coefficient

listen to the pronunciation of coefficient
Английский Язык - Турецкий язык
{i} katsayı
sonuca etki eden faktör
sabite
(Tıp) koefisyan
faktör
coefficient of expansion genişleme katsayısı
coefficient of friction sürtünme katsayısı
beraber çalışan
(Nükleer Bilimler) molar etinksiyon katsayısı, molar soğurma,katsayı
işbirliği yapan
birlikte çalışan
{i} ortak etmen
emsal
differential coefficient turev sonek oyuk
coefficient matrix
(Bilgisayar) katsayı matris
coefficient of absorption
soğurum katsayısı
coefficient of absorption
absorpsiyon katsayısı
coefficient of determination
belirtme katsayısı
coefficient of elasticity
elastiklik katsayısı
coefficient of elasticity
esneklik katsayısı
coefficient of error
hata katsayısı
coefficient of expansion
genişletme katsayısı
coefficient of expansion
genleşme katsayısı
coefficient of friction
sürtünme katsayısı
coefficient of friction
sürtünüm çarpanı
coefficient of induction
endüksiyon katsayısı
coefficient of linear expansion
doğrusal genleşme katsayısı
coefficient of loading
yükleme katsayısı
coefficient of reflection
yansıma katsayısı
coefficient of roughness
pürüzlülük katsayısı
coefficient of viscosity
viskozite katsayısı
coefficient of absorption
absorpsiyon katsayısı, soğurum katsayısı
coefficient of cubic expansion
kübik genleşme katsayısı
coefficient of heat transmission
işi iletim katsayısı
coefficient of permeability
permeabilite katsayısı
coefficient of thermal conduction
ışıl iletim katsayısı
coefficient of thermal expansion
ışıl genleşme katsayısı
coefficient of utilization
kullanma faktörü, kullanma katsayısı
coefficient of active earth pressure
aktif toprak basıncı katsayısı
coefficient of association
birliktelik katsayisi
coefficient of bottom friction
(Askeri) taban sürtünme katsayısı
coefficient of compressibility
sıkışma katsayısı
coefficient of consolidation
konsolidasyon katsayısı
coefficient of curvature
eğrilik katsayısı
coefficient of determination
belirleme katsayısı
coefficient of drag
sürükleme katsayısı
coefficient of form
(Askeri) ŞEKİL EMSALİ, ŞEKİL KATSAYISI: Bir mermi balistik emsaline, merminin şekline dayanılarak dahil edilen faktör
coefficient of form
(Askeri) şekil emsali
coefficient of form
(Askeri,Teknik) şekil katsayısı
coefficient of gradation
boylanma katsayısı
coefficient of haze
(Çevre) sis katsayısı
coefficient of passive earth pressure
pasif toprak basıncı katsayısı
coefficient of permeability
geçirimlilik katsayısı
coefficient of permeability
geçirgenlik katsayısı
coefficient of rank correlation
sira ilintisi katsayisi
coefficient of safety
güvenlik katsayısı
coefficient of storage
(Çevre) depolama katsayısı
coefficient of uniformity
tekdüzelik katsayısı
coefficient of variation
varyasyon katsayısı
coefficient of viscosity
ağdalılık katsayısı
coefficient of volume change
hacimsel değişim katsayısı
coefficient unit
(Askeri) katsayı birimi
correlation coefficient
(Dilbilim,Gıda) bağıntı katsayısı
