inanmak

listen to the pronunciation of inanmak
Турецкий язык - Английский Язык
{f} believe

This child believes that the earth is flat. - Bu çocuk dünyanın düz olduğuna inanmaktadır.

It was stupid of you to believe in him. - Ona inanmakla aptallık ettin.

to believe, to credit, to give credence to sth, to attach credence to sth; to believe in; to trust; to swallow, to buy
esteem
to trust, have faith in, believe in (someone, God)
believe in
trust
have faith in
give credence to something
come to believe
trust in
attach credence to
swear by
(Konuşma Dili) hold by
(Dilbilim) bend towards
(Dilbilim) bend to
rely on
depend on
be sold on
buy
rely
credit

Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who stole his credit cards. - Tom onun kredi kartlarını çalanın Mary olduğuna inanmak için isteksiz görünüyor.

to believe in the existence of, believe in (God, spirits)
to believe in (the benefit, the efficacy, or the rightness of something): Demokrasiye inanıyor. She believes in democracy
(Hukuk) accredit
deem
to believe (something); to believe what (someone) says, believe (someone)
be persuaded that
put faith in
swallow
stock
think

Some people think that it is difficult for a native speaker of English to learn Chinese, but I disagree. - Bazı insanlar ana dili İngilizce olanların Çince öğrenmelerinin zor olduğuna inanmaktadır fakat ben aynı fikirde değilim.

Don't you think I want to believe you? - Sana inanmak istediğimi düşünmüyor musun?

suppose
feel
hold
attribute
figure
feel in one's bones
embrace
attach credence
give credence
firm believer
to believe
give credence to
trow
inanmak (bir şeye)
believe in
inanma
trust

He doesn't altogether trust me. - O bana tamamen inanmaz.

Don't trust him, no matter what he says. - Ne söylerse söylesin, ona inanma.

inanma
{i} confidence
inanma
conviction
inan
belief

Her belief in God is very firm. - Onun Allah'a inancı çok sağlam.

It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism. - ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır.

olduğuna inanmak
suppose
inan
trust

I can't bring myself to trust his story. - Ben onun hikayesine inanamıyorum.

He doesn't altogether trust me. - O bana tamamen inanmaz.

inanma
{i} belief
inan
faith

In other words, he is a man of faith. - Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı.

Tom certainly believes Mary is faithful. - Tom kesinlikle Mary'nin sadık olduğuna inanıyor.

inanma
creed
inanma
(Politika, Siyaset) faith
inanma
{i} credit

Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who stole his credit cards. - Tom onun kredi kartlarını çalanın Mary olduğuna inanmak için isteksiz görünüyor.

inan
{f} credit

Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who stole his credit cards. - Tom onun kredi kartlarını çalanın Mary olduğuna inanmak için isteksiz görünüyor.

inan
come to believe
inan
swear by
inan
believe in

Do you believe in God? - Allah'a inanıyor musun?

Even people who don't believe in the Catholic church venerate the Pope as a symbolic leader. - Katolik kilisesine inanmayan insanlar bile Papa'ya sembolik bir lider olarak saygı duyuyorlar.

inan
reliance
inan
{f} believing

Tom had trouble believing that Mary would actually want to go out with him. - Tom'un Mary'nin gerçekten onunla birlikte çıkmak isteyeceğine inanma sorunu vardı.

They say that seeing is believing. - Onlar görmek inanmaktır diyorlar.

inan
{f} crediting
inan
believe

How much do you believe him? - Ona ne kadar inanıyorsun?

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

inan
{f} believed

She believed him when he said he loved her. - O, onu sevdiğini söylediğinde ona inandı.

In my childhood, I believed in Santa Claus. - Çocukluğumda Noel Baba'ya inandım.

inanma
disbelieve
inanma
credence
inanma
{i} crediting
inan
accredit
inan
accredited
inan
credited
inanma
believe

He didn't believe Ben's words. - O, Ben'in sözlerine inanmadı.

It was stupid of you to believe in him. - Ona inanmakla aptallık ettin.

gerçekten inanmak
really believe
gerçekten inanmak
firmly believe
inan
belief; faith, trust, reliance
inan
tenet
inan
faith, belief
inan
belief, something believed. (...)
körü körüne inanmak
to have blind confidence in
yapabileceğine inanmak
trust smb. to do smth
çok inanmak
be a firm believer in
Турецкий язык - Турецкий язык
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
Kanarak aldanmak
Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek
Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek: "Bu başın bir kadına değil, bir hamala ait olduğuna inanmak zor değildi."- P. Safa
Sevecek, güvenecek ve bağlanacak en yüksek varlık olarak bilmek, iman etmek
Bir şeyi doğru olarak benimsemek: "Bizim şairlerimiz sanatın sanat için olduğuna inanırlar, başka bir ereği olabileceği akıllarına gelmez."- N. Ataç
Bir şeyi doğru olarak benimsemek
inan
İnanmak işi
inan
Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat
inan
inanma, güvenme
inan
Bir kimseye, bir şeye bütün varlığıyla inanma
inanma
Güven duyma
inanma
İnanmak işi
İNAN
(Osmanlı Dönemi) Dizgin
İNAN
(Osmanlı Dönemi) İdare etme, yürütme
İnanma
inanış
İnanmak
(Osmanlı Dönemi) TEVESSÜL
İnanmak
bilmek
inanmak
Избранное