düs

listen to the pronunciation of düs
Турецкий язык - Английский Язык

Определение düs в Турецкий язык Английский Язык словарь

düş
dream

I never dreamed that I would meet her again. - Onunla tekrar karşılaşacağımı asla düşünmedim.

You can use a dreamcatcher to catch your nightmares. - Kabuslarınızı yakalamak için bir düş kapanı kullanabilirsiniz.

düş
dream, daydream, fantasy
düş
fantasy

Living in poverty is some women's fantasy. They think it's somewhat romantic. - Yoksulluk içinde yaşamak, bazı kadınların fantezisidir. Onlar bunun biraz romantik olduğunu düşünüyorlar.

düş
fiction

He's very fond of science fiction. - O, bilim kurguya çok düşkündür.

düş
delusion

Tom suffered from the delusion that strangers could hear his thoughts. Of course that's nonsense. - Tom, yabancıların onun düşüncelerini duyabileceği sanrısından muzdaripti. Bu tabii ki saçmalık.

When I was a kid, I thought that if I died the world would just disappear. What a childish delusion! I just couldn't accept that the world could continue to exist without me. - Çocukken ,ölürsem dünyanın hemen ortadan kaybolacağını düşündüm.Ne çocukça bir aldanma!Ben sadece dünyanın bensiz devam edip var olacağını kabullenemiyordum.

düş
hope, aspiration, dream
düş
reverie
düş
{f} fall

Newton saw an apple fall off a tree. - Newton bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördü.

The garden was covered with fallen leaves. - Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı.

düş
vision
düş
daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

düş
plummet

Tom's grades soon plummeted. - Tom'un notları yakın zaman içinde düştü.

The share price is plummeting – get out while you can. - Hisse fiyatı düşüyor - yapabiliyorken ayrılın.

düş
pie in the sky
düş
{f} decay
düş
illusion

Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, while in fact you are looking at your monitor. - İşte bir optik illüzyon: aslında monitörünüze bakarken, bir küpe baktığınızı düşünürsünüz.

Your enemies are just an illusion. - Senin düşmanların sadece bir yanılsama.

düş
plump down
düş
{f} slumped

The man slumped to the floor. - Adam aniden yere düştü.

düş
fell

He slipped and nearly fell. - O kaydı ve neredeyse düşecekti.

She fell down the ladder. - O, merdivenden düştü.

düş
{f} drop

Tom dropped his pencil. - Tom kalemini düşürdü.

It's getting dark early around here. The sun seems to drop like a rock when autumn rolls around. - Buralarda hava erken kararıyor.Sonbahar zamanı geldiğinde güneş bir kaya gibi düşüyor gibi görünüyor.

düş
{f} falling

Falling interest rates have stimulated the automobile market. - Düşen faiz oranları otomobil pazarını canlandırdı.

I had to grab her to keep her from falling. - Onun düşmesini engellemek için onu tutmak zorunda kaldım.

düş
{f} fallen

She would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm. - Eğer onu kolundan yakalamasaydı, göletin içine düşmüş olacaktı.

Tom picked up the coins that had fallen behind the sofa. - Tom kanepenin arkasına düşmüş olan bozuk paraları topladı.

düş
romance

At first, I thought I had an advantage because I spoke a Romance language. - İlk başta, bir Romen dili konuştuğum için bir avantajım olduğunu düşündüm.

I thought you didn't like romance movies. - Macera filmlerini sevmediğini düşündüm.

düş
imagination

Productive thinking and creativity are unthinkable without imagination. - Üretken düşünce ve yaratıcılık; hayal gücü olmadan düşünülemez.

düş
plunk
düş
decayed
düş
pink elephant
düş kırıklığı
frustration

Tom has a low frustration tolerance. - Tom'un düşük bir düş kırıklığı toleransı vardır.

düş kırıklığı
disappointment
düş kırıklığı
anticlimax
düş kırıklığı
disenchantment
düş görmek
have a dream
düş görmek
dream
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
düş azması
nocturnal emission
düş görmek
to have a dream
düş gücü
imagination
düş kurmak
to dream, to daydream
düş kurmak
to daydream
düş kırıklığina uğratmak
dash
düş kırıklığı
disappointment, frustration, letdown
düş kırıklığı
non event
düş kırıklığı
disillusion
düş kırıklığına uğramak
to be disappointed
düş kırıklığına uğramış
crestfallen
düş kırıklığına uğratmak
disillusion
düş kırıklığına uğratmak
disenchant
düş kırıklığına uğratmak
to disappoint
düş kırıklığına uğratmak
disappoint
armut piş, ağzıma düş
(Konuşma Dili) He expects things to fall into his lap without doing anything about it himself
gerçekleşmesi olanaksız düş
pie
korkulu rüya/düş görmektense uyanık yatmak hayırlıdır/yeğdir
(Atasözü) It's better to do without a thing than to run risks to get it
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение düs в Турецкий язык Турецкий язык словарь

DÜŞ
(Osmanlı Dönemi) f. Bak: Dû
düş
Gerçek olmayan şey, imge, hayal
düş
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
düş
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya: "Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde."- Dadaloğlu
düş
Gerçekleşmesi istenen şey, umut
Düş
rüya
düs
Избранное