person or thing which imprints

listen to the pronunciation of person or thing which imprints
Английский Язык - Английский Язык
{i} imprinter
person or thing which imprints

  Расстановка переносов

  per·son or thing which imprints

  Турецкое произношение

  pırsın ır thîng hwîç împrînts

  Произношение

  /ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ ˈhwəʧ əmˈprənts/ /ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ ˈhwɪʧ ɪmˈprɪnts/

  Слово дня

  duopoly
Избранное