deflection

listen to the pronunciation of deflection
Английский Язык - Турецкий язык
{i} sapma
çökme
salgı
bükülme
dönme
bel verme
eğilme
saptırma
(Tıp) Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma
(Askeri) YAN BAĞLAMASI, YANIN BAĞLANMASI: Rüzgar ve diğer şartlar için ıskala üzerinde yapılan tanzim
(Biyoloji) defleksiyon
(Tıp) Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi
Saptırma
yoldan sapma
(Tıp) Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri
(Tıp) Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması
yön saptırma
(Osmanlıca) sehim
(yön) saptırma
deflection coils
(Bilgisayar) saptırım bobinleri
deflection current
saptırma akımı
deflection under load
yük altında eğilme
deflection board
yan levhası
deflection change
yan değişikliği
deflection circuit
saptırma devresi
deflection coil
saptırma bobini
deflection correction
yan düzeltmesi
deflection error
yan hatası
deflection probable error
yanına olasılı sapma
deflection scale
taksimat skalası
deflection sensitivity
saptırma duyarlığı
deflection voltage
saptırma gerilimi
deflection yoke
saptırma boyunduruğu
deflection gauge
Krank kollarının paralelliğini kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçme aleti
deflection beam
defleksiyon kirişi
deflection board
(Askeri) YAN LEVHASI: Topçu hücum ateşinde gerekli küçük yan değişikliklerini ölçmeye mahsus bir levha. Buna "gun deflection board" da denir
deflection change
(Askeri) YAN DEĞİŞİKLİĞİ: Hedef hareket ettiği veya bir hedeften diğerine bir ateş kaydırması yapıldığı zaman, bir bataryanın bütün toplarına uygulanan istikamet tanzimi değişikliği. Yan değişikliği; aynı hedefe ateş eden çeşitli topların mevkilerindeki farkları göz önünde tutan yan farkını (deflection difference) ihtiva etmez
deflection coils
saptirim bobinleri
deflection correction
(Askeri) YAN DÜZELTMESİ: Bir atış planı üzerinde ölçülen yan kıymete, atış hattının hedeften geçmesi için tatbik edilmesi gereken düzeltme
deflection current
saptirma akimi
deflection curve
elastik eğri
deflection curve
sapma eğrisi
deflection difference
(Askeri) YAN FARKI: Demet genişliğini değiştirmek üzere, batarya dahilindeki bir topun, belirli bir topa (genellikle esas topa) doğru veya bu topun aksi yönde döndürüldüğü açısal mesafe
deflection difference
(Askeri) yan farkı
deflection dispersion pattern
(Askeri) YANA DAĞILMA ŞEKLİ: Bak. "dispersion pattern"
deflection dispersion pattern
(Askeri) yana dağılma şekli
deflection error
(Askeri) YAN HATASI: Nişan alınan nokta ile bir mermi paralanma noktası veya bir sıra ateşi (salvo) orta vuruş noktası arasında, hedefin sağında veya solunda kalan mesafe
deflection error probable
(Askeri) ihtimali yan sapması hatası
deflection gauge
defleksiyon geyiç
deflection of a pile
bir kazığın defleksiyonu
deflection of beam
kirişin defleksiyonu
deflection of current
akımın yön değiştirmesi
deflection of current
akımın sapması
deflection of spar
(Havacılık) lonjeron eğimi
deflection of the wind
(Meteoroloji) rüzgarın sapması
deflection pattern
(Askeri) YANA DAĞILMA ŞEKLİ: Bak. "dispersion pattern", "pattern" ve "width of sheaf"
deflection probable error
(Askeri) İHTİMALİ YAN SAPMASI HATASI: Dağılma ile meydana gelen ve tek bir yan açısı ile atılan sonsuz sayıda atımda, çok defa, belirli bir sınırı da aşacak olan istikamet hatası. Bu hatanın miktarı; dağılma şekli (dispersion pattern) en geniş yerinde, genişliğin sekizde biridir. Bu değer atış cetvellerinde verilmiştir
deflection probable error
(Askeri) ihtimali yan sapması
deflection scale
(Askeri) YAN TAKSİMAT ISKALASI: Yan düzeltmelerini uygulamak veya topu yana doğru tevcih etmek için bir nişangah üzerinde, milyem veya derece olarak işaretlenmiş taksimat
deflection scale
(Askeri) yan taksimat skalası
deflection shift
(Askeri) yan kaydırması
deflection shift
(Askeri) YAN KAYDIRMASI: Yan bağlamasında yapılan bir değişiklik
deflection test
sehim deneyi
deflection valve
saptırma valfi
determination of deflection
elastik eğrinin tayini
aileron deflection
kanatçık sapması
angle of deflection
sapma açısı
beam deflection tube
hüzme saptırmalı tüp
beam deflection valve
hüzme saptırmalı valf
horizontal deflection
yatay saptırma
horizontal deflection coil
yatay saptırma bobini
horizontal deflection electrode
yatay saptırma elektrodu
line deflection
yatay saptırma
line deflection coil
yatay saptırma bobini
