görev

listen to the pronunciation of görev
Турецкий язык - Английский Язык
duty

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

One must do one's duty. - İnsan görevini yapmalı.

assignment

The assignment was too much for me. - Görev benim için çok fazlaydı.

I have another assignment for you. - Senin için başka bir görevim var.

task

The trainee could hardly bear the burden of the task. - Stajyer, görevin yüküne dayanamadı.

You should give this task to some other person. - Bu görevi başka bir kişiye vermelisin.

Job

It's your duty to finish the job. - İşi bitirmek sizin göreviniz.

Taking care of the baby is my job. - Bebeğin bakımı benim görevim.

work

I work as a museum attendant. - Bir müze görevlisi olarak çalışıyorum.

Tom worked as a gas station attendant. - Tom bir benzin istasyonu görevlisi olarak çalıştı.

mission

Tom couldn't understand what the purpose of the mission was. - Tom görevin amacının ne olduğunu anlayamadı.

He accomplished his mission. - O görevini yerine getirdi.

labour
official duty
berth
trust

The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings. - Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı.

vocation
capacity
engagement
(Ticaret) ministry
post

It will take her at least two years to be qualified for that post. - Onun bu görev için nitelikli olması en az iki yılını alacak.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

obligation
employ

He is employed in a bank. - O, bir bankada görevlidir.

While employed at the bank, he taught economics at college. - Bankada görevlendirildiğinde ,kolejde ekonomi öğretti.

competence
office

He resigned from his office. - O görevinden istifa etti.

I was given the task of cleaning the office. - Bana ofisi temizleme görevi verildi.

(Havacılık) subtask
(Dilbilim) tasks

Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks. - Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır.

Tom has a great talent for the assignment of tasks. - Tom'un görev dağılımı için büyük bir yeteneği var.

appointment
physiol., gram., (Matematik) function
employment
commission

He has received a commission as a naval officer. - O bir deniz subayı olarak bir görev aldı.

A friend of mine commissioned a well-known artist to paint a portrait of his wife. - Arkadaşlarımdan biri iyi-tanınmış bir sanatçıyı onun karısının portresini yapması için görevlendirdi.

piece of work
charge

The boss put me in charge. - Patron beni görevlendirdi.

Even if you do not like it, you must take charge of it. - Sevmesen bile bu görevi almalısın.

billet
position

My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university. - Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu.

A big title does not necessarily mean a high position. - Büyük bir unvan mutlaka yüksek bir görev anlamına gelmez.

business

My elder brother got a position in a big business. - Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor.

function

We can't function like this. - Böyle görev yapamayız.

law jurisdiction
part

I plan on doing my part. - Görevimi yapmayı planlıyorum.

Tom has already done his part. - Tom zaten görevini yaptı.

duty, task, assignment, charge; appointment; mission, service, commission; function
workings
job, employment, function
service

Sami finished his two years of military service. - Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi.

I had my military service in Ankara. - Askerlik görevimi Ankara'da yaptım.

situation
devoir
stint
(Hukuk) office, task
official work, office
incumbency
onus
place

You must put up with your new post for the present. I'll find you a better place one of these days. - Şu an için yeni görevinize katlanmalısın. Sana bugünlerden birinde daha iyi bir yer bulacağım.

görev süresi
tenure
görev yapmak
serve
görev yapmak
function
görev adı
(Bilgisayar) task name
görev alma
assignment
görev almak
take charge in
görev almak
take in charge
görev almak
be assigned
görev ata
(Bilgisayar) assign task
görev belirtici cümle
(Bilgisayar) mission statement
görev dışı
(Bilgisayar) off duty
görev ekle
(Bilgisayar) add task
görev ermek
commission
görev gezisi
(Politika, Siyaset) circuit
görev grubu
(Askeri) task group
görev gücü
task force
görev listesi
roster
görev süresi
(Bilgisayar) task duration
görev tanımı
(İnşaat) terms of reference
görev tanımı
(Politika, Siyaset) mission
görev vermek
entrust a task
görev vermek
commit
görev vermek
assign a duty
görev vermek
employ
görev vermek
impose duty
görev vermek
charge somebody with duty
görev vermek
assign
görev vermek
assign a task
görev vermek
give a task
görev vermek
allocate a duty
görev vermek
assign duty
görev yapmak
work
görev yapmak
officiate
görev yeri
station
görev yeri
(Ticaret) post
görev yeri
(Askeri) duty station
görev yükü
(Telekom) payload
görev çubuğu
(Bilgisayar) task bar
görev üstlenmek
take on a task
görev bilinci
task awareness
görev tanımı
Job defination

Your job defination is cleaning room and serving costumers.

