installation

listen to the pronunciation of installation
Английский Язык - Турецкий язык
{i} kurma
{i} montaj
(Bilgisayar) yükleme
{i} yerleştirme
(Ticaret) teçhizat
(Bilgisayar) yüklemesi
{i} üs
(Bilgisayar) kurma (yazılım)
takma (bir aygıtı)
restorasyon
{i} (bir aygıtı) (bir yere) takma; (kalorifer, elektrik v.b.) tesisatı döşeme; (bilgisayar v.b. sistemi) kurma
takma
tesisat
donanım
{i} atama
{i} ask. tesis, kuruluş
(Askeri) TESİS: 1. Belirli görevleri destekleyen aynı bölgede yerleştirilmiş bir binalar grubu. Tesisler bir üssün unsurları olabilirler. Bak. "base". 2. Sabit veya yarı sabit bir mevkide; binaları, yapı teçhizatı ve iskele, şube hatları, giriş yolları, fener ve şamandıra gibi yardımcı kolaylık tesisleri ile birlikte bir askeri faaliyet merkezi. Bak. "base", "base complex". 3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı emriyle tesis edilip içindeki çalışmaların bu komutanlık hesabına yürütüldüğü ve kendi kontrolü altında bulundurulduğu gayri menkuller ile bunlara; ait değişiklik ve ilaveler. Tesislerin birbirine bitişik veya ayrı askeri arazi dahilinde bulunmaları halinde müşterek mülk bir tek tesis ve ayrı ayrı görevler bu tesisin faaliyetleri olarak adlandırılır. 4. Esas itibarıyla malzeme imali veya araştırma geliştirme maksadıyla kullanılan veya bu maksat için faydalı olan bir tesis. Bu gibi tesisler ya devlet malıdır, devlet tarafından işletilir, ya devlet malıdır özel kişiler tarafından işletilir, ya da özel kişilere aittir ve kendileri tarafından işletilir
kuruluş yükleme
tesisat/kurma/yerleştirme
kuruluş
fuel oil
(Mekanik) yerine takma
(Ticaret) tesis etme
(Bilgisayar) kurulum

Öncelikle size birkaç soru sormama izin verin ve ardından kurulum için bir tarih ayarlayacağız. - Let me first and foremost ask you a few questions, and then we'll fix a date for the installation.

Kurulum şimdi tamamlandı. - The installation is now complete.

montajı
döşem
installation manual
(Bilgisayar) kurma elkitabı
installation manual
(Bilgisayar,İnşaat) kurma kılavuzu
installation time
(Bilgisayar) kurma süresi
installation date
kurulma tarihi
installation drawing
montaj çizimleri
installation tape number
kuruluş şerit numarası
installation time
kuruluş süresi
installation art
yükleme sanat
installation medical facility
Kurulum sağlık kurumuna
installation qualification
tesisat yeterlilik
installation accessories
(İnşaat) tesisat aksesuarı
installation and checkout
(Askeri) montaj ve kontrol
installation and checkout
(Askeri) MONTAJ VE KONTROL (HV.): Tesislerin programlanmış görevi yerine getirme hususundaki kabiliyetini göstermek üzere, bir füze atış sistemi, füze bakım ve montaj atölyesi, güdüm tesisi ve yere dönüş aracı tesisinde kurulmuş veya kullanılmakta olan teçhizatın mahallinde, birleştirme kontrolleri ve denetlemesiyle ilgili işlemler
installation channel
tesisat kanalı
installation channel
döşenek oluğu
installation column
(İnşaat) tesisat kolonu
installation deployment officer
(Askeri) tesis konuşlanma subayı
installation disk
Kurma Diski
installation diskette
kuruluş disketi
installation drawing
(İnşaat,Teknik) tesisat resmi
installation flux density
(Aydınlatma) yüzeylik döşem akısı
installation handbook
tesisat el kitabı
installation index
(Aydınlatma) yer indisi
installation index
(Aydınlatma) döşem indisi
installation kit
tesisat kiti
installation manual
kurma kilavuzu
installation medical support unit
(Askeri) tesis sıhhi destek ünitesi
installation menu
Kurma Menüsü
installation participation
(Ticaret) tesise katılma payları
installation pipe
(İnşaat) tesisat borusu
installation shaft
(İnşaat) tesisat bacası
installation story
(İnşaat) tesisat katı
installation transportation officer
(Askeri) tesis ulaştırma subayı
installation tube
tesisat borusu
installation, operation, and maintenance; International Organization for Migrati
(Askeri) tesis, harekat ve bakım; Uluslar Arası Göç Teşkilatı
inactive installation
(Askeri) GAYRİ FAAL ASKERİ MÜESSESE: Bütün askeri faaliyetleri durmuş olan ve imalat yapmayan askeri müessese. Bu sınıflandırma, bir faal tesiste (active installation) bütün askeri faaliyetlerin durmuş olduğu kısım için kullanılabilir
indoor electrical installation
(Elektrik, Elektronik) iç elektrik tesisatı
indoor installation cable
(Askeri) dahili tesisat kablosu
industrial installation
(Askeri) ASKERİ ENDÜSTRİ MÜESSESESİ: Harp malzemesi veya ikmal maddeleri istihsalleri için faydalı olan ordu tesisi. Bak. "command installation"
consumer installation
(Otomotiv) tüketici tesisatı
custom installation
(Bilgisayar) özel yükleme
custom installation
(Bilgisayar) özel kurulum
installations
(İnşaat) tesisat
installations
(Ticaret) tesis
remote installation
(Bilgisayar) uzaktan kurulum
drying installation
kurutma tesisi
military installation
askeri yerleşme
fault installation
hatalı kurulum
installations
kurulumlar
previous installation of this software detected
bu yazılımın önceden kurulmuş olduğu tespit edilmiştir
railway installation
tren yolu inşaası
video installation
video kurulumu
air installation
(Askeri) HAVA TESİSİ: Hava kuvvetlerine ait iskan, eğitim tesislerini ve bunlarla ilgili lüzumlu faaliyet merkezlerini temin eden komutanlık tesisi. Tayyare tadilat merkezleri (modification center), tayyare montaj atölyeleri (aircraft assembly plant) tayyare parça imalathaneleri (aircraft parts plant) bu tesislerin dışındadır
