static

listen to the pronunciation of static
Английский Язык - Турецкий язык
durağan
sabit

Ev fiyatları aylarca sabit kaldı. - House prices have remained static for several months.

radyo paraziti
gelişme göstermeyen
statik durağan
ünalgı paraziti
değişmeyen
statik
devinimsiz
duruk
dural
durgun
{i} radyo parazit
(Tıp) Sakin, durgun, hareketsiz, statik
(Tıp) () Sükunet vemuvazenede olan cisimlerden bahseden bilim, muvazenede olan kuvvetler arasındaki münasebetler ilmi, statik
parazit
{s} fiz. statik, duruk
{s} değişmez
(Askeri) SABİT SINAİ TESİS: Ancak bir mahalden sabit bir temel üzerine monte edilerek kullanılması veya çalıştırılması planlanmış atölye veya teçhizata verilen sınıflandırma adı
{s} ilerleme/gelişme göstermeyen, statik
statik elektrik
{s} dingin
{s} parazitli (telsiz)
ilerleme göstermeyen
sakin
Static test:
(İnşaat) statik deneme
static charge
durukyük
static equilibrium
(Fizik,Teknik) statik denge
static grounding
topraklama
static line
(Askeri,Havacılık) paraşüt açma ipi
static measurement
duruk ölçüm
static measurement
(Bilgisayar) statik ölçüm
static model
(Bilgisayar) duruk model
static relay
statik röle
static route
(Bilgisayar) statik yol
static storage
(Bilgisayar,Teknik) statik bellek
static test
(Askeri) statik deneme
static balance
statik denge
static charge
statik yük
static current
sürekli akım
static current
statik akım
static economics
statik ekonomi
static electricity
statik elektrik
static electricity
statik çıngı
static energy
statik enerji
static error
statik hata
static error
duruk hata
static friction
statik sürtünme
static lift
statik kaldırma kuvveti
static linguistics
statik dilbilim
static load
statik yük
static load
ölü yük
static memory
statik bellek
static pressure
duruk basınç
static pressure
statik basınç
static ram
statik ram
static storage
duruk bellek
static variable
statik değişken
static allocation
statik ayırma
static bit
statik bit
static current
statik akım, sürekli akım
static discharge head
(Mühendislik) pompalama aracının çıkışında, akışkan yüksekliği (sütunu) yada dengede tutabileceği akışkan yüksekliği olarak ifade edilen, statik basınç
static equilibrium
statik denge, duruk denge
static frequency changer
statik frekans çevirici
static head
statik kafa
static line jump
(Havacılık) Paraşütün uçağa bağlı bir ip sayesinde açılmasını sağlayan atlayış biçimi
static linguistics
statik dilbilim, dural dilbilim, essüremli dilbilim
static shield
statik kalkan
static suction lift
statik emme asansör
static acceleration error coefficient
kalici ivme hata katsayisi
static add
(Bilgisayar) statik ekleme
static air temperature
(Askeri) SABİT HAVA SICAKLIĞI: Oda sıcaklığına nispetle hareketsiz bir noktadaki sıcaklık
static balance
static denge
static benefits
(Ticaret) statik yararlar
static best effort traffic rate
Durağan En İyi Trafik Oranı
static bomb
(Askeri) sürat kontrol aleti
static bomb
(Askeri) SÜRAT KONTROL ALETİ: İçinde hava süratini ölçmeye mahsus bir alet bulunan madeni zarf. Bu alet, uçağın altına asılır ve uçak içindeki hava sürat göstergelerini kontrol için kullanılır
static bypass switch
(Askeri) statik baypas anahtarı
static bypass switch
(Askeri) otomatik baypas şalteri
static characteristic
duruk ozellik
static column
(Bilgisayar) statik sütun
static compare
(Bilgisayar) statik karşılaştırma
static conditions
durağan koşullar
static cone test
statik koni deneyi
static converter
statik dönüştürücü
static data
(Bilgisayar) statik veri
static data
(Havacılık) tanımlanmış veri
static delete
(Bilgisayar) statik silme
static display
(Askeri) sabit teşhir
static dump
(Bilgisayar,Teknik) duruk döküm
static dump
(Bilgisayar,Teknik) statik döküm
static dump
duruk dokum
static economy
(Ticaret) büyümeyen ekonomi
static economy
(Ticaret) durgun ekonomi
static economy
(Ticaret) durağan ekonomi
static efficiency
(Ticaret) statik etkinlik
static employment
(Askeri) sabit kullanma
static employment
(Askeri) SABİT KULLANMA: Hava savunma topçusunun, sabit veya yarı sabit tesislerin savunmasında kullanılması. Bak. "mobile employment"
static environment
hareketsiz ortam
static equilibrium
durağan denge
static error
(Bilgisayar) duruk hala
static file
(Bilgisayar,Teknik) statik dosya
static file
(Bilgisayar,Teknik) duruk kütük
static firing
(Askeri) STATİK ATEŞLEME: Çekiş kuvvetini ölçmek ve diğer deneyleri yapmak üzere bir roket motorunun tespit edilmiş durumda ateşlenmesi
static forces
statik kuvvetler
static formula
statik kazık formülü
static friction
durağan sürtünme
static game
duruk oyun
static head
statik yük
static head
statik basınç
static hysteresis
(Elektrik, Elektronik,Teknik) statik histerezis
static ice force
(Askeri) statik buz kuvveti
static ice pressure
(Askeri) statik buz basıncı
static instability
(Çevre) statik dayanıksızlık
