tallow from the body of a mature sheep

listen to the pronunciation of tallow from the body of a mature sheep
Английский Язык - Английский Язык
mutton tallow
tallow from the body of a mature sheep

  Расстановка переносов

  tal·low from the bo·dy of a ma·ture sheep

  Турецкое произношение

  tälō fırm dhi bädi ıv ı mıtyûr şip

  Произношение

  /ˈtalō fərm ᴛʜē ˈbädē əv ə məˈtyo͝or ˈsʜēp/ /ˈtæloʊ fɜrm ðiː ˈbɑːdiː əv ə məˈtjʊr ˈʃiːp/

  Слово дня

  gowpen
Избранное