cone

listen to the pronunciation of cone
Английский Язык - Турецкий язык
{i} koni

Bana bir koninin tanımını verebilir misiniz? - Can you give me the definition of a cone?

Martı Tom'un dondurma konisini çaldı. - The seagull stole Tom's ice cream cone.

{i} külah

Bir külahta iki kepçe dondurma istiyorum, lütfen. - I'd like two scoops of ice cream in a cone, please.

Sanırım bir külah daha dondurma yiyeceğim. - I think I'll have one more ice cream cone.

{i} (dondurma için) külah
{i} (Botanik) kozalak, kozak
dondurma külahı
(Tıp) kone
koni  
makaraya sarmak
(Geometri) mak koni biçiminde makara
kozalak

Çam fıstığı çam kozalaklarından gelir. - Pine nuts come from pine cones.

Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar. - The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

{f} konik şekli ver
(Anatomi) Gözün retina tabakasındaki ışığa duyarlı hücre tipi
(Tıp, İlaç) Renkleri algılamamıza yarayan göz hücrelerine verilen ad
{i} volkanik zirve
{i} mak. koni biçiminde makara
cone coupling makina şaftlarını bağlayan konik cihaz
cone gear konik dişli
(Tıp) Mahrut, koni, conus
{i} koni biçimli şey
koni biçiminde olan makara
{i} huni
koza

Çam fıstığı çam kozalaklarından gelir. - Pine nuts come from pine cones.

Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar. - The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

