other

listen to the pronunciation of other
Английский Язык - Турецкий язык
öbür

Ben öbür türlü inanmayı isterdim. - I'd like to believe otherwise.

Öbür düğmeye basmayı dene. - Try pushing the other button.

{i} öteki

Birinin çözümü, ötekinin çözümünü kanıtlayabilir. - The solution of one may prove to be the solution of the other.

Öteki takım bizi hafife aldı. - The other team took us lightly.

başka

Başka seçeneğim yoktu. - I had no other choice.

Akıllı insanlar başkalarının hatalarıyla kendi hatalarını düzeltirler. - By other's faults wise men correct their own.

diğer

Birini ben aldım, diğer elmaları ise küçük kız kardeşime verdim. - I took one, and gave the other apples to my little sister.

Ben uyandığımda, diğer tüm yolcular inmişti. - When I woke up, all other passengers had gotten off.

başka suretle
gayri
{i} başkası

Başkasının senin yerine düşünmesini bekleme! - Don't expect others to think for you!

Küçük kız, Emily'den başkasına asla gülümsemez. - The little girl never smiles at anyone other than Emily.

diğeri

George'un iki kuzeni var; biri Almanya'da ve diğeri İsviçre'de yaşıyor. - George has two cousins; one lives in Germany and the other in Switzerland.

Bir el diğerini yıkar. - One hand washes the other.

öbürü
özgesi
özge
baska türlü
başka türlü

Ben onun iyi bir kitap olduğunu düşünmüştüm fakat Jim başka türlü düşündü. - I thought it was a good book, but Jim thought otherwise.

Başka türlü yapamazdım. - I could not have done otherwise.

{s} sonraki

Bir sonraki Noelde üç yıldır birbirimizi tanıyor olacağız. - We'll have known each other for three years next Christmas.

{s} başka, diğer, öbür. zam. başkası, diğeri, öbürü
başka biçimde
(Sosyoloji, Toplumbilim) levinas
some day or other günün birinde
{s} geçen

O, geçen gün konuştuğumuz çocuktur. - He is the boy of whom we spoke the other day.

Geçen gün kameramı kaybettim. - I lost my camera the other day.

every other day gün aşırı
başka kimse

Tom'tan başka kimsenin onu yaptığını hiç görmedim. - I've never seen anyone other than Tom do that.

başka birisi
(Sosyoloji, Toplumbilim) lacan
bir gün

Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır. - To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin.

Prenses ve İrlandalı birbirini tanıyordu ve evlilerdi ve bir yıl bir gün süren büyük bir düğün yapmışlardı. - The Princess and the Irishman recognised each other, and were married, and had a great wedding that lasted for a year and a day.

sair
(Sosyoloji, Toplumbilim) başkası sartre
bundan başka

Bundan başka boyutlarda var mı? - Do you have this in other sizes?

Bundan başka herhangi bir şey yapma. - Don't do anything other than this.

the other day geçen gün
ötek
helping each other
yardımlaşma
shout at each other
bağrışmak
second
saniye

Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder. - Light travels at a velocity of 186,000 miles per second.

Işık dünyanın etrafında bir saniyenin 7.5 katı hızında seyahat eder. - Light travels around the earth seven and a half times a second.

second
{i} ikinci

Osaka, Japonya'nın ikinci en büyük şehridir. - Osaka is the second largest city of Japan.

