material that fails various tests within the component manufacturing process

listen to the pronunciation of material that fails various tests within the component manufacturing process
Английский Язык - Турецкий язык

Определение material that fails various tests within the component manufacturing process в Английский Язык Турецкий язык словарь

fall out
külahları değişmek
fall out
araları açılmak
fall out
dışarıya düşmek
fall out
bozuşmak
fall out
çatışmak
fall out
tartışmak
fall out
kavga et
fall out
kapışmak
fall out
Küsmek
fall out
kavga etmek, bozuşmak
fall out
sıradan çıkmak
fall out
(Fiili Deyim ) kavga etmek , bozuşmak , külahları değişmek
fall out
dökülmek
fall out
(deyim) fall out (with someone) [kd] kavga etmek,bozusmak
fall out
ask. sıradan çıkmak
fall out
eksilmek
fall out
dışarıya çıkmak
fall out
ortaya çıkmak
fall out
(Askeri) DÜZENİ TERKETMEK: Bir düzendeki yeri terketmek. Bir şahsın fazla ayrılmamak suretiyle düzendeki yerini terketmesi
Английский Язык - Английский Язык
fall out
material that fails various tests within the component manufacturing process

  Расстановка переносов

  ma·te·ri·al that fails va·ri·ous tests with·in the com·po·nent ma·nu·fac·tur·ing proc·ess

  Турецкое произношение

  mıtîriıl dhıt feylz veriıs tests wîdhîn dhi kımpōnınt mänyıfäkçırîng prôses

  Произношение

  /məˈtərēəl ᴛʜət ˈfālz ˈverēəs ˈtests wəˈᴛʜən ᴛʜē kəmˈpōnənt ˌmanyəˈfakʧərəɴɢ ˈprôˌses/ /məˈtɪriːəl ðət ˈfeɪlz ˈvɛriːəs ˈtɛsts wɪˈðɪn ðiː kəmˈpoʊnənt ˌmænjəˈfækʧɜrɪŋ ˈprɔːˌsɛs/

  Слово дня

  tremulous
Избранное