static instability
durgun dengesizlik
static level
statik seviye
static level
statik su seviyesi
static library
sabit kütüphane
static line
(Askeri) (AIR TRANSPORT) PARAŞÜT AÇMA İPİ (HAVA NAKLİYESİ): Bir paraşüt torbasına ve uçakta paraşüt atılıp yeteri kadar mesafe aldıktan sonra kendiliğinden açılmasını sağlayacak otomatik açma kolu ve ankraj kablosuna bağlı bir ip
static line cable
(Askeri) SABİT PARAŞÜT İPİ: Bak. "anchor cable (air transport) "
static line jump
(Askeri) otomatik açma kordonlu atlama
static line jump
(Askeri) otomatik atlayış
static line jump
(Askeri) BORDAYA BAĞLI PARAŞÜTLE ATLAMA: Uçağın bordasına bağlı bulunan paraşütlerle atlama
static linguistics
(Dilbilim) sayısal dilbilim
static linguistics
(Dilbilim) dural dilbilim
static load test
statik yükleme deneyi
static loading test
statik yükleme testi
static loading test
statik yükleme deneyi
static machine
(Elektrik, Elektronik,Teknik) statik makine
static magnification
(Çevre) statik büyütme
static mapping
(Bilgisayar) statik eşleme
static market
(Ticaret) durgun piyasa
static marking
(Askeri) sabit işaretleme
static marking
(Askeri) SABİT İŞARETLEME: Statik elektriğin istenmeyen etkisi ile fotoğraf negatiflerinde veya diğer görüntüde meydana gelen işaretler
static measurement
duruk olcum
static memory
(Bilgisayar,Teknik) duruk bellek
static modify
(Bilgisayar) statik değiştirme
static modulus
statik modül
static moment
statik moment
static oceanography
(Askeri) statik oşinografi
static only
(Bilgisayar) yalnızca statik
static over voltage
(Elektrik, Elektronik) durgun aşırı gerilim
static paint
statik boya
static penetrometer
statik penetrometre
static port
havahızı indıkatörü
static port
uçak gövdesi statik girişi
static pressure
(Gıda) durgun basınç
static pressure
(Askeri) STATİK BASINÇ: Uçağın uçtuğu hava içindeki atmosfer basıncı
static pressure head
statik basınç yüksekliği
static properties
statik özellikler
static radius
(Otomotiv) statik yarıçap
static rectifier
(Elektrik, Elektronik) statik redresör
static relay
statik role
static resistance
statik dayanım
static routes
(Bilgisayar) statik yollar
static search
(Bilgisayar) statik arama
static service
(Bilgisayar) statik hizmet
static services
(Bilgisayar) statik hizmetler
static shot
(Sinema) değişmez çekim
static solution
(Tıp) statik çözelti
static solution
(Tıp) statik solüsyon
static sql
statik SQL
static stability
kalıcı denge
static stability
duruş denkliği
static state
statik durum
static state acceleration error
kalici ivme hatasi
static state position error
kalici konum hatasi
static stealth virus
(Askeri) statik hayalet virüs
static stress
statik gerilme
static stress
duruk gerilme
static structure
statik yapı
static subroutine
(Bilgisayar,Teknik) duruk altyordam
static subroutine
(Bilgisayar,Teknik) statik altyordam
static suction head
statik emme yükü
static test
(Askeri) STATİK DENEME: Bir cihazın durduğu yerde veya yerine oturtulmuş durumda iken muayenesi
static test load
(Askeri) STATİK DENEME YÜKÜ: Emniyetli çalışma yükünün iki misli yük. Bak. "safe working load"
static test load
(Askeri) statik deneme yükü
static text
(Bilgisayar) sabit metin
static text
Durağan metin
static toad
statik yük
static variable
(Bilgisayar,Teknik) duruk değişken
static velocity error coefficient
kalici hiz hata katsayisi
static weapon
(Askeri) STATİK KİMYA SİLAHI: Kimya silindiri gibi, konulduğu yerden kimya harbi maddeleri neşreden bir silah
static weapon
(Askeri) statik kimya silahı
static wind load
(Çevre) statik rüzgar yükü
statical
dengeli
statical
sakin
statical
denk
statical
değişmez
statical
statik
statical
durgun
statically
statik olarak
statics
dinginlikbilim
quasi-static
Yarı durgun, yarı statik
picot static system
(Havacılık) airspeed indikatörleri
precipitation static
(Askeri) statik yağış
statics
{i} dinginlik bilimi
statics
sosyol toplumsal dengeyi sağlayan kuvvetlerden bahseden ilim dalı
statics
{i} statik
statics
{i} parazit (telsiz)
statics
statik ilmi
statics
{i} statik (bilim dalı)
Английский Язык - Английский Язык
Unable to change
Interference or obstruction from people
Fixed in place
Occupying memory allocated when a program is loaded
Interference on a broadcast signal caused by atmospheric disturbances; heard as crackles on radio, or seen as random specks on television
Having no motion
Something that is not part of any perceived universe phenomena; having no motion; no particle; no wavelength
Static electricity
pertaining to or designating bodies at rest or forces in equilibrium
{a} of or relating to weighing
