cargo

listen to the pronunciation of cargo
Английский Язык - Турецкий язык
kargo

Bu bir kargo gemisi, bir yolcu gemisi değil. - This is a cargo ship, not a passenger ship.

Polis, kamyonun kargosunda şüphelendi. - The police suspected the truck's cargo.

(Havacılık) ticari eşya
(Askeri) şilep
öteberi
(Sigorta) emtea
taşıma

Buzkıranlar kargo taşımak ve buz kırmak için kullanılır. - Icebreakers are used to carry cargo and break ice.

yük taşımacılığı
(Havacılık) ticari yük
(Askeri) yük almak
(Askeri) yük gemisi

Atina'ya giden bir yük gemisi, bir iz bırakmadan Akdeniz'de battı. - A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.

yük

Atina'ya giden bir yük gemisi, bir iz bırakmadan Akdeniz'de battı. - A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.

(Askeri) YÜK, HAMULE: Nakliye halinde olan mallar ve ikmal maddeleri
gemi yükü
nakliye
cargo aircraft
(Askeri,Havacılık) yük uçağı
cargo board
(Askeri) maliborda
cargo carrier
şilep
cargo handling
(Askeri) yükleme boşaltma
cargo handling
(Askeri) yük elleçleme
cargo load
(Ticaret) hamule
cargo pack
(Askeri) yük çantası
cargo ship
(Askeri) yük vapuru
cargo steamer
şilep
cargo boat
şilep
cargo boat
yük gemisi
cargo carrier
yük gemisi
cargo helicopter
kargo helikopteri
cargo hoid
yük ambarı
cargo hold
yük ambarı
cargo plane
kargo uçağı
cargo ship
kargo gemisi

Kargo gemisi dört saat erken geldi. - The cargo ship arrived four hours early.

Bu bir kargo gemisi, bir yolcu gemisi değil. - This is a cargo ship, not a passenger ship.

