progressive

listen to the pronunciation of progressive
Английский Язык - Турецкий язык
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

ilerleyici (hastalık)
ileri düşünceli kimse
(Pisikoloji, Ruhbilim) ilerlemeli
müterakki
terakkiperver
ileri düşünceli
kalkınan
iyiye giden
ileri giden
ilerleyen
gelişen
aşama yapan
ilerici

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız. - Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press.

aşamalı
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
yavaş yavaş artan
progressivenessilerici
{s} devamlılık belirten
siyasette terakki taraftarı
{s} kademeli
terakkiye müsait
(Tıp) İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif)
progressivelyilerledikçe
(Biyoloji) progresif
devamlı olarak
ileri

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

Tom çok ilerici, değil mi? - Tom is very progressive, isn't he?

Gelişimsel
dilb. ilerleyici benzeşme
aşamalı,yenilikçi
ilerlemekte olan
erkinci
(isim) ilerici
tedrici
{s} derece derece artan
(Dilbilim) sürekli
gitgide artan
ilerlemeci
ilerlek
ilerleyici
progress
gelişim göstermek
progress
gelişmek
progress
ilerlemek
progress
ilerleme

Engebeli arazi yürüyüşçülerin ilerlemesini frenledi. - The rough terrain checked the progress of the hikers.

Zamanın ilerlemesiyle olay unutuldu. - The event was forgotten in progress of time.

progress
gelişim

Kimya bilimi son zamanlarda dikkate değer bir gelişim gösterdi. - Chemistry has made notable progress in recent years.

Petrol,Japon sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. - Oil has played an important part in the progress of Japanese industry.

progressive transmission
(Bilgisayar,Teknik) aşamalı iletim
progressive aspect
ilerleyen safha
progressive muscular dystrophia
progresif müsküler distrofi
progressive tax
artan oranlı vergi
progressive assimilation
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive development
ilerici gelişme
progressive failure
ilerleyen kırılma
progressive payments
Hakediş, hakediş ödemeleri
progressive scan
tarama progressive
progressive tense
progressive gergin
progressive aging
ilerleyen yaşlanma
progressive aging
ilerleyici yaşlanma
progressive alphabet system
(Askeri) ilerleyen alfabe sistemi
progressive alphabet system
(Askeri) MÜTEVALİ ALFABE SİSTEMİ: Bir haberin şifrelenmesinde; sistemin komple serisini ihtiva eden bütün şifre alfabelerinin, en sonuncusu kullanılıncaya kadar, birbiri peşi sıra kullanıldığı sistem
progressive aspect
(Dilbilim) süreklilik görünüşü
progressive assimilation
(Dilbilim) ilerletici benzeşim
progressive assimilation
(Dilbilim) ilerleyici benzeşme
progressive consolidation
ilerleyici konsolidasyon
progressive cookery
(Askeri) öğünlük pişirim
progressive cookery
(Askeri) ÖĞÜNLÜK PİŞİRİM: Bütün yemeklerde yeknesak bir nitelik temini için yemeğin yedirilme devresi ihtiyaçları karşılanacak şekilde, münasip aralıklarla ve asgari miktarlar halinde pişirilmesi
progressive die
adımlı basma kalıbı
progressive die
adımlı delme kalıbı
progressive download source filter
Gelişimsel Yükleme Kaynak Süzgeci
progressive exercise
(Askeri) tedrici egzersiz
progressive exercise
(Askeri) TEDRİCİ EGZERSİZ: Hastanın mevcut kabiliyetlerinden başlayıp, bunları yüksek bir dereceye kadar geliştirmek maksadıyla, tedrici artırarak yapılan devamlı ve bir seri halindeki alıştırma hareketleri. Bak. "exercise"
progressive expense cost
(Ticaret) artan oranlı masraf
progressive failure
(Çevre) gelişen çatlaklar
progressive harmony
(Dilbilim) ilerleyici uyum
progressive land tax
(Ticaret) artışlı arazi vergisi
progressive linkage
(Otomotiv) aşamalı mafsallı bağlantı
progressive lipodystrophy
(Tıp) ilerleyici lipodistrofi
progressive movement
(Politika, Siyaset) ilerici hareket
progressive paralysis
tıb. ilerleyici felç
progressive paralysis
(Tıp) ilerleyici felç
progressive party
terakki partisi
progressive party
ilerici parti
progressive relaxation
(Pisikoloji, Ruhbilim) ilerlemeli gevşeme
progressive relaxation
(Tıp) ilerlemeli rahatlama
progressive scan
(Telekom) tek seferde tarama
progressive schedule
(Ticaret) artan oranlı cetvel
progressive schedule
(Ticaret) mukayeseli tablo
progressive settlement
ilerleyen oturma
progressive tax system
müterakki vergi sistemi
progressive tax system
artan oranlı vergi sistemi
progressive transmission
asamali iletim
progressive wave
ilerleyen dalga
progressive wave
yürüyen dalga
progressive waves
(Askeri) ilerleyen dalgalar
present progressive
Bu progressive
present progressive tense
(Dilbilim) Şimdiki zaman
progress
ilerleme,v.ilerle: n.ilerleme
progress
gelişme

