group refusal to resort to violence even in defense against violence

listen to the pronunciation of group refusal to resort to violence even in defense against violence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение group refusal to resort to violence even in defense against violence в Английский Язык Турецкий язык словарь

nonresistance
dirençsizlik
nonresistance
direnmeyiş
nonresistance
karşı koymayış
nonresistance
nonresistant karşı koymayan kimse
nonresistance
otoriteye uyma taraftarı
nonresistance
teslimiyet
nonresistance
mukavemetsizlik
Английский Язык - Английский Язык
nonresistance
group refusal to resort to violence even in defense against violence

  Расстановка переносов

  group re·fus·al to re·sort to vi·o·lence e·ven in de·fense a·gainst vi·o·lence

  Турецкое произношение

  grup rıfyuzıl tı risôrt tı vayılıns ivîn în dîfens ıgenst vayılıns

  Произношение

  /ˈgro͞op rəˈfyo͞ozəl tə rēˈsôrt tə ˈvīələns ˈēvən ən dəˈfens əˈgenst ˈvīələns/ /ˈɡruːp rəˈfjuːzəl tə riːˈsɔːrt tə ˈvaɪələns ˈiːvɪn ɪn dɪˈfɛns əˈɡɛnst ˈvaɪələns/

  Слово дня

  abscond
Избранное