cargo battens
yük tirizleri
cargo cult
kargo kültünün
cargo gear
Gemilerde vinç, bumba gibi sistemler; yüklerin yüklenme ve boşaltılmasında kullanılan sistemler, donanımlar
cargo plan
yük planı
cargo prepaid
navlunu peşin ödenmiş
cargo shipped by sea or air
kargo deniz veya hava yoluyla sevk
cargo, shipload, shipment
kargo, kargo, gönderi
cargo-carrier aircraft
yük taşıyıcı uçak
cargo and loading analysis table
(Askeri) kargo ve yükleme analiz tablosu
cargo and/or commodities
(Askeri) YÜK VE EMTİA: Bak. "essential support/cargo", "immediately vital cargo", "non-vital cargo" ve "valuable support/cargo"
cargo barges
(Askeri) yük mavnaları
cargo book
(Ticaret) hamule defteri
cargo book
yük kayıt defteri
cargo capacity tonnage
(Askeri) YÜK DEDVEYT TANİLATOSU: Bak. "cargo carrying capacity", "deadweight cargo tonnage" ve "tonnage"
cargo carrier
(Askeri) YÜK TAŞIYICISI: Kundağı motorlu topçu silahını bulunduran ve bunlara bütünleme ikmali yapan, yurt içindeki su yollarında yüzme kapasitesini haiz yüksek derecede seyyar, havadan nakliyesi yapılabilen zırhlı olmayan, tam paletli yük ve lojistik taşıyıcı. M548 olarak gösterilmektedir
cargo carrying
(isim)kliyat
cargo carrying
nakliyat
cargo chute
(Askeri) kargo paraşütü
cargo classification
(Askeri) (COMBAT LOADING) YÜK SINIFLANDIRMASI (MUHAREBE YÜKLEMESİ VEYA BİNDİRMESİ): Gemilere muharebe yüklemesi maksadıyla askeri yüklerin sınıflara bölünmesi
cargo crane
(Askeri) yük vinci
cargo delivery receipt
(Askeri) YÜK TESLİM MAKBUZU: Gemiden boşaltılan yükü kontrol etmek ve sevkiyatı bir terminalden en son teslim alacak makama göndermek için kullanılan bir makbuz
cargo disposition instructions; conditioned diphase
(Askeri) yük tertibat yönergesi; koşullu iki fazlı
cargo door
(Askeri) yükleme kapısı
cargo gear
(Askeri) yük donanımı
cargo glider
römork
cargo glider
treyler
cargo handling battalion
(Askeri) yük aktarım taburu
cargo hole
yük ambarı
cargo increment number
(Askeri) yük artış numarası
cargo lien
(Kanun) yüke konulan haciz
cargo lift
yük asansörü
cargo lighting
(Otomotiv) bagaj aydınlatması
cargo offload and discharge system
(Askeri) yük boşaltım tahliye sistemi
cargo outturn message
(Askeri) YÜK BOŞALTMA MESAJI: Bir geminin boşaltılmasını takip eden 48 saat içinde Askeri Deniz Nakliyat Komutanlığını ve yüklemeyi yapan terminali yük durumundan haberdar eden; bu arada manifestoda bildirilen ile boşaltma sırasında kontrol edilen yük arasında fazla, noksan ve hasar şeklinde görülen farkları belirten mesaj şeklinde kısa bir rapor
cargo pack
(Askeri) YÜK ÇANTASI, AĞIRLIK ÇANTASI: Yiyecek, mühimmat veya kablo gibi maddeleri taşımak maksadıyla veya birlikler tarafından kullanılan bir çeşit arka çantası. Bu çanta içinde bulunan maddeler küçük birliklerin ihtiyacı içindir ve evler tarafından sıra ile taşınır. Ayrıca bakınız: "pack"
cargo package
kargo paketi
cargo policy
(Ticaret) kargo poliçesi
cargo port of embarkation
(Askeri) YÜKLEME LİMANI: Esas itibariyle, orduya ait yüklerin yükletilmesi, bazen de kıtaların bildirilmesi için kullanılan liman
cargo prepaid
(Ticaret) navlunu peşin ödenen kargo
cargo pump
yük pompası
