securities

listen to the pronunciation of securities
Английский Язык - Турецкий язык
(Ticaret) tahvilat
(Ticaret) senedat
(Ticaret) değerli kağıtlar
tahviller
senetler
menkul kıymetler
Menkul Değerler
(Ticaret) emisyon
kıymet
değer kâğıtları
security
güvenlik

Yaşlandığında güvenlik istiyorsan, şimdi biriktirmeye başla. - If you want security in your old age, begin saving now.

Güvenlik görevlisi Tom'a bu alanda resim çekemeyeceğini söyledi. - The security guard told Tom that he couldn't take pictures in this area.

security
emniyet

Günün sonunda, hedefler basittir: emniyet ve güvenlik. - At the end of the day, the goals are simple: safety and security.

Tom bize Birleşik Devletler hükûmetinin Rusya'nın emniyetini cidden tehdit eden bir silah bağdarlaması icra etmeye gayret ettiğini söyledi. - Tom has told us that the US government is trying to implement a weapon program that could seriously threaten the security of Russia.

securities analysis
menkul kıymet analizi
securities firm
güvenlik şirketi
securities industry
güvenlik endüstrisi
securities market
menkul kıymetler borsası
Securities management
Menkul Kıymet Yönetimi
securities and exchange commission
menkul kıymetler ve döviz komisyon
securities and exchange commission
(Ekonomi) Amerika Birleşik Devletleri'nde borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen ve düzenleyen kamu kurumu
securities clearing
menkul değerler takası
securities income
menkul sermaye geliri
securities law
menkul kıymetler hukuku
securities trading statement
menkul kıymetler hesap dekontu
securities act
(Ticaret) hisse senetleri yasası
securities clearing
(Ticaret) menkul değer takası yapma
securities insurance
(Ticaret) menkul kıymetler sigortası
securities ledger
(Ticaret) esham tahvilat defteri
securities market index
(Ticaret) borsa indeksi
securities portfolio
(Ticaret) menkul kıymetler portföyü
securities subject to repo
(Ticaret) repo konusu menkul değerler
securities to bearer
(Kanun) hamiline yazılı aksiyon
securities trust
(Ticaret) plasman tröstü
Asset Backed Securities
(Denizcilik) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, VDMK
derivative securities
yardımcı teminat
equity securities
(Ticaret) özkaynak senetleri
long term securities
(Ticaret) bağlı menkul kıymetler
security
(Ticaret) kıymetli kağıt
security
(Ticaret) esham
security
(Ticaret) menkul değerler
security
güvence akçesi
security
(Ticaret) taşınır değer
security
(Ticaret) bono
security
(Ticaret) tahvil
security
(Ticaret) sigorta poliçesi
security
(Ticaret) hisse senedi
security
kefillik
government securities
devlet tahvilleri
public securities
devlet tahvilleri
security
güvence
security
kefil
security
emanet
security
koruma
security
kefalet
security
teminat
security
rehin
Security
(Finans) menkul kıymet
blue chip securities
değerli menkul kıymetler
debt securities
Borçlanma Senetleri
discount securities
ıskontolu satılan değerli evrak
foreign securities
yabancı taşınır değerler
loan on securities
senet ve tahvil karşılığı kredi
marketable debt securities
pazarlanabilir borç senetleri
marketable securities
(Ekonomi) Sürümü olan menkul kıymetler
purchases of securities
menkul kıymetlerin alımları
security
güvenlikli

Dan maksimum güvenlikli bir tesiste ömür boyu hapis cezasını çekiyordu. - Dan was serving a life sentence in a maximum security facility.

