some of

listen to the pronunciation of some of
Английский Язык - Турецкий язык
in bazıları
-in bazıları
bazıları

Maddelerin bazıları, özellikle eğer hamile iseniz, zararlıdır. - Some of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.

Öğrencilerden bazıları Asyalı ve diğerleri Avrupalıydı. - Some of the students were from Asia and the others were from Europe.

some
birkaç

Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti. - He got a broken jaw and lost some teeth.

Babam, doğum günüm için bana birkaç CD aldı. - My father bought some CDs for my birthday.

some
biraz

Biraz vücut losyonuna ihtiyacım var. - I need some body lotion.

Annem, bir meyve mağazasından biraz elma aldı. - My mother bought some apples at a fruit store.

some
bazı

Bazı tilkilerin bu dağda yaşadığını biliyor muydun? - Did you know that some foxes lived on this mountain?

Bu yazılımı derlerken bazı sorunlarla karşılaşıyorum. - I'm having some problems compiling this software.

some
{s} (belirsiz) bir miktar: He owns some apartment buildings. Onun apartmanları var. Make us some coffee. Bize kahve yapsana
some
kimisi

Kimisi yürüyerek, diğerleri de bisikletle gitti. - Some went on foot, and others by bicycle.

some
herhangi bir

Bu herhangi birinin yapabileceği bir şey değil. - It's not something anyone can do.

Herhangi bir yerde Tom'un adresine sahibim. - I have Tom's address somewhere.

some
kimi

Kimileri televizyonun faydadan çok zarar getirdiğini iddia ediyor. - Some people insist that television does more harm than good.

Biri yaptığı sürece ona kimin yardım ettiği Tom'un umurunda değildi. - Tom didn't care who helped him, as long as somebody did.

some
bir miktar

Tom bankadan bir miktar para çekti. - Tom withdrew some money from the bank.

Birisi bize bir miktar üzüm getirdi. - Someone has brought us some grapes.

some
bazısı

Yöneticilerden bazısı onun şirketin başkanı olmasından yakındı. - Some of the managers complained about him becoming the president of the company.

Benim iki yaşındaki oğlum onu beslemeye çalıştığım sağlıklı yiyeceğin bazısını yemeyecek. - My two-year-old won't eat some of the healthy food I've been trying to feed him.

some
epey
some
bazıları

Öğrencilerden bazıları resim yapmaktan hoşlanırlar. - Some of the students like to draw pictures.

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

some
belirsiz bir miktar
some
{s} süper

Süpermarkette almam gereken bir şey vardı fakat onu almayı unuttum. - There was something I needed to get at the supermarket, but I forgot to pick it up.

Ken bir miktar yumurta satın almak için süpermarkete gitti. - Ken went to the supermarket to buy some eggs.

some
kadar

Bana biraz ödünç para verecek kadar nazikti. - He was kind enough to lend me some money.

Saat altıya kadar bir şekilde onu yaptırmalıyım. - I must have it done somehow by six.

some
oldukça çok

Bazı insanlar hükümetin oldukça çok fazla gücünün olduğunu düşünüyor. - Some people think the government has way too much power.

some of them
bazıları

Onlardan bazılarını savaştan önce tanıyordu. - He had known some of them before the war.

Tom, Mary'ye bir sürü soru sordu, ama o bazılarına cevap vermeyi reddetti. - Tom asked Mary a lot of questions, but she refused to answer some of them.

some
keybir
some of them
onların bazıları
Some
bazu
some
kimileri

Kimileri televizyonun faydadan çok zarar getirdiğini iddia ediyor. - Some people insist that television does more harm than good.

some
biraz da
some
sömek
some
yaklaşık

Yaklaşık üç saat önce berbat bir şey oldu. - Something horrible happened about three hours ago.

Burası yaklaşık 500 yıl önce yapıldı. - This was built some 500 years ago.

some
bir dereceye kadar

Bir dereceye kadar seninle aynı fikirdeyim. - To some extent I agree with you.