cargo rice
(Tarım) kargo pirinç
cargo routing information file
(Askeri) yük yönlendirme bilgi dosya
cargo ships
kargo gemileri
cargo space
yük hacmi
cargo stowage plan
(Askeri) YÜK İSTİF PLANI: Geminin ambarına veya diğer yükleme yerlerine konan yüklerin mevkilerini gösterir plan
cargo sweat
yük terlemesi
cargo tank
kargo tankı
cargo terminal
havaalanı yük terminali
cargo terminal
(Askeri) yük terminali
cargo tiedown device
(Askeri) YÜK BAĞLAMA MALZEMESİ: Yüklerin nakil sırasında kaymasını ve devrilmesini önlemek için kullanılan halat, ip, zincir, kolan ve bunlara benzer diğer bağlama malzemesi
cargo tiedown fittings
(Askeri) YÜKLERİN BAĞLANABİLMESİ İÇİN; BİR HAVA ARACI, YAN, TAVAN VE DÖŞEMESİNDE BULUNAN TERTİBAT
cargo tiedown point
(Askeri) YÜK BAĞLAMA NOKTASI: Maddelerin nakliyat sırasında emniyetine alınmalarını temin için, askeri malzeme üzerinde, çeşitli vasıtaların bağlanması maksadıyla tespit edilmiş bir nokta
cargo tiedown provision
(Askeri) YÜK BAĞLAMA TERTİBATI: Yüklerin nakil sırasında oldukları yerde tespit edilmek için, teçhizatın üzerinde bulunan kanca, halka, bağlama vidası veya diğer tertibat
cargo tiedown system
(Askeri) YÜK BAĞLAMA TAKIMI: Yüklerin nakil sırasında kaymasını önlemek için kullanılan bağlama malzemesi ve bağlama tertibatından ibaret sistem
cargo transfer company (USA); counterterrorist center
(Askeri) yük aktarma boşluğu (USA); teröre karşı koyma / terörle mücadele merkezi
cargo transport plane
(Askeri) YÜK UÇAĞI: Yük taşımak için imal edilmiş uçak. Bu uçak, genel olarak, birden çok motorlu, seyir menzili uzun ve büyük boyda bir uçaktır
cargo transporter
(Askeri) YÜK TAŞIMA KABI: Uygun askeri ikmal maddeleri ve malzemenin, yük taşıma hizmeti eliyle, dünya çapında ve hava nakliyatı için yeniden kullanılabilir şekilde hazırlanmış madeni sevkiyat kabı. Ayrıca bakınız: "CONEX"
cargo truck
(Otomotiv) kasalı kamyon
cargo winch
yük vinci
cargo winches
(Askeri) yük vinçleri
carry cargo
kargo taşımak
bulk cargo
(Askeri) DÖKÜM, YÜK: Nakil vasıtasının konteyner vazifesi gördüğü genellikle toplu halde gönderilen yük; ör., sıvı, hububat, maden cevheri
bulk cargo
(Ticaret) ambalajsız mal
bulk cargo
(Kanun,Ticaret) dökme yük
bulk cargo
(Ticaret) dökme mal ambalajsız mal
bulk cargo
(Ticaret) havaleli mal
complete cargo
(Ticaret) bütün yük
deck cargo
(Ticaret) güverte kargosu
general cargo
kırkambar
general cargo
(Ticaret) karışık yük
grain cargo
tahıl yükü
hazardous cargo
(Askeri) kazaya müsait yük
perishable cargo
(Askeri) çabuk bozulabilen yük
receive a cargo
(Ticaret) yük almak
receive cargo
kargoyu almak
whole cargo
(Ticaret) bütün yük
all cargo aircraft
yalnızca kargo taşıyan uçak
damaged cargo
hasarlı kargo
dead cargo
boş yük
deck cargo
güverte yükü
foreign cargo
yurtdışına gönderilecek yük
jettison of cargo
yükün denize atılması
heavy cargo ship
ağır yük gemisi
offensive cargo
saldırgan kargo
Naval Reserve cargo handling battalion
(Askeri) Deniz İhtiyat kargo işleme taburu
Naval Reserve cargo handling force
(Askeri) Deniz İhtiyat kargo işleme kuvveti
Naval Reserve cargo handling training battalion
(Askeri) Deniz İhtiyat kargo işleme eğitim taburu
