fluid

listen to the pronunciation of fluid
Английский Язык - Турецкий язык
{i} sıvı

Su, doğal olarak, bir sıvıdır. - Water, in its natural state, is a fluid.

Şişede mürekkep yerine bir tür garip bir sıvı vardı. - Instead of ink there was some kind of strange fluid in the bottle.

akıcı

Ben Naomi'nin yaptığı kadar akıcı İngilizce konuşmam. - I don't speak English as fluidly as Naomi does.

akışkan

Su ve yağ iki farklı tipteki akışkandırlar. - Water and oil are two different types of fluid.

Su ve yağ akışkandır. - Water and oil are fluids.

su
katı olmayan
akışkan madde
pürüzsüz
(Havacılık) akışkan sıvı
{s} istikrarsız
{s} değişken
{i} akıcı madde
(Tıp) Mayi, sıvı, likid, liquor
sulu
(Tıp) sıvı birikimi
mayii
(isim) Seyyal
fluid bed dryer
Akışkan Yataklı Kurutucu
fluid flow
akışkan akımı
fluid level
yağ seviyesi
fluid mechanics
akışkan mekaniği
fluid ounce
abd 29,57 cc
fluid pressure
akışkan basıncı
fluid dynamics
akışkanlar dinamiği
fluid logic
akışkan mantığı
fluid mechanics
akışkanlar mekaniği
fluid mechanics
sıvı mekaniği
fluid pressure
sıvı basıncı
fluid state
sıvı hal
fluid convertor
hidrolik konvertisör
fluid crystal
sıvı kristal
fluid derived from terpenes
sıvı terpenler türetilen
fluid dram
sıvı dram
fluid dynamics
akıskanlar dinamiği
fluid flow
Sıvı akışı
fluid flow tube
akış borusu
fluid friction
akışkan sürtünmesi
fluid lubrication
akışkan yaglamasi
fluid mechanics
akıskanlar mekaniği
fluid pump
sıvı pompası
fluid retention
(Tıp, İlaç) Fluid retention (edema) Ödem: Dokularda patolojik olarak aşırı miktarda sıvı tutulumu. Water from the blood commonly leaks into body tissues. Usually, this fluid iş drained out of the body tissues via the lymphatic system - a network of tubes throughout the body whose function iş to remove waste and other extraneous material - and returns to the bloodstream. When fluid iş not removed by the lympth system, it iş retained in the body tissues where it causes swelling (oedema)
fluid situation
Ne olduğu/olacağı belirsiz durum

I didn't see the kind of violence or antagonism I saw on Tuesday, but I think it is still a very fluid situation.

