radius

listen to the pronunciation of radius
Английский Язык - Турецкий язык
yarıçap

Dünyanın yarıçapı 6400 kilometredir. - The radius of the Earth is 6400 km.

Üçgenin çevrel çemberinin yarıçapını bul. - Find the radius of the circumscribed circle of the triangle.

radyan
yarıçapı

Üçgenin çevrel çemberinin yarıçapını bul. - Find the radius of the circumscribed circle of the triangle.

Dünyanın yarıçapı 6400 kilometredir. - The radius of the Earth is 6400 km.

önkol kemiği
radius
(Anatomi) on kolun dış tarafında kalan dönen kemik
{i} etki alanı
{i} erim
{ç} ra.di.i (rey'diyay)/--es (rey'diyısız)
döner kemik
{i} çevre (daire)
{i} (Anatomi) önkol kemiği, döner kemik
güneş ile bir gezegen arasındaki değişken uzaklı
radius vector sabit bir noktadan hareket eden bir cisme olan uzaklık
anat
dal kemik
{i} ispit
(Tıp) (Radii). Döner kemik, dalkemik, önkol kemiği, radyus
{i} radyus
daire çevresi
radius of gyration
jirasyon yarıçapı
radius of gyration
(Çevre) dönme yarıçapı
radius vector
(Fizik,Teknik) yarıçap vektörü
radius of convergence
yakınsaklık yarıçapı
radius of curvature
eğrilik yarıçapı
radius of gyration
atalet yarıçapı
radius data
(Bilgisayar) yarıçap verisi
radius gauge
yarıçap ölçer
radius index
(Otomotiv) yarıçap endeksi
radius of a well
kuyu yarıçapı
radius of action
(Havacılık) hareket alanı
radius of action
(Askeri) HAREKET YARIÇAPI: Bir gemi, uçak veya aracın bütün emniyet ve işletme faktörleri dikkate alınarak normal muharebe yük ile üssünden belirli bir rota üzerinde uzaklaşıp yakıt ikmali yapmadan geri dönebileceği azami mesafe
radius of action
(Askeri) seyir yarıçapı
radius of circumference
dairenin yarıçapı
radius of curvature
(Havacılık) eğrilme yarıçapı
radius of curve
eğri yarıçapı
radius of curve
yay yarı çapı
radius of damage
(Askeri) HASAR YARIÇAPI: Yer sıfırından itibaren arzu edilen hasarın elde edilmesi ihtimalinin % 50 olduğu mesafe
radius of damage
(Askeri) hasar yarıçapı
radius of inertia
(Fizik) eylemsizlik yarıçapı
radius of inertia
atalet yarıçapı
radius of influence
etki yarıçapı
radius of integration
(Askeri) BİRLEŞME YARIÇAPI: Yer sıfırından itibaren hem nükleer patlama hem konvansiyonel silahların etkilerinin birleştiği bölgeyi gösteren mesafe
radius of integration
(Askeri) birleşme yarıçapı
radius of rupture
(Askeri) tahrip yarıçapı
radius of rupture
(Askeri) TAHRİP YARIÇAPI: Bir yeraltı imla hakkının infilakı ile tahrip edilebilecek en uzak yerin infilak merkezine olan mesafesi. Bu yarıçap imla hakkının nevine miktarına ve toprağın cinsine göre değişir
radius of safety
(Askeri) emniyet yarıçapı
radius of safety
(Çevre) güvenlik yarıçapı
radius of safety
(Askeri) EMNİYET YARIÇAPI: Yer sıfır noktasından uzakta dost kıtalar üzerindeki silah tesirlerinin kabul edilebilir derecede olduğu yatay mesafe
radius of visibility
(Askeri) görüş yarıçapı
radius of visibility
(Askeri) GÖRÜŞ YARIÇAPI: Bir gözcünün belirli bir noktadan her istikametle görebileceği azami mesafe. Özellikle bir uçaktaki rasıdın görebileceği mesafe
radius plate
yarıçap plakası
radius ports
(Bilgisayar) radıus bağlantı noktaları
radius server
Yarı Çap Sunucusu
bend radius
(Bilgisayar) kıvrılma yarıçapı
bending radius
kıvrılma yarıçapı
bending radius
bükülme yarıçapı
operating radius
(Askeri) hareket yarıçapı
rolling radius
(Otomotiv) yuvarlanma yarıçapı
shell radius
kabuk yarı çapı
sight radius
(Askeri) gez-arpacık mesafesi
atomic radius
atom yarıçapı
bohr radius
bohr yarıçapı
covalent radius
kovalent yarıçap
damage radius
hasar yarıçapı
electron radius
elektron yarı çapı
electron radius
çınca yarıçapı
hydraulic radius
hidrolik yarıçap
ionic radius
iyon yarıcapı
ionic radius
iyon yarıçapı
radii
(Geometri) yarıçaplar, yarıçapın çoğul hali
schwarzschild radius
Schwarzschild yarıçapı
annular ligament of radius
(Anatomi) döner kemik halkabağı
average radius
ortalama yarıçap
bending radius
kivrilma yaricapi
bohr radius
bohr yarıçap
countermining radius
(Askeri) MAYIN SİRAYET YARI ÇAPI: Sirayet suretiyle zincirleme infilakı önlemek için mayınlar arasında bulunması gereken asgari mesafe
crank radius
(Otomotiv) krank yarıçapı
crater radius
(Askeri) ÇUKUR YARIÇAPI: Çukurun patlama öncesi yüzeyi hizasından ölçülmüş ortalama yarıçapı
cruising radius
(Askeri,Teknik) seyir yarıçapı
cruising radius
(Askeri) seyahat yarıçapı
cruising radius
