plural form of chunky monkey

listen to the pronunciation of plural form of chunky monkey
Английский Язык - Английский Язык
chunky monkeys
plural form of chunky monkey

  Расстановка переносов

  plu·ral form of chun·ky mon·key

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv çʌngki mʌngki

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈʧəɴɢkē ˈməɴɢkē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈʧʌŋkiː ˈmʌŋkiː/

  Слово дня

  dreary
Избранное