O, İngilizcesinde az gelişme yaptı. - He has made little progress in his English.

Kız kardeşim İngilizcede önemli bir gelişme kaydetti. - My sister has made remarkable progress in English.

progress
{i} (fiilen) ilerleme, ileriye gitme, yol alma
progressively
artan bir şekilde
progressively
artan biçimde
progress
-e varmak
progress
mesafa almak
progress
iyiye doğru gitmek (hasta)
progress
gelişme göstermek
progress
(Bilgisayar) işlem
progress
terakki etmek
progress
(Bilgisayar) aşama

Tom henüz çok aşama kaydetmedi. - Tom hasn't made much progress yet.

progress
mesafe almak
progress
atılım
progress
(Bilgisayar) işlem durumu
progress
mesafe katetmek
progress
ileriye gitme
progress
gelişme kaydetmek
progress
yol alma
progress
(Bilgisayar) ilerleme durumu
progress
(Bilgisayar) yürütülüyor
progress
(Bilgisayar) süre

Tom sürekli ilerleme kaydetti. - Tom has made steady progress.

progress
ilerleme (fiilen)
progressively
(Ticaret) tedricen
progressively
ilerleyerek
past progressive tense
sürekli geçmiş zaman
progress
devam etme

İş şimdi devam etmektedir. - The work is now in progress.

progress
{f} geliştir

Piano çalmada kendini iyi geliştiriyor. - He is making good progress in playing the piano.

progressively
ilerledikçe
future progressive
gelecek progressive
non progressive
olmayan ilerleyici
past progressive
Geçmişte ilerici
progress
(Tıp, İlaç) gidişat
progress
{i} geliştirme
progress
kalkınmak
progress
iyileşme
progress
ilerle

Çalışmalarında ilerleme kaydettin mi? - Have you made progress in your studies?

O, bu makineyi kullanmada iyi ilerleme kaydetti. - He made good progress in handling this machine.

progress
{i} resmi gezi
progress
{i} devlet gezisi
progress
devam etmek

İş şimdi devam etmektedir. - The work is now in progress.

progress
ileri gitmek

İleri gitmek kaçınılmaz. - Progress is unavoidable.

progress
yükselme
progress
ileri gidiş
progressively
devamlı olarak
progressively
dereceli olarak
progressively
derece derece
Английский Язык - Английский Язык
Belonging to or supporting a Progressive Party
A member or supporter of a Progressive Party
Of or pertaining to such a party, its policies, or its membership
Increasing in rate as the taxable amount increases
Gradually advancing in extent; increasing
Of or relating to progressive education

a progressive school.

liberal (politically)
Promoting or favoring progress towards improved conditions or new policies, ideas or methods

progressive business leadership.

Advancing in severity

progressive paralysis.