fluid transmission
hidrolik transmisyon
fluid tube
sıvı tüp
fluid bed cracking
(Otomotiv) hareketli yatakta ayırma
fluid brake
(Otomotiv) hidrolik fren
fluid clutch
hidrolik kavram
fluid column
sıvı kolonu
fluid concrete
akıcı beton
fluid control
(Otomotiv) akışkan kontrolü
fluid convcrtor
(Otomotiv) hidrolik konvertisör
fluid cooler
yağ soğutucusu
fluid cooler
(Otomotiv) akışkan soğutucusu
fluid cooler
(Otomotiv) sıvı soğutucu
fluid cooler hose
(Otomotiv) sıvı soğutucu hortumu
fluid cooler hose
(Otomotiv) akışkan soğutucu hortumu
fluid coupling
hidrolik kavram
fluid coupling
hidrolik akupleman
fluid coupling
(Askeri) HİDROLİK KAVRAMA: Motorlu araçlarda, ya adi kavrama veya vites kutusu ile, veya otomatik vites tertibatının bir parçası olarak kullanılan tertibat. Bu kavrama, motor tarafından çevrilen ve santrifüj bir pompaya benzeyen, muharrik bir torus ve dönen bir torustan teşekkül eder
fluid coupling
hidrolik kaplin
fluid coupling
(İnşaat) sulu kavrama
fluid coupling
(Otomotiv) yağlı kavrama
fluid drive
hidrolik transmisyon
fluid elasticity
sıvıların elastikiyeti
fluid energy mill
(İnşaat) sıvı enerjili değirmen
fluid film
akışkan katman
fluid flywheel
(Otomotiv) akışkan volan
fluid flywheel
hidrolik volan
fluid foods
sulu gıdalar
fluid force
akışkan kuvveti
fluid friction
sıvı sürtünmesi
fluid homogenous
homojen sıvı
fluid intake
(Otomotiv) yağ emişi
fluid intelligence
(Pisikoloji, Ruhbilim) akışkan zeka
fluid leak
(Otomotiv) akışkan sızıntısı
fluid loss
(Otomotiv) akışkan kaybı
fluid lubrication
akışkan yağlaması
fluid measurement
akışkan ölçümü
fluid meter
sıvı sayacı
fluid motion
akışkan devinimi
fluid motion
akışkan hareketi
fluid ounce
A.B.D. 29,57 cc.; İng. 28,41 cc
fluid passage
(Otomotiv) hidrolik yağ kanalı
fluid poison
(Nükleer Bilimler) akışkan zehir
fluid poison control
(Nükleer Bilimler) akışkan zehirle kontrol
fluid preservative
(Denizbilim) sıvı koruyucu
fluid property
akışkan özelliği
fluid reservoir
(Otomotiv) akışkan deposu
fluid reservoir
hidrolik yağ deposu
fluid reservoir
(Otomotiv) akışkan kabı
fluid resistance
akışkan direnci
fluid savings
(Ticaret) seyyal tasarruf
fluid savings
(Ticaret) akışkan tasarruf
fluid velocity
(Askeri) akışkan hızı
bodily fluid
vücut sıvısı
body fluid
suyuk
body fluid
gövde sıvısı
body fluid
(Anatomi,Teknik) vücut sıvısı
cutting fluid
(Mekanik) kesme sıvısı
drilling fluid
sondaj çamuru
drilling fluid
sondaj sıvısı
fluids
akışkanlar
fluids
sıvılar

Leyla beden sıvılarını içti. - Layla drank her body fluids.

Ebola vücut sıvıları yoluyla insandan insana yayılır. - Ebola spreads from person to person through bodily fluids.

semi fluid
(Tıp) yarı akışkan
supply fluid
(Askeri) besleme yağı
supply fluid
(Askeri) besleme sıvısı
transmission fluid
(Otomotiv) şanzıman yağı
transmission fluid
(Otomotiv) transmisyon sıvısı
alkaline fluid
alkalik sıvı
amniotic fluid
meşime içindeki sıvı
antistatic fluid
antistatik sıvı
become fluid
akıcılaş
brake fluid
eğleç yağı
brake fluid
eğleç hidrolik yağı
cerebrospinal fluid
beyin-omurilik sıvısı
cleaning fluid
temizleme sıvısı
digestive fluid
mide sıvısı
fluidness
akıcılık
homogeneous fluid
homojen akışkan
hydraulic brake fluid
hidrolik fren sıvısı
hydraulic fluid
hidrolik sıvı
make fluid
akışkanlaştır
seminal fluid
belsuyu
seminal fluid
meni
seminal fluid
sperma
soldering fluid
lehim suyu
solid fluid
katı akışkan
amber fluid
(Avustralya halk ağzı) Bira, kehribar suyu

Can I have amber-fluid?.

amniotic fluid
amniyotik sıvı
become fluid
akicilas
brake fluid
fren sıvısını
cerebrospinal fluid
(Tıp, İlaç) Beyin omurilik sıvısı.Kısaca "BOŞ" olarak yazılır
clear fluid
berrak sıvı
contained in a bodily fluid
bulunan bir vücut sıvısı
correction fluid
Daksil
cowpers fluid, pre-ejaculate
cowpers sıvısı, on boşalmak
extracellular fluid
ekstraselüler sıvı
heat transfer fluid
işi transfer sıvısının
interstitial fluid
(Tıp, İlaç) Hücreler arası sıvı