condensation coefficient
yoğunlaşma katsayısı
conductance coefficient
iletkenlik katsayısı
confidence coefficient
güven katsayısı
correlation coefficient
bağlantı katsayısı
confidence coefficient
(Havacılık) güvenirlik derecesi
contraction coefficient
daralma katsayısı
contraction loss coefficient
(Denizbilim) daralma kaybı katsayısı
contraction loss coefficient
(Denizbilim) daralma yitim katsayısı
contraction loss coefficient
(Denizbilim) daralma yitimi katsayısı
coriolis coefficient
(Askeri) coriolis katsayısı
correction coefficient
tashih katsayısı
correlation coefficient
(Askeri) İLİŞKİ KATSAYISI
attenuation coefficient
(Bilgisayar) cılızlama katsayısı
derivative action coefficient
(Bilgisayar,Teknik) türevsel eylem katsayısı
diffusion coefficient
(Gıda) yayınma katsayısı
extinction coefficient
(Kimya) ekstinksiyon katsayısı
extinction coefficient
(Kimya) sönümleme katsayısı
friction coefficient
(Fizik) sürtünme katsayısı
leading coefficient
(Bilgisayar,Teknik) baş katsayı
partition coefficient
(Bilgisayar,Fizik) üleşim katsayısı
partition coefficient
(Biyokimya) ayrılım katsayısı
reliability coefficient
(Pisikoloji, Ruhbilim) güvenilirlik katsayısı
revolution coefficient
devir katsayısı
sensitivity coefficient
duyarlılık katsayısı
shrinkage coefficient
(Gıda) büzülme katsayısı
void coefficient of reactivity
(Çevre) reaktivite boşluk katsayısı
weighting coefficient
(Bilgisayar) ağırlıklama katsayısı
absorption coefficient
emme katsayısı
absorption coefficient
soğurma katsayısı
acoustical absorption coefficient
akustik absorpsiyon katsayısı
activity coefficient
aktiflik katsayısı
atomic absorption coefficient
atomik soğurma katsayısı
binomial coefficient
ikiterimli katsayısı
capacitance coefficient
kapasitans katsayısı
charge coefficient
yük katsayısı
differential coefficient
türev sabiti
diffusion coefficient
difüzyon katsayısı
distribution coefficient
dağıtım katsayısı
donnan distribution coefficient
donnan dağılım katsayısı
drag coefficient
sürükleme katsayısı
drainage coefficient
drenaj katsayısı
inductance coefficient
endüktans katsayısı
ionization coefficient
iyonlaşma katsayısı
lift coefficient
kaldırma katsayısı
mass absorption coefficient
kütle soğurum katsayısı
overall coefficient
bileşik katsayı
partition coefficient
dağılım katsayısı
penetrance coefficient
girginlik ölçer
potential coefficient
potansiyel katsayısı
power coefficient
güç katsayısı
recombination coefficient
yeniden birleşim katsayısı
temperature coefficient
sıcaklık katsayısı
absorption coefficient
emme katsayısı, soğurma katsayısı
beta coefficient
(İstatistik) Hisse senedinin sağlamlığının ölçümünde kullanılan beta katsayısı
damping coefficient
sönümleme katsayısı
drape coefficient
uzama katsayısı
fecundation coefficient
döllenme katsayısı
fertilization coefficient
döllenme katsayısı
heat transfer coefficient
işi geçişi katsayısı
intraclass correlation coefficient