A person who actively favors or strives for progress towards improved conditions, as in society or government
A progressive verb
Favouring or promoting progress; advanced
{a} going on or forward, advancing
In grammar, progressive means the same as continuous. someone with modern ideas who wants to change things. progressive systemic sclerosis Progressive Conservative Party of Canada progressive education Progressive Party progressive tax
(of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount increases gradually advancing in extent
Promoting or favoring progress toward better conditions or new policies, ideas, or methods
favoring or promoting reform (often by government action) favoring or promoting progress; "progressive schools"
Moving forward
a person who favors a political philosophy of progress and reform and the protection of civil liberties
Of or relating to a Progressive Party
Moving forward; proceeding onward; advancing; evincing progress; increasing; as, progressive motion or course; opposed to retrograde
Favoring, working for, or characterized by progress or improvement, as through political or social reform Also, a person who advocates or favors policies promoting political or social reform
describes a tax in which the rich pay a larger fraction of their income than the poor
gradually advancing in extent
a tense of verbs used in describing action that is on-going
Someone who is progressive or has progressive ideas has modern ideas about how things should be done, rather than traditional ones. a progressive businessman who had voted for Roosevelt in 1932 and 1936 The children go to a progressive school. conservative A progressive is someone who is progressive. The Republicans were deeply split between progressives and conservatives. conservative
favoring or promoting reform (often by government action)
Means to move forward, to seek improvement by changing the system
the problem gets worse with time In RS, this means that symptoms continue to develop over time; it is not clear whether or not the underlying disease process is actively getting worse with time or whether the new symptoms represent the result of previous involvement of the brain
Of or pertaining to the Progressive party
a tense of verbs used in describing action that is on-going advancing in severity; "progressive paralysis" favoring or promoting reform (often by government action) favoring or promoting progress; "progressive schools" (of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount increases gradually advancing in extent
gradual development of colour; does not give immediate results
one believing in moderate political change and especially social improvement by governmental action
A progressive change happens gradually over a period of time. One prominent symptom of the disease is progressive loss of memory. = gradual sudden + progressively pro·gres·sive·ly Her symptoms became progressively worse The amount of grant the council received from the Government was progressively reduced. = gradually
is can get double scanning picture in the monitor
euphemism for obscene
[MW] n 1a: one that is progressive; 1b: one believing in moderate [incremental] political change and esp social improvement by governmental action adj 5 often capitalized : of or relating to political Progressives
A person who actively favors or strives for progress toward better conditions, as in society or government
(of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount increases
Short for progressive scanning A system of video scanning whereby lines of a picture are transmitted consecutively, such as in the computer world
a tense of verbs used in describing action that is on-going advancing in severity; "progressive paralysis"
In evolution, the now-discounted idea that all change is toward increasing complexity
a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises
A game in which the jackpot starts at a specific amount but continues to grow steadily until someone wins it, after which it is reset and starts growing again
advancing in severity; "progressive paralysis"
A keno game where the top prize increases until it is won The prize may increase by a percent of wagers, a set amount per time period (hour, day, etc ) or any other method determined by the casino
Improving; as, art is in a progressive state
{i} liberal, one who supports political reform; one who supports advancement, one who advocates improvement and change
{s} liberal, advocating reform, supporting change; modern, advanced; changing gradually, changing incrementally; increasing in severity
favoring or promoting progress; "progressive schools"
Increasing in severity
far-forth
Progressive Conservative
pertaining to the Progressive Conservative Party
Progressive Conservative
a member of the Progressive Conservative Party of Canada
Progressive Conservative Party
a political party in Canada with a right of centre ideology, which succeed the old Conservative Party of Canada, Liberal-Conservative Party of Canada, Blue Party and absorbed the Progressive Party of Canada. It was itself succeeded by the new Conservative Party of Canada
progressive rock
A rock music genre originating from the late 1960s and early 1970s, heavily influenced by classical music and jazz
progressive verb
A form of a verb in which its gerund (or present participle) is used with any form of the verb "to be"

Examples: I am defining. It had been snowing.

progressive-verb
Attributive form of progressive verb

progressive-verb status.