(Askeri) SEYAHAT YARIÇAPI; SEYİR YARIÇAPI: Bknz. "radius of action"
cruising radius
(Havacılık) seyahat yarı çapı
damage radius
(Askeri) HASAR YARIÇAPI: Bir deniz mayın harbinde, belirli bir ağırlık ve tipteki mayının patlarken belirli bir hasar yaratması için gereken ortalama uzaklık
destruction radius
(Askeri) TAHRİP YARI ÇAPI: Bir mayın harbinde hasar meydana getirecek, infilak eden bir mayından en uzak olan mesafe
destruction radius
(Askeri) tahrip yarıçapı
eccentric radius
eksantrik yarıçapı
effective operating radius
(Askeri) TESİRLİ HAREKAT YARIÇAPI, SEYİR YARIÇAPI: Bak. "radius of action"
effective radius of the Earth
Yerin etkin capi
electron radius
(Fizik,Teknik) elektron yarıçapı
ionic radius
iyonik yarıçap
minimum bend radius
(Mekanik) minimum bükme yarıçapı
minimum bend radius
asgari bükme yarıçapı
minimum bending radius
(Otomotiv) minimum bükülme yarıçapı
mooring radius
(Askeri) bağlama yarıçapı
nuclear radius
(Nükleer Bilimler) çekirdek yarıçapı,nükleer yarıçap
operating radius
(Askeri) FAALİYET YARIÇAPI: Bir uçağın bir noktadan kalkarak, yakıt ikmali yapmaksızın, vazifeye tahsis edilen belirli bir süre hedef sahasında kaldıktan sonra, tekrar aynı noktaya dönüşü ve bunu gösteren mesafe
polar radius
(Matematik) kutupsal yarıçap
pore radius
boşluk çapı
radii
yarıçaplar
routine; search radius
(Askeri) rutin; arama yarıçapı
satellite radius vector
(Telekom) uydu yarıçap vektörü
search radius
(Askeri) ARAMA YARIÇAPI: Arama ve kurtarma harekatında bir nirengi noktasına merkezlenmiş toplam muhtemel hata uzunluğuna eşit olan ve ilaveten arama bölgesi içinde güvenlik uzunluğunu % 50 den daha büyük olan yarıçapı
search radius rounded to next highest whole number
(Askeri) bir sonraki en yüksek tamsayıya yuvarlanmış arama yarıçapı
search radius safety factor
(Askeri) arama çapı emniyet faktörü
sight radius
(Askeri) GEZ-ARPACIK MESAFESİ: Bir silahın gezi ile arpacığı arasındaki mesafe
static radius
(Otomotiv) statik yarıçap
turning radius
(Otomotiv,Teknik) dönüş yarıçapı
turning radius
(İnşaat) dönüş yarı çapı
war reserve; weapon radius
(Askeri) harp ihtiyadı; silah yarıçapı
Турецкий язык - Турецкий язык
önkoldaki iki kemikten, el ayası üste baktığı zaman dışta kalanı
ön koldaki iki kemikten, el ayası üste baktığı zaman dışta kalanı
Английский Язык - Английский Язык
A line segment between any point on the circumference of a circle and its center/centre
The length of this line segment
The long bone in the forearm, on the side of the thumb
The lighter bone (or fused portion of bone) in the forelimb of an animal
See Ray, 2
Remote Authentication Dial In User Service
The movable limb of a sextant or other angular instrument
The linear measurement from the center of a sphere to the surface, or half of the diameter
Remote Authentication Dial-In User Service A protocol by which users can have access to secure networks through a centrally managed server RADIUS provides authentication for a variety of services, such as login, dialback, SLIP, and PPP
Half the diameter of a circle The distance between the middle of a circle and the circles surface
A line segment that joins the center of a circle and a point on the circumference
a circular region whose area is indicated by the length of its radius; "they located it within a radius of 2 miles"
A ray, or outer floret, of the capitulum of such plants as the sunflower and the daisy
The distance between the center of a circle and the outside
the length of a line segment that starts at the center of a circle and ends on the circle -- " every radius of the same circle is the same length " (245)
of a circle, the distance from the center to the circle; of a regular polygon, the distance from the center to a vertex, which is the radius of the circumscribed circle
The radius of a circle is the distance from its centre to its outside edge. He indicated a semicircle with a radius of about thirty miles
The barbs of a perfect feather
Remote Authentication Dial-In user Service (W2K) Support for dial-up networking Provides authorization, identification, authentication and accounting services for distributed dial-up networking
Radius of a circle (half the diameter) Radius cutters produce part or half circular concave profiles