Sınıf içi güvenilirlik Katsayısı
positive temperature coefficient
pozitif sıcaklık katsayısı
rank correlation coefficient
(İstatistik) Sıra korelasyon katsayısı
regression coefficient
gerileme katsayısı
resistance coefficient
direnç katsayısı
restitution coefficient
gerisiçrama katsayısı
slope coefficient
(İstatistik) Eğim katsayısı
solubility coefficient
çözünürlük katsayısı
total absorption coefficient
toplam yutma katsayısı
viscosity coefficient
viskozite katsayısı, ağdalık katsayısı, akışmazlık katsayısı
wilting coefficient
solma katsayısı
absorption coefficient
(Denizbilim) emilme katsayısı
acceleration coefficient
hızlandırma katsayısı
acceleration coefficient
ivme katsayısı
accelerator coefficient
(Ticaret) hızlandıran katsayısı
added mass coefficient
(Askeri) katma kütle katsayısı
adhesion coefficient
(Otomotiv) uyum katsayısı
apparent coefficient
(Gıda) görünür katsayı
attenuation coefficient
(Nükleer Bilimler) azalma katsayısı,zayıflama katsayısı
auger coefficient
(Nükleer Bilimler) auger katsayısı
ballistic coefficient
(Askeri) BALİSTİK EMSALİ (HV. ): Atmosferde hareket halinde bulunan cisimlerin performans analizinde kullanılan ve atalet etkisiyle aerodinamik etkinin nispi gücünü (magnitude) gösteren bir proje parametresi
buckling coefficient
flambaj katsayısı
bulking coefficient
(Jeoloji) hacimce artış katsayısı
bunsen coefficient
(Fizik) bunsen katsayısı
danger coefficient
(Nükleer Bilimler) tehlike katsayısı
derivative action coefficient
turevsel eylem katsayisi
dilution coefficient
fazla hava katsayısı
discharge coefficient
bosaltma katsayisi
dispersion coefficient
(Askeri) dağılma katsayısı
distribution coefficient
dağılım katsayısı
doppler coefficient
(Çevre) dopler katsayısı
doppler coefficient
(Nükleer Bilimler) doppler katsayısı
drainage coefficient
akaçlama katsayısı
dynamic error coefficient
dinamik hata katsayisi
eddy diffusion coefficient
(Askeri) anafor yayınım katsayısı
energy absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) enerji soğurma katsayısı
energy transfer coefficient
(Nükleer Bilimler) enerji aktarım katsayısı
erosion coefficient
aşınma katsayısı
exploting coefficient
işletme katsayısı
fatigue coefficient
yorulma katsayısı
fatigue resistance coefficient
yorulma mukavemeti katsayısı
fatigue resistance coefficient
yorulma sayısı
fatigue resistance coefficient
yorulma tekrar sayısı
fatigue resistance coefficient
yorulma direnci sayısı
fatigue strength coefficient
yorulma yineleme sayısı
fatigue strength coefficient
yorulma mukavemeti katsayısı
fatigue strength coefficient
yorulma tekrar sayısı
fatigue strength coefficient
yorulma dayanımı katsayısı
fitting coefficient
(Elektrik, Elektronik) donatım katsayısı
flow coefficient
akis verim katsayisi
foundation coefficient
temel katsayısı
fourier coefficient
(Matematik) fourier katsayısı
fuel temperature coefficient
(Nükleer Bilimler) reaktivite yakıt sıcaklığı katsayısı
fuselage effect coefficient
