the criteria to be used to select an evaluation team
terms of reference
task description for delivery of the project's services e g for a consultancy or TCO; the set of guidelines prepared by the organisation contracting out the work which establish the aspirations and logistics (see also: Consultants; Feasibility Studies)
terms of reference
area of authorization, field of jurisdiction (of a committee)
terms of reference
A document that usually describes the purpose and scope of an activity or requirement
terms of sale
An agreement between a buyer and a seller about payment for merchandise (typically this would be recorded on a purchase invoice)
terms of sale
The conditions concerning payment for a purchase
terms of sale
Usually refers to an internationally accepted set of definitions, which outlines the responsibilities of a buyer and seller for loss or damage to merchandise during transit
terms of sale
see: Conditions of Sale
terms of sale
Conditions on which a firm proposes to sell its goods or services for cash or credit
terms of sale
Conditions on which a firm proposes to sell its goods services for cash or credit
terms of sale
Conditions under which a firm proposes to sell its goods or services for cash or credit
terms of sale
The details or conditions of a transaction including details of the payment method, timing, legal obligations, freight terms, required documentation, insurance, responsibilities of the buyer and the seller, and when the buyer assumes risk for the shipment
terms of trade
Relationship between the prices at which a country sells its exports and the prices paid for its imports. If a country's export prices rise relative to import prices, its terms of trade are said to have moved in a favourable direction, since, in effect, it now receives more imports for each unit of goods exported. The terms of trade, which depend on the world supply of and demand for the goods involved, indicate how the gains from international trade will be distributed among trading countries. An abrupt change in a country's terms of trade (e.g., a drastic fall in the price of its main export) can cause serious problems in its balance of payments. See also comparative advantage
terms of trade
{i} prices of products exported from a country compared to the price of goods imported
terms of use
The above paragraphs are the rules or "Terms" that govern use of our web site By using the site, you agree to be bound by these Terms and all applicable laws and regulations governing the site We reserve the right to change these Terms at any time, effective immediately upon posting on the site If you do not agree to be bound by these Terms, please do not use the site and please do not purchase any products from this website and/or our company
terms of use
This GLOSSARY is made available for viewing solely for use by end users according to this Agreement Any reproduction or redistribution of this GLOSSARY not in accordance with this Agreement is expressly prohibited by law, and may result in civil and criminal penalties You are granted the personal, non-transferable and non-exclusive permission to use the GLOSSARY under the terms stated within this Agreement Website Upgrades Inc shall not be responsible to provide any technical or other assistance (including, but not limited to, technical or customer support or updating services) to the USER in the use of this GLOSSARY or any program or software associated with it
terms of use
By accessing and using this web site of IndexVolume com (the "Site"), you are agreeing to be bound by these terms of use, conditions and disclaimer ("Terms of Use") and all applicable laws and regulations If you do not agree with any part of these Terms of Use, you must immediately discontinue any use of the Site These Terms of Use may change from time to time without notice and it is your responsibility to check for updates By using this Site you are agreeing to be bound by the, then current version of these Terms of Use The last revision date for these Terms of Use is set forth below Any reference to Trading-Glossary com in these Terms of Use shall mean Highlight Investments Inc and its subsidiaries
terms of use
Access to the information contained on this Web site may be restricted by laws and regulations applicable to the user Persons in respect of whom such prohibitions apply must not access the Pictet Web site
terms of use
tr>
technical terms
plural form of technical term
abstract terms
plural form of abstract term
authorised terms
plural form of authorised term
authorized terms
plural form of authorized term
blanket terms
plural form of blanket term
come to terms
See come to terms with
come to terms
to reach an agreement or settle a dispute

We hope someday she and her mother will come to terms on the matter.

come to terms with
To accept or resign oneself to something emotionally painful

Until he comes to terms with the likelihood of failure, he will not succeed.

come to terms with
To resolve a conflict with

She finally came to terms with her addictions at her third rehab clinic and rarely drank again.

contradiction in terms
A phrase or expression in which the component words contradict one another, often unintentionally, or are claimed to do so when seen from a particular point of view

A miniature giant is a contradiction in terms.

contradictions in terms
plural form of contradiction in terms
coordinate terms
plural form of coordinate term
in layman's terms
Phrased simply, without jargon

Okay, let me explain this in layman's terms.

in laymen's terms
in layman's terms
in no uncertain terms
bluntly, forthrightly; explicitly, categorically

Kennedy assured West German Ambassador Wilhelm Grewe in no uncertain terms that he does not intend to let West Berlin go down the drain.

in terms of
in relation to; with respect to; as regards; concerning; regarding

She has no idea how she wants the house to look in terms of décor.