Muiriel, Tatoeba'nın ikinci üyesidir. - Muiriel is the second member of Tatoeba.

other than
-den başka
other address
(Bilgisayar) diğer adres
other api error
(Bilgisayar) diğer apı hatası
other assets
(Ticaret) diğer aktifler
other city
(Bilgisayar) diğer-şehir
other city
(Bilgisayar) diğer şehir
other color
(Bilgisayar) diğer renk
other comments
diğer yorumlar
other controls
(Bilgisayar) diğer denetimler
other country
(Bilgisayar) diğer-ülke
other country
(Bilgisayar) diğer ülke
other current
(Ticaret) diğer cari
other designs
(Bilgisayar) diğer tasarımlar
other devices
(Bilgisayar) diğer aygıtlar
other directory
(Bilgisayar) farklı dizin
other discounts
(Ticaret) diğer indirimler
other documents
(Bilgisayar) diğer belgeler
other domain
(Bilgisayar) diğer etki alanı
other drives
(Bilgisayar) diğer sürücüler
other effect
(Bilgisayar) diğer efekt
other elements
(Bilgisayar) diğer öğeler
other email
(Bilgisayar) diğer e-posta
other encoding
(Bilgisayar) diğer şifreleme
other encoding
(Bilgisayar) diğer kodlama
other errors
(Bilgisayar) diğer hatalar
other etypes or
(Bilgisayar) diğer etypelar veya
other expenses
(Eğitim) diğer harcamalar
other expenses
(Ticaret) çeşitli giderler
other expenses
(Ticaret) diğer giderler
other expenses
(Ticaret) diğer gider ve zararlar
other fax
(Bilgisayar) diğer faks
other fax
(Bilgisayar) diğer faks no
other features
(Ticaret) sair havas
other feeders
(Bilgisayar) diğer besleyicisiler
other files
(Bilgisayar) diğer dosyalar
other folder
(Bilgisayar) diğer klasör
other functions
(Bilgisayar) diğer fonksiyonlar
other group
(Bilgisayar) diğer grup
other income
(Bilgisayar,Ticaret) diğer gelirler
other increases
(Ticaret) diğer artışlar
other info
(Bilgisayar) diğer bilgiler
other laws
(Ticaret) sair yasalar
other loans
(Ticaret) diğer borçlar
other location
(Bilgisayar) başka konum
other locations
(Bilgisayar) diğer konumlar
other means
(Ticaret) suveri saire
other means
diğer araçlar
other memory
(Bilgisayar) diğer bellek
other name
(Bilgisayar) diğer ad
other object
(Bilgisayar) diğer nesne
other objects
(Bilgisayar) diğer nesneler
other options
(Bilgisayar) diğer seçenekler
other pages
(Bilgisayar) diğer sayfalar
other pane
(Bilgisayar) diğer bölme
other paper
(Bilgisayar) diğer kağıt
other passwords
(Bilgisayar) diğer parolalar
other payable
(Ticaret) diğer çeşitli borçlar
other payables
(Ticaret) diğer çeşitli borçlar
other payables
(Ticaret) diğer borçlar
other payments
(Ticaret) diğer ödemeler
other people
(Bilgisayar) diğer kişiler
other phone
(Bilgisayar) diğer telefon
other phone
(Bilgisayar) diğer telefon no
other places
(Bilgisayar) diğer yerler
other planned
(Bilgisayar) diğer planlanmış
other programs
(Bilgisayar) diğer programlar
other reserves
(Ticaret) diğer yedekler
other reserves
(Ticaret) diğer kar yedekleri
other revenues
(Ticaret) diğer gelirler
other sales
(Ticaret) diğer gelirler
other saps or
(Bilgisayar) diğer saplar veya
other settings
(Bilgisayar) diğer ayarlar
other side
diğer taraf

Onlar sokağın diğer tarafında yaşıyorlar. - They live on the other side of the road.