(Havacılık) gövde etki katsayısı
gini coefficient
gini katsayısı
hall coefficient
(Fizik) hail katsayısı
hygroscopic coefficient
(Tarım) higroskopik katsayı
hygroscopic coefficient
higroskopik katsayısı
inbreeding coefficient
(Kanun) akraba evliliği katsayısı
individual coefficient
birey katsayısı
infiltration coefficient
(Tarım) infiltrasyon emsali
infiltration coefficient
sızma katsayısı
joint roughness coefficient
eklem pürüzlülüğü katsayısı
leading coefficient
bas katsayi
linear absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) doğrusal soğurma katsayısı
mass absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) kütle soğurma katsayısı
mass coefficient of reactivity
(Nükleer Bilimler) reaktivite kütle katsayısı
maturity coefficient
(Denizbilim) olgunluk katsayısı
moderator temperature coefficient
(Nükleer Bilimler) reaktivite yavaşlatıcı sıcaklığı Katsayısı
multiple correlation coefficient
coklu ilinti katsayisi
multiplier coefficient
(Ticaret) çarpan katsayısı
negative reactivity coefficient
(Nükleer Bilimler) negatif reaktivite katsayısı
osmotic coefficient
(Denizbilim) geçişim katsayısı
oxygen transfer coefficient
oksijen transfer katsayısı
partition coefficient
ulesim katsayisi
permeability coefficient
(Askeri) geçirgenlik katsayısı
permeability coefficient
geçirimlilik katsayısı
pore pressure coefficient
(Çevre) poroz basınc katsayısı
porosity coefficient
gözeneklilik katsayısı
positive reactivity coefficient
(Nükleer Bilimler) pozitif reaktivite katsayısı
pressure coefficient
(Nükleer Bilimler) basınç katsayısı,reaktivite basınç katsayısı
profile coefficient
(Havacılık) profil katsayısı
proportional action coefficient
orantili eylem katsayisi
reactivity coefficient
(Nükleer Bilimler) reaktivite katsayısı,reaktiflik katsayısı
reactivity power coefficient
(Nükleer Bilimler) reaktivite güç katsayısı
reactivity pressure coefficient
(Nükleer Bilimler) reaktivite basınç katsayısı
recombination coefficient
(Nükleer Bilimler) birleşme katsayısı
reduction coefficient
(Askeri) MEVKİ FARK GİDERME KATSAYISI: Gözetleyici-hedef mesafesinin, top-hedef mesafesine oranı. Mevki farkı giderme katsayısı; toplarda atış esaslarını düzeltmek için gözetleme ile elde edilmiş bir sapmanın çarpılması gereken sayıdır
reduction coefficient
indirgeme katsayısı
reduction coefficient
(Askeri) mevki fark giderme katsayısı
reduction coefficient
redüksiyon katsayısı
reflection coefficient
(Fizik,Teknik) yansıma katsayısı
reflection coefficient
(Nükleer Bilimler) yansıtma katsayısı
restitution coefficient
eski şeklini alma katsayısı
restitution coefficient
(Fizik) geri sıçrama katsayısı
roughness coefficient
(Çevre) sertlik katsayısı
roughness coefficient
pürüzlülük katsayısı
runoff coefficient
akış katsayısı
Английский Язык - Английский Язык
A constant by which an algebraic term is multiplied
A number, value or item that serves as a measure of some property or characteristic
cooperating

