eskimişlik

listen to the pronunciation of eskimişlik
Турецкий язык - Английский Язык
obsoleteness
obsolete
eski
old

Replace the old tires with new ones. - Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir.

These are very old books. - Bunlar çok eski kitaplar.

eski
former

The former Argentine currency was Austral. Its symbol was ₳. - Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü ₳ idi.

The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira. - Eski İtalyan para birimi liretti ve sembolü ₤ idi. Liret Türk lirasıyla alâkalı değildir.

eski
ex
eski
{s} archaic
eski
past

This is the same old problem we've had the past three years. - Bu, son üç yıldır yaşadığımız eski soruna benzerdir.

My grandmother used to use her sewing machine a lot in the past. - Büyükannem eskiden dikiş makinesini çok kullanırdı.

eski
vintage

Is this a vintage car? - Bu eski model bir araba mı?

I bought it at the vintage clothing store. - Onu eski giysi dükkanından aldım.

eski
{s} ancient

Contemporary Persian poems haven’t been known in west world as well as ancient ones. - Eski olanlarının yanı sıra çağdaş Farsça şiirler batı dünyasında bilinmemektedir.

Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature. - Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor.

eski
{i} restoration

Laser rays are used in the restoration of ancient works. - Lazer ışınları eski eserlerin restorasyonunda kullanılmaktadır.

eski
by gone
eski
ex-service
eski
corny
eski
cut-and-dried
eski
shabby

Apparently that shabby flat is vacant. - Anlaşılan o eski püskü daire boş.

The shabby compartment remained vacant. - Eski püskü kompartıman boş kaldı.

eski
older

Older carpets are more valuable than newer carpets. - Eski halılar yeni halılardan daha değerlidir.

Tatoeba: We've got sentences older than you. - Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var.

eski
(Askeri) predecessor
eski
back

The old church on the hill dates back to the twelfth century. - Tepenin üstündeki eski kilise on ikinci yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Hearing this song after so long really brings back the old times. - Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor.

eski
dated
eski
of yore

Whom the gods love die young, was said of yore. - Tanrıların sevdiği insan genç ölür, demiş eskiler.

Whom the gods love die young, was said of yore. - Tanrıların sevdikleri genç ölür, denirmiş eskiden.

eski
worn-out

Now that we've bought new furniture for the room, why not throw away this old, worn-out furniture? - Madem ki oda için yeni mobilya aldık,neden bu eski, yıpranmış mobilyayı atmıyoruz?

eski
(Bilgisayar) out-of-date
eski
chronic
eski
old-fashioned

I'm a bit old-fashioned. - Ben biraz eski kafalıyım.

The lady persisted in wearing such an old-fashioned shirt. - Bayan böyle eski moda bir gömlek giymekte ısrar etti.

eski
outdated

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

eski
outmoded
eski
passee
eski
ci-devant
eski
disuse
eski
preconceived
eski
decrepit
eski
anterior
eski
(Bilgisayar) from

My old friend wrote to me, informing me of his return from abroad. - Eski arkadaşım bana yazdı, yurt dışından dönüşü ile ilgili bilgi verdi.

Tom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms. - Tarihi sahne kapıcısı, Tom Skeleton, eskimiş koltuğunda oturdu, aktörlerin soyunma odalarından taş merdivenlerden yukarı gelirken dinledi.

eski
old-timer
eski
(Gıda) aged

If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky. - Eğer İskoçya'dan gelmiyorsa ve en az on iki yıl eskitilmediyse o zaman o, viski değildir.

eski
fusty
eski
paleo-
eski
ex-

Tom is Mary's ex-boyfriend. - Tom Mary'nin eski erkek arkadaşı.

Tom introduced himself as Mary's ex-husband. - Tom kendini Mary'nin eski-kocası olarak tanıttı.

eski
(Dilbilim) given

I used to smoke a lot, but I have given up smoking now. - Eskiden çok sigara içerdim ama artık sigara içmeyi bıraktım.

I should've given Tom my old trombone. - Ben eski trombonumu Tom'a vermeliydim.

eski
obsolete

Your computer is obsolete. You need to buy a new one. - Bilgisayarınız eskimiş. Yeni bir tane almalısınız.

This is an obsolete usage. - Bu eski bir kullanımdır.

eski
unto
eski
superannuated
eski
disused
eski
used

Soccer is more popular in Japan than it used to be. - Futbol Japonya'da eskisinden daha popüler.