Kilise caddenin diğer tarafındadır. - The church is on the other side of the street.

other size
(Bilgisayar) farklı boyut
other sound
(Bilgisayar) diğer ses
other specify
(Bilgisayar) diğer tanımlayın
other state
(Bilgisayar) diğer-bölge
other stocks
(Ticaret) diğer stoklar
other street
(Bilgisayar) diğer-cadde
other string
(Bilgisayar) diğer dize
other style
(Bilgisayar) farklı stil
other styles
(Bilgisayar) farklı stiller
other taxes
(Ticaret) diğer vergiler
other than
bunların dışında
other than
gayri
other than that
kaldı ki
other than us
bizim dışımızda
other time
sair zaman
other transfers
(Ticaret) diğer transferler
other vat
(Ticaret) diğer k.d.v
other/advanced
(Bilgisayar) diğer/gelişmiş
other/custom
(Bilgisayar) diğer/özel
other one
diğeri

Onun iki kedisi var. Biri beyaz ve diğeri siyah. - She has two cats. One is white and the other one is black.

Tom'un iki erkek kardeşi var. Biri Boston'da diğeri Şikago'da yaşar. - Tom has two brothers. One lives in Boston and the other one lives in Chicago.

other than
hariç

Seninki hariç tüm denemeler iyiydi. - All the essays, other than yours, were good.

other than
den başka
other than
dışında

Tom öğrenciyken ders kitaplarının dışında bir şey okuyacak zamanı yoktu. - Tom had never had time to read anything other than textbooks when he was a student.

Üç gündür, bayat bir sandviç, çürük bir elma ve biraz bozuk yoğurt dışında hiçbir şey yemedim. - I haven't had anything to eat for three days other than a stale sandwich, a rotten apple, and some spoiled yogurt.

other than during
dışında
Other times other ways
(Atasözü) Eski camlar bardak oldu
other directed
Başkası odaklı

The chimpanzees responded to the mirror with other-directed actions.

other half
Diğer yarı, diğer yan
other half
diğer yarısı

Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını avroya çevirdi. - Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros.

Tam Dünya gibi, Diğer yarısı karanlıkken Ayın yarısı güneş tarafından ayınlatılır. - Just like the Earth, half of the Moon is lit by the Sun while the other half is in darkness.

other instruments
diğer araçlar
other players
diğer oyuncular
other ranks
diğer rütbeleri
other relevant fact
diğer ilgili gerçek
other self
Çok yakın dost, can ciğer dost
other self
Bir kimsenin ikinci şahsiyeti
other side of the shield
kalkan diğer tarafında
other than time
zamandan başka
other time
başka zaman
other way
başka yolu
other way around
(deyim) aksine, tersine
other-oriented
Başkaları odaklı, başkalarına odaklı
other advances received
(Ticaret) alınan diğer avanslar
other forces for nato
(Askeri) NATO'YA BAĞLI DİĞER KUVVETLER: NATO'ya tahsis veya tertip edilmiş olmamakla birlikte NATO kuvvetleriyle işbirliği yapabilecek veya belirlenmiş bazı koşullarda NATO'nun harekat komutasına ya da kontrolüne giren kuvvetler. Ayrıca bakınız: "force", "NATO forces"
other government agency
(Askeri) diğer hükümet kuruluşu
other person
el
other received advances
(Ticaret) alınan diğer avanslar
other revenue
(Ticaret) diğer gelir
other tangible fix assets
(Ticaret) diğer maddi duran varlıklar
other than
başka

O, Tom'dan başkası değil. - It's none other than Tom!

Tom, onun adından başka Mary hakkında bir şey bilmiyor. - Tom doesn't know anything about Mary, other than her name.

other than this
bunun dışında
other translations
Diğer çevirmenler
other war reserve material requirement
(Askeri) DİĞER SAVAŞ İHTİYAT MALZEMELERİ İHTİYACI: Önceden yerleştirilmiş savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyaçlarının dışındaki savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacı seviyesi. OTHER WAR RESERVE MATERIAL REQUIREMENT BALANCE: ELE GEÇMEMİŞ DİĞER SAVAŞ İHTİYAT MALZEMELERİ İHTİYACI: Diğer savaş ihtiyaç malzemelerinin ele geçmemiş veya temin edilmemiş ismi. Bu, muhafaza edilen diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacı dışında kalan diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacı seviyesidir. OTHER WAR RESERVE MATERIAL REQUIREMENT PROTECTABLE: MUHAFAZA EDİLEN DİĞER SAVAŞ İHTİYAT MALZEMELERİ İHTİYACI: Diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacının tedarik, temin ve envanter idaresi amacıyla muhafaza edilen kısmı
other war reserve stock
(Askeri) DİĞER SAVAŞ İHTİYATLARI STOĞU: Diğer savaş ihtiyat malzemeleri ihtiyacını karşılamak üzere tedarik edilip stoklanmış madde miktarı
other worlds
başka dünyalar
other; over the horizon
(Askeri) diğer; ufuk ötesi
second
{i} destek