Nevertheless, there was some substance to the notion that acclaim and merit were coefficient.

{a} working towgether, contributing
The factor that multiplies a variable in a row
A coefficient is a number that expresses a measurement of a particular quality of a substance or object under specified conditions. production coefficients. the number by which an unknown quantity is multiplied (coefficiens, from co- ( CO-) + efficiens ( EFFICIENT))
A number being used to multiply a variable or power of a variable in an algebraic expression
A number, commonly used in computation as a factor, expressing the amount of some change or effect under certain fixed conditions as to temperature, length, volume, etc
{i} constant factor of a term (Mathematics)
a number One meaning is the number in front of a term in a function Or else it can mean a number measuring a physical quantity In the expression 3x^2 + 5x - 2, the coefficient of the quadratic term is 3 Or else it can mean a number measuring a physical quantity e g the coefficient of expansion is alpha = 0 00023
A numerical or constant multiplier of the variable in an algebraic term For example: 4x : coefficient is 4
That which unites in action with something else to produce the same effect
the number multiplied by a variable
one number in a matrix, or a constant in a polynomial expression coefficient of variation - a scene-derived parameter that is used as input to the Sigma and Local Statistics radar enhancement filters
Amuskir
A factor of the term x is the coefficient in the term x(a + b) or 3 is the coefficient in the term 3y
a number multiplying a variable in a mathematical expression or equation
a constant number that serves as a measure of some property or characteristic
A number or letter put before a letter or quantity, known or unknown, to show how many times the latter is to be taken; as, 6x; bx; here 6 and b are coefficients of x
A constant used to multiply another quantity or series; as in 3 x and ax, 3 and a are coefficients ofx
Coöperating; acting together to produce an effect
A constant factor of an equation or model as distinguished from a variable
as, the coefficient of expansion; the coefficient of friction
1 A number indicating the amount of some change under certain specified conditions, often expressed as a ratio
This is a number that is multiplied times a variable
coefficient of friction
the ratio of the weight of an object being moved along a surface and the force that maintains contact between the object and the surface
coefficient of concordance
a coefficient of agreement (concordance) between different sets of rank orderings of the same set of things
coefficient of cubic expansion
total increase in volume of a solid liquid or gas for a temperature increase of one degree (Physics)
coefficient of elasticity
(physics) the ratio of the applied stress to the change in shape of an elastic body
coefficient of expansion
the fractional change in length or area or volume per unit change in temperature at a given constant pressure
coefficient of expansion
total increase in volume of a solid liquid or gas for a temperature increase of one degree (Physics)
coefficient of friction
The ratio of the force that maintains contact between an object and a surface and the frictional force that resists the motion of the object
coefficient of mutual induction
a measure of the induction between two circuits; the ratio of the electromotive force in a circuit to the corresponding change of current in a neighboring circuit; usually measured in henries
coefficient of reflection
the fraction of radiant energy that is reflected from a surface
coefficient of self induction
the ratio of the electromotive force produced in a circuit by self-induction to the rate of change of current producing it, expressed in henries
coefficient of thermal expansion
total increase in volume of a solid liquid or gas for a temperature increase of one degree (Physics)
coefficient of variation
(Ticaret) The ratio of standard deviation divided by the mean for a given sample used to measure spread
coefficient of viscosity
The degree to which a fluid resists flow under an applied force, measured by the tangential friction force per unit area divided by the velocity gradient under conditions of streamline flow
coefficient of viscosity
a measure of the resistance to flow of a fluid under an applied force
correlation coefficient
Any of the several measures indicating the strength and direction of a linear relationship between two random variables
correlation coefficient
(İstatistik) A number between +1 and –1 calculated so as to represent the linear interdependence of two variables or sets of data. (Symbol: r.)
correlation coefficient
a statistic representing how closely two variables co-vary; it can vary from -1 (perfect negative correlation) through 0 (no correlation) to +1 (perfect positive correlation); "what is the correlation between those two variables?
correlation coefficient
A measure of the interdependence of two random variables that ranges in value from -1 to +1, indicating perfect negative correlation at -1, absence of correlation at zero, and perfect positive correlation at +1. Also called coefficient of correlation
correlation coefficient
number between 1 and -1 which measures the degree to which two variables are linearly related (Statistics)
absorption coefficient
a measure of the absorption of electromagnetic radiation as it passes through a specific substance; the fraction of incident radiation absorbed by unit mass or unit thickness
austausch coefficient