like terms
algebraic expressions whose literal coefficients represent the same value regardless of the numbers assigned to them
like terms
monomial expressions whose variable components are identical
on first name terms
familiar with someone, such that one can address that person by his or her first name
on first name terms
in regular contact with a person or organisation

My accountant was so bad I am now on first name terms with the tax department.

on good terms with
Friendly towards; having good relations with
search terms
plural form of search term
term
any value (variable or constant) or expression separated from another term by a + or - sign in an overall expression

All of these terms cancel out.

term
a duration of a set length; a period in office of fixed length

near-term, mid-term and long-term goals.

term
A limitation, restriction or regulation

terms and conditions.

term
a terminal emulator, a program that emulates a video terminal
term
the maximum period during which the patent can be maintained into force
term
an essential dignity in which unequal segments of every astrological sign have internal rulerships which affect the power and integrity of each planet in a natal chart
umbrella terms
plural form of umbrella term
unauthorised terms
plural form of unauthorised term
unauthorized terms
plural form of unauthorized term
term
{n} a limit, boundary, word, member, condition, article, number, time, time for feats of justice and exercises at an university, an estate for years
term
{v} to call, name, denominate, style
come to terms
The two sides came to terms: Reach an agreement/understanding, make a deal, reach a compromise, meet each other halfway.She eventually came to terms with her situation: Accpet, come to accept, reconcile oneself to, learn to live with, become resigned to, make the best of; face up to
on terms
(deyim) (in sport) level in score
Terms of reference
tor
term
The period of time during which a contract is in force
term
The time for which anything lasts; any limited time; as, a term of five years; the term of life
term
The first of a pair of paragraphs formatted as a definition list entry The second paragraph is the definition
term
a definite continuous period during which instruction is regularly given to students; as, the school year is divided into three terms
term
The length of time during which the specific mortgage agreement is effective When the term expires, the balance of the principal is either repaid in full or the mortgage is renegotiated at then-current market rates and conditions
term
Can refer to the length of a missionary's time conunitment to a mission organization Many career missionaries serve successive terms of two to five years Often they spend a period of months in their home countries between terms, usually called a furlough A short-term can be as short as two weeks or as long as three years
term
Definitions
term
A term is a word or expression with a specific meaning, especially one which is used in relation to a particular subject. Myocardial infarction is the medical term for a heart attack
term
{f} name, call, designate
term
If you come to terms with something difficult or unpleasant, you learn to accept and deal with it. She had come to terms with the fact that her husband would always be crippled
term
The period of time for which a policy is issued
term
The term of a woman's pregnancy is the nine month period that it lasts. Term is also used to refer to the end of the nine month period. Women over 40 seem to be just as capable of carrying a baby to term as younger women
term
The time in which a court is held or is open for the trial of causes
term
See Terminus, n
term
A word or expression; specifically, one that has a precisely limited meaning in certain relations and uses, or is peculiar to a science, art, profession, or the like; as, a technical term
term
A space of time granted to a debtor for discharging his obligation
term
a word or expression used for some particular thing; "he learned many medical terms"
term
A term is a period of time that someone spends doing a particular job or in a particular place. a 12 month term of service Offenders will be liable to a seven-year prison term
term
The period of time which covers the life of the loan For example, a 30 year fixed loan has a term of 30 years
term
any distinct quantity contained in a polynomial; "the general term of an algebraic equation of the n-th degree"
term
To apply a term to; to name; to call; to denominate
term
A fixed period of time; a prescribed duration The limitation of an estate; or rather, the whole time for which an estate is granted, as for the term of a life or lives, or for a term of years
term
One of the addends in a sum
term
A word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge
term
In universities, schools, etc
term
(architecture) a statue or a human bust or an animal carved out of the top of a square pillar; originally used as a boundary marker in ancient Rome
term
name formally or designate with a term
term
Definition Comments
term
A term is the period for which a legal contract or insurance policy is valid. Premiums are guaranteed throughout the term of the policy
term
A part of a year, especially one of the three parts of an academic year in Britain; Michaelmas term, Lent term or Easter term, the equivalent to the American semester
term
Relations among people
term
To phrase a certain way, especially with an unusual wording
term
(usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous"
term
the end of gestation or point at which birth is imminent; "a healthy baby born at full term"
term
The period of time a borrower is given for the repayment of their loan Usually the loan term is expressed in the form of the number of months the borrower will make payments
term
Definition
term
a limited period of time; "a prison term"; "he left school before the end of term"
term
The terms of an agreement, treaty, or other arrangement are the conditions that must be accepted by the people involved in it. the terms of the Helsinki agreement
term