Tom maksimum güvenlikli bir hapishanededir. - Tom is at a maximum security prison.

unlisted securities
kote olmayan hisse senetleri
bearer securities
(Kanun) hamiline ait esham
bearer securities
(Kanun) hamiline yazılı senetler
bearer securities
(Ticaret) hamile yazılı senetler
blocks of securities
(Ticaret) menkul değer lotları
convertible securities
(Ticaret) konvertibl menkul kıymetler
dealer in securities
(Ticaret) menkul kıymet tüccarı
gilt edged securities
güvenilir tahviller
government securities
devlet borcu [amer.]
hybrid securities
(Ticaret) melez menkul kıymetler
issuance of securities
(Ticaret) menkul kıymet ihracı
mining securities
(Ticaret) maden menkul kıymetleri
municipal securities
(Ticaret) belediye menkul kıymetleri
municipal securities
(Ticaret) belediye tahvilatı
pledge of securities
(Ticaret) menkul kıymetler rehini
pledged securities
taahhüt edilmiş teminâtlar
quoted securities
(Ticaret) borsada kayıtlı değerler
railway securities
(Ticaret) demiryolu menkul kıymetleri
railway securities
(Ticaret) demiryolu menkul değerleri
return on securities
(Ticaret) menkul değer getiri oranı
security
{i} güvenlik önlemleri
security
tahviller
security
teminât
security
ipotek
security
{i} depozito

Bir güvenlik depozitosuna ihtiyacın var mı? - Do you require a security deposit?

security
selamet
security
Security Council Güvenlik Konseyi
security
korkusuzluk
security
senetler
security
(Askeri) (NATO) EMNİYET: Belirli bilgilerin, malzemenin, personelin, faaliyetlerin ve tesislerin casusluk, sabotaj, yıkıcı faaliyet, terörizme ve yetkisiz beyanına karşı korunması. Bu terim, bu duruma ulaşmak için gerekli tedbirlere ve bu tedbirlerle sorumlu kuruluşlara tatbik edilir. Ayrıca bakınız: "counterintelligence, "physical security", "port security", "protective security", "security intelligence", "subversion"
security
security risk devlet memuriyetinde veya milli güvenliği ilgilendiren bir
security
(Askeri) EMNİYET, GÜVENLİK: 1. Bir askeri birlik, faaliyet veya tesis tarafından kendisine yöneltilebilecek tehlikelere karşı alınan önlemler. 2. Düşmanca faaliyet ve etkilerden korumak için bir bölgede koruyucu tedbirlerin sürdürülmesi ve tesisi. 3. Gizlilik dereceli malzemenin milli savunma yararına emniyet altında bulundurulan resmi bilgilere, yetkisiz kimselerin nüfuzunu engelleyen durum. Ayrıca bakınız: "national security". 4. Emniyet; İkmal maddelerinin ve ikmal tesislerinin, düşman taarruzuna, yangına, hırsızlığa ve sabotaja karşı korunması. 5. Muhabere emniyeti; Bak. "communication security", "electronic security", "physical security", ve "signal security". 6. Kefalet
security
{i} tic. menkul kıymet, taşınır değer
security
emniyet tedbirleri
tack securities
(Ticaret) teminatları birleştirmek
to issue securities
(Avrupa Birliği) menkul kıymet ihraç etmek
trading in securities
(Ticaret) menkul kıymetler ticareti
treasury securities
(Ticaret) hazine kağıtları
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение securities в Турецкий язык Турецкий язык словарь