koni,v.konik şekli ver: n.koni
{i} (Geometri) koni
(Tekstil) 1. koni 2. konik bobin, konik çapraz bobin
ice cream cone dondurma külâhı
konik bobin
kozak
cone of silence
(Askeri) ÖLÜ KONİ RADYO FARI, SESSİZLİK KONİSİ: Radyorenç istasyonundaki anten direklerinin tam üzerinde meydana gelen ters koni şeklindeki saha. Bu sahada sinyaller ya hiç duyulmaz veya pek hafif duyulur. Ayrıca bakınız: "Z marker beacon"
cone diaphragm
koni diyafram  
cone method
koni yöntemi
cone shaped
koni biçimli  
cone shaped
koni biçimli
cone antenna
konik anten
cone bearing
konik yatak
cone clutch
konik debriyaj
cone coupling
konik kavrama
cone crusher
konik konkasör
cone diaphragm
koni diyafram
cone friction clutch
konik sürtünmeli kavrama
cone gear
konik dişli
cone of dispersion
dağılma konisi
cone of rays
konik ışık demeti
cone of silence
sessizlik konisi
cone pulley
konik makara
cone shaped
konik
cone speaker
konik hoparlör
cone storage shed
kozalak istif yeri
cone sugar
kelle şekeri
cone valve
konik valf
cone-bearing
kozalaklı
cone cell
(Anatomi) Gözün retina tabakasındaki ışığa duyarlı hücre tipi
cone dyed
(Tekstil) ipliğin işlenip bobinler haline getirildikten sonra boyanıp kurutulması.bobin boyama
cone flower
koni çiçeği
cone pat
koni pat
cone pulley
basamaklı kasnak, kadameli kasnak
cone shell
(Hayvan Bilim, Zooloji) Konik biçimli deniz kabuğu
cone snail
koni salyangoz
cone-shaped
Koni biçiminde
cone angle
(Tekstil) koniklik açısı
cone angle
(Havacılık) koni açısı
cone bearing
(İnşaat) konik rulman
cone brake
koni fren
cone chart
(Bilgisayar) koni çizge
cone chart
Koni Grafiği
cone fitting
konik bağlantı parçası
cone height
(Tekstil) koniklik yüksekliği
cone in cone
koni içinde koni
cone indenter
(Jeoloji) konik delici
cone karst
(Askeri) karstik koniler
cone of dispersion
(Askeri) DAĞILMA KONİSİ: Bir silahtan aynı nişangah ayarı ile atılan bir grup atımın mermi yollarıyla meydana gelen koni biçiminde şekil. Atımlar, silahtaki titreşim, cephane farkları ve diğer rüzgardaki değişiklikler gibi faktörler sebebiyle ayrı yollar takip eder. Ayrıca bakınız: "cone of fire " ve "sheaf of fire"
cone of fire
(Askeri) dağılma konisi
cone of fire
(Askeri) DAĞILMA KONİSİ: Bak. "cone of dispersion"
cone of sight
(Askeri) görüş konisi
cone of sight
(Askeri) GÖRÜŞ KONİSİ: Bir cismin dış kenarlarını gözle birleştiren düz hatların meydana getirdiği koni
cone of vision
(Denizbilim) görme konisi
cone penetration resistance
koni penetrasyon direnci
cone penetrometer
(Askeri) KONİ PENETROMETRE, KONİ NÜFUZ ÖLÇEĞİ: Bir zeminin trafik yüküne tahammül kabiliyetini ölçmeye yarayan alet
cone penetrometer test
koni penetrasyon deneyi
cone point spindle
(Tekstil) sivri iğ dip yatağı
cone pulley
basamaklı kasnak
cone pulley
kademeli kasnak
cone reducing
konik redüksiyon
cone rollers
konik rulmanlı yatak
cone scale
kozalak pulu
cone sheet
(Jeoloji) koni yaygısı
cone sheet
(Jeoloji) konik yaygı
cone snail
(Denizbilim) koni kabuklu salyangoz
cone tolerance
koniklik toleransı
cone valve
koni vana
cone valve
konik vana
cone wheat
(Botanik, Bitkibilim) ingiliz buğdayı
cone winder
konik bobin makinesi
construction cone
trafik konisi
conracting cone method
daralan koni yöntemi
conical; cone-shaped
konik, koni şeklinde
connection cone
bağlama konisi
constant of the cone
(Askeri) KONİ SABİTİ: Lambert konik ortomorfik projeksiyonu için grid factor'e bakınız. Ayrıca bakınız: "convergence factor"
contracting cone method
daralan koni yöntemi
cones