The concentration gradient of oxygen easily diffuses from the blood to the interstitial fluid.

intracellular fluid
hücre içi sıvı
intravascular fluid
intravasküler sıvı
low washer fluid warning light
düşük yıkama sıvısı ikaz lambası
make fluid
akiskanlastir
margarys fluid
margarys sıvı
spinal fluid
omurilik sıvısı
synovial fluid
eklem arasındaki sıvı
vaginal fluid
vajinal sıvı
washer fluid level warning light
yıkama sıvısı seviyesi uyarı ışığı
amniotic fluid embolism
(Tıp) Amnion kesesindeki sıvının anaya ait kan dolaşımına geçerek onun akciğerlerde vieya beyninde amboliler yapması
amniotic fluid infusion
(Tıp) Amnios sıvısının anne dolaşımına karışması
battery fluid
(Otomotiv) kü suyu
battery fluid
(Otomotiv) akü suyu
blistering fluid
(Tıp) Karşıt tahriş yapan bir madde
brake fluid
(İnşaat) fren hidroliği
brake fluid
fren yağı
cameral fluid
kamera sıvısı
carrier fluid
(Nükleer Bilimler) taşıyıcı sıvı
cleaning fluid
leke giderici (sıvı) ilaç
compressible fluid
(Askeri) sıkışabilir akışkan
displacement fluid
öteleme sıvısı
divergence of fluid
(Nükleer Bilimler) sıvının dağılışı
excess fluid in the abdomen
küpleme
fluidly
sıvı olarak
heating fluid
ısıtıcı akışkan
homogeneous fluid
(Fizik) tektürel akışkan
ideal fluid
(Havacılık) ideal akışkan
ideal fluid
ideal sıvı
ideal fluid flow
ideal sıvı akımı
incombustible fluid
ateş almaz sıvı
incombustible fluid
yanmaz sıvı
insensible fluid loss
(Tıp) belirgin olmayan sıvı kaybı
inviscid fluid
(Havacılık) ideal akışkan
lighter fluid
çakmak gazı
locking fluid
kilitleme sıvıs
locking fluid
stoplama macunu
modified fluid gelatin
(Tıp) modifiye sıvı jelatin
perfect fluid
ideal sıvı
perfect fluid
(Askeri) ideal akışkan
pore fluid pressure
gözenek sıvısı basıncı
power steering fluid
(Otomotiv) direksiyon hidroliği
power steering fluid
(Otomotiv) hidrolik direksiyon yağı
power steering fluid
(Otomotiv) hidrolik direksiyon sıvısı
spermatic fluid
sperma
spermatic fluid
meni
synthetic fluid
(Kimya) sentetik akışkan
thixotropic fluid
(Gıda) tiksotropik akışkan
viscous fluid
(Askeri) akışmaz sıvı
working fluid
(Otomotiv) aracı akışkan
would you please top up the brake fluid
fren sıvısını doldurur musunuz
Английский Язык - Английский Язык
Of, or relating to fluid
In a state of flux; subject to change
Moving smoothly, or giving the impression of a liquid in motion
Any state of matter which can flow with relative ease, tends to assume the shape of its container, and obeys Bernoulli's principle; a liquid, gas or plasma
Convertible into cash
{n} any thing that runs, any animal juce
{a} flowing, running as water, melted, soft
The state of matter of liquids and gases
Anything that flows; in particular, any liquid or gas
A substance which, when in static equilibrium, cannot sustain a shear stress; a liquid or a gas This concept is only approximated by actual liquids and gases
The liquid or vapor phase
{s} of a substance that can easily change its shape; flexible, changeable; smooth, graceful; easily converted into cash
in cash or easily convertible to cash; "liquid (or fluid) assets"
Liquids and gasses are fluid, they can flow Fuild is used in a more general context for things which can flow or have no fixed structure See for example, fluid membrane
a substance that is fluid at room temperature and pressure
{i} substance whose molecules move freely and that tends to take the shape of its container (i.e. liquid or gas)
Any state of matter which can flow with relative ease, tends to assume the shape of its container, and obeys Bernoullis principle; a liquid, gas or plasma
Substance, gas or liquid, that has the property of flow