SECUR
(Osmanlı Dönemi) Tennur kızdırılan nesne
Английский Язык - Английский Язык
{i} (Finance) generic term stocks and bonds and shares
Investment instruments issued by corporations or government bodies or other entities that offer investors shares of ownership or a creditor relationship
A general term applied to 'paper assets' traded on financial markets eg shares, bonds etc
In general, any evidence of (1) an interest in corporate stock or stock rights or (2) an interest in any note, bond, debenture or other evidence of indebtedness issued by a government or corporation For certain tax purposes, however, the definition is more limited
A fancy name for shares of stock, bonds, or any kind of financial asset that can be traded
~ The common name for stocks, bonds, and other investment vehicles
General name for shares and bonds of all types Shares produce a variable dividend and bonds a fixed interest
Financial instruments, usually stocks, bonds, money market instruments, or mutual fund shares that are issued by corporations; municipalities; state, local, or national governments; or investment companies to raise or borrow money or give the public an opportunity to participate in the growth of a company
Any paper asset Securities include bonds (both corporate and government), stocks, futures contracts, and options
– Representing the entire range of investment opportunities, a security can refer to an instrument which allows the holder to claim an ownership position in a corporation (a stock); a creditor relationship with a corporation, a government or its agency (a bond); or other rights to ownership as stipulated in specific contract (a futures contract)
Stocks, bonds, money market instruments, and other investment vehicles
A term for financial assets such as stocks and bonds
Investment vehicles, such as a stocks, bonds, notes or money market instruments, are called securities
Negotiable instruments such as stocks and bonds
financial instruments, inluding stocks, bonds, notes, mortgages, bills of lading, and bills of exchange
Notes, stocks, bonds, debentures, investment contracts, or any other interests or instruments commonly known as a "securities "
The laws covering shares, stocks, and debentures
Transferable certificates of ownership of investment products such as notes, bonds, stocks, futures contracts and options
A security is a certificate of ownership in an investment It can be transferred from one person to another Examples include notes, bonds, stocks, futures, contracts or options
plural of security
A term used to refer to stocks and bonds in general
Investments, including stocks and bonds Listed as assets on the statement of financial position
These are financial instruments (such as bonds or stocks) that can be traded freely on the open market 'Securitization' refers to the pooling of loans or assets for subsequent sale to investors
General name for stocks, bonds and other investments
The generic term for stocks, bonds, and money market investments
Evidences of a debt or of ownership, as stocks, bonds, and checks (G)
A financial form that shows the holder owns a share or shares of a company (stock) or has loaned money to a company or government organization (bond)
Instruments of investment Examples of the most widely known securities are stocks and bonds
securities lending
Of or pertaining to the lending of securities by one brokerage to another, typically for a secondary purpose such as to cover a stock short position. Not to be confused with collateral-type stock loans
securities and exchange commission
(Ekonomi) The Securities and Exchange Commission (SEC) is a U.S. government agency that oversees securities transactions, activities of financial professionals and mutual fund trading to prevent fraud and intentional deception. The SEC consists of five commissioners who serve staggered five-year terms. No more than three of the commissioners may belong to the same political party
Securities and Exchange Commission
the SEC a US government organization which makes sure that people and companies obey the laws about the sale of stocks and bonds. U.S. regulatory commission established by Congress in 1934. Its purpose was to restore investor confidence by ending the misleading sales practices and stock manipulations that had led to the stock market's 1929 collapse (see Stock Market Crash of 1929). It also prohibited the purchase of stock shares without adequate funds to pay for them, initiated registration and supervision of securities markets and stockbrokers, established rules regarding proxies, and prohibited unfair use of nonpublic information in stock trading (see insider trading). It also required that companies offering securities make full public disclosure of all relevant information. The discovery of fraudulent accounting practices among several large U.S. corporations brought demands for greater SEC oversight in the early 21st century
Securities and Exchange Commission
SEC, American board that regulates the sale and public offering of securities
Securities and Investments Board
the SIB a British organization that makes sure investment businesses in the UK work fairly and are not involved in dishonest business methods
securities act
– Provincial legislation regulating the underwriting, distribution and sale of securities
securities act
Provincial legislation regulating the underwriting, distribution and sale of securities
securities act
means the Securities Act of 1933
securities and exchange commission
an independent federal agency that oversees the exchange of securities to protect investors
securities deposit
bank transaction that deals with securities and trading them, account used for depositing money
securities exchange
A market in which buyers and sellers of securities (or their agents or brokers) meet in one location to conduct trades
securities exchange
A physical facility in which buyers and sellers of securities, or their agents, meet to effect transactions
securities exchange
A facility where securities are bought and sold
securities firm