(Pisikoloji, Ruhbilim) konlar
cones
(Aydınlatma) koniler
due cone
çift konik keçe
hollow cone
boş koni
hollow cone method
(Kimya) boş koni metodu
rubber cone
lastik bağlantı parçası
southern cone
(Coğrafya) güney konisi
traffic cone
trafik konisi
alluvial cone
birikinti konisi
bearing cone
yatak göbeği
cinder cone
cüruf konisi
circular cone
dairesel koni
clutch cone
debriyaj konisi
double cone
çift koni
double cone loudspeaker
çift konili hoparlör
double cone mixer
çift konili karıştırıcı
elliptic cone
eliptik koni
fir cone
köknar kozalağı
frustum of a cone
kesik koni
half cone
yarım koni
ice cream cone
dondurma külahı
nose cone
roketin ön kısmı
nose cone
uzay roketinin huni şeklindeki ön kısmı
pine cone
çam kozalağı
scalene cone
eğik koni
scree cone
döküntü konisi
volcanic cone
yanardağ konisi
brake cone
fren konisi
candy cone
şeker koni
generating line of a cone
bir koni çizgi üretme
ice-cream cone pants
dondurma koni pantolon
inner cone
iç koni
nose cone
uzay roketinin huni şeklindeki on kısmı
oak cone
meşe koni
oblique cone
eğik koni, yatık koni
right circular cone
dönel dik koni, dik döngesel koni
snow cone
kar koni
southern cone
(Coğrafya) Oğlak dönencesinin alt kısmında kalan Güney Amerika Kıtası ülkeleri bütünü
truncated cone
kesik koni
valve cone
supap konisi
Abrams' slump cone
(Mimarlık) Abrams konisi
adventive cone
ilerleme konisi
adventive cone
ilerleme hunisi
adventive cone
parazitik koni
bearing cone
(Mekanik) iç yatak
bearing cone
(Otomotiv) rulman göbeği
bearing cone
iç yalak
bearing cone
yatak konu
central cone
(Çevre) merkezi koni
cinder cone
(Coğrafya) volkan konisi
cinder cone
(Jeoloji) sinder konisi
cinder cone
dışık (sinder) konisi
cinder cone
(İnşaat,Jeoloji) dışık konisi
circular cone
(Matematik) döngüsel koni
clutch cone
(Otomotiv) kavrama konisi
coned
konik
coned
koni biçimli
coning
KONiLEME
debris cone
(Jeoloji) moloz konisi
debris cone
(Jeoloji) birikinti konisi
diffuser cone angle
(Havacılık) difuzor koni açısı
dutch cone test
(Jeoloji) hollanda koni deneyi
entrance cone
(Havacılık) giriş konisi
exhaust cone
(Havacılık) egzoz konisi
exit cone
(Havacılık) çıkış konisi
fir cone
(isim) köknar kozalağı
fitting cone
trompet memesi
forcing cone
(Askeri) BİRLEŞTİRME KONİSİ: Bir silah namlusundaki yiv ve setlerin başladığı yerde, setlerin tedricen konileşen kısmı. Birleştirme konisi, merminin sevk çemberlerini, yiv ve setlere tedricen intibak ettirerek, merminin namlu içinde merkeze gelmesini sağlar
forcing cone
birleştirme konisi
friction cone
(Otomotiv) sürtünme konisi
friction cone
(Otomotiv) sürtünme kovanı
gear cone
(Otomotiv) dişli kovanı
hollow cone charge
(Askeri) BOŞLUKLU İMLA HAKKI: Patlama kuvvetini bir istikamette toplamak üzere yapılmış paralama hakkı. Bak. "beehive charge", "beehive shaped charge" ve "shaped charge"
ice cone
dondurma külahı
inner cone
iç dişli
inner cone of damper
amortisör iç parçası
jet cone
(Otomotiv) konik biçimde püskürtme
latch cone
senkromeç dişi dişli
latch cone
dişi dişli
localising cone
(Nükleer Bilimler) sınırlayıcı koni
middle cone
senkromeç ara dişli
middle cone
merkez dişlisi
middle cone with pins
senkromeç pimli bileziği
mud cone
çamur konisi
oblique circular cone
(Matematik) eğik dairesel koni
oblique cone
(Matematik,Teknik) eğik koni
oblique cone
(Matematik) yatık koni
operating cone
çalıştırma konisi
optic cone
(Arılık) basit göz konisi
optic cone
(Arılık) ommatidium konisi
outer cone of damper
amortisör dış parçası
pine cone
kozalak

