isim

listen to the pronunciation of isim
Турецкий язык - Английский Язык
name

I'm really bad with names, but I never forget a face. - Ben isimlerde gerçekten kötüyüm, ama bir yüzü asla unutmam.

Among the Uighurs, a Naming Celebration is held after a child is given a name. - Uygurlar arasında, isim verme töreni bir çocuğa isim verildikten sonra düzenlenir.

noun

In Esperanto, nouns end in o. The plural is formed by adding a j. - Esperantoda, o ile biten isimler. Çoğul bir j ekleyerek oluşturulur.

A noun can be singular or plural. - Bir isim tekil veya çoğul olabilir.

first name

It's customary for waiters and waitresses to introduce themselves using only their first names. - Bay ve bayan garsonların ilk isimlerini kullanarak kendilerini tanıtması gelenekseldir.

The most common first name in the world is Mohammed. - Dünyadaki en yaygın isim Muhammed'dir.

praenomen
designatio
christian name
reputation
denomination
moniker
repute
gram. noun
title
record
(Hukuk) substantive
name (of a person or thing), appellation
designation
person: Bertan'ın hayatında yeni isimler var artık. Bertan's got new people in his life now
appellation
title (of a book, a painting, a musical composition, etc.)
character
forename
name; title; noun; reputation, name
given name
appeliation
of name
verbal
isim hatası
misnomer
isim vermek
dub
isim cümlecikleri
(Dilbilim) noun clauses
isim cümlesi
(Dilbilim) noun clause
isim hakkı kullanma
(Ticaret) franchising
isim koyan
denominator
isim koymak
call
isim levhası
name-plate
isim tabelası
escutcheon
isim takmak
style
isim tamlaması
(Dilbilim) possessive construction
isim ve rütbe listesi
(Askeri) muster roll
isim verilmiş varlıklar
(Bilgisayar) named entities
isim vermek
give a name
isim vermek
entitle
isim vermek
denominate
isim yapmak
become famous
isim çözümleme
(Bilgisayar) name resolution
isim-fiil
gerund
isim babası
father. a man who creates, originates, or founds something.the person who glossed it
isim hali
case
isim soylu
(Dilbilim) Nominal
isim açıklamamak
name no names
isim cinsi
gender
isim cümlesi gram
sentence that has "to be" as its main verb
isim defterine kaydeden
enroller
isim etiketi
nametag
isim fiil
gerund
isim fiil
verbal
isim fiil
verbal noun
isim fişi
name ticket
isim hali
locative
isim hali
locative case
isim hali gram. case
(of a noun)
isim ile ilgili
nounal
isim kartı
name card
isim kartı
name tag
isim koymak
christen
isim koymak
name
isim koymak
to give (someone, something) a name, name
isim koymak
baptize
isim levhası
plate
isim levhası
signboard
isim levhası
nameplate
isim levhası
sign
isim listesi
scrip
isim niteliğinde
substantival
isim okuyarak oylama
(Politika, Siyaset) vote by roll call
isim olarak kullanılan
substantive
isim olarak tanımak
know by name
isim olarak tanımak
know somebody by name
isim panosu
telegraph board
isim panosu
telegraph
isim plâkası
escutcheon
isim plâkası
scutcheon
isim takmak
nickname
isim takmak
to nickname
isim takımı gram
two or more nouns grammatically related as possessor and possessed or modifier and modified
isim tamlaması gram
two or more nouns linked together to form a grammatical unit (e.g. okulun bahçesi, kız lisesi, altın saat)
isim ve adres
name and address
isim veren kişi
namer
isim vererek göstermek
designate with a term
isim verilmesi gereken
namable
isim vermeden konuşmak
tell anonymously
isim vermek
mention names
isim vermek
name

I don't want to name names. - İsim vermek istemiyorum.

To give names to celestial objects, astronomers use Latin. - Astronomlar gök nesnelere isim vermek için Latince kullanır.

isim vermek
name names

Tom didn't want to name names. - Tom isim vermek istemedi.

I don't want to name names. - İsim vermek istemiyorum.

isim vermek
to name, give (someone, something) a name
isim vermek
to name, to give a name
isim vermek
term
isim yapmak
to become famous, make a name for oneself
isim yapmak
make a name
isim yapmak
to become famous
isim yoklaması
roll call
isim yortusu
name day
isim öğretisi
(Edebiyat) onomatodoxy
isim şeklinde olma
substantive
isim/değer ikilileri
(Bilgisayar) name/value pairs
ismin -e halindeki isim
(Dilbilim) indirect object
afişteki isim
headline
bilimsel isim
(Denizbilim) scientific name
isimler
(Dilbilim) nouns

How do you make nouns plural? - İsimleri nasıl çoğul yaparsın?

Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English. - İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, makaleler, edatlar, bağlaçlar, ve ünlemler İngilizcede konuşma parçalarıdır.

soy isim
surname
windows internet isim hizmeti
windows internet name service
yolcu isim kaydı
passenger name record
Güle başka isim verseler de yine gül
(Atasözü) A rose by another name would smell as sweet
isimler
names

Their names are Tom and Ken. - Onların isimleri Tom ve Ken'dir.

I'm really bad with names, but I never forget a face. - Ben isimlerde gerçekten kötüyüm, ama bir yüzü asla unutmam.

kırım hanlarının veliahtlarına verilen isim
the name given to the Crown Inn carnage
soy isim
last name
özel isim
Proper noun
alay etmek için isim takma
name-calling
cins isim
appellative name
cins isim
common noun
den halinde isim fiil
supine
eksik isim
(Denizbilim) nomen imperfectum
eksiksiz isim
(Denizbilim) nomen inviolatum
gereksiz isim
(Denizbilim) nomen superfluum
geçici isim
(Denizbilim) nomen provisorium
gizli isim
cryptonym
i halinde isim fiil
supine
ikinci isim
byname
ilk isim
forename
isim koymak
{f} denominate
isimler
{i} nomenclature
kapı isim plâkası
doorplate
kimyasal isim
chemical name
kitabın içine yapıştırılan isim etiketi
bookplate
sahte isim
(Edebiyat) allonym
sahte isim
alias
sahte isim kullanma
personation
standart isim
(Askeri) standard nomenclature
sıfır isim
(Denizbilim) nomen nullum
tekil isim
singular

In English, we should use the pronouns a or an before singular nouns like house, dog, radio, computer, etc. - İngilizcede a ya da an gibi zamirleri house, dog, radio, computer, v.b. tekil isimlerin önünde kullanırız.

uzun isim
(Askeri) long title
yanlış isim kullanma
misnomer
yasak isim
(Denizbilim) nomen vetitum
yeni isim
(Denizbilim) nomen novum
yeni isim koymak
rename
yerine zamir gelen isim
antecedent
yüklem oluşturan isim
predicate noun
Турецкий язык - Турецкий язык
Kişi, insan
Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime
Ad. Kişi, insan: "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza."- Y. Z. Ortaç
Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ad
Ad
isim cümlesi
Yüklemi isim soyundan olan veya ek fiile kurulan cümle
isim durumu
İsim hâli
isim gövdesi
İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve isim olarak kullanılan gövde, ad gövdesi
isim hakkı
Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı
isim hali
Başka bir kelime ile ilgi kurmak için, ismin yalın olarak veya ek olarak girdiği durum, ad durumu
isim kökü
Bir ismin eklerine bölünemeyen anlamlı en küçük parça, ad kökü
isim tabanı
İsim kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli
isim tamlaması
İki veya daha çok isim soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama, ad tamlaması
isim çekimi
İsimlere iyelik eklerinin getirilmesi, ad çekimi
isimden türeme isim
İsim kökünden yapım ekleriyle türetilen isim gövdesi: Ev-cil, göz-cü-lük vb
birleşik isim
Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu gibi
cins isim
Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi
pekiştirmeli isim
Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş isim
somut isim
Beş duyudan biriyle veya birkaçı ile belirlenen varlık
soyut isim
Düşünce yoluyla kabul edilen varlığın adı: Akıl, hayal, ülkü gibi
takma isim
bakınız: takma ad
türemiş isim
Yapım ekiyle kurulmuş isim: Süz-geç, baş-lık, doğ-um, dur-ak, geç-it gibi
yalın isim
Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan isim: Ev, kol, el, baş, diş gibi
zincirleme isim tamlaması
Bir isim tamlamasının ikinci bir isim tamlaması kurması
İsim
ad
İsim koymak
(Osmanlı Dönemi) İSMA
Английский Язык - Турецкий язык

Определение isim в Английский Язык Турецкий язык словарь

isim soylu
(Dilbilim) Kök kelimesi isim olan

İsim soylu sözcükler.

isim
Избранное