caution, prudence

listen to the pronunciation of caution, prudence
Английский Язык - Турецкий язык

Определение caution, prudence в Английский Язык Турецкий язык словарь

circumspection
ihtiyat
circumspection
dikkatlilik
circumspection
öngörü
circumspection
ihtiyatlılık
circumspection
sakınganlık
circumspection
{i} dikkat, ihtiyat
circumspection
{i} tedbirlilik
circumspection
temkinlilik
Английский Язык - Английский Язык
{i} circumspection
caution, prudence
Избранное