görev çubuğu
(Bilgisayar) Taskbar
görev alanı
(Spor) assigned position
görev almak
take office
görev anlayışı
sense of duty

He did it out of a sense of duty. - O bunu görev anlayışı dışında yaptı.

görev anlayışı olmayan
undutiful
görev askeri meşguliyet mütehassısı
(Askeri) duty military occupational specialty
görev aşkı
calling
görev başkanı
(Askeri) head of mission
görev başı eğitimi
(Askeri) on-the-job training
görev başında ölmek
die in one's boots
görev bilgisi
deontology
görev bitimi
discharge, demobilization
görev böl
(Bilgisayar) split task
görev destek kiti
(Askeri) mission support kit
görev destek planı
(Askeri) mission support plan
görev destek unsuru; seyyar abone teçhizatı
(Askeri) mission support element; mobile subscriber equipment
görev dozu
(Çevre) occupational dose
görev durumu
(Bilgisayar) task state
görev durumu anlaşması
(Askeri) status of mission agreement
görev durumu-nerede olduğu belirsiz
(Askeri) duty status-whereabouts unknown
görev dışında
off duty

The policeman was off duty. - Polis görev dışındaydı.

görev ekibi
(Çevre) task team
görev esas yedeği
(Askeri) mission essential backup
görev geçişi
(Bilgisayar) task switching
görev grubu komutanı
(Askeri) commander, task group
görev icabı olan
ex officio
görev ile ilgili
officiary
görev imkan ve kabiliyeti
(Askeri) mission capability
görev iptal
(Bilgisayar) mission aborted
görev isteği
(Bilgisayar) task request
görev kabulü
(Bilgisayar) task accept
görev kabulü
(Bilgisayar) task acceptance
görev kabulü
(Bilgisayar) task accepted
görev kartı
task card
görev kartı
(Ticaret) job ticket
görev kutusu
(Bilgisayar) task box
görev kuvveti
(Askeri) task force
görev kuyruğu
task queue
görev kıdemi
occupational tenure
görev listesi
rota

A new rota will be posted later. - Belki de görev listesi daha sonra bitmiş olacak?

Mary, the rota is there. - Tom, görev listesi orada.

görev modu
(Bilgisayar) task mode
görev no
(Bilgisayar) task id
görev ofset
(Bilgisayar) job offset
görev performans incelemesi
(Askeri) task performance observation
görev planı
commission plan
görev raporu
(Askeri) mission report
görev reddi
(Bilgisayar) task decline
görev reddi
(Bilgisayar) task declined
görev soc
(Bilgisayar) task soc
görev sonucu
(Askeri) task results
görev süresi
(Hukuk) term of office

The president's term of office is four years. - Başkanın görev süresi dört yıldır.

görev süresi
tenure of office
görev sürümü
(Bilgisayar) task version
görev sınıfı
(Askeri) duty branch
görev talimatı, görev ve sorumluluklar; alış zamanı
(Askeri) term of reference; time of receipt
görev tarifi
job description
görev vermek
tell off
görev vermek
to commission
görev yanıtı
(Bilgisayar) task response
görev yapabilir / görev imkan ve kabiliyeti
(Askeri) mission capable/mission capability
görev yapan uzmanlar
(Hukuk) experts on mission
görev yapmak
serve one's time
görev yapmak
to work, do a job (as an employee or in an official capacity)
görev yönetimi
task management
görev yük istihkakı
(Askeri) mission load allowance
görev yüklemek
load with a charge
görev öğesi
(Bilgisayar) task item
görev ıd
(Bilgisayar) task id
görev şefi; toplama harekatları yönetimi; komutan
(Askeri) chief of mission; collection operations management; commander
görev şeması
(Askeri) mission list
görev, amaç, yönetm ve etkiler
(Askeri) task, purpose, method, and effects
gözetleyiciye haber; görev tür emri
(Askeri) message to observer; mission type order
aktif görev
(Askeri) active mission
daimi görev
(Askeri) permanent duty
ek görev
sideline
ek görev
additional duty
eklenen görev
(Bilgisayar) added task
esas görev
(Askeri) primary mission
faal görev
(Askeri) active service
fahri görev
(Ticaret) honorary office
fiili görev durumu
(Askeri) duty status
görev süresi
(Ticaret) duty term
görev yapmak
perform a duty
ikiz görev eğitimi
(Askeri) cross training
ilahi bir görev
vocation
mecburi görev süresi
(Askeri) obligated tour
müfrez görev
(Askeri) detached duty
yeni görev
(Bilgisayar) new task
zor görev
(deyim) an uphill battle
zorlu görev
uphill battle
özel görev
(Askeri) special assignment
özel görev
(Askeri) special duty
görev almak
sit
görev vermek
commission
görev vermek
take on
görev yükle
load with a charge
askeri görev
Military obligation
görev tanımı
job role
görevler
tasks

I break large, time-consuming tasks into chunks. - Büyük, zaman alan görevleri parçalara ayırıyorum.

