older

listen to the pronunciation of older
Английский Язык - Турецкий язык
{f} daha eski

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

Hangisi daha eskidir, bu kitap mı yoksa şu mu? - Which is older, this book or that one?

(Bilgisayar) daha eskiler

Daha modern binalar daha eskilerden daha güvenlidir. - More modern buildings are safer than older ones.

{s} büyük

O benden üç yaş daha büyük. - He's three years older than I am.

Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir. - A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.

eski

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

Eski halılar yeni halılardan daha değerlidir. - Older carpets are more valuable than newer carpets.

{s} daha yaşlı

O genç görünüyor, ama o aslında senden daha yaşlıdır. - She looks young, but she's actually older than you are.

Ken Seiko'dan daha yaşlı. - Ken is older than Seiko.

old
eskimiş

Bana bu eskimiş madeni paraları verdi. - She gave me these old coins.

O telaffuz eskimiştir. - That pronunciation is old-fashioned.

old
eski

Bunlar çok eski kitaplar. - These are very old books.

Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir. - Replace the old tires with new ones.

old
yaşlı

Yaşlı adam tek başına yaşıyor. - The old man lives by himself.

Annem babamdan daha yaşlı. - Mom is older than Dad.

older files
(Bilgisayar) eski dosyalar
older men
yaşlı erkekler
older than
den daha yaşlı
older by 8 years
8 yıl büyük
older people
Yaşlılar
older than
-den daha yaşlı
older brother
abi

Abisi benden iki yaş büyük. - Her older brother is two years older than I.

Benim abim yaklaşık 12 yaşındayken Japon halk şarkılarına ilgi duymaya başladı. - My older brother started to take interest in Japanese folk songs when he was around 12 years old.

older eel
(Denizbilim) erişkin yılan balığı
senior
{i} üst

Bu seminer Japon firmalarından üst düzey pazarlama liderlerini hedef alacaktır. - This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.

İngilizce ve matematik üst düzey liselerde çok yapılır. - English and mathematics are made much of in senior high schools.

old
eski zamanlar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

Seni görmekten ve eski zamanlardan bahsetmekten zevk aldım. - I have enjoyed seeing you and talking about old times.

old
harika

On yaşındayken, ne zaman on altı yaşımda olacağımı, hayatımın harika olacağını düşünürdüm. - When I was 10 years old, I thought that when I would be 16, my life would be cool.

Eski güzel günler ne kadar harikaydı. - How wonderful were the good old days.

old
tecrübeli

Gerçeği bilecek kadar tecrübeli. - She's old enough to know the truth.

old
ihtiyar

O büyük, ihtiyar meşe ağacının dibinde çimlere uzanıp, gövdesine adlarımızın baş harflerini kazıyacağım. - I'm going to lay you down in the green grass underneath that big old oak tree and then carve our initials into its trunk.

O, ihtiyarlığı reddediyor. - He refuses to accept his old age.

old
{s} köhne
old
bayat

Bu bayat ekmek bir kaya kadar sert. - This old bread is as hard as a rock.

Bu ekmek ne kadar bayat? - How old is this bread?

senior
{s} yaşça büyük
old
kart

Tom oyuncak ayıları, kartpostal ve pulları, eski paraları, taş ve mineralleri, trafik plakaları ve jant kapaklarını yani kısacası hemen hemen her şeyi toplar. - Tom collects teddy bears, postcards and stamps, old coins, stones and minerals, number plates and hubcaps - in short: almost everything.

Afet bölgesine gönderilmek üzere hazır eski giysiler ile dolu üç yüz karton kutu vardı. - There were three hundred cardboard boxes filled with old clothes ready to be sent to the disaster area.

old
pişkin
behave as an older sister
ablalık
got older
yaşlanmak
old
ezeli
old
kartaloş
old
deneyimli

O yaşlı ve deneyimli. - She is old and experienced.

Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili. - The old man is wise and knows many things about life.

old
kebir
old
koca

Biz zamanlar kocası yıllar önce ölmüş olan yaşlı bir kraliçe vardı ve onun da güzel bir kızı vardı. - There was once upon a time an old Queen whose husband had been dead for many years, and she had a beautiful daughter.

Mary kocası hakkında yine yakındı - aynı eski hikaye. - Mary complained about her husband again - the same old story.

old
kartaloz
old
eskiden kalma
old
yıllanmış
old
yaşını başını almak
old
ihtiyarlamak
old
müstamel
seem older
büyük göstermek
senior
(Ticaret) emektar

Tabii, birçok emektar vatandaş emeklilikten memnundur. - Of course, many senior citizens are happy with retirement.

senior
yaşça daha büyük
senior
{i} büyük
senior
kıdemlilik
begin to seem older
yaşlı gözükmeye başla
get older
yaşlan

İnsanlar yaşlanırken, beyin hücreleri daha az verimli olur. - As people get older, their brain cells become less efficient.