Navy cargo handling battalion
(Askeri) Deniz kuvvetleri kargo işleme taburu
Navy cargo handling force
(Askeri) Deniz kuvvetleri kargo işleme kuvveti
Navy overseas air cargo terminal
(Askeri) Deniz Kuvvetleri deniz aşırı hava kargo terminali
Ocean Cargo Clearance Authority
(Askeri) Okyanus Kargo Klerans Makamı
air cargo
uçak kargosu
air cargo
(Askeri) bkz: "cargo"
aircraft cargo
hava kargosu
aircraft cargo
uçak kargosu
aircraft cargo tie down fitting
(Askeri) UÇAK YÜK BAĞLAMA TERTİBATI: Bak. "cargo tie-down fitting"
allowable cargo load
(Askeri) (AIR) MÜSAADE EDİLEN AZAMİ YÜK (HAVA): Belirli hava araçları tarafından taşınabilen, uçulacak mesafeye, ağırlığa ve hacime göre tespit edilen yük miktarı. Ayrıca bakınız: "Load" (air)
arrest of ship cargo
(Ticaret) gemiye ya da yüke el koyma
arrest of ship cargo
(Ticaret) gemiyi tutuklama
attack cargo ship
(Askeri) hücum yük gemisi
attack cargo ship
(Askeri) HÜCUM YÜK GEMİSİ: Bir çıkarma hücumunda, muharebe yüklemesi usulüne göre hazırlanmış yükü taşımak amacıyla imal veya bu maksada göre tadil edilmiş harp gemisi. Bu gemilerin çıkarma araçlarını taşıma kabiliyeti, hızı, silahları, kaporta ve bum boyutları benzeri yük gemilerindekilere kıyasla daha yüksektir. LKA olarak bilinmektedir
balloon cargo
(Askeri) HAVALELİ YÜK BİR YÜK ÇEŞİDİ: Bunda ağırlık ile hacim arasındaki orantı, hacim lehine aşırı derecede büyüktür
bare cargo
(Ticaret) kargosu
bare cargo
(Ticaret) boş safra
bare cargo
(Ticaret) boş kargo
bare cargo
(Ticaret) ölü kargo
berth cargo
(Ticaret) indirimli tarife kargosu
bulk cargo
(Askeri) döküm yük
bulky cargo
(Askeri) hacimli yük
central control officer; combat cargo officer
(Askeri) merkezi kontrol subayı; muharebe yük subayı
chemical ammunition cargo
(Askeri) KİMYASAL MÜHİMMAT YÜKÜ: Beyaz fosfor gibi harp maddeleri ihtiva eden yük. (mermi kovanları ve el bombaları). Ayrıca bak. "cargo"
chemical cargo
kimyasal yük
chilled cargo
soğuk kargo
chilled cargo
soğuk yük nakliyesi
combat cargo officer
(Askeri) muharebe yükleme subayı
combat cargo officer
(Askeri) MUHAREBE YÜKLEME SUBAYI: Büyük amfibi görevlere veya deniz kuvveti karargah heyetine atanmış ve, esas itibariyle, kıtaların ve bu kıtalara ait ikmal maddeleri ile teçhizatın yüklenmesi ve boşaltılması ile ilgili konularda deniz kuvveti komutanının müşaviri veya temsilcisi olarak vazife gören bir yükleme subayı. Ayrıca bakınız: "embarkation officer"
commercial cargo ship
(Askeri) sivil kargo gemisi
containership cargo stowage adapter
(Askeri) konteyner gemisi kargo yükleme adaptörü
dangerous cargo
(Askeri) TEHLİKELİ YÜK: Tehlikeli olmaları nedeniyle nakliyesi özel kaidelere bağlı olan yük. Bknz. "cargo", "cargo classification"
deadweight cargo
(Askeri) NET AĞIRLIK YÜKÜ: Bak. "Storage factor"
deadweight cargo tonnage
(Askeri) YÜK NET AĞIRLIK TONİLATOSU: Bir geminin long ton olarak ifade edilen, taşıma kapasitesi. Bu tonilato; yakıt, su, kumanya, panyol tahtaları ve sefer için lüzumlu diğer maddeler ded veyt tonilatosundan çıkarıldıktan sonra, geri kalan kısmıdır. Buna "cargo capacity tonnage" "cargo; carrying capacity" de denir
delicate cargo