Tom hareketi destekledi. - Tom seconded the motion.

others
eller
each other
birbirine

İki köy birbirine bitişiktir. - The two villages adjoin each other.

İki erkek kardeş birbirine gülümsedi. - The two brothers smiled at each other.

like no other
Benzersiz, eşsiz
the boot is on the other foot
(Ev ile ilgili) Ayaklar baş oldu
turn the other cheek
öfkeye kapılıp intikam almak yerine karşı tarafa hatasını anlaması için yaptığı şeyi bir daha yapma imkânı vermek
every other day
iki günde bir

İki günde bir o onu aradı. - She called him every other day.

Araba iki günde bir cilalanır. - The car is waxed every other day.

in other saying
başka bir deyişle
on the other hand
(deyim) bir yandan
others
diğerleri

Diğerleri hakkında kötü şeyler söyleme. - Don't say bad things about others.

Diğerlerine çok fazla bağımlı olmamalısın. - You must not depend so much on others.

resemble each other
birbirine benzemek
bet with each other
kırışmak
bid against each other
ihalede kapışmak
cost of other sales
(Ticaret) diğer satışların maliyeti
each other
yekdiğerini
fight each other
vuruşmak
flirt with each other
cilveleşmek
get along well with each other
yıldızları barışmak
greet each other
selamlaşmak
have other fish to fry
(deyim) daha önemli bir işi olmak
helping each other
yardım
helping each other
muavenet
home other
(Bilgisayar) ev diğer
hug each other dearly
sevgiyle kucaklaşmak
in other words
diğer bir ifadeyle
in other words
bir başka ifadeyle
in other words
başka bir ifadeyle

Başka bir ifadeyle, iyi bir eş oldu. - In other words, she became a good wife.

joke with each other
cilveleşmek
laugh at each other
gülüşmek
love each other
sevişmek
obstinate with each other
inatlaşmak
on the other hand
bir taraftan da
on the other hand
diğer yandan
on the other hand
(deyim) başka türlü
on the other hand
öte taraftan
on the other hand
buna karşılık
on the other hand
(deyim) aksi taktirde
on the other hand
bunun yanısıra
on the other part
diğer taraftan
on the other side
diğer yandan
one is no better than the other
al birini vur ötekine
oppose each other
zıtlaşmak
otherness
ötekilik
otherness
farklılık
others
(Bilgisayar) diğer

Bazı aylar otuz çeker, diğerleri otuz bir. - Some months have thirty days, others thirty one.

Bazı öğrenciler otobüsle gitti, diğerleri de yürüyerek gitti. - Some of the students went by bus, and others on foot.

others
ağyar
promise each other
sözleşmek
resemble each other
benzeşmek
rub against each other
sürtüşmek
rubbing against each other
sürtüşme
second
düelloda şahit
some day or other
günün birinde
some day or other
bir gün
some other day
başka bir gün
some other time
bir dahaki sefere
somehow or other
her nasıl olursa olsun
somehow or other
nasıl olsa
the boot is on the other foot
durum tam tersine döndü
the other side of the coin
(deyim,Konuşma Dili) madalyonun öbür yüzü
there is no other solution
başka çaresi yok
Английский Язык - Английский Язык
Not the one previously referred to

Other people would do it differently.