Yaşlandıkça sağlığın her şey olduğunu anlamaya başlarsın. - As you get older you start to feel that health is everything.

got older
yaşlan
grew older
yaşlan
grow older
yaşlan
old
önceki
old
yaşında
senior
kıdemli kişi
senior
daha yaşlı olan kişi
senior
son sınıfa ilişkin
I should have thought ...: I should have thought her to be older
Daha yaşlı olduğunu zannederdim
get older
Yaşlanmak
get older
yaslan
got older
yaslan
grew older
yaslan
grow older
yaslan
old
eskisi
the older
Büyük
while not an ancient place, much of what is loveable in Helsinki is older
antik bir yer olmasa bile Helsinki'de sevilen yerler eskidir
OLD
(Askeri) online testler ve teşhisler (on-line tests and diagnostics)
begin to seem older
yaşlı gözükmeye başlamak
compared to older one
eskisine oranla
old
old age ihtiyarlık
old
yaşlılık

Yaşlılık günlerim için para tasarruf ediyorum. - I'm saving money for my old age.

O, geçen yıl yaşlılıktan öldü. - He died last year of old age.

old
{s} modası geçmiş
old
meleke sahibi
old
dili sevgili
old
dili çok
old
the old country göçmenin eski
old
(isim) eski zamanlar
old
aşınmış
old
(Tıp) İhtiyar, yaşlı
old
{s} sevgili (dost)
older brother
ağabey
senior
senior high school
senior
senior citizen yaşlı kimse
senior
{i} son sınıf öğrencisi

Hyogo Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyim. - I am a senior at Hyogo University.

O, Harvard'da son sınıf öğrencisi. - He is now a senior at Harvard.

senior
{s} yaşlı

Yaşlı vatandaşlara saygı göstermelisin. - You must respect senior citizens.

Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti. - The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

senior
{s} daha yaşlı
senior
{i} baba
senior
(Askeri) KIDEMLİ ÜST: Hizmet süresi diğerlerinden fazla olan; sınıflandırmalarda esas olarak alınan tipe nazaran ileri derecede bulunan
senior
{s} son sınıfla ilgili
senior
{i} kıdemli kimse
Английский Язык - Английский Язык
Elderly

The thoughtful lad helped an older lady across the street.

Comparative form of old: more old. Elder, senior

My older brother and I are Catholic twins. He’s older by eleven months, not quite a year older than me.

{s} advanced in years, aged, senior, elderly; old in having experience
older brother or sister; "big sister"
advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables); "aged members of the society"; "elderly residents could remember the construction of the first skyscraper"; "senior citizen"
used of the older of two persons of the same name especially used to distinguish a father from his son; "Bill Adams, Sr "
Elder, senior
old in experience; "an old offender"; "the older soldiers"
senior

John is senior to me by two years. - John is two years older than I am.

older than the hills
Alternative form of old as the hills

In the photograph you looked older than the cliché—older than the hills.

older brother
{i} big brother

You look just like your big brother. - You look just like your older brother.

old
Of a living being, having lived for most of the expected years

a wrinkled old man.

old
That is no longer in existence

The footpath follows the route of an old railway line.

old
The older generation
old
Familiar

When he got drunk and quarrelsome they just gave him the old heave-ho.

old
Former, previous

But over my old life, a new life had formed.

old
Tiresome

Your constant pestering is getting old.

old
A grammatical intensifier, often used in describing something positive

We're having a good old time.

old
Of an object, concept, relationship, etc., having existed for a relatively long period of time

an old friend.

old
Of a perishable item, having existed for most, or more than its shelf life

An old loaf of bread.

old
People who are old; old beings
old
Of an item that has been used and so is not new (unused)

I find that an old toothbrush is good to clean the keyboard with.

old
Said of subdued colors, particularly reds, pinks and oranges, as if they had faded over time
old
Having existed or lived for the specified time

My great-grandfather lived to be a hundred and one years old.

old
{a} ancient, long practiced, long ago
old
{i} person who is # years old, person of the age #
old
{s} aged; elderly; not new; veteran; former; of the age #
old
{i} elderly, senior citizens
Old
aged
Old
auld
Old
eld

You must be polite to your elders. - Honour the face of the old man.

My elder brother got a position in a big business. - My older brother got a position in a big business.

