deserving of

listen to the pronunciation of deserving of
Английский Язык - Турецкий язык
-e layık
-i hak eden
hak
(Fiili Deyim ) -ya layık olmak , müstahak
worth
değer

Bu konu tartışılmaya değer. - That topic is worth discussing.

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

worth
değmek
be deserving of
hak etmek
deserve of
haketmek
deserving
istihkak
deserving
hakederek
worth
değerli

Sağlık altından daha değerlidir. - Health is worth more than gold.

Onun hayal edebileceğinden daha değerli bir yüzüğü var. - She has a ring worth more than she can imagine.

worth
sahibi
worth
kadir
deserve of
haket
deserving
{f} hak et

Bu otel rehber kitabın verdiği dört yıldızı hak etmekten uzaktır. - This hotel is far from deserving the four stars the guidebook gives it.

deserving
değerli
deserve of
bir hak
worth
{s} değerinde

Bir resim, bin sözcük değerindedir. - An image is worth a thousand words.

Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir. - In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira.

be deserving of
layık olmak
deserving
{s} of -i hak eden, -e layık
deserving
ödüle lâyık kişi
deserving
layık
deserving
{s} ödüle lâyık
deserving
mükafata 1ayık
deserving
hak eden
deserving
deserving of praise övülmeye layık değerli deservingly övülmeye lâyık olarak
deserving
değerli şey
worth
{i} kıymet, değer: It's of very little worth. Kıymeti pek az. Give me five hundred thousand liras' worth of cheese. Bana beş yüz bin liralık
worth
{i} değerli şey
worth
{s} layık

Layık olduğunu düşündüğümüz kimseyi seçeceğiz. - We will elect whoever we believe is worthy.

Mary güveninize layık değildi. - Mary was not worthy of your trust.

worth
(sıfat) değer, layık, bedel, değerinde
worth
(isim) değer, bedel, değerli şey
Английский Язык - Английский Язык
worth
deserving
desert, merit or demerit
deserving
meriting, worthy (reward, punishment etc.)
deserving
worthy of reward or praise; meritorious

the deserving poor.

deserving
{a} worthy of, worthy
deserving
{n} desert
deserving
If someone is deserving of something, they have qualities or achievements which make it right that they should receive it. artists deserving of public subsidy
deserving
present participle of deserve
deserving
having sufficient worth; "an idea worth considering"; "a cause deserving or meriting support"; "the deserving poor" (often used ironically)
deserving
Meritorious; worthy; as, a deserving person or act
deserving
Desert; merit
deserving
Considered worthy of reward
deserving
{s} worthy of; proper for
deserving
If you describe a person, organization, or cause as deserving, you mean that you think they should be helped. The money saved could be used for more deserving causes. = worthy
deserving of

  Расстановка переносов

  de·ser·ving of

  Турецкое произношение

  dîzırvîng ıv

  Произношение

  /dəˈzərvəɴɢ əv/ /dɪˈzɜrvɪŋ əv/

  Этимология

  [ di-'z&rv ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old French deservir, from Latin deservire to devote oneself to, from de- + servire to serve.

  Слово дня

  hemidemisemiquaver
Избранное