For certain tasks, my computer can be very useful. - Belli görevler için bilgisayarım çok yararlı olabilir.

görevler
assignments
görevler
charges
son görev
last mission
vatani görev
military service
Askeri Komite (NATO); askeri topluluk; görev yapabilir, faal
(Askeri) Military Committee (NATO); military community; missioncapable
Bravo müsterek görev kuvveti
(Askeri) joint task force-Bravo
Deniz Piyade Hava-Kara Görev Kuvveti (MAGTF) Konuşlanma Destek Sistemi II
(Askeri) Marine air-ground task force (MAGTF) Deployment Support System II
Deniz hava yer görev kuvveti hava kuvveti muharip unsuru
(Askeri) Marine air-ground task force - Deniz hava-yer görev kuvveti MAGTF ACE Marine air-ground task force aviation combat element
Deniz seferi kuvveti (MEF) meteoroloji destek timi; görev destek timi
(Askeri) Marine expeditionary force (MEF) weather support team; mission support team
Evrensel Müşterek Görev Listesi
(Askeri) Universal Joint Task List
Geceyi Geçirmek (görev veya tatbikatlarda arazide kalmak)
(Askeri) remain overnight
Geliştirilmiş Kızıl ötesi görüşlü Hedefleme; amfibi görev kuvveti; Alkol, Tütün
(Askeri) Advanced Targeting FLIR; amphibious task force; Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (TREAS)
Grafik Donanma Görev Programı Kütüphanesi
(Askeri) Graphics Fleet Mission Program Library
Hava Kuvvetleri Görev Direktifi
(Askeri) Air Force Mission Directive
Hava indirme görev komutanı; Hava Hareket Komutanlığı; Kara Kuvvetleri Malzeme K
(Askeri) airborne mission commander; Air Mobility Command; Army Materiel Command
Kara Kuvvetleri Evrensel Görev Listesi
(Askeri) Army Universal Task List
Kara Kuvvetleri özel harekat görev kuvveti
(Askeri) Army special operations task force
Mesaj Yayınlama Tali Sistemi; görev tasarım serisi
(Askeri) Message Dissemination Subsystem; mission design series
Milli Askeri Komuta Sistemi; görev yapamaz, ikmal
(Askeri) National Military Command System; not mission capable, supply
Müsterek Görev Kuvveti-Sivil Destek
(Askeri) Joint Task Force-Civil Support
Müşterek Görev Tayin Listesi
(Askeri) Joint Duty Assignment List
Müşterek Görev Tayin Yönetim Bilgi Sistemi
(Askeri) Joint Duty Assignment Management Information System
Sınır Tanımayan Doktorlar; görev destek kuvveti; çoklu muhabere formatı
(Askeri) Medicins Sans Frontieres ("Doctors Without Borders"); mission support force; multiplex signal format
Uluslar Arası Polis Görev Kuvveti
(Askeri) International Police Task Force
ahlaki görev
(Kanun) moral duty
ahlaki görev
moral injuction
amfibi görev grubu
(Askeri) amphibious task group; assign trunk group cluster
amfibi görev kuvveti komutanı
(Askeri) commander, amphibious task force
ana ikmal rotası (Yolu); görev destek talebi
(Askeri) main supply route; mission support request
arama ve kurtarma görev koordinatörü
(Askeri) search and rescue mission coordinator
arama ve kurtarma görev kuvveti
(Askeri) search and rescue task force
arama ve kurtarma görev kuvveti
(Askeri) search and recovery task force
askeri görev
(Askeri) military mission
asli görev
fundamental duty
azami çağrı alanı; askeri sivil işlemler; görev konsepti onayı; intikal kontrol
(Askeri) maximum calling area; military civic action; mission concept approval; movement control agency
Турецкий язык - Турецкий язык
Resmî iş, vazife
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
Bir organ veya hücrenin yaptığı iş
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. İş görme yetisi, fonksiyon
Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş
Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi
Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan
vazife
fonksiyon
Görev almak
geçmek
Görev almak
görevlenmek
ek görev
Devlet dairelerinde bir kimsenin asıl işiyle birlikte yürüttüğü ikinci iş
son görev
Bir akraba veya dostun ölümünde gerekli olan saygıyı göstermek, töreleri yerine getirmek
vatani görev
Askerlik hizmeti
görev
Избранное