ammunition supply installation
(Askeri) mühimmat ikmal tesisi
ammunition supply installation
(Askeri) MÜHİMMAT İKMAL TESİSİ: Stok kayıtlarını tutmak ve mühimmatın alınmasını, sınıflandırılması, depolanması, ve dağıtımı için gerekli işleri yapmak üzere kurulmuş bir tesis. Depoları, mühimmat ikmal noktalarını, indirme istasyonlarını, oto bindirme noktalarını ve mühimmatın alındığı, depolandığı, sınıflandırıldığı veya dağıtıldığı bütün diğer tesisleri içine alan genel bir terimdir
application installation point
Uygulama Yükleme Noktası
army correctional installation
(Askeri) ORDU ISLAH TESİSİ: Bak. "rehabilitation center"
automated installation intelligence file
(Askeri) otomatize tesis istihbarat dosyası
base installation security system
(Askeri) üs tesisi güvenlik sistemi
class i installation
(Askeri) I NCİ SINIF ASKERİ TESİS: ABD Anayurdu Ordu Komutanlığının emir ve komutası altındaki tesis
command installation
(Askeri) KOMUTA TESİSLERİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ve ordu'ca malzeme, mühimmat veya ikmal maddeleri imal ve istihsali dışında faaliyetler için kullanılan veya ordu için faydalı olan tesisler
concealed installation
sıva altı tesisat
concealed installation
ankastre tesisat
correctional installation
(Askeri) ISLAH TESİSLERİ: Bak. "correctional facility"
data processing installation
(Askeri) BİLGİ İŞLEM TESİSİ: Elektronik bilgi işlem teçhizatı, delikli kart hesap makineleri ve diğer bilgi işlem teçhizatının bulunduğu ve çalıştırıldığı bir birlik müştemilatı
default installation
varsayılan kurulum
dummy installation
(Askeri) SAHTE TESİS: Bak. "dummy"
engineering and installation
(Askeri) istihkam ve tesis
extinguishing installation
yangın söndürme tesisatı
factory installation tips
üretim yüklemesi ipuçları
fatty bears installation
(Bilgisayar) fatty bears yüklemesi
field installation
(Askeri) SAHRA TESİSİ: Kara Kuvvetleri Kuruluşuna dahil bulunan ve doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ayrılmış bir tahsisatla idare edilen askeri bir mevki, kamp, garnizon, depo, üs veya tesis
fuel cooling installation
(Nükleer Bilimler) yakıt soğutma tesisi veya soğutma havuzu
gridded installation photograph
(Askeri) gridli tesis fotografı
hardware installation wizard
donanım yükleme sihirbazı
licence for nuclear installation
(Nükleer Bilimler) nükleer tesis lisansı
milking machine installation
(Çiftçilik) süt sağım makine tesisi
miscellaneous installation
(Askeri) müteferrik tesis
miscellaneous installation
(Askeri) MÜTEFERRİK TESİS: Hava, yer veya depolama ve sevkiyat tesisi olarak sınıflandırılmış komuta tesisi. Tahkimat (kıyı bataryaları) ve hava haber verme ve ikaz istasyonları, müteferrik tesisler için birer örnektir
nuclear installation
nükleer tesisler
piezometer installation
piyezometre tesisatı
pressured water installation
basınçlı su tesisatı
sewer installation
pis su döşemi
subscriber's installation
abone dosemi
surface to air installation
(Askeri) SATIHTAN HAVAYA FÜZE TESİSİ: Satıhtan havaya füze sistemi donanımının monte edildiği bir satıhtan havaya füze mahalli
surplus installation
(Askeri) GENEL FAZLA TESİS: Kara Ordusu ihtiyaçlarını karşılama bakımından artık kendisine lüzum olmadığı belirtilmiş tesis
surplus installation
(Askeri) ihtiyaç fazlası tesis
ventilation installation
havalandırma tesisatı
wings of glory installation
(Bilgisayar) wings of glory yüklemesi
Английский Язык - Английский Язык
The whole of a system of machines, apparatus, and accessories, when set up and arranged for practical working, as in electric lighting, transmission of power, etc
A grouping of facilities that constitute a permanent military base
The act of installing or giving possession of an office, rank, or order, with the usual rites or ceremonies; as, the installation of an ordained minister in a parish
Service Initiation - Circuit, DAL or Port Connection
Unzip downloaded archive into temp directory; Run install cmd script This script copies DictFilt Dll and dictionary file (AllWords) to %SystemRoot%\System32 directory Then it calls install entry in DictFilt Dll, which registers filter's event logging and notification facilities You will get a message about installation Reboot machine If installation was successful you can delete filter files from temp directory Note: dictionary file name is hardcoded in the filter So dictionary name must be "AllWords" (without extension) Dictionary file must contain words delimited by new-line char (0xd, 0xa or 0xa) Word list needn't be sorted because filter uses simple linear search Filter reports errors directly to system security log Use Event viewer to browse through it
The process of setting a program in place on your computer and preparing it to work with the computer
the act of installing something (as equipment); "the telephone installation took only a few minutes"
A service in which a person is "installed" into his or her office In the Episcopal Church, installation services are offered for new ministries ranging from rectors and bishops to Sunday School teachers and vestry
n The process of configuring new hardware, software or both to work on a computer See Support
