gayri

listen to the pronunciation of gayri
Турецкий язык - Английский Язык
(a negative prefix before adjectives); im-, in-, un-, non-; other than, besides
used in combination with adjectives or nouns to create adjectives or nouns which usually begin with a prefix such as non-, un-, dis-, in-: gayrikabil impossible. gayrikanuni unlawful (These words are also written separately, e.g. gayri ilmi unscientific.)
non

Muslims are portrayed like extremists that want to kill all non-Muslims. - Müslümanlar, tüm gayrimüslimleri öldürmek isteyen aşırılık yanlıları gibi canlandırılıyor.

another, different: Gayri bir şey o. That's something else
another; another person; another thing: Bu ilacın gayrisi yok. This medicine is unique
prov. now (often used with a statement which serves as a forceful conclusion to some preceding remarks): Sus gayri! Just keep quiet!
prov. henceforth, from now on, now: Gayri senden haber beklemem. From now on I won't expect any news from you
other than, apart from
exclusive
other
besides
not
other than
un-
but
save
barring
gayri kabili rücu akreditif
(Ticaret) irrevocable letter of credit
gayri maddi
İntangable, incorporeal
gayri melhuz
informal melhuz
gayri nakdi
non-cash
gayri safi milli hasila
GDP
gayri sıhhi
non-medical
Gayri Safi Milli Hasıla
(Hukuk) (GSMH) Gross National Product (GNP)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Hukuk) Gross Domestic Product (GDP)
Gayri Safi İç Tüketim
(Hukuk) Gross Domestic Expenditure
gayri faal nüfus
(Ticaret) non-active population
gayri ihtiyari
a) involuntary b) involuntarily
gayri ihtiyari
in spite of oneself
gayri menkul
a) immovable b) real estate, real property, realty
gayri meşru
misbegotten
gayri meşru
unjustified
gayri meşru
born out of wedlock
gayri meşru
unlawful
gayri meşru
spurious
gayri meşru
a) illegal, illicit b) illegitimate
gayri meşru
illegal
gayri meşru
out of wedlock
gayri meşru olduğunu kanıtlamak
bastardize
gayri meşru çocuk
bastard slip
gayri meşru çocuk
natural child
gayri meşru çocuk
love child
gayri meşru çocuk
illegitimate child
gayri meşruluk
illegitimacy
gayri müslim
non Muslim
gayri nizami harp
(Askeri) unconventional warfare
gayri nizami harp harekat alanı
(Askeri) unconventional warfare operating area
gayri resmi
unofficial

The company has unofficially decided to employ me. - Şirket gayri resmi olarak beni işe almaya karar verdi.

I'm here unofficially. - Gayri resmi olarak buradayım.

gayri resmi
unofficial, informal
gayri resmi olarak
off the record
gayri resmi sektör
(Ticaret) informal sector
gayri menkul
(Ticaret) tenement
gayri menkul
real
mülkiyetin gayri ayni hak tesisi
Establishment of incorporeal rights on poverty
gayri menkul
fast estate
gayri menkul
immovables
gayri resmi
informal

Everything's quite informal. - Her şey oldukça gayri resmi.

You don't need to get all dressed up. It's an informal event. - Resmi giymene gerek yok. Bu gayri resmi bir etkinlik.

gayri resmi
unceremonious
gayri resmî
unofficial

The song I Am Woman by Helen Reddy became the unofficial anthem of the Women's Liberation Movement. - Helen Reddy'ye ait Ben Kadınım şarkısı Kadın Özgürlük Hareketi'nin gayri resmi marşı haline gelmiştir.

I'm here unofficially. - Gayri resmi olarak buradayım.

Allah bir dediğinden başka / gayri sözüne inanılmaz
(Konuşma Dili) He is a habitual liar
askerden tecrit, gayri askeri hale getirme
(Askeri) demilitarization
gayri menkul
realty
gayri resmi
private
kafadan gayri müsellah
(Konuşma Dili) nutty, not quite right in the head
kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla
(Hukuk) GDP per head
müşterek gayri nizami harp görev kuvveti
(Askeri) joint unconventional warfare task force
nesepi gayri sahih
law illegitimate, born out of wedlock
Турецкий язык - Турецкий язык
Gayrı
Gayrı: "Sık sık görüşürüz gayri."- Y. Z. Ortaç
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Ekonomi) Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH'den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir
mülkiyetin gayri ayni hak tesisi
Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesisi işleri
SIRF GAYRİ IZRAR
(Hukuk) Yalnızca başkasına zarar verme
VASİYETİ GAYRİ MÜRSELE
(Hukuk) Vasiyet edilen malın kesir olarak ifade edilip, miktar olarak belirtilmemesi
gayri
Избранное