reach an agreement; make a good deal

listen to the pronunciation of reach an agreement; make a good deal
Английский Язык - Турецкий язык

Определение reach an agreement; make a good deal в Английский Язык Турецкий язык словарь

strike a bargain
uzlaşmak
strike a bargain
anlaşmaya varmak
strike a bargain
fiyatta anlaşmak
strike a bargain
anlaşmak (pazarlık)
strike a bargain
pazarlıkta anlaşmak
strike a bargain
(pazarlıkta) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
strike a bargain
(Fiili Deyim ) pazarlıkta uyuşmak
Английский Язык - Английский Язык
strike a bargain
reach an agreement; make a good deal
Избранное