A coefficient of turbulent flow in eddies
binomial coefficient
A coefficient of any of the terms in the expansion of the binomial (x+y)n
temperature coefficient
A coefficient which relates the change of the magnitude of a physical property to a unit change in temperature
beta coefficient
(İstatistik) Beta weight or beta coefficient is a moment ratio, especially one used to describe skewness and kurtosis
Gini coefficient
coefficient developed by Corrado Gini which is a number between zero and one that is a measure of inequality
absorption coefficient
A measure of the extinction due to absorption of monochromatic radiation as it traverses a medium Usually expressed as a volume absorption coefficient, kv, with units of reciprocal length (i e , area per unit volume), but also as a mass absorption coefficient, km, with units of area per unit mass The two are related by kv km, where is the density of the absorber See also absorption optical thickness
absorption coefficient
The amount of radiant energy absorbed per unit or path-length
absorption coefficient
The fraction of light absorbed per unit distance in a participating medium In SI units, this is specified as a fraction per meter In Radiance, the absorption is given separately for red, green, and blue
absorption coefficient
The factor by which photons are absorbed as they travel a unit distance through a material
absorption coefficient
a number that is proportional to the "amount" of light removed from a sight path by absorption per unit distance
absorption coefficient
Electromagnetic radiation may be absorbed by an atom or a molecule Different atoms and molecules are likely to absorb different wavelengths of radiation For example the yellow wavelength at about 590 µm is easily absorbed, and emitted, by sodium vapour giving sodium street lamps their characteristic yellow colour The probability of a photon of electromagnetic radiation being absorbed when it encounters an atom or molecule is known as the absorption coefficient A value of 1 0 means a probability of 100% absorption and a value of 0 5 a probability of 50% absorption Cool objects such as interstellar dense clouds will contain molecules which will tend to absorb in the infra red region of the electromagnetic spectrum
absorption coefficient
A number characterizing the extent to which specified gamma (or X) rays transfer their energy to a material through which they pass The linear energy absorption coefficient is a measure of the energy transfer (or absorption) per unit thickness of material and is stated in units of reciprocal length (or thickness) The mass energy absorption coefficient is equal to the linear absorption coefficient divided by the density of the absorbing material; it is a measure of the energy absorption per unit mass See Attenuation coefficient
absorption coefficient
The fraction of sound energy that is absorbed at any surface It has a value between 0 and 1 and varies with the frequency and angle of incidence of the sound
absorption coefficient
A measure of the amount of radiant energy, incident normal to a planar surface, that is absorbed per unit distance or unit mass of a substance (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
absorption coefficient
A measure of the amount of radiant energy, incident normal to a planar surface, that is absorbed per unit distance or unit mass of a substance
absorption coefficient
(a): Value representing the ability of a body to absorb radiation in the wavelength A black body has an absorption factor = 1
absorption coefficient
In reference to a solar energy conversion devices, the degree to which a substance will absorb solar energy In a solar photovoltaic device, the factor by which photons are absorbed as they travel a unit distance through a material
absorption coefficient
a measure of the rate of decrease in the intensity of electromagnetic radiation (as light) as it passes through a given substance; the fraction of incident radiant energy absorbed per unit mass or thickness of an absorber; "absorptance equals 1 minus transmittance
absorption coefficient
a measure of the ability of particles or gases to absorb photons; a number that is proportional to the number of photons removed from the sight path by absorption per unit length
absorption coefficient
The energy of sound waves being taken in (entering) the surface of any material rather than being bounced off or reflected; usually given in octave bands Materials are rated in terms of their ability to absorb sounds
absorption coefficient
  A measure of the attenua­tion caused by absorption of energy that results from its passage through a medium   [After 2196]  Note 1:   Absorption coefficients are usually expressed in units of reciprocal distance   Note 2:   The sum of the absorption coefficient and the scattering coefficient is the attenuation coefficient
activity coefficient
Number expressing the ratio of a substance's chemical activity to its molar concentration (see mole). The measured concentration of a substance may not be an accurate indicator of its chemical effectiveness as represented by the equation for a particular reaction; in such cases, the activity is calculated by multiplying the concentration by the activity coefficient. In solutions, the activity coefficient is a measure of how much the solution differs from an ideal solution
air drag coefficient
resistance of the air to an object moving through it
air resistance coefficient
resistance of the air to an object moving through it
biserial correlation coefficient