Out of a set of two, not the one previously referred to

He turned around and walked the other way.

Or

And if that I had nat had my prevy thoughtis to returne to youre love agayne as I do, I had sene as grete mysteryes as ever saw my sonne Sir Galahad other Percivale, other Sir Bors.

Different
An other one

I'm afraid little Robbie does not always play well with others.

Alien
second

I get paid every other week.

Contrary to

You are other than nice.

Apart from; in the phrase "other than"

Other than that, I'm fine.

{a} not the same, different, diverse
Either; used with other or or for its correlative as either
Includes a range of units/courses/subjects such as TAFE, Australian Music Examinations Board and Study Area Specifications
{s} another; different; remaining of a pair; additional; in the recent past
vagueness You use or other in expressions like somehow or other and someone or other to indicate that you cannot or do not want to be more precise about the information that you are giving. The Foundation is holding a dinner in honour of something or other Somehow or other he's involved
not the same one or ones already mentioned or implied; "today isn't any other day"- the White Queen; "the construction of highways and other public works"; "he asked for other employment"; "any other person would tell the truth"; "his other books are still in storage"; "then we looked at the other house"; "hearing was good in his other ear"; "the other sex"; "she lived on the other side of the street from me"; "went in the other direction"
Total cash payments for salaries, wages, and benefits for other personnel
emphasis You use none other than and no other than to emphasize the name of a person or thing when something about that person or thing is surprising in a particular situation. He called together all his employees and announced that the manager was none other than his son
or are now used
You use other at the end of a list or a group of examples, to refer generally to people or things like the ones just mentioned. Queensway Quay will incorporate shops, restaurants and other amenities Place them in a jam jar, porcelain bowl, or other similar container. Other is also a pronoun. Descartes received his stimulus from the new physics and astronomy of Copernicus, Galileo, and others
in connection with every; as, every other day, that is, each alternate day, every second day
of the distant past; "the early inhabitants of Europe"; "former generations"; "in other times"
Potential federal earmarks or unidentified non-traditional transit funds
Otherwise

Be sure to clear the lint trap before you run the dryer. Otherwise, you might start a fire. - Be sure to clean the lint filter before you run the dryer. Otherwise, you might start a fire.

Be sure to clean the lint filter before you run the dryer. Otherwise, you might start a fire. - Be sure to clear the lint trap before you run the dryer. Otherwise, you might start a fire.

