power which a normal human being does not posses

listen to the pronunciation of power which a normal human being does not posses
Английский Язык - Английский Язык
supernatural strength
power which a normal human being does not posses

  Расстановка переносов

  po·wer which a nor·mal hu·man be·ing does not posses

  Турецкое произношение

  pauır hwîç ı nôrmıl hyumın biîng dîz nät päsiz

  Произношение

  /ˈpouər ˈhwəʧ ə ˈnôrməl ˈhyo͞omən ˈbēəɴɢ dəz ˈnät ˈpäsēz/ /ˈpaʊɜr ˈhwɪʧ ə ˈnɔːrməl ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ dɪz ˈnɑːt ˈpɑːsiːz/

  Слово дня

  scrannel
Избранное