company that sells securities on the stock exchange
securities in exchange for dividends
type of business deal in which securities can be obtained in place of receiving dividends
securities law
The Securities Law No 23 of 1997 This Law regulates the Jordanian capital market Three institutions were established under this Law: the Jordan Securities Commission, the Amman Stock Exchange, and the Securities Depository Center
securities law
The body of law that governs the purchase and sale of securities
securities law
the body of laws governing the issuance and selling of securities
securities purchasing
act of acquiring securities or equities
convertible securities
plural form of convertible security
security
Freedom from apprehension
security
proof of ownership of stocks, bonds or other investment instruments.W
security
property temporarily relinquished to guarantee repayment of a loan
security
an organization or department responsible for providing security by enforcing laws, rules, and regulations as well as maintaining order
security
something that secures the fulfillment of an obligation or law
security
{n} a safety, protection, defense, pledge
mortgage-backed securities
In finance, a mortgage-backed security (MBS) is an asset-backed security whose cash flows are backed by the principal and interest payments of a set of mortgage loans. Payments are typically made monthly over the lifetime of the underlying loans
National Association of Securities Dealers Automated
NASDAQ, one of the largest computerized stock organizations in the USA
banker`s securities
equities held by a bank
bearer securities
papers which are registered in the name of a company and which indicate the value of a public company
government securities
– bonds, securities, promissory notes or other evidence of indebtedness of the Government of the Philippines (e g , Treasury Bills, Treasury Notes, Government Bonds) (Social Security System)
government securities
Securities issued by the U S Treasury or federal agencies [FRBSF] The Bureau of the Public Debt issues three types of marketable securities; bills, notes and bonds These securities are direct obligations of the United States Government [FRBC] (see also debt, securities)
government securities
Securities issued by the U S government, such as treasury bills, bonds, notes, and savings bonds Government Securities are the most creditworthy of all debt instruments since they are backed by the full faith and credit of the U S government
government securities
Negotiable U S Treasury securities
government securities
Securities issued by the U S Treasury or federal agencies
government securities
These are instruments issued by the government which commonly have a maturity of anything from a few weeks up to 30 years This is the safest form of investment in a domestic currency, and it is considered virtually risk free, because the government can always print its own money to redeem the issue
government securities
U S government obligations, regarded as the highest-grade issues
junior securities
mortgaged assets that are used as a guarantee
marketable securities
Financial assets, such as stocks and bonds, that companies can convert to cash Listed as assets on the statement of financial position
marketable securities
Securities that are easily convertible to cash because there is high demand allowing them to be sold quickly
marketable securities
Securities that are readily traded in the secondary securities market (See p 381)
marketable securities
Generic term for interchangeable (exchangeable) securities
marketable securities
Security investments that the firm can quickly convert into cash balances
marketable securities
Stocks and other negotiable instruments which can be easily bought and sold on either listed exchanges or over-the-counter markets
marketable securities
Stocks and other negotiable instruments which can be easily bought and sold on either listed exchanges or over-the-counter markets Financial assets, such as stocks and bonds, that companies can convert to cash Listed as assets on the statement of financial position An investment in a security that can be readily sold when cash is needed
marketable securities
Securities that can be sold on short notice
marketable securities
Securities that are easily sold or that can be readily converted into cash such as government securities, banker's acceptances, and commercial paper
marketable securities
Financial assets that are easily and inexpensively traded between investors
marketable securities
securities that can easily be sold to another person or converted into cash
marketable securities
Securities that can be easily sold--that is, any asset that can be readily converted into cash, for example--government securities and commercial paper
marketable securities
Securities that are easily convertible to cash because there is high demand allowing them to be quickly sold
marketable securities
Shares or debt securities that actively trade in a market
mortgage backed securities
Similar to bonds, these securities are backed by a share in a pool of home mortgages insured under the National Housing Act The securities pay interest and a part of the principal each month and, if home owners prepay their mortgages, may pay out additional amounts of principal before normal maturity They trade in the bond market at prices reflecting current interest rates
mortgage backed securities
A broad term which encompasses securities carved out of receivables out of mortgage funding MBS are further classified into residential mortgage-backed securities and commercial mortgage-backed securities The generic term also includes private label and agency securities, pass-throughs, or derivatives such as Collateralized Mortgage Obligations It can refer to the Over-the-Counter options on mortgage backed securities as well These mortgage backed securities are viewed as either plain vanilla or exotic
mortgage backed securities
Securities received by a bank or financial corporation from FNMA in exchange for a pool of mortgages
mortgage backed securities
