take away the enthusiasm of

listen to the pronunciation of take away the enthusiasm of
Английский Язык - Английский Язык
put off
dishearten
take away the enthusiasm of

  Расстановка переносов

  take a·way the en·thu·si·a·sm of

  Турецкое произношение

  teyk ıwey dhi înthuziäzım ıv

  Произношение

  /ˈtāk əˈwā ᴛʜē ənˈᴛʜo͞ozēˌazəm əv/ /ˈteɪk əˈweɪ ðiː ɪnˈθuːziːˌæzəm əv/

  Слово дня

  byronic
Избранное