laugh on the other side of the mouth

listen to the pronunciation of laugh on the other side of the mouth
Английский Язык - Турецкий язык
burnu sürtülmek
laugh on the other side of the mouth

  Расстановка переносов

  laugh on the oth·er side of the mouth

  Турецкое произношение

  läf ôn dhi ʌdhır sayd ıv dhi mauth

  Произношение

  /ˈlaf ˈôn ᴛʜē ˈəᴛʜər ˈsīd əv ᴛʜē ˈmouᴛʜ/ /ˈlæf ˈɔːn ðiː ˈʌðɜr ˈsaɪd əv ðiː ˈmaʊθ/

  Слово дня

  ripsnorter
Избранное