saddle (of a mountain)

listen to the pronunciation of saddle (of a mountain)
Английский Язык - Турецкий язык
bağır
saddle (of a mountain)
Избранное