one who defers or puts off

listen to the pronunciation of one who defers or puts off
Английский Язык - Английский Язык
deferrer
one who defers or puts off

  Турецкое произношение

  hwʌn hu dîfırz ır pûts ôf

  Произношение

  /ˈhwən ˈho͞o dəˈfərz ər ˈpo͝ots ˈôf/ /ˈhwʌn ˈhuː dɪˈfɜrz ɜr ˈpʊts ˈɔːf/

  Слово дня

  scissile
Избранное