This data coverage is part of the Landslides data product which includes Arc export, ESRI shape and MapInfo table file formats Slope was mathmatically derived from the contours using ARC/INFO Grid software The Grid raster output was converted back to vector data and was "smoothed" to remove the "sawtooth" edges
Other miscellaneous revenue of the board including transfers from reserve funds
otherwise, differently
acetylcholine (ACh) primary neurotransmitter secreted by efferent axons of the central nervous system all muscular activity is accomplished by the release of acetylcholine ACh is also found in the ganglia of the autonomic nervous system and at the target organs of the parasympathetic nervous system (see illustration of both)
as used in tables 3, 4, and 4A includes Guest Students, students with permission to take classes, and undecided students
further or added; "called for additional troops"; "need extra help"; "an extra pair of shoes"; "I have no other shoes"; "there are other possibilities"
The State coding for this field is something other than the codes in the NCANDS record layout
S M ML L XL XXL
You use the other to refer to the rest of the people or things in a group, when you are talking about one particular person or thing. When the other pupils were taken to an exhibition, he was left behind. The others is also a pronoun. Aubrey's on his way here, with the others
{i} remaining one of a pair; another one; different person
Other people are people in general, as opposed to yourself or a person you have already mentioned. The suffering of other people appals me She likes to be with other people. Others means the same as other people. His humour depended on contempt for others
You use other than after a negative statement to say that the person, item, or thing that follows is the only exception to the statement. She makes no reference to any feminist work other than her own
Alternate; second; used esp
pron. something else, someone else
You use the other to refer to the second of two things or people when the identity of the first is already known or understood, or has already been mentioned. The Captain was at the other end of the room Half of PML's scientists have first degrees, the other half have PhDs. The other is also a pronoun. Almost everybody had a cigarette in one hand and a martini in the other
Accommodation - provision of accommodation for students on VET work placement X 03
recently past; "the other evening"
4WD Four Wheel Drive
If something happens, for example, every other day or every other month, there is a day or month when it does not happen between each day or month when it happens. Their food is adequate. It includes meat at least every other day, vegetables and fruit Now that their children have grown up she joins Paddy in London every other week
An agency not covered under any of the agencies listed above Amount Available for Additional Requests (Receipts) The unused portion of an applicant's approved funding Application Status for Jurisdiction
some other location, for example a quarry, silo, wharf etc
very unusual; different in character or quality from the normal or expected; "a strange, other dimension
Not this, but the contrary; opposite; as, the other side of a river
You use other to indicate that a thing or person is not the one already mentioned, but a different one. Calls cost 36p per minute cheap rate and 48p per minute at all other times He would have to accept it; there was no other way Other is also a pronoun. This issue, more than any other, has divided her cabinet Some of these methods will work. Others will not
Those complaints which involve pre-existing condition conversions, unapproved forms and other miscellaneous disputes
You use other in informal expressions of time such as the other day, the other evening, or the other week to refer to a day, evening, or week in the recent past. I rang her the other day and she said she'd like to come round
Students who are enrolled in the MPH (funded by the Commonwealth Department of Human Services and Health) and the BSc(Wool Sc) (funded under the Joint Commonwealth/Industry Funded Additional Places Scheme), students enrolled on a non-award basis and students who are beyond the DEET time limits for research degrees (see DEET-time limit students)
each other: see each one after the other: see one one or other: see one this, that and the other: see this in other words: see word
oth·er others When other follows the determiner an, it is written as one word: see another
Other payments declared by the company either during the current financial year or the previous financial year This value is adjusted after capital structure changes
The annual cost of any FBT liable benefits not recorded elsewhere
Selections
(K-Blazer® , ULTRA-BAKETM, ULTRA-FREEZETM, Lita®) One example is a reduced-calorie fat substitute based on egg white and milk proteins Similar to microparticulated protein but made by a different process Another example is a reduced-calorie fat replacer derived from a corn protein Some blends of protein and carbohydrate can be used in frozen desserts and baked goods
You use other to refer to an additional thing or person of the same type as one that has been mentioned or is known about. They were just like any other young couple The communique gave no other details. Other is also a pronoun. Four crewmen were killed, one other was injured In 1914 he lied about his age so that he could join the war effort
emphasis You use every other to emphasize that you are referring to all the rest of the people or things in a group. The same will apply in every other country
very unusual; different in character or quality from the normal or expected; "a strange, other dimension where his powers seemed to fail"- Lance Morrow
emphasis You use nothing other than and no other than when you are going to mention a course of action, decision, or description and emphasize that it is the only one possible in the situation. Nothing other than an immediate custodial sentence could be justified The rebels would not be happy with anything other than the complete removal of the current regime They have left us with no other choice than to take formal action
Please send us an e-mail if you need any other type of lens
Indicates involvement of any other Schools/Departments
Send us email New Incontinence Treatment Our Client List Add Us to Your Favorites
Different from that which, or the one who, has been specified; not the same; not identical; additional; second of two
Left, as opposed to right
= Non-teaching Librarian, Coach, Counselor and Administrator with IFF FACULTY RANK
Other cost related to the project not accounted for in the previous categories
vagueness You use expressions like among other things or among others to indicate that there are several more facts, things, or people like the one or ones mentioned, but that you do not intend to mention them all. He moved to England in 1980 where, among other things, he worked as a journalist His travels took him to Dublin, among other places He is expected to be supported at the meeting by Dennis Skinner and Tony Benn among others
where his powers seemed to fail"- Lance Morrow not the same one or ones already mentioned or implied; "today isn't any other day"- the White Queen; "the construction of highways and other public works"; "he asked for other employment"; "any other person would tell the truth"; "his other books are still in storage"; "then we looked at the other house"; "hearing was good in his other ear"; "the other sex"; "she lived on the other side of the street from me"; "went in the other direction
Structures: This is the amount your company may pay to repair or replace other structures of your home if they are damaged due to a covered loss These structures include items such as garages, sheds, fences, patios, decks, satellite dishes, gazebos, antennas, etc
other days, other ways
People of the past thought and acted differently
other half
a spouse
other head
The glans of the penis