(gen) Any substance that FLOWs, such as a liquid or gas Fluids differ from solids in that they cannot resist changes in their shape when acted upon by a force F - fluide S - fluido
a continuous amorphous substance that tends to flow and to conform to the outline of its container: a liquid or a gas a substance that is fluid at room temperature and pressure subject to change; variable; "a fluid situation fraught with uncertainty"; "everything was unstable following the coup"
characteristic of a fluid; capable of flowing and easily changing shape
affording change (especially in social status); "Britain is not a truly fluid society"; "upwardly mobile"
A gas or a liquid
subject to change; variable; "a fluid situation fraught with uncertainty"; "everything was unstable following the coup"
n a state of matter in which particles are in disarray and the substance can therefore flow freely
a continuous amorphous substance that tends to flow and to conform to the outline of its container: a liquid or a gas
smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace of a ballerina"; "liquid prose"
Substance is a liquid or gaseous state; substance containing particles which move and change position without separation of the mass
A fluid is a liquid. The blood vessels may leak fluid, which distorts vision Make sure that you drink plenty of fluids. fluid retention
A situation that is fluid is unstable and is likely to change often. = changeable. a liquid gas, solid solid. Any liquid or gas that cannot sustain a shearing force when at rest and that undergoes a continuous change in shape (see flow) when subjected to such a stress. Compressed fluids exert an outward pressure that is perpendicular to the walls of their containers. A perfect fluid lacks viscosity, but real fluids do not. seminal fluid cerebrospinal fluid fluid mechanics
events easily changed or tending to change
a gas or liquid medium
a material that can undergo flow; usually a gas or liquid
A substance that is either a liquid or a gas
– any substance that cannot maintain its own shape
Having particles which easily move and change their relative position without a separation of the mass, and which easily yield to pressure; capable of flowing; liquid or gaseous
(1) having particles that easily move and change their relative position without a separation of the mass and that easily yields to pressure: capable of flowing; (2) a substance (as a liquid or gas) tending to flow or conform to the outline of its container
A fluid substance; a body whose particles move easily among themselves
Any material or substance which flows or moves whether in a semisolid, liquid, sludge, gas, or any other form or state
A liquid or a gas
Any material or substance that changes shape uniformly in response to an external force imposed upon it The term applies to liquids, gases and finely divided solids
Anything that flows, either liquid or gas Some solids can also exhibit fluid behavior over time
a substance which yields readily to any force which tends to alter its shape; fluids possess no definite shape; the term includes both liquids and gases
Fluid movements or lines or designs are smooth and graceful. The forehand stroke should be fluid and well balanced
Any liquid, gas, or mixture thereof
Any gas or liquid
liquids and gases; kinds of matter that flow easily and change their shape in response to slight outside forces
fluid drachm
A British unit of volume equal to 60 minims or 3.55 ml
fluid dynamics
The scientific study of the properties and behavior of moving fluids
fluid intelligence
The capacity to think logically and solve problems in novel situations, independent of acquired knowledge
fluid measure
any unit of volume, or system of such units
fluid mechanics