a correlation coefficient in which one variable is many-valued and the other is dichotomous
coefficients
plural of coefficient
coefficients
The numbers in front of the letters in a mathematical expression, for example, in: 4d + 5t2 + 3s, the 4, 5, and 3 are coefficients for the d, t2, and s (cf Pascal's Triangle Discussion)
coefficients
Coefficients are the number part of the terms with variables In 3x2 + 2y + 7xy + 5, the coefficient of the first term is 3 The coefficient of the second term is 2, and the coefficient of the third term is 7
coefficients
Coefficients are constants that are multiplied by factors in a mathematical model They are often referred to as "b-coefficients" in DOE
drag coefficient
A coefficient representing the drag on a given airfoil or other body, or a coefficient representing a particular element of drag See Rayleigh formula
drag coefficient
the ratio of the drag on a body moving through air to the product of the velocity and the surface area of the body
drag coefficient
the dimensionless ratio of the drag force on a body immersed in a fluid flow to the incident or adjacent fluid momentum flux
drag coefficient
A dimensionless measure of the aerodynamic sleekness of an object A sleek car has a drag coefficient, or "Cd," of about 0 30; a square, flat plate's is 1 98 Also signified by Cx
drag coefficient
A coefficient representing the drag on a given airfoil or other body, or a coefficient representing a particular element of drag
drag coefficient
Factor representing the drag acting on a body (as an automobile or airfoil)
drag coefficient
number that represents the intensity of force acting on a body in motion in direct opposition to the body's motion
drag coefficient
A measure of the aerodynamic sleekness of an object Drag coefficient is signified by "dc : The lower the number, the greater the aerodynamic efficiency The higher the drag coefficient, the more a car's engine must work to keep a given road speed Also known as "CD" for coefficient of drag "
drag coefficient
The drag coefficient is defined as the drag/(dynamic pressure * reference area) The reference area is usually the plan-form or flat projection (the wing's shadow at noon) area of the wing
drag coefficient
– a constant related to air resistance of a moving object
drag coefficient
Normalized drag force, makes the comparison of the aerodynamic properties of different sized objects possible; Definition
information coefficient
(Economics) correlation between the predicted stock return and the actual stock return (used as a basis to judge the skill and reliability of a financial advisor or analyst)
linkage coefficient
coefficient that indicates changes that have begun in the index or exchange rate
multiple correlation coefficient
an estimate of the combined influence of two or more variables on the observed (dependent) variable
partition coefficient
Measure of the sorption phenomenon, whereby a pesticide is divided between the soil and water phase; also referred to as adsorption partition coefficient
partition coefficient
Measure of the sorption phenomenon, whereby a chemical is divided between the soil and water phase; also referred to as adsorption partition coefficient
partition coefficient
The partition coefficient is the constant ratio that is found when a heterogeneous system of two phases is in equilibrium; the ratio of the concentrations (or strictly activities) of the same molecular species in the two phases is constant at constant temperature and pressure
partition coefficient
A measure of the mass of solute per unit volume of stationary phase divided by the mass of solute per unit volume of mobile phase It is directly related to the distribution coefficient by the phase ratio
partition coefficient
Ratio of the concentrations of a substance in solution in two phases which are in equilibrium The octanol/ water partition coefficient (Kow) is commonly used as an index of toxicity - solubility in octanol mimics solubility in biological lipid membranes which is related to potential for bioconcentration For convenience, the value is often expressed in logarithmic (base 10) form (log Kow)
phi coefficient
male-female
phi coefficient
an index of the relation between any two sets of scores that can both be represented on ordered binary dimensions e
present value coefficient table
table that presents the current value coefficients of future sums, capitalization table
product-moment correlation coefficient
the most commonly used method of computing a correlation coefficient between variables that are linearly related
rank-order correlation coefficient
the most commonly used method of computing a correlation coefficient between the ranks of scores on two variables
reflection coefficient
index of reflection
regression coefficient
when the regression line is linear (y = ax + b) the regression coefficient is the constant (a) that represents the rate of change of one variable (y) as a function of changes in the other (x); it is the slope of the regression line
tau coefficient of correlation
a nonparametric measure of the agreement between two rankings
tetrachoric correlation coefficient
a correlation coefficient computed for two normally distributed variables that are both expressed as a dichotomy
coefficient

  Расстановка переносов

  co·ef·fi·cient

  Турецкое произношение

  kōıfîşınt

  Произношение

  /ˌkōəˈfəsʜənt/ /ˌkoʊəˈfɪʃənt/

  Этимология

  [ "kO-&-'fi-sh&nt ] (noun.) circa 1715. New Latin coefficient-, coefficiens, from Latin co- + efficient-, efficiens efficient.

  Слово дня

  lavaliere
Избранное