içine

listen to the pronunciation of içine
Турецкий язык - Английский Язык
into

The accident threw traffic into great confusion. - Kaza, trafiği büyük bir karışıklık içine soktu.

Don't thrust your knife into the cheese. - Peynirin içine bıçak saplamayın.

inside

I love reading the messages hidden inside fortune cookies. - Fal kurabiyelerinin içine saklanmış mesajları okumayı severim.

Tom decided that we should put the canoe inside the house until the storm passed. - Tom fırtına geçinceye kadar kanoyu evin içine koymamız gerektiğine karar verdi.

alan including
in
sub

The submarine submerged in the water. - Denizaltı suyun içine daldı.

alma inclusion
intra
into, in; aboard
wherein
aboard
en
count
interior

Tom is an interior designer. - Tom bir iç mimar olmak istedi.

He studied interior decoration. - O, iç dekorasyon eğitimi aldı.

{s} domestic

The Government's domestic policy was announced. - Hükümetin iç politikası açıklandı.

I prefer to buy domestic rather than foreign products. - Yabancı ürünler yerine yerli ürünler almayı için tercih ederim.

inner

Music is inner life, and he will never suffer loneliness who has inner life. - Müzik iç yaşamdır. İç yaşamı olan asla yalnızlık çekmeyecek.

Jupiter has four inner satellies: Metis, Adrastea, Amalthea, and Thebe. Their orbits are very close to the planet. - Jüpiterin dört iç uydusu vardır: Metis, Adrastea, Amalthea ve Thebe. Onların uyduları gezegene çok yakındır.

içine kapanık
withdrawn

Dan was lonely and withdrawn. - Dan yalnız ve içine kapanıktı.

{s} internal

That politician is well versed in internal and external conditions. - O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir.

The ministry administers the internal affairs. - Bakanlık iç işlerini yönetir.

içine almak
involve
içine girmek
penetrate
içine işlemiş
ingrained
içine almak
comprise
içine doğma
premonition
içine doğma
a hunch
içine işleme
penetration
içine kapanık
reserved

Bill is quite reserved. - Bill oldukça içine kapanıktır.

içine çekmek
to breathe in, inhale
içine dökmek
infuse into
içine düşmek
fall in
içine-ekle
(Bilgisayar) add-in
içine-ekle
(Bilgisayar) add-ins
içine akmak
flow into
içine alma
inclusion
içine işlemek
interpenetrate
içine kapanma
into shutdown
içine peynir konulmamış, peyniri olmayan
been put into the cheese, without cheese
içine sinmek
Be content about something, be satisfied
içine alan
inclusive
içine almak
to include, encompass; to hold, contain
içine almak
contain
içine almak
to include, to embrace, to encompass
içine almak
implicate
içine almak
be inclusive of
içine almak
include
içine ateş düşmek
to suffer a grievous emotional blow
içine atmak
to bottle up
içine atmak
throw into
içine atmak
repress
içine atmak
gulp
içine atmak
gulp down
içine atmak
endure in silence
içine atmak
1. to keep (a worry, a problem) to oneself. 2. to store away in one's memory (an insult which one has appeared to disregard)
içine bakmak
look into

Do you want to look into it? - Bunun içine bakmak ister misin?