The branch of mechanics dealing with gases and liquids, either at rest or in motion
fluid ounce
Any of various units of volume used for liquid measure, all approximately 1.73–1.83 cubic inches or 28.4–30 milliliters
fluid ounces
plural form of fluid ounce
fluid hammer
(Bilim, İlim) Fluid hammer (or, water hammer) is a pressure surge or wave caused by the kinetic energy of a fluid in motion when it is forced to stop or change direction suddenly. It depends on the fluid compressibility where there are sudden changes in pressure. For example, if a valve is closed suddenly at an end of a pipeline system a water hammer wave propagates in the pipe. Moving water in a pipe has kinetic energy proportional to the mass of the water in a given volume times the square of the velocity of the water
fluid retention
(Tıp, İlaç) A failure to excrete excess fluid from the body. Causes may include renal, cardiovascular, or metabolic disorders. In uncomplicated cases the condition can sometimes be corrected with diuretics and a low-salt diet
fluid dram
A unit of volume or capacity in the apothecary system, equal to of a fluid ounce (3.70 milliliters)
fluid drive
an automotive power coupling
fluid drive
An automotive transmission coupling that provides a smooth start, consisting of two separate turbines that rotate on the same axis in a surrounding liquid, such that the turbine connected to the engine drives the turbine connected to the transmission. Also called fluid clutch
fluid dynamics
The branch of applied science that is concerned with the movement of gases and liquids
fluid dynamics
branch of fluid mechanics that is concerned with the properties of fluids in motion
fluid extract
alcoholic solution of a vegetable drug; concentrated solution drawn out from a fruit vegetable or other source
fluid mechanics
applied science embodying the basic principles of gaseous and liquid flow
fluid mechanics
study of the mechanics of fluids
fluid mechanics
The branch of mechanics that is concerned with the properties of gases and liquids. Study of the effects of forces and energy on liquids and gases. One branch of the field, hydrostatics, deals with fluids at rest; the other, fluid dynamics, deals with fluids in motion and with the motion of bodies through fluids. Liquids and gases are both treated as fluids because they often have the same equations of motion and exhibit the same flow phenomena. The subject has numerous applications in fields varying from aeronautics and marine engineering to the study of blood flow and the dynamics of swimming
fluid ounce
A fluid ounce is a measurement of liquid. There are twenty fluid ounces in a British pint, and sixteen in an American pint. a unit for measuring liquid, equal to 1/20 pint or 0.028 litres in Britain, and 1/16 pint or 0.030 litres in the US
fluid savings
savings that can be quickly converted to cash; funds that have not yet been permanently invested
Cowper's fluid
the clear, colorless, viscous fluid that is secreted from an aroused penis before ejaculation
Newtonian fluid
a fluid whose stress at each point is linearly proportional to the strain rate at that point
amber fluid
Beer
amniotic fluid
: In placental mammals, a fluid contained within the amnion membrane that surrounds a developing embryo or fetus
amniotic fluid embolism
A complication of pregnancy characterized by movement of amniotic fluid past the placenta
amniotic fluid embolisms
plural form of amniotic fluid embolism
blinker fluid
A mythical automotive material used either in jokes or to gauge how inept someone is in basic auto mechanics
bodily fluid
Any liquid portion of the body, especially when expelled
bodily-fluid
Attributive form of bodily fluid