progressive payments
Part payments made to a contractor at different stages as the work (or delivery) progresses, instead of making one full payment on the completion. Also called progress payments
Progressive Conservative Party
one of the main political parties in Canada
Progressive Conservative Party of Canada
Former Canadian political party. It was formed as the Liberal-Conservative Party in 1854 from a union of conservative and moderate-liberal political factions; except for a period during and after World War I, the party kept this name until 1942, when it adopted the name Progressive Conservative Party of Canada. Its first leader was John Macdonald. The party led the government from 1854 to 1873 and again from 1878 to 1896. It regained power in coalition with the Quebec nationalists in 1911 but went down to severe defeat in 1921. From then until 1957 the party held power only twice, briefly in 1926 and from 1930 to 1935. The party held power from 1958 to 1963 under John G. Diefenbaker, from 1979 to 1980 under Joe Clark, and from 1984 to 1989 under Brian Mulroney. In 1993 it was reduced to only two seats in the Canadian House of Commons. In 2003 the Progressive Conservative Party merged with the Canadian Alliance to form the Conservative Party of Canada. The party favoured reducing government intervention in both the economy and social affairs; strongly federalist, it also was less accommodating than other parties to Quebec separatism
Progressive Judaism
liberal branch of Judaism
Progressive Movement
(U.S. History) political movement that began during the 1890s in response to industrialism and a perceived decline in democratic values (sought government reform and supervision of industry)
Progressive Party
one of the three US political parties which existed in the first half of the 20th century and supported progressive ideas, such as better working conditions and government help for poor people, people without jobs etc. The Progressive Party was active in the US presidential elections of 1912, 1924, and 1948, but these were in fact three separate organizations. U.S. independent political party. The first Progressive Party, known as the Bull Moose Party, was organized in 1911. The second was assembled in 1924; it nominated as its presidential candidate Robert La Follette, who received 17% of the national vote on a platform calling for a "housecleaning" of executive departments, public control of natural resources, public ownership of the railways, and tax reduction. The party dissolved upon La Follette's death in 1925. The third Progressive Party, founded in 1947 by Henry Wallace, differed from the previous groups in its focus on foreign affairs; it favoured a conciliatory policy toward the Soviet Union. Though Wallace received more than one million votes in the 1948 election, the party was never again influential
progressive aspect
the aspect of a verb that expresses its on-going action
progressive education
A set of reformist educational philosophies and methods that emphasize individual instruction, informality in the classroom, and the use of group discussions and laboratories as instructional techniques. Movement that took form in Europe and North America during the late 19th century as a reaction to the alleged narrowness and formalism of traditional education. A main objective was to educate the "whole child" that is, to attend to physical and emotional as well as intellectual growth. Creative and manual arts gained importance in the curriculum, and children were encouraged toward experimentation and independent thinking. Progressive educational ideas and practices were most powerfully advanced in the U.S. by John Dewey. See also Summerhill School
progressive party
The political party formed, chiefly out of the Republican party, by the adherents of Theodore Roosevelt in the presidential campaign of 1912
progressive party
Among the chief articles in the platform are those demanding direct primaries, preferential primaries for presidential nominations, direct election of United States senators, women's suffrage, and recall of judicial decisions in certain cases
progressive party
The name Progressive party was chosen at the meeting held on Aug
progressive party
7, 1912, when the candidates were nominated and the platform adopted
progressive party
a former political party in the United States; founded by Theodore Roosevelt during the presidential campaign of 1912; its emblem was a picture of a bull moose
progressive rate
increasing rate, upward rate
progressive ratio
direct relation, linear dependence
progressive rock
a style of rock music that emerged in the 1970s; associated with attempts to combine rock with jazz and other forms; intended for listening and not dancing
progressive scan
A non-interlaced refresh system for monitors that cuts down on CRT flicker
progressive scan
similar to interlacing, but used with the JPEG file format
progressive scan
An image sensor that gathers its data and processes each scan line one after another in sequence Compare to Interlaced