The static keyword is a modifier applied to method and variable declarations within a class A static variable is also known as a class variable as opposed to non-static instance variables While each instance of a class has a full set of its own instance variables, there is only one copy of each static class variable, regardless of the number of instances of the class (perhaps zero) that are created static variables may be accessed by class name or through an instance Non-static variables can be accessed only through an instance
Something which does not change (e g the typical web page is static in that it does not change until the webmaster physically alters the document )
Keep the voltage on a phone line high
stretching against muscle and holding as opposed to bouncing
Variable storage mode with two distinct uses: first, to allow a local variable to retain its previous value when the block is reentered (in contrast to "auto"[matic] variables which loose their value upon block exit and must be reinitialized) The keyword can also be used in connection with external declarations providing a privacy mechanism important for program modularity See also "auto[matic]", "register" and "extern"
angry criticism; "they will probably give you a lot of static about your editorial"
Resting; acting by mere weight without motion; as, statical pressure; static objects
The opposite of dynamic; information entered manually, not learned or maintained automatically by the Switch
Not able to change
concerned with or producing or caused by static electricity; "an electrostatic generator produces high-voltage static electricity"
the Force of stability and the status quo Governed by Jupiter, the Eternal Ruler
a Java keyword denoting that a variable exists once in the class, or a method that is not closed over an instance of the defining class Classes can have static initialization code, again denoted by this keyword
In web site terms, static means web pages that are not interactive Because the web site visitor does not have any control over the information provided, the pages and information do not change with each visit There is not a two-way communication between the user (client) and the web site (server) in a static page
A copy group serialization value that specifies that the file must not be modified during backup or archive If the file is modified during the attempt, TSM will not back up or archive the file See also serialization Contrast with dynamic, shared dynamic, and shared static
A value for serialization that specifies that a file must not be backed up or archived if it is being modified during the operation Tivoli Storage Manager does not retry the operation See also serialization Contrast with dynamic, shared dynamic, and shared static
Pertaining to bodies at rest or in equilibrium
not active or moving; "a static village community and a completely undynamic type of agriculture"; "static feudal societies"
something which doesn’t have wavelength, so it is not in motion; it doesn’t have weight, it doesn’t have mass, it doesn’t have length, breadth or any of these things It is motionlessness
a Java reserved word used when declaring an instance variable or method that can be accessed/called without instantiating the class e g java awt Color blue is an example of a static variable in the class java awt Color
A variable that is stored in a reserved area of RAM instead of in the stack The area reserved cannot be used by other variables
In regard to currency conversion, static conversion accesses a single table lookup rate that is often outdated, does not reflect the sell side or buy side of a transaction, and does not include a realistic assessment of the actual transaction fees Often, static transactions will cost the seller 4% in credit card fees including a currency transfer, while bank to bank letters of credit will cost the buyer more than 10% extra for the dual or multiple currency transaction Static conversion tends to be approximate with variations of as much as 10% from true, but more often show the normal daily market ±1% to ±3% deviations
a crackling or hissing noise cause by electrical interference
In data processing, pertaining to properties that can be established before the execution of an application For example, the length of a fixed-length variable is static as opposed to dynamic
If there is static on the radio or television, you hear a series of loud noises which spoils the sound. not moving, changing, or developing   dynamic (staticus, from statikos , from histanai )
A keyword used for defining the scope and linkage of variables and functions For internal variables, the variable has block scope and retains its value between function calls For external values, the variable has file scope and retains its value within the source file For class variables, the variable is shared by all objects of the class and retains its value within the entire program