Debt issues backed by a pool of mortgages Investors receive payments from the interest and principal payment to the underlying mortgages
national association of securities dealers automated quotations
a computerized data system to provide brokers with price quotations for securities traded over the counter
negotiable securities
stocks or bonds which can be sold
non-marketable securities
stocks or bonds which cannot be easily sold to another person or converted into cash
offer of securities
(Economics) offer by a publicly-held company to the general public to purchase securities
real securities
material assets that are used as a security for repaying a loan
registered securities
securities that are recorded in the owner's name
security
{i} safety; protection, defense; act of making safe; pledge, guarantee; stock, bond; freedom from danger; serenity, tranquility
security
A feeling of security is a feeling of being safe and free from worry. He loves the security of a happy home life If something gives you a false sense of security, it makes you believe that you are safe when you are not. Wearing helmets gave cyclists a false sense of security and encouraged them to take risks
security
the state of being free from danger or injury; "we support the armed services in the name of national security
security
Collateral pledged by a bond issuer (debtor) to an investor (lender) to secure repayment of the loan
security
Generally, a stock or a bond Specifically, a piece of paper that indicates the holder owns a share or shares of a company (stock) or has loaned money to a company or government organization (bond) BACK TO TOP
security
the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
security
A security is an agreement or contract between an investor (an individual, a group, or an institution) and an issuer (a corporation or a governmental entity) Issuers create and issue securities in order to raise money or finance their operations
security
A condition that results from the establishment and maintenance of protective measures that ensure a state of inviolability from hostile acts or influences
security
Ensuring that private information remains private and uncompromised in an atmosphere where all other information is free Security techniques such as encryption, passwords, and firewalls are designed to prevent unauthorized access to information, to protect the integrity of computing resources, and to limit the potential damage that can be caused by attackers and intruders The notion of a "secure computer" is relative though: the only truly secure computer is one powered down in a locked facility that no one has access to
security
The condition or quality of being secure; secureness
security
Securities are stocks, shares, bonds, or other certificates that you buy in order to earn regular interest from them or to sell them later for a profit. US government securities and bonds. see also social security. In finance, written evidence of ownership conferring the right to receive property not currently in the holder's possession. The most common securities are stocks and bonds. Governments, companies, and financial institutions use securities to raise money. Stocks are securities issued in the form of equity ownership. Bonds are securities that take the form of debt. They constitute promises to pay a specified amount at a specified date and to pay interest at a specified rate in the interim. Most government securities are bonds that pay a fixed amount of interest per year; unlike commercial securities, their repayment is guaranteed. Both stocks and bonds are traded publicly on organized exchanges such as the New York Stock Exchange, the London Stock Exchange, and the Tokyo Stock Exchange. External forces such as international troubles, changes in government policies, and trends in foreign stock markets all have an effect on security prices. For individual stocks, the company's current and prospective financial performance play an important role, as do overall trends within its business sector. See also investment; saving. Staatssicherheit State Security Pacific Security Treaty National Security Agency National Security Council social security Social Security Act United Nations Security Council Securities and Exchange Commission National Association of Securities Dealers Automated Quotations
security
freedom from anxiety or fear; "the watch dog gave her a feeling of security"
security
This is a privacy requirement - one of the Fair Information Practices Any organization creating, maintaining, using or disseminating records of personally identifiable information must ensure the reliability of, and must take precautions to prevent misuse of, the information
security
This privacy requirement is one of the Fair Information Practices Any organization creating, maintaining, using, or disseminating records of personally identifiable information must ensure the reliability of, and must take precautions to prevent misuse of, the information
security
An investment instrument issued by a corporation, government, or other organization which offers evidence of debt or equity
security
The quality or state of being protected from unauthorized access or uncontrolled losses or effects Absolute security is impossible to achieve in practice and the quality of a given security system is relative Within a state-model security system, security is a specific "state" to be preserved under various operations
security
Hence, carelessness; negligence; heedlessness
security
"military security has been stepped up since the recent uprising"
security
One who becomes surety for another, or engages himself for the performance of another's obligation
security
In lending, the collateral given, deposited, or pledged to secure the payment of a debt
security
a guarantee that an obligation will be met
security
Freedom from risk; safety
security
a guarantee that an obligation will be met freedom from anxiety or fear; "the watch dog gave her a feeling of security"
security