magnetic deflection
manyetik sapma
magnetic deflection
mıknatıssal sapma
wind deflection
rüzgar yönlendirmesi
beam deflection
huzme saptırma
deflection to
sehine
electromagnetic deflection
elektromanyetik sapma
field deflection
düşey saptırma
lateral deflection
(Askeri) YAN SAPMASI, YAN DÜZELTME AÇISI: Toptan hedefe uzatılan hat ile atış esnasında topun namlu ekseni arasında meydana gelen yatay açı. Bu açı; rüzgar tesirini, yana çekişi vesaireyi karşılar. Buna (lateral deflection angle) da denir
symmetrical deflection
simetrik saptırma
angle of deflection
(Askeri) YAN AÇISI: Bir silahın namlu ekseni ile, silahın tevcihi sırasındaki nişan hattı arasında meydana gelen yatay açı
asymmetrical deflection
bakisimsiz yon sapma
base deflection
(Askeri) ESAS YAN AÇISI: Bir topa, istikameti bilinen bir başlangıç hattından, esas istikamet noktası olarak kabul edilen ve yeri sıhhatli olarak tayin olunan belirli bir noktaya tevcih için verilmesi icap eden açı
corrected deflection
(Askeri) DÜZELTİLMİŞ YAN: Hava malzeme ve diğer değişik şartlara göre düzeltme yapıldıktan sonra, bir silahın namlu ekseni ile nişan hattı arasındaki açı
corrected deflection
(Askeri) düzeltilmiş yan
crack deflection
(İnşaat) çatlak sapması
deflexion
sapma
deflexion
{i} dönme
deflexion
(Tıp) Büküm yeri, dirsek noktası, sapma, eğrilme, deviyasyon, defleksiyon
electrostatic deflection
elektrostatik saptirma
fault deflection
fay itmesi
gun deflection board
(Askeri) YAN LEVHASI: Bak. "deflection board"
gun displacement correction deflection
(Askeri) YANCA KADEMELENME DÜZELTMESİ: Kademelenmeden dolayı yanca yapılan düzeltme
lateral deflection angle
(Askeri) YAN DÜZELTME AÇISI: Bak. "lateral deflection"
mortar deflection board
(Askeri) HAVAN YAN DÜZELTME LEVHASI: Rüzgar, sürüklenme vesaire için yapılacak düzeltmeleri ve bir havan istikamet açısına uygulanacak ayarlamayı bulmak için faydalanılan kontrol aleti
mortar deflection board
(Askeri) havan yan düzeltme levhası
permissible deflection
kabul edilebilir sapma
probable error deflection
(Askeri) MUHTEMEL SAPMA HATASI: Çok sık olmayan bir şekilde aşılan sapma hatası
probable error deflection
(Askeri) muhtemel sapma hatası
probable error deflection
(Askeri) olası sapma hatası
range deflection fan
(Askeri) PLAN YELPAZESİ, PLAN MÜŞİRİ: Bak. "range deflection protractor"
range deflection protractor
(Askeri) MESAFE YAN MİNKALESİ: Mesafeyi ve yan açısını ölçmeye yarayan bir alet
river deflection
irmak sapması
vertical deflection
(Askeri) DİKİNE ÖNLEME: Bak "vertical lead"
wind deflection
(Askeri) RÜZGAR YAN SAPMASI: Uçuş halindeki bir merminin yolunda rüzgarın tesiriyle meydana gelen yan sapması
zero deflection
(Askeri) nişan hata ayarı
zero deflection
(Askeri) nişan hattı ayarı
zero deflection
(Askeri) NİŞAN HATTI AYARI: Bir nişangahı, bağlı olduğu topun eksenine tamamen paralel olarak ayarlama
Английский Язык - Английский Язык
The act of deflecting or something deflected
The deviation of a needle or other indicator from its previous position
{n} a turning aside or from, a deviation
the movement of the pointer or pen of a measuring instrument from its zero position
A shot or pass that changes direction when it strikes a player, skate, or stick While often accidental, a deflection may also be a deliberate act of a player who uses the stick to redirect a teammate's shot into the goal cage
Amount of displacement incurred in a bowling ball's trajectory after making contact with a headpin
Motion of the spring ends or arms under the application or removal of an external load (P)
The change in length along the primary axis or distance a diaphragm moves at the center between no-load and rated load conditions
the amount by which a propagating wave is bent
The bending which a beam or girder undergoes from its own weight or by reason of a load
a turning aside (of your course or attention or concern); "a diversion from the main highway"; "a digression into irrelevant details"; "a deflection from his goal"
A deviation of the rays of light toward the surface of an opaque body; inflection; diffraction
a twist or aberration; especially a perverse or abnormal way of judging or acting
deformation of a structural element caused when loading exceeds resistance
Motion of spring ends or arms under the application or removal of an external load (P)
the ricochet of a ball after it hits a player