progressive scan
-the means by which the picture tubes of computer monitors and newer televisions display images The process uses a progressive scanning tube to send information to each pixel on a screen sequentially-left to right, top to bottom-to create the image The 720p (progressive) high-definition standard is a progressive-scanning standard Progressive scan offers higher-quality pictures than does interlaced scan
progressive tax
a tax that takes more money from people with higher incomes than from people with lower incomes   regressive tax. Tax levied at a rate that increases as the quantity subject to taxation increases. Designed to collect a greater proportion of tax revenue from wealthy people, progressive taxes reflect the view that those who are able to pay more should carry a heavier share of the tax burden. Progressive income taxes may provide for exemption from tax liability for incomes under a specified amount, or they may establish progressively greater rates for larger and larger incomes. The presence of deductions can also make a tax progressive. Progressive taxes are a stabilizing force in periods of inflation or recession because the amount of tax revenue changes more than proportionately with an increase or decrease in income. For example, in an inflationary economy, as prices and incomes rise, a greater percentage of taxpayers' income goes toward taxes. Government revenues increase, and the government has more leverage over the economy. A side effect of this system is that lower-income taxpayers have an especially difficult time making ends meet when inflation is high. To compensate, many economists advocate indexation; several countries adjust their tax rates annually in times of inflation, usually in line with the consumer price index. See also regressive tax
progressive tax
a tax that takes a smaller percentage of lower incomes and a larger percentage of higher incomes
progressive tax
a tax that charges a higher percentage of income as income rises
progressive tax
a tax for which the amount of an individual’s taxes rises as a proportion of income as the person’s income increases (chapter 14)
progressive tax
A tax that uses higher rates at higher income levels The U S federal income tax system is based on the progressive tax, with rates starting at 15 percent and rising to 39 6 percent for higher-income taxpayers
progressive tax
      Tax that imposes higher tax payments on those who are more wealthy
progressive tax
A tax in which the rate of taxation increases as income increases
progressive tax
A progressive tax is a tax that takes an increasing proportion of income as income rises Income tax is an example of a progressive tax, as the rate increases as a person earns more
progressive tax
A tax structured so that higher-income people pay a larger proportion of their income in taxes
progressive tax
a tax in which the rich pay a larger fraction of their income than the poor (Stiglitz and Boadway, 1994) (S6, II 3) chinese | russian
progressive tax
A tax system under which the percentage of tax paid increases as the level of income being taxed increases For example, the tax rate on up to $20,000 of taxable income is 15%, but the tax rate on $20,000 to $50,000 is 28% The U S tax system is a progressive system
progressive tax
a tax in which the rich pay a larger fraction of their income than the poor
progressive tax
a tax that increases as a proportion of income as income increases
progressive tax
is a tax where the rich pay a larger percentage of income than the poor This is in marked contrast to Regressive Tax where the lower income people have to pay higher tax rates compared to high income people
progressive tax
any tax in which the rate increases as the amount subject to taxation increases
progressive tax
A levy which collects more from those better able to pay
progressive tax
a progressive tax is one in which the average tax rate paid by an individual rises as income rises
progressive taxation
method of taxation in which the poor pay less and the rich pay more
progressive taxes
method of taxation in which payments are dependent on the size of one's income
progressive tense
progressive: a tense of verbs used in describing action that is on-going
progressive vaccinia
a severe or even fatal form of vaccinia that occurs mainly in persons with an immunological deficiency; characterized by progressive enlargement of the initial lesion
present perfect progressive
present perfect continuous
present progressive
present continuous
present progressive
I am working
present progressive
a tense used to express action that is on-going at the time of utterance
present progressive
{i} tense used for actions in the present which concentrates on the duration of the action
present progressive
Ex : I am working
future perfect progressive
future perfect continuous
future progressive
future continuous tense
past perfect progressive
past perfect continuous
past progressive
past continuous tense
progress
to move, go, or proceed forward; to advance