Çam fıstığı çam kozalaklarından gelir. - Pine nuts come from pine cones.

pinion gear bearing cone
(Otomotiv) pinyon dişli yatak burcu
positive cone
(Matematik) artı koni
positive cone
(Matematik) pozitif koni
propeller cone kit
pervane konisi kiti
puff cone
çamur konisi
scree cone
moloz konisi
slump cone
slamp hunisi
slump cone
slamp konisi
slump cone
(İnşaat) çökme konisi
spray cone
püskürtme konisi
static cone test
statik koni deneyi
synchromesh cone inner
senkromeç iç dişli
synchronizer cone
(Otomotiv) senkromeç muylusu
synchronizing cone
senkronlama konisi
talus cone
moloz konisi
truncate cone
kesik koni
valve cone
valf konisi
valve cone
supap tırnağı
vertex of a cone
(Matematik) koni tepesi
wind cone
(Askeri) RÜZGAR TULUMU: Kumaştan yapılmış koni şeklinde içi boş balon. Bu balon rüzgarla şişer ve bir eksen üzerinde dönerek rüzgarın estiği istikameti gösterir. Buna (wind sock) da denir
Английский Язык - Английский Язык
An ice cream cone
A unit of volume, applied solely to marijuana and only while it is in a smokable state; roughly 1.5 cubic centimetres, depending on use
Anything shaped like a cone.The Illustrated Oxford Dictionary, Oxford University Press, 1998
A surface of revolution formed by rotating a segment of a line around another line that intersects the first line
The fruit of a conifer
A space formed by taking the direct product of a given space with a closed interval and identifying all of one end to a point
Any of the small cone-shaped structures in the retina
To fashion into the shape of a [[#Noun|cone]]
A solid of revolution formed by rotating a triangle around one of its altitudes
(Anatomi) In anatomy, a type of light-sensitive cell found along with rods in the retina of the eye
(Tıp, İlaç) Cells which detect color and which are necessary to see color properly
A cone is a shape with a circular base and smooth curved sides ending in a point at the top
A three-dimensional object defined by an origin (that is, the center of the base) and three vectors that define the orientation and the major and minor radii of the cone Defined by the TQ3ConeData data type
A cone is a thin, cone-shaped biscuit that is used for holding ice cream. You can also refer to an ice cream that you eat in this way as a cone. She stopped by the ice-cream shop and had a chocolate cone. see also pine cone, traffic cone. cone off to put a row of orange cones around an area to prevent people or cars from going there, for example during building work. or strobilus In botany, a mass of scales or bracts, usually ovate, containing the reproductive organs of certain non-flowering plants. A distinguishing feature of pines and other conifers, the cone is roughly analogous to the flower of other plants. Cones (strobili) are also found on club mosses and horsetails
A solid of the form described by the revolution of a right-angled triangle about one of the sides adjacent to the right angle; called also a right cone
- The portion of a loudspeaker that vibrates to produce sound
nerve cells of the retina (along with rods) that transmit impulses along the optic nerve to the brain Cones provide color vision and respond best to bright light
The sound-making part of a dynamic loudspeaker that moves back and forth in the air (e g , Harry’s little brother poked a hole in the cone of Harry’s woofer, so now the bass is really whimpy )
in general, a cone is the locus of (i e surface traced by) the surface formed by lines joining every point of the boundary of a fixed planar closed curve (the base) to a common vertex; commonly, a right circular cone; a "solid cone" is a solid (or the space) bounded by the planar closed curve, called the base, and the line segments connecting the base to the vertex The area of a solid cone is (1/3)Ah, where A is the area of the base, and h is the
A specialised type of fountain in the shape of a cone The advantages of a cone are predominantly ease of filling, and the fact that the burning area increases as the fireworks proceeds, thus compensating for the increase in diameter of the choke
A retinal receptor that dominates the retinal response when the luminance level is high and provides the basis for the perception of color
{f} shape like a cone
The conical part of a gas flame next to the orifice of the tip
the cone-shaped diaphragm of a speaker attached to the voice coil which produces pulsation's of air that the ear detects as sound
any cone-shaped artifact
The part of the hop plant used in brewing, consisting of the flowers
Anything shaped like a cone
To fashion into the shape of a cone
The conical diaphragm of a speaker That portion of a speaker surrounding the central driver
A pyramid-shaped ceramic device used to quantify the amount of heat delivered by a kiln These devices are formulated from different mineral mixtures and numbered accordingly They are placed in a kiln so they can be viewed during firing and when a cone begins to bend it is closely monitored and the firing is terminated when it reaches a specific position
Anything shaped more or less like a mathematical cone; as, a volcanic cone, a collection of scoriæ around the crater of a volcano, usually heaped up in a conical form
To render cone-shaped; to bevel like the circular segment of a cone; as, to cone the tires of car wheels
any cone-shaped artifact visual receptor cell sensitive to color cone-shaped mass of ovule- or spore-bearing scales or bracts a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point make cone-shaped; "cone a tire
A cone is the fruit of a tree such as a pine or fir. a bowl of fir cones
thin, tapered length of molded ceramic materials formulated to melt at a prescribed temperature providing an indication of temperature inside the kiln Also the temperature of firing for a specific process or clay body, ranging from cone 022 (low) to cone 12 (high)
The purpose of the cone is to hold the drive washer onto the crankshaft The cone fits onto the crankshaft, and is held on by tightening the propeller screw