not progressive Cerebral palsy is a static disorder of the brain This means that the disorder or disease will not get worse as time goes on Nor are the motor disorders associated with cerebral palsy temporary
Static or static electricity is electricity which can be caused by things rubbing against each other and which collects on things such as your body or metal objects
a crackling or hissing noise cause by electrical interference showing little if any change; "a static population"
not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
Something that is static does not move or change. The number of young people obtaining qualifications has remained static or decreased
A value for serialization that specifies that a file must not be backed up or archived if it is being modified during the operation IBM Tivoli Storage Manager does not retry the operation See also serialization Contrast with dynamic, shared dynamic, and shared static
Pertaining to bodies at rest, without motion, at equilibrium; not being acted upon by physical forces of energy steady state - A condition that exists when the value of some parameter remains constant over time because the rate of accumulation of this parameter equals the rate of its loss stellar wind - A flow of charged particles out of a star
angry criticism; "they will probably give you a lot of static about your editorial" a crackling or hissing noise cause by electrical interference showing little if any change; "a static population" not active or moving; "a static village community and a completely undynamic type of agriculture"; "static feudal societies
A modifier indicating a member of a class (rather than of its instances)
A copy group serialization value specifying that a file must not be modified during a backup or archive operation If the file is in use during the first attempt, TSM will not back up or archive the file See serialization Contrast with dynamic, shared dynamic, and shared static
IP - A static IP is a dotted quad number that is assigned to a computer by an Internet Service Provider (ISP) to be its permanent address on the Internet Computers use IP addresses to locate and talk to each other on the Internet, much the same way people use phone numbers to locate and talk to one another on the telephone
not active or moving; "a static village community and a completely undynamic type of agriculture"; "static feudal societies
showing little if any change; "a static population"
{s} motionless, stationary; unchanging; of or pertaining to static electricity; acting by weight alone (Physics)
In referring to an HTML page, the page elements are fixed See the converse: Dynamic
st
static electricity
an electric charge that has built up on an insulated body, often due to friction
static electricity
the electric discharge from such a body
static electricity
electrostatics
static equilibrium
any system in which the sum of the forces, and torque, on each particle of the system is zero; mechanical equilibrium
static equilibrium
a market in which demand and supply are the same
static kill
a method of closing an oil well, in which the blowout preventer has been tripped and has closed off oil flow; by pumping in drilling fluid (synthetic mud) through the blowout preventer down the borehole, to push down the artesian oil to contain the oil in its reservoir, and following with concrete (cement) to plug the hole
static line
The cord attached from the parachute pack to the plane, used to automatically deploy the parachute
static lines
plural form of static line
static load
Any load, as on a structure, that does not change in magnitude or position with time
static loads
plural form of static load
static memory allocation
The process of allocating fixed memory at compile time
static memory allocations
plural form of static memory allocation
static random access memory
Static RAM is used for the cache memory and registers in computer systems. SRAM typically requires four or six transistors per bit, making it substantially more expensive than DRAM, which usually requires one transistor per bit. SRAM is able to operate at higher speeds than DRAM, and does not require refreshing
static site
A web site that does not make use of server-side scripting or coding to display information. Typical examples of static sites include small business' web sites that act basically as on-line brochures
static typing
A system in which type checking is performed during compilation and not at run time, opposed to dynamic typing
static character
(Fotoğrafçılık) A minor character in a work of fiction who does not undergo substantial change or growth in the course of a story. Also referred to as "two-dimensional characters" or "flat characters," flat characters play a supporting role to the main character, who as a rule should be round
Static Read Only Memory