(Kanun) hassas yük
delicate cargo
bozulabilecek yük
dry cargo
(Askeri) KURU YÜK, KURU HAMULE: Soğuk hava depolarında muhafaza edilen yüklerden başka herhangi bir yük. Döküm halinde nakledilen sıvılar bu gibi yüklerden hariç, ambalajlı sıvılar ise bunlara dahildir
essential cargo
(Askeri) esas ikmal maddesi
essential cargo
(Askeri) zaruri hamule
essential cargo
(Askeri) esas hamule
essential cargo
(Askeri) ÖNEMLİ/ELZEM YÜK
essential cargo
(Askeri) zaruri ikmal maddesi
essential supply/cargo
(Askeri) ZARURİ İKMAL MADDESİ/ZARURİ HAMULE; ESAS İKMAL MADDESİ/ESAS HAMULE: Hayatı idame devresinde (survival period) harbin devamını temin veya bu devrede ulusal gücün ayakta kalması için lüzumlu ve şartlar imkan verir vermez elden çıkarılması gerekli mallar. Bu mallar; yiyecek, arıtılmış petrol, yağ ve yağlama yağları ile tıbbi müstahzarlar gibi maddelerden ibarettir. Ayrıca bakınız: "cargoes and/or commodities"
filler cargo
(Askeri) İSTİF HARCI: Limanda; yükleme ve boşaltma işlerinde büyük sandık ve araç gibi eşyanın kenarlarındaki boş yerleri doldurmak için kullanılan bağlantı. Buna İngiliz ve Kanada ordularında (charging point) denir
flammable cargo
(Askeri) YANICI KARGO (YÜK): Bak. "inflammable cargo"
flammable cargo
(Askeri) yanıcı yük
flammable cargo
(Askeri) yanıcı kargo
flatted cargo
(Askeri) SİNTİNE YÜKÜ: İlerde kullanılmak üzere ambarların dibine yerleştirilerek döşemelik ve panyol tahtaları ile örtülen yük. Sintine yüküne zarar vermeden hareket edebilecek araçların, yüklenmesi için genellikle bu çeşit yükün üstünde boş yer bulunur. Sintine yükü, çoğu zaman safra vazifesi görür. Buna bazen"understowed cargo" da denir. Ayrıca bakınız: "cargo"
frustrated cargo
(Askeri) GÖNDERİLEMEYEN YÜK: Karşı tarafça alınmadan evvel yolda sevkiyatı durdurulan ikmal maddeleri ve/veya teçhizattır. Bu nedenle yeni gönderme talimatları sağlanmalıdır. Bak. "frustrated freight"
frustrated cargo
(Askeri) gönderilmeyen yük
frustrated cargo
(Askeri) iptal edilmiş yük
general cargo
(Askeri) GENEL YÜK: Sandık, balya, fıçı, küfe, paket, denk ve palet gibi genel olarak özel olmayan istifleme bölgelerine yüklenebilir eşyalar. Ayrıca bakınız: "cargo"
grain cargo
(Askeri) TAHIL YÜKÜ: Bir ticari yükleme şekli
harbor cargo
(Askeri) liman kargosu
hazardous cargo
(Askeri) KAZAYA MÜSAİT YÜK: Bak. "cargo classif ication"
hazardous cargo
(Askeri) tehlikeli kargo
heavy lift cargo
(Askeri) AĞIR KAPASİTELİ YÜK: 1. Gemiye yüklenecek, 5 uzun ton'un üstündeki ağırlıkta, tek parça halinde yük. 2. Deniz piyade sınıfında 800 libre ağırlık veya 100 kadem küp hacminde münferit yük birimleri. Bak. "cargo"
high explosive cargo
(Askeri) PATLAYICI MADDE YÜKÜ, TOPÇU MÜHİMMATI, BOMBA SU BOMBALARI, TAHRİP MADDELERİ, ROKET VE FÜZE CİNSİ YÜK: Bak. "cargo"
immediately vital cargo
(Askeri) acele hayati önemde yük
immediately vital cargo
(Askeri) ACİL TEMİNİ GEREKTİREN HAYATİ YÜK: Alıcı ülkenin, geminin maruz kaldığı riske aldırmaksızın savaşın yürütülmesi veya ulusal beka için derhal gereken yük olarak gördüğü evvelce yüklenmiş hamule. Eğer hamule başka bir ülkenin gemisiyle taşınacak olursa, bu ülke söz konusu hamulenin teslimi hususunda mutabakata varmak zorundadır. Bu deyimin kullanımı, nakliye manevrası politikasının uygulanma süresiyle sınırlıdır