Bir dereceye kadar, biz hepimiz ondan muzdaribiz. - We all suffer from it to some degree.

some
amma
some
takriben
some
bir takım

Biz Tom'a bir takım sorular sorduk. - We asked Tom some questions.

some
ne biçim
some
civarında

Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz. - You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth.

O, parkın civarında bir yerde yaşıyor. - He lives somewhere around the park.

some
bir hayli

Burası bir hayli kalabalık. Haydi başka bir yere gidelim. - It's way too crowded in here. Let's go somewhere else.

some
bazı bölümleri

İngiliz önerisinin bazı bölümleri kabul edilemez görünüyor. - Some parts of the British proposal seem unacceptable.

some
{s} çok iyi

O, çok iyi olduğum bir şey değil. - It's not something I'm very good at.

Tom'un bazı çok iyi fikirleri var. - Tom has some very good ideas.

some
{s} bir parça

Bu sabah hava bir parça soğuk geliyor. - The air feels somewhat cold this morning.

Bir parça kağıdın üzerine, yanınızda oturan kişi hakkında hoşlandığınız bir şey yazın lütfen. - Please write, on a piece of paper, something you like about the person sitting next to you.

some
bir bölümü
some
aşağı yukarı

Yasal harcamalar, aşağı yukarı, ona 9.000 sterline mal oldu. - The legal costs set him back something in the order of £9,000.

Sami aşağı yukarı yüz tane kadın kaçırdı. - Sami kidnapped something like a hundred women.

some
{s} acayip

O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var. - That religious cult has got some pretty off the wall ideas.

Bu evle ilgili acayip bir şey var. - There's something strange about this house.

some
bir kısım
some
oldukça

Mikroskop altında, bazı virüsler oldukça güzel görünür. - Under a microscope, some viruses appear quite beautiful.

O, oldukça sık olan bir şeydir. - That's something that happens quite often.

some
bazı kısmı
some
{s} bir

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Biraz kahve ister misin? - Do you want some coffee?

some
biraz/bazı
some
birtakım

Her zaman birtakım tehlikeye maruz kalırız. - We are always exposed to some kind of danger.

O, Avrupa'dayken birtakım talihsizliklerle karşılaştığını duydum. - I hear he met with some kind of misfortune while he was in Europe.

some
epeyce
some
yaklaşık olarak
some
{s} çok

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

some
hatırı sayılır
Английский Язык - Английский Язык

Определение some of в Английский Язык Английский Язык словарь

some
An unspecified quantity or number of

Would you like some grapes?.

some
An indefinite amount, a part

Everyone is wrong some of the time.

some
A certain, an unspecified or unknown

The sequence S converges to zero for some initial value v.

some
An indefinite quantity

Can I have some of them?.

some
An unspecified amount of (something uncountable)

Would you like some water?.

some
Of a measurement; approximately, roughly

I guess he must have weighed some 90 kilos.

some
a remarkable

He is some acrobat!.

some
A certain number, at least one

Some enjoy spicy food, others prefer it milder.

some
A certain proportion of, at least one

Some people like camping.