Thin, finger-length pyramid of ceramic material made to bend and melt at prescribed temperatures, providing a visual indication of temperature in the kiln
A specialized nerve cell in the retina, which detects color Most common in the macula
a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point
A set, C, with the property that if x is in C, then ax is in C for all a in R+ A convex cone is a cone that is also a convex set Equivalently, C is a convex cone if C = C + C (An example of a cone that is not convex is the union of the axes ) A polyhedral cone is a cone that is also a polyhedron; equivalently, C is a polyhedral cone if there exists a matrix A such that C = {x: Ax <= 0} (An example of a cone that is not polyhedral is {(x,y,z): x2+y2-z2 =0} ) See each of the following special cones
The figures below show a right cone and an oblique cone The base of a cone is a circle and its interior The radius of a cone is the radius of the base The vertex of a cone is a point not in the same plane as the base The altitude of a cone is the perpendicular segment from the vertex to the plane of the base The height of a cone is the length of the altitude If the line segment connecting the vertex of a cone with the center of its base is perpendicular to the base, then it is a right cone  (Lesson 11 2)
visual receptor cell sensitive to color
More generally, any solid having a vertical point and bounded by a surface which is described by a straight line always passing through that vertical point; a solid having a circle for its base and tapering to a point or vertex
A shell of the genus Conus, having a conical form
cone-shaped mass of ovule- or spore-bearing scales or bracts
(1) The rolling mechanism supporting the cutting edge of a drill bit (2) The liner which is implanted in the shaped cavity of shaped charges (3) A downward displacement of a gas-liquid isosaturation surface, or upward displacement of an oil-water isosaturation surface Such displacement occurs around the well bore in some wells with high oil production rates See coning
{i} object with a flat circular bottom whose sides taper into a point at the top; seed bearing part of an evergreen tree; ice-cream cone
The most common shape for the radiating surface of a loudspeaker Often used to refer to the part of the speaker that actually moves the air
Cones are test pieces inserted in the kiln to indicate to the potter when a certain temperature has been reached They are made of various glaze materials of known melting point Two examples of cones are Seger cones, named after Hermann August Seger, and Orton cones, manufactured by the Orton Ceramic Foundation in the USA
The fruit or strobile of the Coniferæ, as of the pine, fir, cedar, and cypress
A rounded, more or less elongated cluster of fruits or flowers covered with scales or bracts
make cone-shaped; "cone a tire"
A 3-D object generated by rotating a right triangle about one of its legs
In Radiance, the family of cones includes right-angle truncated cones, cylinders, and rings (disks with optional holes)
It is composed of woody scales, each one of which has one or two seeds at its base
the general shape of volcanoes; looking like an upside down, flat ice cream cone CONTINET a large land mass that is above water, usually made of less dense material compared to the surface of the oceanic crust CRASH the sound of glass breaking during an earthquake
cone cell
Any of the photoreceptor cells in the retina that are responsible for colour vision in relatively bright light
cone cells
plural form of cone cell
cone cell
(Anatomi) In anatomy, a type of light-sensitive cell found along with rods in the retina of the eye
cone shell
(Hayvan Bilim, Zooloji) The cone snails or cone shells (family Conidae) are predatory marine snails found in coral reefs. The shells of cone snails are often brightly colored, and have interesting patterns, although in some species the color patterns may be partially or completely hidden under an opaque layer of periostracum
cone snail
(Hayvan Bilim, Zooloji) The cone snails or cone shells (family Conidae) are predatory marine snails found in coral reefs. The shells of cone snails are often brightly colored, and have interesting patterns, although in some species the color patterns may be partially or completely hidden under an opaque layer of periostracum
cone clutch
A friction clutch with conical bearing surfaces
cone clutch
a friction clutch in which the frictional surfaces are cone-shaped
cone of fire
concentrated blast of fire (from different kinds of firearms)
cone pepper
plant bearing erect pungent conical red or yellow or purple fruits; sometimes grown as an ornamental
cone pulley
having two or more parts or steps of different diameters; a pulley having a conical shape
cone pulley
A pulley for driving machines, etc
cone shape
cone: a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point
cone-shaped
conic: relating to or resembling a cone; "conical mountains"; "conelike fruit"
cinder cone
A conical deposit of rock fragments around a volcano
fir-cone
The conical fruit of a fir
ice cream cone
A thin, conical confection baked from crepe batter, sealed at its apex, used to hold ice cream while it is being eaten
ice cream cone
An ice cream cone filled with ice cream
ice cream cone
Any sweet, edible cone or half-open cylinder which can be used in this fashion; often made with wafer or waffle techniques
light cone
: In special relativity, the pattern describing the temporal evolution of a flash of light in Minkowski spacetime. This is modeled in 3-space using the two horizontal axes as spatial dimensions, while the vertical axis is time
nose cone
The forwardmost part of an aircraft, rocket or missile; it is shaped to minimise aerodynamic resistance
pine cone
The seed-bearing conical fruit of a pine tree
polar cone
Relative to a set S in Rn, the set of points y such that the inner product of x and y is not positive for any point x in S