inbound cargo
(Askeri) terminal sevkiyat yükü
inbound cargo
(Askeri) TERMİNAL SEVKİYAT YÜKÜ: Müteakiben alacak mahalle gönderilmek üzere, bir terminalde gemilerden veya hava araçlarından boşaltılmış yük
inflammable cargo
(Askeri) YANICI YÜK: Bidonlanmış benzin veya yağ gibi yanıcı maddeler. Bak. "cargo"
institute cargo clauses
(Sigorta) enstitü emtea klozları
labeled cargo
(Askeri) İŞARETLİ YÜK, TEHLİKELİ YÜK: Özel taşınma ve istiflenme şartlarını belirtmek üzere değişik renkte etiketlerle gösterilmiş patlayıcı maddeler, yanıcı ve kimyasal aşınmaya yol açacak sıvılar gibi, tehlikeli mahiyetteki yük. Bu gibi renkli yafta örnekleri: YEŞİL Yanıcı olmayan gazların sevkinde lüzumlu etiket. KIRMIZI Yanıcı mahiyetteki maddelerin sevkinde lüzumlu etiket. BEYAZ Asitlerin veya kimyasal aşınma yapan sıvıların sevkinde lüzumlu etiket. SARI Yanıcı katı cisimler ile oksitleyici malzemenin sevkinde lüzumlu etiket
lighter, amphibious resupply, cargo
(Askeri) hafif, amfibi ikmal, kargo
local cargo
(Askeri) yerel kargo
luggage, cargo, and storage
(Otomotiv) bagaj, kargo ve saklama
manifest a cargo
yükü bildirmek
measurement cargo
(Askeri) ÖLÇÜ YÜKÜ: 2240 poundluk tonu 40 küp fitlik yer kaplayan veya her küp fitte 55 pounddan az ağırlık veren ve nakliye, yükleme boşaltma ücretleri ölçü üzerinden hesaplanan yük
modular cargo delivery system
(Askeri) modüler kargo teslimat sistemi
nonvital cargo
(Askeri) HAYATİ OLMAYAN YÜK: Barış zamanı yüklenmiş, fakat, gönderilecek memleket tarafından hemen ihtiyaç duyulmayan değerlice yük. Bak. "carges and or commodities"
optional cargo
(Askeri,Ticaret) opsiyonlu yük
outboard cargo
(Askeri) SEVKE TABİ YÜK, SEVK EDİLECEK YÜK: Denizaşırı, kıyı boyu, harekat alanları arası ve bu alanlar içi, kıyılararası sevkiyat veya çekilme harekatı için gemilere veya hava araçlarına yüklenmek üzere Kara Ordusu terminalleri ya da hava yükleme limanlarında teslim alınmış hamule
outsize cargo
(Askeri) büyük boy kargo
oversize cargo
(Askeri) büyük boy kargo
partial cargo
(Ticaret) kısmi hamule
passengers/mail/cargo
(Askeri) yolcular / posta / kargo
perishable cargo
(Askeri) ÇABUK BOZULABİLEN YÜK: Et, meyve, sebzeler ile sağlık teşkilatı biyolojik maddeleri gibi korunmada soğutma tertibatına ihtiyaç gösteren maddeler. Bak"cargo"
plane cargo
uçak kargosu
plane cargo
hava kargosu
refrigerated cargo
(Askeri) SOĞUK HAVADA MUHAFAZA EDİLEN YÜK: Bak. "cargo classification"
reserve cargo handling battalion
(Askeri) ihtiyat kargo yükleme ve boşaltma taburu
restricted air cargo
(Askeri) SINIRLI HAVA YÜKÜ (KRİTİK YÜK): Bak. "cargo"
retrograde cargo
(Askeri) DENİZAŞIRI İADE YÜK: Bir denizaşırı komutanlıktan anayurda iade edilen yük. Ayrıca bakınız: "cargo"
slewing cargo crane
(Ticaret) liman kargo vinci
special cargo
(Askeri) ÖZEL YÜK: İşaret ve aydınlatma mühimmatı, detanöterler, saatler ve hassas aletler gibi yüklenip boşaltılmaları ve muhafazaları özel bir dikkate ihtiyaç gösteren yük. Bak. "cargo"
standard cargo