a building or place that provides a particular service or is used for a particular industry; "the assembly plant is an enormous facility"
The organizational process of changing over from the current information system to a new one
a service in which a person is made the official bearer of a clerical or academic office: the Installation of the Dean or Vice-Chancellor; a service at which an already consecrated bishop is installed as bishop of a diocese
{i} process of installing, putting in place; something which has been put in place, something installed (i.e. machinery); military camp or base (Military)
One main script, dictionary cgi One text data file One public search page and one admin page One result output template page Please see Help Document Center for FAQ
The Dictionary Installer does not need to be installed on the computer simply unzip the file you downloaded to a folder, then double click on the file dictinstall exe to run it Then follow the on screen prompts to add new dictionaries to your copy of OpenOffice org
In contemporary art, an installation is composed of several elements assembled to form a work that occupies its own three-dimensional space Installations are constructed from various objects including those found or fabricated by the artist Installations generally allow the visitor to interact with the work Close
The placement, assemblage, or construction of equipment or control facility at the premises where the equipment or control facility will be used, and includes all preparatory work at such premises
An installation is a place that contains equipment and machinery which are being used for a particular purpose. a nuclear installation. see also install
                 Process of preparing software for first use, usually through putting a CD in the slot, waiting for it to auto-run or looking for a program called "setup exe" and running it then answering the questions and doing what it says
Something put in place, or the process of putting in place, whether by assembly, construction, or setup, etc
Setting up the customer's dish and equipment to receive DBS programming Installation includes mounting the satellite dish antenna, positioning it to receive a signal, and activating service
a formal entry into an organization or position or office; "his initiation into the club"; "he was ordered to report for induction into the army"; "he gave a speech as part of his installation into the hall of fame"
The organizational process of changing over from the current information system to a new one (17) See also Direct installation, Parallel installation, Phased installation, Single location installation
Process of copying software from CD-ROM (or floppy disks) to the hard disk and configuring it to work with the computer hardware
easy installation, ready in a few minutes [Top of Page] Other Reviews
the act of installing something (as equipment); "the telephone installation took only a few minutes
The real property owned, formerly owned, or leased by the Navy, including a main base and any associated contiguous real properties identified by the same real property number
Learn about selecting the best location of your balance for optimal performance
Teaching or acquiring a new strategy or behavior, generally by rehearsal or future pacing
Process for putting a new mental strategy (way of doing things) inside mind-body so it operates automatically, often achieved through anchoring, leverage, metaphors, parables, reframing, future pacing, etc
In system development, preparing and placing a functional unit in position for use A particular computing system, including the work it does and the people who manage it, operate it, apply it to problems, service it, and use the results it produces
The means by which a product is affixed or attached to the door, frame or panel
To set an item in place for service
The term used to include all the activities from the time a prospect decides to purchase a group insurance policy to the time the master contract and its individual certificates are issued
stallation
installation art
A genre of art which incorporates any media, including the physical features of the site, to create a conceptual experience in a particular environment
installation art
Art that is created for a specific site, often incorporating materials or physical features of the site
installation charge
the charge for installing something
ınstallation
{n} the act of putting into possession
hardware installation
installation of computer components (mechanical, electrical, etc.)
installations
Major capital assets that are used to produce products and services
installations
plural of installation
installations
Major capital equipment such as buildings and heavy machinery
installations
a classification of industrial goods which includes land, buildings and major equipment
military installation
any facility servicing military forces
naval installation
military installation servicing naval forces
network installation
setting up of a network
software installation
copying of computer software from diskettes onto the hard disk
traffic light installation
placing a traffic light, setting up a traffic light
Турецкий язык - Английский Язык
kurulum
installation
Избранное