We've had our fill of dumb jocks. But a dumb jock who's also a single-minded horn dog—that's funny. Thinking with his other head has gotten Jason into a lot of trouble.

other side
The afterlife, when regarded as an alternate plane whose inhabitants can communicate with psychics

I have a message from the other side, from your late uncle.

other woman
A woman who is romantically involved with a man already in a committed relationship, especially a woman having an affair with a married man

Remembering the turmoil she experienced when her father left her mother, she vowed she would never be the other woman.

other-woman
Attributive form of other woman

other-woman status.

other self
Alter ego
other way around
(deyim) vice versa: with the order reversed; "she hates him and vice versa"
other way around
(deyim) The same but with the things or people mentioned in reverse order
other assets and deferred charge
section of a balance sheet that details immaterial assets (Accounting)
other assets and deferred cost
section of a balance sheet that details immaterial assets (Accounting)
other assets and deferred expenses
section of a balance sheet that details immaterial assets (Accounting)
other dictionaries
Language: French, German, Italian, Latin, Spanish; more -Subject: crossword ( P ), medical ( P )
other dictionaries
Language: French, German, Italian, Latin, Spanish; more -Subject: crossword ( P ), legal ( P ) , medical ( P )
other dictionaries
Language: French, German, Italian, Latin, Spanish; more -Subject: crossword ( P )
other fish to fry
other things to deal with
other ranks
ranks of those who are not commissioned officers, ranks of staff officers, ranks of non-commissioned officers, ranks of enlisted soldiers
other than
in addition to, besides, apart from, except
other than
With the exception of; except for; besides: Other than one sister, she has no close relatives
other than
being distinct from that or those first considered; "all parts of the house other than the windows were in good condition"; "apparently took no clothes other than those he was wearing
other things being equal
when all things are the same, as everything is equal
other(a)
recently past; "the other evening
A. N. Other
A formulaic name that is substituted for that of a person whose name is not known, or whose identity has not yet been decided
any other business
The last item on the agenda for a meeting, when any matter not already dealt with may be raised. Abbreviations: a.o.b., AOB
bat for the other team
To be homosexual
each other
to one another; one to the other; signifies that a verb applies to two or more entities both as subjects and as direct objects:

Maria and Robert loved each other.

every other
Every second; each alternate; the second of each pair in turn (perhaps used because "every second" could also refer to "second" as a unit of time or be interpreted as meaning "only the second")

Every other person in the line wore a pink bowtie.

every other
All except for some previously mentioned set

Two of the bolts were loose, but every other bolt I checked was fine.

go in one ear and out the other
Said of something that is heard but not attended to; (someone) failed to pay attention

He told me who he saw, but it went in one ear and out the other.

have other fish to fry
To have more important things to do

No, for certain. I have other fish to fry here..

in other words
Stated or interpreted another way; Used to introduce an explanation, simplification, or clarification

He has another appointment on Thursday. In other words, I don't think he'll be attending your gathering.

kick with the other foot
To belong to a different religion

They would have married in a church but he kicks with the other foot.

look the other way
To ignore something wrong. Similar to connive
on the other hand
From another point of view