bodily-fluid analysis.

cerebrospinal fluid
Abbreviated CSF. A clear bodily fluid in the form of a very pure saline solution with microglia that occupies the subarachnoid space in the brain (between the skull and the cerebral cortex), and which acts as a cushion or buffer for the cortex
correcting fluid
An opaque fast-drying liquid used to cover a mistake written or typed on a piece of paper
correction fluid
A white, opaque fluid, applied to paper to mask textual errors; used especially to mask errors in typing so that corrections may be overtyped
gargling fluid
Mouthwash

A teaspoonful of table salt added to a pint of warm, not hot, water makes a good gargling fluid.

lighter fluid
fuel in fluid form used in a cigarette lighter
magnetorheological fluid
a ferrofluid that solidifies in the presence of a magnetic field
menstrual fluid
The mixture of blood and cellular debris from the uterus that constitutes the menses
non-Newtonian fluid
a fluid whose stress at each point is not linearly proportional to the strain rate at that point; i.e. its viscosity depends on the applied shear force
supercritical fluid
A substance at a temperature and pressure above its own thermodynamic critical point that can diffuse through solids like a gas and dissolve materials like a liquid

The most commonly used supercritical fluids are carbon dioxide and water.

vaginal fluid
Any liquid discharge from a vagina
fluidness
{n} a fluid state or quality
correction fluid
An opaque liquid that may be painted over a typed or written error
correction fluid
Correction fluid is an opaque, white fluid applied to paper to mask errors in text. Once dried, it can be written over. It is typically packaged in small bottles, and the lid has an attached brush (or a triangular piece of foam) which dips into the bottle. The brush is used to apply the fluid onto the paper
intercellular fluid
(Tıp, İlaç) Interstitial fluid (or tissue fluid, or intercellular fluid) is a solution which bathes and surrounds the cells of multicellular animals
interstitial fluid
(Tıp, İlaç) Interstitial fluid (or tissue fluid, or intercellular fluid) is a solution which bathes and surrounds the cells of multicellular animals
interstitial fluid
Liquid found between the cells of the body that provides much of the liquid environment of the body
thixotropic fluid
(Kimya) A liquid that becomes less viscous when stirred. Paint and printing inks are thixotropic fluids; they are formulated so that they flow more freely when brushed or rolled
tissue fluid
(Tıp, İlaç) Interstitial fluid (or tissue fluid, or intercellular fluid) is a solution which bathes and surrounds the cells of multicellular animals
amniotic fluid
The liquid that surrounds and cushions the fetus in its mother's womb
amniotic fluid
The fluid surrounding the developing fetus that is found within the amniotic sac contained in the mother's womb
amniotic fluid
Liquid that surrounds the fetus during pregnancy
amniotic fluid
The fluid that surrounds the fetus
amniotic fluid
liquid-like substance filling the membranous sac that surrounds a fetus in the womb
amniotic fluid
the serous fluid in which the embryo is suspended inside the amnion; "before a woman gives birth her waters break
amniotic fluid
A fluid in the embryonic sac which protects the developing fetus
amniotic fluid
fluid contained in a sac within the uterus that surrounds and protects the fetus during its development
amniotic fluid
the fluid which surrounds the baby in the uterus
amniotic fluid
The water surrounding a developing baby
amniotic fluid
liquid that surrounds unborn child within the membranes inside the uterus
amniotic fluid
the serous fluid in which the embryo is suspended inside the amnion; "before a woman gives birth her waters break"
brake fluid
The brake system uses a special kind of alcohol-based hydraulic fluid The fluid is "hydroscopic," which means it tends to absorb moisture over time (never leave a can of brake fluid open for this reason) Moisture lowers the boiling point of the fluid and causes internal corrosion in the brake system That's why the fluid should be replaced when brake repairs are made or every couple of years, whichever comes first The best kind of brake fluid is silicone-based It won't absorb moisture and doesn't require periodic replacement -- but it costs several times as much as ordinary brake fluid
brake fluid
A special type of hydraulic fluid designed specifically for brakes Brake fluid transfers the motion of a driver stepping on a brake pedal directly to operate a brake caliper or wheel cylinder
brake fluid
Fluid used in a hydraulic brake system
brake fluid
liquid used in certain kinds of brakes so that the different parts move smoothly
brake fluid
The liquid used in the hydraulic brake system to stop or slow the car See also brake discs, brake lines
brake fluid
(Otomotiv) The liquid used in the hydraulic brake system to stop or slow the car. See also brake discs, brake lines
cerebrospinal fluid
the fluid that surrounds the brain and the spinal cord