Old
olden
old
of long duration; not new; "old tradition"; "old house"; "old wine"; "old country"; "old friendships"; "old money"
old
Something that is old is no longer in good condition because of its age or because it has been used a lot. He took a bunch of keys from the pocket of his old corduroy trousers. an old toothbrush. new
old
feelings You can use old to express affection when talking to or about someone you know. Are you all right, old chap? Good old Bergen would do him the favor
old
Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness; as, old shoes; old clothes
old
Not new or fresh; not recently made or produced; having existed for a long time; as, old wine; an old friendship
old
Someone who is old has lived for many years and is no longer young. a white-haired old man He was considered too old for the job. = elderly young The old are people who are old. providing a caring response for the needs of the old and the handicapped
old
Used colloquially as a term of cordiality and familiarity
old
of an earlier time; "his old classmates"
old
past times (especially in the phrase `in days of old')
old
(1) (Geology) Having become slower in flow and less vigorous in action Used of a river (2) (Geography/Topography) Having become simpler in form and of lower relief; well advanced toward reduction by running water to the lowest level possible Used of topographic features or a landform
old
Of an object, concept, etc., having existed for a relatively long period of time
old
of a very early stage in development; "Old English is also called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
old
of an earlier time; "his old classmates
old
More than enough; abundant
old
An old friend, enemy, or rival is someone who has been your friend, enemy, or rival for a long time. I called my old friend John Horner The French and English are old rivals
old
When people refer to the good old days, they are referring to a time in the past when they think that life was better than it is now. He remembers the good old days when everyone in his village knew him and you could leave your door open at night
old
viejo / vieja
old
Formerly existing; ancient; not modern; preceding; original; as, an old law; an old custom; an old promise
old
old in experience; "an old offender"; "the older soldiers"
old
olde

I'm older than your brother. - I am older than your brother.

The older you are, the more difficult it is to learn a language. - The older you get, the more difficult it becomes to learn a new language.

old
aad
old
elderly
old
Something that is old has existed for a long time. She loved the big old house These books must be very old. an old Arab (Atasözü). new
old
Open country
old
Obsolete; out-of-date
old
used informally especially for emphasis; "a real honest-to-god live cowboy"; "had us a high old time"; "went upriver to look at a sure-enough fish wheel"
old
Of a living being, having lived for relatively many years
old
something that was made a long time ago
old
lacking originality or spontaneity; no longer new; "moth-eaten theories about race"
old
emphasis You use any old to emphasize that the quality or type of something is not important. If you say that a particular thing is not any old thing, you are emphasizing how special or famous it is. The portraits and sumptuous ornaments, and the gold clock, show that this is not just any old front room
old
Continued in life; advanced in the course of existence; having (a certain) length of existence; designating the age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a cathedral centuries old
old
fashioned Of a style or method formerly in vogue; outdated
old
A planetary surface that has been modified little since its formation typically featuring large numbers of impact craters; (compare to young)
old
just preceding something else in time or order; "the previous owner"; "my old house was larger"
old
Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good old times; hence, colloquially, gay; jolly
old
(used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age; especially not young; often used as a combining form to indicate an age as specified as in `a week-old baby'; "an old man's eagle mind"--William Butler Yeats; "his mother is very old"; "a ripe old age"; "how old are you?"
old
In the old days means in the past, before things changed. In the old days we got a visit from the vet maybe once a year
old
(used for emphasis) very familiar; "good old boy"; "same old story"
old
You use old to talk about how many days, weeks, months, or years someone or something has lived or existed. He was abandoned by his father when he was three months old The paintings in the chapel were perhaps a thousand years old How old are you now? Bill was six years older than David
old
good old: see good to settle an old score: see score up to one's old tricks: see trick. Old Museum of Painting Old English script Old Ironsides Haakon the Old James Edward the Old Pretender Old Believers Old Catholic church Old Church Slavonic language Old Church Slavic language Old English Old English sheepdog Old Norse language Old Point Comfort Old Testament Old Vic Old World monkey Old Stone Age GOP Grand Old Party Zygmunt Stary Sigismund the Old
old
Disease Names & Their Modern Definitions
old
Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to new land, that is, to land lately cleared
old
past times (especially in the phrase `in days of old') of a very early stage in development; "Old English is also called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
old
Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or other qualities belonging to youth; used disparagingly as a term of reproach
old
You use old to refer to something that is no longer used, that no longer exists, or that has been replaced by something else. The old road had disappeared under grass and heather Although the old secret police have been abolished, the military police still exist
old
You use old to refer to something that used to belong to you, or to a person or thing that used to have a particular role in your life. I'll make up the bed in your old room Mark was heartbroken when Jane returned to her old boyfriend
old
Occupational Lung Disease
old
Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as, an old offender; old in vice
old
Backup file
old
Not young; advanced far in years or life; having lived till toward the end of the ordinary term of living; as, an old man; an old age; an old horse; an old tree
old
A roasted coffee that has been left for too long changes aroma and acquires a specific and disagreeable flavor Similar to oldish but with stronger hay-like flavor
older
Избранное