{i} deviation, diversion, turning aside
The term applied to the physical displacement of glass from its original position under load
The movement of the ball when it comes into contact with the pins and angles away to one side or the other
The deviation of a shot or ball from its true course
Downward vertical displacement of a truss due to loads
the amount of deformation or bending in a pallet or pallet component under load
In sport, the deflection of a ball, kick, or shot is when the ball hits an object and then travels in a different direction
The downward displacement of a structural member under load
Vertical, or axial, displacement error of a disc measured from a flat reference plane
Any change in the inside diameter of the pipe resulting from installation and imposed loads Deflection may be either vertical or horizontal and is usually reported as a percentage of the base (undeflected) inside pipe diameter
The movement of the ball or pins when they contact each other Deflection is neither good nor bad, but you can have too much or too little Deflection is needed to make many spares and to get strikes
The amount of bending movement of any part of a structural member perpendicular to the axis of the member under an applied load
The deflection of something means making it change direction. the deflection of light as it passes through the slits in the grating
The act of turning aside, or state of being turned aside; a turning from a right line or proper course; a bending, esp
Bending or deviation from a stratight line or course Used here as the standard by which allowable load for suspension system components is measured
The displacement of a structural member or system under load
Distance moved upon application of a specified load on a structural member
elastic movement of a structural member under a load
downward; deviation
The amount of sag in a shelf, floor, joist, or counter caused by the weight it's supporting
The deference between a tire's unloaded or free radius and the loaded radius
A load-induced, downward movement of a pavement section
the property of being bent or deflected the movement of the pointer or pen of a measuring instrument from its zero position the amount by which a propagating wave is bent a twist or aberration; especially a perverse or abnormal way of judging or acting
the property of being bent or deflected
deflection change
Change in azimuth setting applying to all guns in a battery when the target moves, or when a shift is made from one target to another. Deflection change does not include the deflection difference which allows for the difference in positions of the various guns firing at the same target
deflection changes
plural form of deflection change
deflection difference
The amount that a piece in a battery is traversed toward or away from a given piece (usually the base piece) to vary the width of the sheaf
deflection differences
plural form of deflection difference
propwash deflection unit
A device that is placed over or behind the propeller of a boat to deflect the vessel's propwash downward. The result is a very effective form of agitation dredging. PDUs are primarily used by salvors to remove mud or sand from shallow water shipwrecks
zero deflection
The adjustment of a sight, exactly parallel to the axis of the bore of the gun to which it is attached
heat deflection temperature
The heat deflection temperature or heat distortion temperature (HDT or HDTUL) is the temperature at which a polymer or plastic sample deforms under a specified load. This property of a given plastic material is applied in many aspects of product design, engineering, and manufacture of products using thermoplastic components
A deflection
glance
deflections
plural of deflection
deflexion
{i} turning aside; property of being bent or deflected; specified amount of deviation; deviation of an indicator of a measuring device from its starting position
deflexion
the amount by which a propagating wave is bent
deflexion
a turning aside (of your course or attention or concern); "a diversion from the main highway"; "a digression into irrelevant details"; "a deflection from his goal"
deflexion
the property of being bent or deflected
deflexion
the movement of the pointer or pen of a measuring instrument from its zero position
deflection
Избранное