some
{a} more or less, one, not many, certain
some
as not known individually, or designated more specifically; as, some man, that is, some one man
some
About; near; more or less; used commonly with numerals, but formerly also with a singular substantive of time or distance; as, a village of some eighty houses; some two or three persons; some hour hence
some
Some is used to mean to a small extent or degree. If Susanne is off somewhere, I'll kill time by looking around some
some
remarkable; "that was some party"; "she is some skier
some
unknown or unspecified; "some lunatic drove into my car"; "some man telephoned while you were out"; "some day my prince will come"; "some enchanted evening"
some
sw`matos the body; as in merosome, a body segment; cephalosome, etc
some
pron. indefinite amount or quantity
some
An indefinite quantity of
some
A part; a portion; used pronominally, and followed sometimes by of; as, some of our provisions
some
A considerable quantity or number of
some
quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have some milk"; "some roses were still blooming"; "having some friends over"; "some apples"; "some paper"
some
Certain; those of one part or portion; in distinction from other or others; as, some men believe one thing, and others another
some
An unspecified or unknown
some
A certain; one; indicating a person, thing, event, etc
some
A combining form or suffix from Gr
some
vagueness You can use some in front of a number to indicate that it is approximate. I have kept birds for some 30 years He waited some 80 to 100 yards from the big pink villa = about
some
remarkable; "that was some party"; "she is some skier"
some
some WEAK STRONG
some
feelings You can use some in front of a noun in order to express your approval or disapproval of the person or thing you are mentioning. `Some party!' --- `Yep. One hell of a party.'
some
Used also pronominally; as, I have some
some
At least one
some
approximately, to a certain degree; somewhat (Informal); very, considerably (Informal)
some
relatively many but unspecified in number; "they were here for some weeks"; "we did not meet again for some years"
some
emphasis You use some to emphasize that a quantity or number is fairly small. For example, if something happens to some extent, it happens a little. `Isn't there some chance that William might lead a normal life?' asked Jill All mothers share to some extent in the tension of a wedding Some fishing is still allowed, but limits have been imposed on the size of the catch
some
Consisting of a greater or less portion or sum; composed of a quantity or number which is not stated; used to express an indefinite quantity or number; as, some wine; some water; some persons
some
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
some
Considerable in number or quantity
some
emphasis You use some to emphasize that a quantity or number is fairly large. For example, if an activity takes some time, it takes quite a lot of time. The question of local government finance has been the subject of debate for some years I have discussed this topic in some detail He remained silent for some time It took some effort to conceal her relief
some
relatively much but unspecified in amount or extent; "we talked for some time"; "he was still some distance away"
some
vagueness If you refer to some person or thing, you are referring to that person or thing but in a vague way, without stating precisely which person or thing you mean. If you are worried about some aspect of your child's health, call us She always thinks some guy is going to come along and fix her life
some
You use some to refer to a quantity of something or to a number of people or things, when you are not stating the quantity or number precisely. Robin opened some champagne He went to fetch some books Some children refuse to eat at all and others overeat. Some is also a pronoun. This year all the apples are all red. My niece and nephew are going out this morning with step-ladders to pick some
some
An adjective suffix having primarily the sense of like or same, and indicating a considerable degree of the thing or quality denoted in the first part of the compound; as in mettlesome, full of mettle or spirit; gladsome, full of gladness; winsome, blithesome, etc
some
Not much; a little; moderate; as, the censure was to some extent just
some
sw^ma gen
some
If you refer to some of the people or things in a group, you mean a few of them but not all of them. If you refer to some of a particular thing, you mean a part of it but not all of it. Some of the people already in work will lose their jobs Remove the cover and spoon some of the sauce into a bowl Some of us are sensitive to smells, others find colours easier to remember. all Some is also a pronoun. When the chicken is cooked I'll freeze some
some
{s} being an unknown or unspecified amount, undetermined, approximate; being unnamed; impressive, remarkable (Informal)
Турецкий язык - Английский Язык

Определение some of в Турецкий язык Английский Язык словарь

some
bazısı
some of

  Турецкое произношение

  sʌm ıv

  Произношение

  /ˈsəm əv/ /ˈsʌm əv/

  Этимология

  [ 's&m, for 2 without str ] (adjective.) before 12th century. Middle English som, adjective & pronoun, from Old English sum; akin to Old High German sum some, Greek hamE somehow, homos same; more at SAME.

  Общие Словосочетания

  some of them

  Видео

  ... obviously we'll go through some of those today. ...
  ... use, and some of them don't really make sense. There's a discord." Are you saying that, overall, ...

  Слово дня

  exiguous
Избранное