France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea. - Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır.

eski
antiquated

I prefer antiquated models. - Eski modelleri tercih ederim.

eski
bygone

I'm willing to let bygones be bygones. - Eski defterleri kapatmaya hazırım.

eski
late

I have a hard time seeing the logic of this latest decision of his. He just isn't as sharp as he used to be. - Onun bu son kararının mantığını anlamada sıkıntı çekiyorum. O eskisi kadar zeki değil.

This former child actor later became a drug addict. - Bu eski çocuk oyuncu daha sonra bir uyuşturucu bağımlısı oldu.

eski
shot
eski
passe

The former president of South Africa has passed away. - Güney Afrika'nın eski devlet başkanı vefat etti.

eski
erstwhile
eski
abrade
eski
an old
eski
the old
eski
spissitude
eski
earlier

He came a little earlier than he used to. - Eskisinden biraz daha erken geldi.

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

eski
{s} veteran
eski
mistress
eski
{s} trite
eski
let

It's been so long since we've met, let's have a drink or two and talk about the good old days. - Tanıştığımızdan beri uzun zaman oldu, bir ya da iki içki içelim ve iyi eski günlerden konuşalım.

He threw away a bunch of old letters. - Bir sürü eski mektup attı.

eski
old, ancient
eski
{s} previous

He didn't give us his previous employment record. - O bize eski iş kaydını vermedi.

eski
gyve
eski
{s} crusted
eski
ancients
eski
hooch
eski
hartshorn
eski
vet
eski
old time
eski
cidevant
eski
eth
eski
shalt
eski
hoar
eski
saturnine
eski
{s} immemorial

Students have complained about homework assignments since time immemorial. - Öğrenciler çok eski zamanlardan beri ev ödevleri hakkında yakınıyorlar.

eski
cut and dried
eski
daguerreotype
eski
{s} prior

Tom has no prior criminal record. - Tom'un eski suç kaydı yok.

eski
{s} quondam
eski
old timer
eski
of long standing
eski
{s} secondhand
eski
erst
eski
ripsnorter
eski
{s} onetime
eski
former, ex-; veteran
eski
past events, what went before
eski
sometime

In Japan, we still sometimes see someone use an abacus, but not as often as we used to. - Japonya'da hala bazen birinin abaküs kullandığını görüyoruz, ancak eskisi kadar sık değil.

Sometimes Tom came to meet his old friends. - Bazen Tom eski dostlarıyla görüşmeye geliyordu.

eski
old, bygone; ancient; former, veteran, ex, late, onetime, previous; obsolete, obsolescent; archaic, dated; old-fashioned, antiquated, out of date, outmoded, dated, corny; worn-out, shabby; secondhand, used; back
eski
old-time
eski
old, worn-out; secondhand
eski
art

Tom showed Mary an old newspaper article. - Tom Mary'e, eski bir gazete makalesi gösterdi.

Kabuki is an old Japanese art. - Kabuki eski bir Japon sanatıdır.

eski
of old

There are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example. - İtalya'da birçok eski kent vardır. Örneğin Roma ve Venedik.

Because I am a student of old language. - Çünkü ben eski bir dil öğrencisiyim.

eski
shouldst
eski
caution
eski
cathay
eski
morrow
eski
out of date

This old book is quite out of date. - Bu eski kitap oldukça demode.

eski
whilom
eski
hast
eski
auld
eski
olden

But where are the snows of olden days? - Ama eski günlerin karları nerede?

eski
rede
eski
elder

An old man entered the old church with his elder son, his younger daughter and her little baby. - Yaşlı bir adam, büyük oğlu, küçük kızı ve küçük bebeği ile eski kiliseye girdi.

eski
{s} early

The Old Prussian language revival began in the early 80's. - Eski Prusya dilinin canlanması seksenlerin başında başladı.

Many early cars used a tiller instead of a steering wheel. - Birçok eski araba direksiyon yerine yeke kullanırdı.

eski
ancient; early
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение eskimişlik в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Eski
(Osmanlı Dönemi) ÂTIK
Eski
ezeli
Eski
(Osmanlı Dönemi) BASTÂN
eski
Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan
eski
Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılır
eski
Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığını bildirir
eski
Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil. Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa, eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner
eski
Geçmiş çağlardaki
eski
Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş (şey)
eski
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim
eski
Geçmiş çağlardaki: "Kendimi eski zamanların eski bir gecesinde gayet geç bir saatte sokakta dolaşıyorum sanıyordum."- R. N. Güntekin
eski
Önceki, sabık
eski
Mesleğinde uzmanlaşmış, tecrübesi olan
eski
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
eski
Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin
eski
Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan
eski
Geçerli olmayan
eskimişlik
Избранное