cerebrospinal fluid
Fluid that fills the ventricles of the brain and the spinal cord; protects the brain from temperature changes and transports chemicals
cerebrospinal fluid
(seh-REE-bro-SPY-nal): CSF The fluid flowing around the brain and spinal cord Cerebrospinal fluid is produced in the ventricles in the brain
cerebrospinal fluid
Water-like fluid produced in the brain that circulates around and protects the brain and spinal cord
cerebrospinal fluid
clear liquid produced in the ventricles of the brain; fills and protects cavities in the brain and spinal cord
cerebrospinal fluid
Clear fluid that fills in all of the spaces between the parts of your brain It gives the brain a cushion
cerebrospinal fluid
Fluid which bathes the brain and spinal cord
cerebrospinal fluid
the clear fluid made in the ventricular cavities of the brain that bathes the brain and spinal cord
cerebrospinal fluid
The fluid filling the cerebral ventricles and the spinal canal
cerebrospinal fluid
special clear, colorless fluid in and around the brain which helps protect the brain from bumping around in the skull when we move
cerebrospinal fluid
Water-like fluid produced in the brainthat circulates and protects the brain and spinal cord,known as CSF
cerebrospinal fluid
the colorless liquid that circulates around and through the cavities of the brain and spinal cord
cerebrospinal fluid
(CSF): Fluid that circulates around the spinal column and brain, that has been produced by the ventricles of the brain
cerebrospinal fluid
A watery, colorless, clear fluid that bathes and protects the brain and spinal cord the composition of this fluid can be altered by a variety of diseases Certain changes in CSF that are characteristic of MS can be detected with a lumbar puncture (spinal tap), a test sometimes used to help make the MS diagnosis
cerebrospinal fluid
the colorless liquid, consisting partially of substances filtered from blood and partially by secretions released by brain cells, that circulates around and through the cavities of the brain and spinal cord Physicians use a variety of tests--electrophoresis, isoelectric focusing, capillary isotachophoresis, and radioimmunoassay--to study cerebrospinal fluid for abnormalities often associated with MS
cerebrospinal fluid
A fluid in the body that encapsulates the brain and spine and fills in the cavities of the brain
cerebrospinal fluid
a clear, nutrient-rich fluid that circulates around and through the brain and spinal cord
cerebrospinal fluid
This is a transparent fluid which is produced in the brain and which flows around the brain or spinal cord It is also referred to as CSF
cerebrospinal fluid
Fluid which surrounds, feeds and protects the brain and spinal cord Certain changes in CSF (oligoclonal bands) are characteristic of MS and can be detected using lumbar puncture
cerebrospinal fluid
Fluid surrounding the brain and spinal column The fluid is in continuous circulation, providing substances necessary for nourishment and normal function of the nercous system The fluid also acts as a shock absorber, protecting the brain from impact
cerebrospinal fluid
a clear liquid produced and found in the ventricles It flows through the subarachnoid space (surrounding the brain and spinal cord), and inside the central canal of the spinal cord; it functions as a protective cushion for, brings nutrients to, and removes waste from, the neuraxis
cerebrospinal fluid
A clear fluid that is produced in the ventricles within the brain The fluid circulates through the ventricular system and around the outside of the brain and spinal cord It functions as a cushion to prevent injury and it also provides the brain and spinal cord with nutrients
cerebrospinal fluid
The serumlike fluid that circulates through the ventricles of the brain, the cavity of the spinal cord, and the subarachnoid space, functioning in shock absorption. Clear, colourless liquid that surrounds the brain and spinal cord and fills the spaces in them. It helps support the brain, acts as a lubricant, maintains pressure in the skull, and cushions shocks. Analysis of CSF obtained by a spinal tap (lumbar puncture) helps diagnose a number of disorders, including meningitis and hemorrhage in the central nervous system
cerebrospinal fluid
a clear, nutrient-rich fluid that circulates around and through the brain and around the spinal cord (csf)
cerebrospinal fluid
The fluid that bathes the spinal cord and the brain
cerebrospinal fluid
Water-like fluid produced in the brain that circulates and protects the brain and spinal cord, known as CSF
cerebrospinal fluid
Fluid produced within the brain which flows into the fluid in the area of the spinal cord If the flow is obstructed, or the brain is not absorbing enough, it can lead to hydrocephalus, or 'water on the brain'
computational fluid dynamics
ELECTRONICS DIRECTED AND KINETIC ENERGY DIRECTED & KINETIC ENERGY SYSTEMS
computational fluid dynamics