They progress through the museum.

progress
to improve; to become better or more complete

Societies progress unevenly.

progress
A moving or going forward; a proceeding onward; an advance
progressively
in a progressive manner
progressively
gradually
future progressive
a progressive tense used to express action that will be on-going in the future; "`I will be running' is an example of the future progressive
progress
{f} advance, move forward, gain, proceed
progress
{i} headway, forward movement; development, advancement
progress
Progress is the process of gradually improving or getting nearer to achieving or completing something. The medical community continues to make progress in the fight against cancer The two sides made little if any progress towards agreement
progress
the act of moving forward toward a goal a movement forward; "he listened for the progress of the troops" develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up
progress
{v} to move forward, advance, pass
progress
{n} a course, advancement, journey, way
progressively
{a} in or by a regular course
progressiveness
{n} a progress
progressiveness
{n} a state of advancing
Movement for Progressive Judaism
movement of Reform Jews
Progressives
plural of Progressive
past progressive
I was working
past progressive
Ex : I was working
past progressive
a progressive tense used to describe on-going action in the past; "`I had been running' is an example of the past progressive"
past progressive
a progressive tense used to describe on-going action in the past; "`I had been running' is an example of the past progressive
progress
To make improvement; to advance
progress
The progress of a situation or action is the way in which it develops. The Chancellor is reported to have been delighted with the progress of the first day's talks
progress
An indication of how "complete" a task is Many tasks have a known run cycle, i e , the task will run for a known number of iterations Tasks that exhibit this behavior generally indicate progress on a scale of 0 0 to 1 0 This progress can then be translated into a "percent complete" by the application
progress
It can't be stopped
progress
Development to a more advanced state Progress relates to a progression of development and therefore shows relationships between current conditions and past conditions
progress
In the growth of an animal or plant; increase
progress
the act of moving forward toward a goal a movement forward; "he listened for the progress of the troops"
progress
To make progress; to move forward in space; to continue onward in course; to proceed; to advance; to go on; as, railroads are progressing
progress
In knowledge; in proficiency; as, the progress of a child at school
progress
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up
progress
the act of moving forward toward a goal
progress
When a arrives, advance the Time Step one unit There are two Progress Styles: Min Progress Full Progress
progress
A journey of state; a circuit; especially, one made by a sovereign through parts of his own dominions
progress
Toward ideal completeness or perfection in respect of quality or condition; applied to individuals, communities, or the race; as, social, moral, religious, or political progress
progress
a movement forward; "he listened for the progress of the troops"
progress
1 cause for concern 2 limited 3 slow 4 steady 5 good 6 very good Achievement 1 special support is given 2 well below the level expected of his/her age 3 below the level expected of his/her age 4 at the level expected of his/her age 5 above the level expected of his/her age 6 well above the level expected (Also see National Curriculum levels blow)
progress
An linear movement forward To advance or develop A key drive behind Western industrial culture In the Modern world more people have greater material wealth but more people starve and suffer from malnutrition than ever before Many philosophers claim that these two facts are directly related, and the Western notion of 'progress' is morally flawed
progress
In business of any kind; as, the progress of a negotiation; the progress of art
progress
when your spirit progresses, it increases its knowledge and power
progress
a measure of how a student is faring over time toward a well-defined goal: at this rate, will the student reach the goal within an expected time-frame?
progress
the state of the data set
progress
If events progress, they continue to happen gradually over a period of time. As the evening progressed, sadness turned to rage
progress
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up"
progress
gradual improvement or growth or development; "advancement of knowledge"; "great progress in the arts"
progress
If something is in progress, it has started and is still continuing. The game was already in progress when we took our seats
progress
form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's plan built up quickly"; "Pressure is building up at the Indian-Pakistani border"
progress
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
progress
the advance or growth of modern, industrialized society, its technology, and its trappings
progress
the gains in learning made by a child over time It is important that a child makes progress in each of three domains in design and technology - designing, making and knowledge and understanding
progress
A moving or going forward; a proceeding onward; an advance In actual space, as the progress of a ship, carriage, etc
progress
To progress means to move over a period of time to a stronger, more advanced, or more desirable state. He will visit once a fortnight to see how his new staff are progressing He started with sketching and then progressed to painting
progress
The partial completion of a project, or a measure of same Also, the act of entering progress information for a project
progress
Close a current progress bar, if there is one Does nothing otherwise
progress
Fred Riggs
progress
To make progress in; to pass through
progressively
as part of a progression
progressively
advancing in amount or intensity; "she became increasingly depressed"
progressively
gradually, incrementally, successively; in the manner of becoming increasingly severe
progressiveness
{i} modernness, state of being advanced; gradualness, state of being incremental
progressiveness
The quality of being progressive
progressiveness
advancement toward better conditions or policies or methods
progressive
Избранное