light a fire

listen to the pronunciation of light a fire
Английский Язык - Турецкий язык
ateş yakmak
light fire
hafif ateş
light the fire
ateşi yakmak
to light a fire
ateş yakmak
Английский Язык - Английский Язык
kindle a flame
light a fire
Избранное