içine baygınlıklar çökmek
to feel like screaming (because one finds something extremely tiresome or exasperating)
içine boşaltmak
pour in
içine boşaltmak
pour into
içine dert olmak
to be a thorn in one's flesh
içine dert olmak
prey on
içine dert olmak
to be unhappy at having failed to accomplish (something)
içine dert olmak
prey upon
içine dert olmak
rankle
içine dokunmak
to sadden; to pain
içine doğma
foreboding
içine doğma
presage
içine doğma
presentiment
içine doğmak
guess
içine doğmak
to feel in one's bones, to have a hunch, to sense
içine doğmak
forebode
içine doğmak
divine
içine doğmak
intuit
içine doğmak
have a feeling
içine doğmak
presage
içine doğmak intuitively
to feel that, have a feeling that (something is going to happen): Böyle bir şey olacağı içime doğmuştu. I'd had a feeling something like this would happen
içine dökme
infusion
içine dökmek
pour in
içine dökmek
pour into
içine dökmek
infuse
içine etmek
fuck [sl.]
içine etmek
to murder, to spoil, to bugger up, to fuck up, to muck sth up, to foul sth up, to mess up, to ball(s) up, to louse sth up, to botch
içine etmek
screw up [sl.]
içine etmek
fuck up [sl.]
içine eğrilme
incurvation
içine gaz verme
insufflation
içine girilebilen
walk in
içine giydirmek
underdress
içine işleme
effecting painfully
içine işleme
permeation
içine işleme
pervasion
içine işlemek
pass through
içine işlemek
offend deeply
içine işlemek
penetrate
içine işlemek
effect painfully
içine işlemek
sink into
içine işlemek
perforate
içine işlemek
a) to touch sb deeply, to touch one's heart with sorrow b) to chill sb to the bone/marrow
içine işletmek
engrain
içine işletmek
ingrain
içine işleyen
cutting
içine işleyen
effecting painfully
içine işleyen
mordant
içine işleyen
penetrating
içine işleyen
penetrative
içine işleyen
profound

Tom couldn't shake the feeling that something profound was about to happen. - Tom insanın içine işleyen bir şey olmak üzere olduğu hissini atlatamadı.

içine işleyen
piercing
içine kapanık
withdrawn, introverted
içine kapanık
self-conscious
içine kapanık kimse
clam
içine kapanık kimse
introvert
içine kapanıklık
introversion
içine katlamak
double in
içine katlamak
drape in
içine korku düşmüş
assailed by fear
içine koymak
put inside
içine koymak
infix
içine koymak
to enclose, to embed, to insert
içine kurt düşmek
to feel suspicious
içine kıvırmak
drape in
içine kıvırmak
double in
içine oturmak
sting
içine sinmek
to be satisfied, to be happy, to be relieved
içine sokma
sticking in
içine sokma
implication
içine sokma
intromission
içine sokmak
edge in
içine sıçmak
to fuck sth up
içine sığmamak
have outgrown smth
içine vermek
(gaz) insufflate
içine yapıştırmak
paste in
içine yerleştirilmiş
inlying
içine yün doldurup dikmek
quilt
içine çeken kimse
inhaler
içine çekme
(Hukuk) aspiration
içine çekme
sorption
içine çekme
absorption
içine çekme
inhalation
içine çekmek
a) to absorb b) to inhale
içine çekmek
suck up
içine çizilmiş
inscribed
içine çizmek
inscribe
içine çizmek
line in
içine çökük
sunk
içine çökük
sunken
içine üflemek
insufflate
içi içine sığmayan
ebullient
içi içine sığmamak
brim over
içi içine sığmamak
be unable to contain oneself for
içi içine sığmamak
to be unable to contain oneself
içine etmek
screw up
{i} inside

I opened the box and looked inside. - Kutuyu açtım ve içine baktım.

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır.

intrinsic
içine etmek
{f} fuck
içine kapanık
self conscious
tırnak içine almak
quote
boru içine yerleştirmek
tube
interrior
içine etmek
botch
içine çekmek
swallow up
içine çekmek
{f} engulf
(nefes) içine çekmek
inspire
burun içine
(Tıp) intranasal
daire içine almak
encircle
daire içine almak
circle
deri içine
(Tıp) intracutane
interior equipment
offal
indoor

I stayed indoors because it rained. - Yağmur yağdığı için evde kaldım.

Keep the kids indoors. - Çocukları içeride tutun.

stomach

You shouldn't drink on an empty stomach. - Boş bir mideyle içki içmemelisin.