defense against financial failure; financial independence; "his pension gave him security in his old age"; "insurance provided protection against loss of wages due to illness"
security
Something given, deposited, or pledged to make secure the fulfillment of an obligation, usually the repayment of a debt
security
the state of being free from danger or injury; "we support the armed services in the name of national security"
security
Property that serves as collateral for a debt
security
property that your creditor can claim in case you default on your obligation; "bankers are reluctant to lend without good security"
security
Work that involves ensuring the confidentiality, integrity, and availability of systems, networks, and data through the planning, analysis, development, implementation, maintenance, and enhancement of information systems security programs, policies, procedures, and tools
security
an electrical device that sets off an alarm when someone tries to break in
security
A piece of property designated as collateral
security
Property that is pledged as collateral for a debt
security
proof of ownership of stocks, bonds or other investment instruments.[W]
security
The collateral or property given, deposited or pledged to insure the fulfillment of an obligation or to pay off a debt When you sign a mortgage, you pledge your property as the security for the money that you borrowed
security
Means used to protect against the unauthorized use of and prevent unauthorized access to digital information
security
Controlling access to software objects In SD-UX, security is achieved by a combination of Access Control Lists (ACLs) associated with objects and commands, and the security inherent in the file system permissions on which the software is stored See Access Control List
security
The property that serves as collateral for a loan
security
measures taken as a precaution against theft or espionage or sabotage etc
security
measures taken as a precaution against theft or espionage or sabotage etc ; "military security has been stepped up since the recent uprising"
security
An evidence of debt or of property, as a bond, a certificate of stock, etc
security
a department responsible for the security of the institution's property and workers; "the head of security was a former policeman"
security
Something given, deposited, or pledged, to make certain the fulfillment of an obligation, the performance of a contract, the payment of a debt, or the like; surety; pledge
security
Security refers to all the measures that are taken to protect a place, or to ensure that only people with permission enter it or leave it. They are now under a great deal of pressure to tighten their airport security Strict security measures are in force in the capital
security
{s} pertaining to safety
security
The property that will be pledged as collateral for a loan
security
The security of a system is the extent of protection against some unwanted occurrence such as the invasion of privacy, theft, and the corruption of information or physical damage
security
If something is security for a loan, you promise to give that thing to the person who lends you money, if you fail to pay the money back. The central bank will provide special loans, and the banks will pledge the land as security. = collateral
security
Freedom from apprehension, anxiety, or care; confidence of power or safety; hence, assurance; certainty
security
Security encompasses all of the safeguards in an information system, including hardware, software, personnel policies, information practice policies, disaster preparedness, and the oversight of all these areas The purpose of security is to protect both the system and the information it contains from unauthorized access from without and from misuse from within Through various security measures, a health information system can shield confidential information from unauthorized access, disclosure and misuse, thus protecting privacy of the individuals who are the subjects of the stored data (Privacy and Health Information Systems: A Guide to Protecting Patient Confidentiality)
security
"military security has been stepped up since the recent uprising" a guarantee that an obligation will be met freedom from anxiety or fear; "the watch dog gave her a feeling of security" a department responsible for the security of the institution's property and workers; "the head of security was a former policeman" defense against financial failure; financial independence; "his pension gave him security in his old age"; "insurance provided protection against loss of wages due to illness" property that your creditor can claim in case you default on your obligation; "bankers are reluctant to lend without good security" a formal declaration that documents a fact of relevance to finance and investment; the holder has a right to receive interest or dividends; "he held several valuable securities" the state of being free from danger or injury; "we support the armed services in the name of national security
security
as, government securities
security
A pledge made to secure the performance of a contract or the fulfillment of an obligation Examples of securities include real estate, equipment stocks or a co-signer Mortgages are a form of security with strong legal standing, because they are publicly registered following a formal legal procedure A mortgage gives the lender holding a mortgage security the right to reclaim the asset being financed, if repayment is not made
security
Piece of paper that proves ownership of stocks, bonds, and other investments
security
a formal declaration that documents a fact of relevance to finance and investment; the holder has a right to receive interest or dividends; "he held several valuable securities"
security
That which secures or makes safe; protection; guard; defense
security
something that secures
trader in securities
bank corporation and stock exchange member for buying and selling securities
Турецкий язык - Английский Язык

Определение securities в Турецкий язык Английский Язык словарь

securities exchange commission
(Ticaret) sec
securities
Избранное