Since a is in S and b is in So — the polar cone of S — we know that aT b ≤ 0.

snow cone
A confection consisting of crushed ice covered with flavored syrup or fruit juice, usually served in a paper cone or a plastic glass
sulfur cone
a conical deposit of sulfur condensed from a fumarole
sulphur cone
Alternative spelling of sulfur cone
traffic cone
A cone-shaped marker, generally made out of plastic or rubber, that is placed on roads or footpaths to temporarily redirect traffic in a safe manner
ice-cream cone pants
(Giyim) Slim-fit pants have a snug fit through the legs and end in a small leg opening. Jeans may be cut in this style, and then are often called skinny jeans. Other names for this style include carrot leg pants, cigarette pants, drainpipes, peg leg pants, pencil pants, skinny pants, slimjims, tapered pants, old-school hood jeans or ice-cream cone pants. In some styles, zippers are needed at the bottom of the leg to facilitate pulling them over the feet. Stretch denim, with anywhere from 2% to 4% spandex, may be used to allow jeans to have a super-slim fit
southern cone
(Coğrafya) The term Southern Cone (Spanish: Cono Sur, Portuguese: Cone Sul) refers to a geographic region composed of the southernmost areas of South America, below the Tropic of Capricorn. The region includes all of Argentina, Chile and Uruguay, and sometimes Paraguay and southern portions of Brazil which include the Brazilian states of Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná and São Paulo
traffic cone
A conical marker used on a road or highway (as for indicating an area under repair)
A cone
conus
big-cone spruce
douglas fir of California having cones 4-8 inches long
cinder cone
or ash cone Deposit around a volcanic vent, formed by rock fragments or cinders that accumulate and gradually build a conical hill with a bowl-shaped crater at the top. Cinder cones develop from explosive eruptions of lavas and are often found along the flanks of shield (gently sloping) volcanoes. Lava flows may break out of the cone, or they may flow from under the cone through tunnels. Cinder cones are common in nearly all volcanic areas. Although they are composed of loose or only moderately consolidated cinder, many are surprisingly long-lasting, because rain falling on them sinks into the highly permeable cinders instead of running off down their slopes and eroding them
coned
past of cone
cones
One of the two major classes of photoreceptors, the other being rods Cones are less sensitive to light than rods and mediate color vision
cones
The three types of colour receptors in the eye
cones
The specialized photoreceptors in the human eye that allow us to discriminate between different wavelengths of light Our eyes contain three distinct types of cones, designated the L, M, and S cones because they are primarily sensitive to long, medium, and short wavelengths of light (The other type of photoreceptor in the eye are known as rods They are primarily used in low-light and peripheral vision and do not contribute to color vision )
cones
Devices for facilitating the loading, positioning and lashing of containers The cones insert into the bottom castings of the container Synonym: Locating pin
cones
a type of retinal receptor that is active in daylight (photopic) conditions The three different types of cone found in the human retina provide the basis for colour vision See also rod
cones
Plural of cone
cones
woody structures containing the seeds of cone-bearing plants
cones
Photoreceptor cells located in the fovea of the retina and responsible for color (photopic) vision
cones
located inside the retina, these are light- and color-sensing cells in the macula which shed their outer tips during the day These are responsible for central vision
cones
the cells of the retina that respons to bright light and are responsible for color vision; there are three types of cones: red, blue, and green
cones
Highly specialized conical or flask-shaped outer segments of the visual cells, which, with the retinal rods, form the light-sensitive elements of the retina
cones
Speaker cone Paper piston that pushes air in or out of a speaker cabinet When a speaker quits working it probably needs to be re-coned Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
cones
1 Another way of referring to the nine numbering zones 2 Metre-high orange plastic obstacles used to divert traffic in roadworks or at temporary obstructions to a road But you knew that already
cones
A set of small triangular pyramids of clay mixtures and fluxes so graded that they represent series of fusion points The degree of heat is measured in kiln by observing which of various cones have bent over
cones