Well yes, it was quite a good bargain; on the other hand, do we really need one?.

one after the other
one by one (of a person or thing)
otherness
The quality of being different or distinct
otherness
The result or product of being different or distinct
others
plural form of other
others
Those remaining after one or more people or items have left, or done something else, or been excluded

I kept two special jars and threw away all the others.

pull the other leg
In imperative/precative form, used to imply that the speaker does not accept or believe what another has just said
pull the other one, it's got bells on
A jocular expression used to express disbelief. An extension of the phrase, and response to having, someone pulling my leg (teasing or goading by jokingly lying); the implication is that one leg has been pulled, and the joker will have more fun with the other one due to the bells

Arthur: I am,... and this is my trusty servant Patsy. We have ridden the length and breadth of the land in search of knights who will join me in my court at Camelot.

put one foot in front of the other
To move forward, progress steadily
put one foot in front of the other
To walk, decomposed to stress the fundamentality of the task
significant other
One's romantic partner, regardless of marital status
six of one, half a dozen of the other
The two alternatives are equivalent or indifferent; it doesn't matter which one we choose
six of one, half a dozen of the other
Equally involved; equally responsible
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
something or other
Something whose name is not remembered
something or other
Something unspecified or indeterminate
something or other
Something whose name is immaterial
the boot is on the other foot
Alternative form of the shoe is on the other foot
the grass is always greener on the other side
Other people's circumstances seem more desirable than one's own but in reality are often not
the other day
recently; lately; a few days ago

I was in San Francisco just the other day.

the other place
A euphemism for Hell

According to Christianity, when someone dies, they go to either Heaven or the other place.

the other way around
The same but with the things or people mentioned in reverse order

After all, he’s speaking our language, not the other way around.

the other way round
In reversed orientation

If it isn't working, try turning the battery the other way round.

the other way round
The same but with the mentioned things or people in reverse order or position

At dinner Marigold had the Rector on her right and the Colonel on her left, Francis had their wives the other way round to avoid any signs of preference, ….

the shoe is on the other foot
The roles of people in a situation have been reversed, such that the advantage has shifted to a party which was previously disadvantaged

Some of the birds on this ship took me for a sucker and tried to make a rummy out of me but I was wise to their game and I guess the shoe is on the other foot this time.

think with one's other head
Alternative form of think with one's little head
turn the other cheek
To accept a punishment or an injury and not act out revenge or retaliate
wait for the other shoe to drop
To defer action or decision until another matter is finished or resolved
wait for the other shoe to drop
To await a seemingly inevitable event, especially one which is not desirable

After the tournament, Player admitted that all through the final round he had been nervously waiting for more trouble. It was like waiting for the other shoe to drop..

one way or the other
in this manner or in some other manner, either this way or that way, any way
Other people
others
otherness
The quality or state of being other or different; alterity; oppositeness
otherness
the quality of being not alike; being distinct or different from that otherwise experienced or known
otherness
Otherness is the quality that someone or something has which is different from yourself or from the things that you have experienced. I like the otherness of men's minds and bodies. when something is strange and different
others
a reserved word used in case statements, exception handlers, and aggregates 3 5 A 1
others
{i} other persons; the ones who remain after one or more people have left, the ones remaining
others
Special events not falling within the other categories
others
Within the context of this study "others" consists of faculty less administrators and counselors Note that this is not the same as how "others" is tallied in the PA Profiles
others
Any request which is not for a page, graphic, or download
others
if the disability does not fall in any of the the above categories, i e cancer, leprosy, paralysis, cerebral palsy, etc (National Statistics Office)
others
fuels and lubricants, tools, maintenance, safety, accessories New in this edition
others
pron. other people; other things
others
Includes incidents involving military vessels, military aircraft, civilian aircraft, etc
others
plural of other
the other
(Slang) sexual intercourse
other
Избранное