goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers

listen to the pronunciation of goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers
Английский Язык - Турецкий язык

Определение goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers в Английский Язык Турецкий язык словарь

Goodbye!, Bye-bye!, Bye!, Ta-ta, Cheerio, Cheers
Hoşça kal!
goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers
Избранное