Small, elongated, three sided pyramids made of materials designed to melt at a specific temperature Designed to melt at the same temperature as the glazes used Cones indicate the progress of the melting Cones are placed just inside the kiln during a firing so they can be seen through a peephole The cones are one-time use only, and are available for a wide range of temperatures They are numbered according to the temperature at which they melt When discussing the temperature to which a piece/glaze is fired, reference is usually made to the cone used The low fire range usually includes cones 06 through 01, intermediate fire includes cones 1 through 6, and high-fire includes cones 7 and up See also firing, kiln
cones
Photoreceptors in the retina that contain light-sensitive pigments capable of initiating the process of photopic vision
cones
Cone-shaped, light-sensitive receptor cells in the retina that are responsible for sharp focus and color perception, particularly in bright light
cones
The 6 million receptor cells located mostly in the center of the retina that transduce light waves into neural impulses, thereby coding information about light, dark, and color (p 112)
cones
Cones are coned shaped cells of the retina that respond to light
coning
The blades tend to bend upward in flight, when they are lifting the weight of the aircraft Referred to as the coning angle
coning
This effect is the bending of the rotor or propeller blades when stressed
coning
pattern of plume dispersion in a neutral stability atmosphere, in which the plume attains the form of a cone with its vertex at the top of the stack
coning
To shape (something) like a cone
coning
This effect is the bending of the propeller blades when stressed
coning
The undesirable process of creating a distortion in the gas-liquid or oil-water isosaturation surfaces at the well bore by the withdrawal of oil at an excessive rate Production of oil produces pressure gradients in all directions from the depth of withdrawal Therefore there is a tendency to draw fluids from above and below (as well as laterally) to the level of withdrawal That tendency is counterbalanced by the tendency of gas to stay above oil because of its lighter density and water to stay below oil because of its heavier density Thus, when the pressure gradient required to bring oil to the well bore exceeds the pressure gradient to the gas or water-bearing levels, coning will occur and gas will be drawn down and water will be lifted up toward the withdrawal level
element of a cone
a straight line joining the apex and a point on the base
fir cone
{i} cone of a fir tree that produces seeds
fir cone
the hard brown fruit that contains the seeds of a fir tree
fir cone
the seed-producing cone of a fir tree
ice-cream cone
edible cone-shaped object used for holding ice-cream
ice-cream cone
ice cream in a crisp conical wafer
nose cone
front consisting of the conical head of a missile or rocket that protects the payload from heat during its passage through the atmosphere
nose cone
The foremost surface of a model rocket, generally tapered in shape to reduce drag, usually made of balsa or plastic
nose cone
Another term for front nose
nose cone
The forwardmost, usually separable section of a rocket or guided missile that is shaped to offer minimum aerodynamic resistance and often bears protective cladding against heat
nose cone
The cone-shaped leading end of a rocket vehicle, consisting (a) of a chamber or chambers in which a satellite, instruments, animals, plants, or auxiliary equipment may be carried, and (b) of an outer surface built to withstand high temperatures generated by aerodynamic heating
pine cone
hard spiny fruit of the pine tree
pine cone
A pine cone is one of the brown oval seed cases produced by a pine tree
pyrometric cone
a pyrometer consisting of a series of cones that melt at different temperatures
right circular cone
The surface generated by a generator passing through a vertex that lies on the perpendicular axis of a circular directrix
shatter cone
A conical fragment of rock that is formed from the high pressure of volcanism or meteorite impact and has striations radiating from the apex
snow cone
A confection made of crushed ice and flavored syrup inserted into a paper cone and mounded on top. crushed ice with a coloured sweet liquid poured over it, served in a cone -shaped paper cup
storm cone
a canvas cone hoisted to warn of high winds
traffic cone
A traffic cone is a plastic object with a pointed top that is placed on a road to prevent people from driving or parking there
truncated cone
cone that does not have the upper portion
truncated cone
a frustum formed from a cone
cone
Избранное