They took Tom to the hospital to have his stomach pumped because he ate something poisonous. - Zehirli bir şey yediği için, onlar Tom'u midesini pompalatmak için hastaneye götürdüler.

intestines
internus
içine almak
(deyim) engulf in
içine almak
hem in
içine almak
hem about
içine almak
environ
içine almak
take in
içine almak
absorb
içine almak
enclose
içine etmek
spoil
içine etmek
(deyim) mess up
içine etmek
(deyim) ruin
içine etmek
(deyim) cock up
içine etmek
(deyim) wreck
içine etmek
(deyim) fluff
içine etmek
{f} fuck up
içine etmek
(deyim) bungle
içine etmek
bugger up
içine işleme
penetrating
içine işlemek
chill somebody to the bone
içine işlemek
saturate
içine işlemek
get into
içine işlemek
chill somebody to the marrow
içine kapanık
introverted

I think Tom is introverted. - Sanırım Tom içine kapanık.

içine kapanık
introvert

I think Tom is introverted. - Sanırım Tom içine kapanık.

Some of the most successful people are introverts. - En başarılı insanlardan bazıları içine kapanıktırlar.

içine kapanık
retiring
içine sinmek
relieved
içine çekmek
ingest
içine çekmek
puff
içine çekmek
inhale
içine çekmek
soak up
kemik içine yuvalanmış
(Diş Hekimliği) thecodont
kutu içine koymak
incase
muhafaza içine yerleştirmek
(Havacılık) encapsulation
parantez içine almak
parenthesize
parantez içine alınmış
bracketed
rahim içine uygulama
(Tıp) intrauterine use
suyun içine batmak/dalmak
submerge
suyun içine batırmak
souse
teneke kutu içine koymak
tin
drank

To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have. - Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

John drank many bottles of wine. - John birçok şişe şarap içti.

{f} drinking

It's possible that the drinking water has chlorine, lead, or similar contaminants in it. - İçme suyunda klor, kurşun ya da benzer kirletici madde bulunması mümkün.

He began his meal by drinking half a glass of ale. - Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı.

{f} swig

If I don't drink a swig of water, I can't swallow these tablets. - Eğer bir yudum su içmezsem bu hapları yutamam.

He drank a great swig from the bottle. - O, şişeden büyük bir yudum içti.

in
knock back
{i} within

She will be back within a week. - O bir hafta içinde geri dönecek.

Truman arrived at the White House within minutes. - Truman, Beyaz Saray'a dakikalar içinde ulaştı.

endo-
intra

We have to measure your intraocular pressure. Please open both eyes wide and look fixedly at this object here. - Göz merceğiniz içindeki baskıyı ölçmeliyiz. Lütfen iki gözünüzü genişçe açın ve sabit bir şekilde buradaki bu objeye bakın.

{f} drink

Do you have alcohol-free drinks? - Alkolsüz içecekleriniz var mı ?

I'll buy you a drink. - Sana bir içecek ısmarlayacağım.

quaff
inland
içine almak
receive
içine almak
consist in
içine almak
incorporate
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение içine в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
Kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne
Ten ile dış giysiler arası: "Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum."- E. Bener
Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu
Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan: "İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı."- P. Safa. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı: "Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir."- Ç. Altan
Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
İnsanın manevî varlığıyla ilgili olan
Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
Mide, bağırsak, karın
İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
Toplu bir durumda bulunan kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne: "Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?"- O. V. Kanık
Muhteva

Konuşmasının muhtevası, mevzu ile alakalı değildir. - Konuşmasının içeriği, konu ile ilgili değildir.

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

Ten ile dış giysiler arası
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
derun
Harem dairesi
Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm
Dolma yapmak için hazırlanan karışım
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri: "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?"- S. F. Abasıyanık
Bir ülkede, şehirde, toplulukta vb.de olan veya yapılan
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Kalb, vicdan, gönül
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Karın, mide
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Harem dairesi
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın
İÇ
(Osmanlı Dönemi) t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun
İç
(Osmanlı Dönemi) ZAMİR
İçine almak
(Osmanlı Dönemi) İSTİAB
İçine almak
ithal etmek
İçine çekmek
soğurmak
içine
Избранное