everything you need to succeed

listen to the pronunciation of everything you need to succeed
Английский Язык - Английский Язык
all the (ability, help, etc.) that one needs to become a success
everything you need to succeed

  Расстановка переносов

  eve·ry·thing you need to suc·ceed

  Турецкое произношение

  evrithîng yu nid tı sıksid

  Произношение

  /ˈevrēˌᴛʜəɴɢ ˈyo͞o ˈnēd tə səkˈsēd/ /ˈɛvriːˌθɪŋ ˈjuː ˈniːd tə səkˈsiːd/

  Слово дня

  verbalist
Избранное