The length of time which a mortgage agreement covers Payments made may not repay the outstanding principal by the end of the term because of a longer amortization period
term
Also called repayment period, this is the time it takes to pay back the loan A shorter period means higher monthly payments (there are fewer months over which to spread them), but less interest paid in total on the loan
term
The period of time for which a policy or bond is issued (G)
term
If you say something in particular terms, you say it using a particular type or level of language or using language which clearly shows your attitude. The video explains in simple terms how the new tax works
term
The length of time during which you pay a specific interest rate on your mortgage loan You may not have paid off your entire mortgage principal at the end of a term because your amortization period will likely be longer than the term
term
Refers to the maturity or length of time until final repayment on a loan, bond, sale or other contractual obligation
term
If two people or groups compete on equal terms or on the same terms, neither of them has an advantage over the other. I had at last found a sport where I could compete on equal terms with able-bodied people
term
If you say that you are thinking in terms of doing a particular thing, you mean that you are considering it. United should be thinking in terms of winning the European Cup
term
You use the expressions in the long term, in the short term, and in the medium term to talk about what will happen over a long period of time, over a short period of time, and over a medium period of time. The agreement should have very positive results in the long term see also long-term, medium-term, short-term
term
If you do something on your terms, you do it under conditions that you decide because you are in a position of power. They will sign the union treaty only on their terms
term
The period used to calculate the monthly mortgage payment The term is usually but not always the same as the maturity On a 7-year balloon loan, for example, the maturity is 7 years but the term in most cases is 30 years
term
A term is one of the periods of time that a school, college, or university divides the year into. the summer term. the last day of term
term
Period for which the policy runs In life insurance, this is to the end of the term period for term insurance
term
– the period of a loan during which the interest rate is fixed For example, the amortization of a loan might be 25 years (as is typically the case with mortgages), but the term may be only one year After the term expires, the interest rate will be fixed for another term
term
A quadrangular pillar, adorned on the top with the figure of a head, as of a man, woman, or satyr; called also terminal figure
term
The period of time in which principal and interest payments are made over the life of a loan
term
Definition See also
term
The length of time a mortgage has been committed for The interest rate usually remains constant during this term unless the commitment sates otherwise TRANSFER The passage of a right or interest from one person to another USURY Interest charged in excess of the legal rate (60% per annum) allowed under the Criminal Code
term
The subject or the predicate of a proposition; one of the three component parts of a syllogism, each one of which is used twice
term
In a mortgage, "term" is the actual length of time for which the money is loaned, at that particular rate of interest After the term expires, you can either repay the balance of the principal then owing or renegotiate the mortgage at current rates and conditions
term
any distinct quantity contained in a polynomial; "the general term of an algebraic equation of the n-th degree" a word or expression used for some particular thing; "he learned many medical terms" one of the substantive phrases in a logical proposition; "the major term of a syllogism must occur twice" a limited period of time; "a prison term"; "he left school before the end of term" the end of gestation or point at which birth is imminent; "a healthy baby born at full term" name formally or designate with a term
term
The period of time between the beginning loan date on the legal documents and the date the entire balance of the loan is due
term
in no uncertain terms: see uncertain in real terms: see real on speaking terms: see speak. to use a particular word or expression to name or describe something
term
That which limits the extent of anything; limit; extremity; bound; boundary
term
If you talk about something in terms of something or in particular terms, you are specifying which aspect of it you are discussing or from what point of view you are considering it. Our goods compete in terms of product quality, reliability and above all variety Paris has played a dominant role in France, not just in political terms but also in economic power
term
A point, line, or superficies, that limits; as, a line is the term of a superficies, and a superficies is the term of a solid
term
If two people are on good terms or on friendly terms, they are friendly with each other. Madeleine is on good terms with Sarah
term
The length of time a mortgage agreement covers Payments made may not fully repay the outstanding principal by the end of the term because the amortization period is generally longer
term
{i} word; expression, idiom; semester; specified time period; condition, stipulation (e.g. the terms of an agreement)
term
A term is a period of time between two elections during which a particular party or government is in power. Felipe Gonzalez won a fourth term of office in Spain's election
term
If you say that something is termed a particular thing, you mean that that is what people call it or that is their opinion of it. He had been termed a temporary employee He termed the war a humanitarian nightmare
term
one of the substantive phrases in a logical proposition; "the major term of a syllogism must occur twice"
term
2 and 3
Турецкий язык - Английский Язык

Определение terms в Турецкий язык Английский Язык словарь

term
(Tıp) term
terms
Избранное