(Remote Authentication Dial-In User Service) A client/server protocol and software package that enables remote-access servers (VPN concentrators in this case) to communicate with a central server to authenticate dial-in users and authorize their access to the requested systems or services
The measurement from the center of a circle to the circumference; half the diameter
A client/server protocol and software that enables remote access servers to communicate with a central server to authenticate dial-in users and authorize their access to the requested system or service RADIUS allows a company to maintain user profiles in a central database that all remote servers can share It provides better security, allowing a company to set up a policy that can be applied at a single administered network point Having a central service also means that it's easier to track usage for billing and for keeping network statistics Created by Livingston (now owned by Lucent), RADIUS is a de facto industry standard used by Ascend and other network product companies and is a proposed IETF standard
A right line drawn or extending from the center of a circle to the periphery; the semidiameter of a circle or sphere
The distance from the center of a sphere to its surface or from the center of a circle to its circumference
the length of a line segment between the center and circumference of a circle or sphere
Distance from the center (usually of a circle) to the edge, in chemistry, usually from the nucleus to an electron
the outer and slightly shorter of the two bones of the human forearm
The bone that with the Ulna make up the lower arm The Radius is the longer of the two bones and is missing in TAR
The radius around a particular point is the distance from it in any direction. Nigel has searched for work in a ten-mile radius around his home
In a circle, the radius is the distance from the center of the circle to a point on the circle
Remote Authentication Dial-In User Service, an IETF protocol for distributed security that secures remote access to networks and network services against unauthorized access RADIUS comprises two pieces: authentication server code and client protocols
Radiating organs, or color-markings, of the radiates
Remote Authentication Dial-In User Service
The preaxial bone of the forearm, or brachium, corresponding to the tibia of the hind limb
the shorter of the two bones of the forearm
{i} straight line drawn from the center of a circle to the circumference; one of the bones of the forearm
support consisting of a radial member of a wheel joining the hub to the rim
a straight line from the center to the perimeter of a circle (or from the center to the surface of a sphere)
Remote Authentication Dial-In user Service A standard for authentication and accounting, RADIUS is primarily used to control dial-up access to PPP and other services The protocal was standardized in RFC 2058, the current implementation is defined in RFCs 2138 and 2139 RADIUS uses UDP packets, older servers use ports 1645 and 1646, the current standard is port 1812 for authentication and 1813 for accounting See also TACACS
of Artiodactyla
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) is a client/server protocol and software that enables remote access servers to communicate with a central server to authenticate dial-in users and authorize their access to the requested system or service RADIUS allows a company to maintain user profiles in a central database that all remote servers can share It provides better security, allowing a company to set up a policy that can be applied at a single administered network point Having a central service also means that it's easier to track usage for billing and for keeping network statistics
The radius of a circle is the distance from it's center to it's edge: It is half of the circle's diameter
(All capitals) The Remote Authentication in Dial-In User Service protocol as described in RFC 2138, 2865 and 2866
the length of a line segment between the center and circumference of a circle or sphere the outer and slightly shorter of the two bones of the human forearm a circular region whose area is indicated by the length of its radius; "they located it within a radius of 2 miles"
radius of curvature
The radius of the osculating circle at the point on the curve
radius game
