otoriterlik

listen to the pronunciation of otoriterlik
Турецкий язык - Английский Язык
authoritarianism
otoriter
authoritarian

Book banning is an authoritarian act. - Kitap yasaklama otoriter bir eylemdir.

State Capitalism could be democratic or authoritarian. - Devlet Kapitalizmi, demokratik ya da otoriter olabilir.

otoriter
{s} authoritative

Tom is quite authoritative. - Tom oldukça otoriter.

The circulation, as is known, is the main indicator of the periodical's authoritativeness. - Dolaşım, bilindiği gibi, derginin otoriterliğinin ana göstergesidir.

otoriter
strict

My father is very strict with me. - Babam bana karşı çok otoriter.

The teacher is strict with his students. - Öğretmen öğrencilerine karşı otoriter.

otoriter
imperious
otoriter
{s} bossy

Tom said that Mary was bossy. - Tom, Mary'nin otoriter olduğunu söyledi.

You're bossy, aren't you? - Sen otoritersin, değil mi?

otoriter
overbearing
otoriter
(Kanun) decretory
otoriter
{s} domineering

Tom's loud and domineering. - Tom yüksek sesli ve otoriterdir.

Tom is domineering, isn't he? - Tom otoriter, değil mi?

otoriter
peremptory
otoriter
cathedral
otoriter
authoritarian yetkeli
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение otoriterlik в Турецкий язык Турецкий язык словарь

otoriter
Otoritesi olan, otoriteli, yetkeli
otoriter
Otoriteli
otoriterlik
Избранное