Computational fluid dynamics is the term given to a variety of numerical mathematical techniques applied to solving the equations that govern fluid flows and aerodynamics
computational fluid dynamics
the science of determining a numerical solution to the governing equations of fluid flow whilst advancing the solution through space or time to obtain a numerical description of the complete flow field of interest
computational fluid dynamics
Science, which deals with the calculation of different flow parameters in a fluid continuum, with the help of a computer
computational fluid dynamics
Equations that are known are programmed into computers The computers provide solutions to the problem of external airflow over vehicle shapes The body of the configuration and the space surrounding it are represented by clusters of points, lines and surfaces; equations are solved at these points CFD is divided into three steps Grid generation, numerical simulation and post-process analysis Here are some examples of CFD data sets
computational fluid dynamics
a computer-based numerical study of turbulent fluid flow using approximate methods such as the finite element method, the fine difference method, the boundary element method, the finite volume methods, and so on
computational fluid dynamics
(n ) See CFD
correction fluid
a special white liquid used for covering mistakes made when writing something
cutting fluid
Fluid (liquid, gas, or mist) applied to the working parts of a tool or cutter to promote more efficient machining by acting as a coolant and machining lubricant
cutting fluid
Any fluid applied to a cutting tool to assist in the cutting operation by cooling, lubricating, or other means
drilling fluid
circulating fluid or gas which forces cuttings out of the wellbore to the surface
drilling fluid
HTHP Prevention Synthetic Mud
drilling fluid
Fluids continuously circulated down the wellbore, to cool and lubricate the drill bit, lubricate the drill pipe, carry rock cuttings to the surface and control down hole pressure
drilling fluid
Fluid used to lubricate the bit and convey drill cuttings to the surface with rotary drilling equipment Usually composed of bentonite slurry or muddy water Can become contaminated, leading to cross contamination, and may require special disposal
drilling fluid
drilling mud: a mixture of clays and chemicals and water; pumped down the drill pipe to lubricate and cool the drilling bit and to flush out the cuttings and to strengthen the sides of the hole
electropoion fluid
An exciting and depolarizing acid solution used in certain cells or batteries, as the Grenet battery
electropoion fluid
Electropoion is best prepared by mixing one gallon of concentrated sulphuric acid diluted with three gallons of water, with a solution of six pounds of potassium bichromate in two gallons of boiling water
electropoion fluid
It should be used cold
extracellular fluid
liquid containing proteins and electrolytes including the liquid in blood plasma and interstitial fluid; "the body normally has about 15 quarts of extracellular fluid
fluidly
in liquid form; smoothly, flowingly, in a fluid manner
fluidly
In a fluid manner
fluidness
The state of being fluid; fluidity
fluidness
{i} quality of being fluid; quality of flowing smoothly and easily
fluids
{i} liquids, substances which can flow and change shape
fluids
plural of fluid
intracellular fluid
liquid contained inside the cell membranes (usually containing dissolved solutes)
labyrinthine fluid
The fluid separating the osseous and the membranous labyrinths of the inner ear
margarys fluid
To impregnate (wood) with a preservative solution of copper sulphate (often called Mar"ga*ry's flu"id [-r&ibreve;z])
pasteurs fluid
It contains all the elements of protoplasm, and was originally made of the ash of yeast, some ammonia compound, sugar, and water
pasteurs fluid
An artificial nutrient fluid invented by Pasteur for the study of alcoholic fermentation, but used also for the cultivation of bacteria and other organisms
seminal fluid
white liquid generated by males which contains sperm
serous fluid
Any of various body fluids resembling serum, especially lymph
spinal fluid
clear liquid produced in the ventricles of the brain; fills and protects cavities in the brain and spinal cord
synovial fluid
viscous fluid secreted by a synovial membrane and used to lubricate joints (Anatomy)
transmission fluid
(Otomotiv) A oil that fills the automatic transmission system so that it can run on hydraulic pressure
working fluid
A fluid (gas or liquid) used as the medium for the transfer of energy from one part of a system to another part
working fluid
is the fluid to and from which heat and work is transferred while undergoing a cycle in heat engines and other cyclic devices is the fluid to and from which heat and work is transferred while undergoing a cycle in heat engines and other cyclic devices
working fluid
A working substance that is a fluid
working fluid
A fluid used to absorb and transfer heat energy
working fluid
Fluid that does the work for a system
fluid
Избранное