ball game that is played in a field which is not the home-field of the host team
radius of action
maximum range in which operation is possible
radius of curvature
the radius of the circle of curvature; the absolute value of the reciprocal of the curvature of a curve at a given point
radius of gyration
An account of the distribution of the mass in an object
radius of gyration
A measure of the difficulty of rotating a body of a given mass
radius of gyration
An account of the distribution, of the mass in an object
radius of gyration
Identifies how fast a ball begins to rotate once it leaves the bowler's hand
radius of gyration
The radius of gyration of an object is defined as if all the mass of the object were concentrated at a specific distance from the axis; it would have the same moment of inertia as the original object The moment of inertia of any object can be written in terms of its radius of gyration as, I = Mk²
radius of gyration
Mathematical term for how 'spread apart' the body is when a somersault or twist is done around an axis
radius penalty
penalty imposed upon a ball team which requires that they host the next home game away from their home field
radius vector
a line connecting a point in space to the origin of a polar coordinate system a line connecting a satellite to the center of the body around which it is rotating
radius vector
See Coördinate, n
radius vector
An ideal straight line joining the center of an attracting body with that of a body describing an orbit around it, as a line joining the sun and a planet or comet, or a planet and its satellite
radius vector
A straight line (or the length of such line) connecting any point, as of a curve, with a fixed point, or pole, round which the straight line turns, and to which it serves to refer the successive points of a curve, in a system of polar coördinates
Schwarzschild radius
The radius of an object such that, if all its mass were compressed within that radius, the escape velocity would equal the speed of light
hydraulic radius
In a pipe or channel, the ratio of the cross-sectional area to the wetted perimeter. For a full pipe, this is half the radius
sight radius
On a firearm, the distance between the front and rear sights
Roche radius
The Roche limit, sometimes referred to as the Roche radius, is the distance within which a celestial body, held together only by its own gravity, will disintegrate due to a second celestial body's tidal forces exceeding the first body's gravitational self-attraction
radii
pl
base curve radius
(Tıp, İlaç) Base curve radius, abbreviated BCR or BC, is a parameter of a contact lens. Typical values are from 8.0 to 10.0 mm. The base curve is the radius of the sphere that the back of the contact lens describes. Contact lenses must fit well to the wearer's cornea in order to be comfortable and to facilitate tear exchange and oxygen transmission
Schwarzschild radius
or gravitational radius Radius inside which the gravitational attraction between a body's particles must cause its irreversible gravitational collapse, named for Karl Schwarzschild. This is thought to be the final fate of the most massive stars (see black hole). The gravitational radius (Rg) of an object of mass M is given by Rg = 2GM/c^2, where G is the universal gravitational constant and c the speed of light. For a star like the Sun, the Schwarzschild radius would be about 1.8 mi (3 km)
Turn Radius
length of the radius required to complete a turn (the shorter the radius the smaller the turn)
radii
of Radius
radii
Radii is the plural of radius. the plural of radius
radii
plural of radius
radiuses
plural of radius
turning radius
The relation of one front wheel to the other on turns If your tires are "squealing" on turns, have your front-end alignment checked to be sure that bent steering arms haven't affected the turning radius of the car
turning radius
turning path of a vehicle established by the outer front overhang and the inner rear wheel
turning radius
Diameter of a circle within which a car can be turned around
turning radius
(Otomotiv) The relation of one front wheel to the other on turns. If your tires are "squealing" on turns, have your front-end alignment checked to be sure that bent steering arms haven't affected the turning radius of the car
Турецкий язык - Английский Язык
radius
radius
Избранное