characterized by attachment to religion; see religion

listen to the pronunciation of characterized by attachment to religion; see religion
Английский Язык - Турецкий язык

Определение characterized by attachment to religion; see religion в Английский Язык Турецкий язык словарь

religious
dinsel

Dinsel görüşlerini sizinle paylaşmak isteyen insanlar, sizin dinsel görüşünüzü onlarla paylaşmanızı neredeyse hiç istemezler. - People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

Dinsel inancımı yitirdim. - I've lost my religious faith.

religious
{s} dini

Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler. - Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

religious
{s} dindar

Tom çok dindar gibi gözükmüyor. - Tom doesn't appear to be very religious.

İnkalar dindar insanlardı. - The Inca were religious people.

religious
müslüman
religious
mütedeyyin
religious
{s} tarikata ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
mezhebe ait
religious
rahibe
religious
dini vazife imiş gibi
religious
{s} çok dikkatli
religious
rahip
religious
religiouslydindarane
religious
{s} din

Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek. - The new law will deprive religious minorities of their right to vote.

Ateizm dinî bir inanç değildir. - Atheism isn't a religious belief.

religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
din adam

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Английский Язык - Английский Язык
religious
characterized by attachment to religion; see religion

    Расстановка переносов

    char·ac·ter·ized by at·tach·ment to religion; see re·li·gion

    Произношение

    Слово дня

    scacchic
Избранное