memory that retains its contents without the need for refresh memory signals from the CPU, SRAM
static RAM
A type of RAM that is quicker than dynamic RAM and does not need to be refreshed. Because it is more expensive and holds less data than dynamic RAM, it is used primarily for cache memory
static allocation
allocation of resources (usually memory) before running a program (Computers)
static dump
A printed or stored copy of the contents of a computer memory that is made at an inactive point in a program, usually at the end of a routine
static electricity
electricity that is not flowing in a current, but collects on the surface of an object and gives you a small electric shock
static electricity
electricity produced by friction
static electricity
electricity which is created in a body that is not in motion; electrical charge that is created by factors such as dryness in the air
static lead time
(Ticaret) A fixed lead time that does not vary based on process or quantity considerations
static line
a cord attached the pack of a parachute to an aircraft to open the parachute after the jumper is clear of the plane
static line
In static line deployments the parachute deployment system is attached to the airplane, with a cord ten to fifteen feet long, resulting in deployment immediately after exit
static line
A slow student training program which I think is horrible Student is shouted out of aircraft at 3,000 feet AGL (maybe) and his main canopy is deployed by a bridle attached to the aircraft as he falls away He has to flawlessly execute his set task over a number of jumps before being allowed to progress to the next one (else its repeat the whole stage) Eventually if he sticks at it he might be allowed a few seconds of freefall before he is allowed to deploy his own main This might be years after he starts the program!
static memory
A computer memory that contains fixed information and retains its programmed state as long as the power is on
static nature
permanency, absence of change, continuity in the same form
static pressure
pressure which sustains itself and does not change
static pressure
The pressure exerted by a still liquid or gas, especially water or air
static routine
A subroutine with the addresses of the operands being the only parameters
static shield
(Otomotiv) A device found on some distributors on cars with non-electronic ignitions that reduces radio interference caused by the working of the ignition system
static tube
A specialized tube used to measure the static pressure in a stream of fluid
static tube
a measuring instrument used to measure static pressure in a stream of fluid
statics
the branch of mechanics that treats of the relations that subsist among forces in order
statical
{a} of or relating to weighing
statics
{n} the science of weighing bodies
anti-static
A belt's capability to dissipate and therefore reduce build up of static electricity while running
anti-static
A material used with textiles, plastics, paper products, or wax polishes to reduce static-electrical charges by modifying the surface
anti-static
Prevents the accumulation of static electricity and helps keep the fabric from clinging to the wearer or to other garments
pitot-static tube
measuring instrument consisting of a combined Pitot tube and static tube that measures total and static pressure; used in aircraft to measure airspeed
statical
Pertaining to bodies at rest or in equilibrium
statical
Resting; acting by mere weight without motion; as, statical pressure; static objects
statically
in a static manner, without movement
statically
in a static manner; "a statically determinate connexion"
statically
in a static manner; "a statically determinate connexion
statically
In a statical manner
statically
In a static manner
statics
That branch of mechanics which treats of the equilibrium of forces, or relates to bodies as held at rest by the forces acting on them; distinguished from dynamics
statics
(n) An area of applied physics that deals with the analysis of forces in bodies (parts) at rest (in equilibrium)
statics
the branch of mechanics concerned with forces in equilibrium
statics
Statics are resources which can be converted into metals by mining
statics
The branch of mechanics concerned with forces in static equilibrium
statics
A branch of mechanics that deals with the study of objects in equilibrium (where there is no acceleration)
statics
{i} branch of mechanics which studies stationary masses or bodies in equilibrium
statics
the study of forces and bodies at rest
statics
the science dealing with the forces that produce balance in objects that are not moving dynamics
Турецкий язык - Английский Язык

Определение static в Турецкий язык Английский Язык словарь

static denge
static balance
static
Избранное