(Askeri) STANDART YÜK: Sandık, varil, teneke, v. s. gibi normal ambalajları içinde bulunan maddeler. Bak. "cargo classification"
standard cargo
(Askeri) standart yük
support cargo
(Askeri) LOJİSTİK DESTEK YÜKÜ: Denizaşırı üslerde ordu personelinin iskan ve ' bakımlarını sağlamaya yarayan ikmal maddeleri ve teçhizat. Harekat geliştirme ve inşaat projeleri için lüzumlu eşya ve malzeme buna dahildir
troop space cargo
(Askeri) BAGAJ: Normal olarak el altında bir yerde istiflenen eşya torbası, hurç veya hamak, kilitli sandık ve büro teçhizatı gibi eşya. Hücum kıtaları tarafından kıyıya çıkarılmaları icap eden elde taşınır muharebe teçhizatı ile silahlarda normal olarak bunlar arasındadır. Ayrıca bakınız: "cargo"
understowed cargo
(Askeri) SİNTİNE YÜKÜ: Bak "flatted cargo"
unwanted cargo
(Askeri) İSTENMEYEN YÜK: Alıcı ülke tarafından savaş zamanında gereksinme duyulmayan barış zamanında yüklenmiş bir yüktür. Ayrıca bakınız: "loading; chemical ammunition cargo; flatted cargo; general cargo; heavy-lift; high explosive cargo; inflammable cargo; perishable cargo; special cargo; troop space cargo; vehicle cargo "
valuable supply/cargo
(Askeri) KIYMETLİ YÜK, DEĞERLİ İKMAL MADDESİ: Harbin daha ileri bir safhasında değer kazanabilecek durumdaki emtia; temel ham maddelerle mamul maddeler bu meyandadır. Ayrıca bak cargoes and/or commodities" ve "cargo"
vehicle cargo
(Askeri) araç halindeki yük
vehicle cargo
(Askeri) ARAÇ HALİNDEKİ YÜK: Belirli bir güverte alanı, dikey boşluk ve diğer boş alanlara ihtiyaç gösteren ve silahları da içine alan tekerlekli veya tırtıllı teçhizat. Ayrıca bak "cargo"
vehicle; vehicular cargo
(Askeri) araç; araçla gönderilen kargo
wanted cargo
(Askeri) İSTENEN YÜK: Nakliyenin deniz kontrolünde, alıcı ülke tarafından acilen gereksinme duyulmayan ancak ileride ihtiyaç duyulacak bir yüktür
wanted cargo
(Askeri) istenen yük
water cargo document
(Askeri) SU ULAŞTIRMASI YÜK DÖKÜMANLARI: Dünya çapında yapılan su ulaştırmasında kullanılan dökümanlar. Bu dökümanlar aşağıdaki belgelerden bir veya bir kaçını ihtiva eder: 1. Transportation control and movement document. 2. Cargo stowage plan. 3. Cargo manifest. 4. Cargo manifest summary. 5. Cargo manifest recaputilation. 6. Ship departure (traffic) message. 7. Cargo outturn message. 8. Cargo outturn report. Bu terimlere ayrıca bakınız
Английский Язык - Английский Язык
Freight carried by a ship, aircraft etc

…but human life is worth more than ships or cargos..

Western material goods

They wrote of Pacific people with millenarian (and sometimes anti-colonial) expectations who used magical means to get western things (hence the term cargo cult)..

Cargo (or freight) is goods or produce transported, generally for commercial gain, by ship, aircraft, train, van or truck. In modern times, containers are used in most intermodal long-haul cargo transport
Goods transported or to be transported, all goods carried on a ship covered by a B/L Any goods, wares, merchandise, and articles of every kind whatsoever carried on a ship, other than mail, ship's stores, ship's spare parts, ship's equipment, stowage material, crew's effects and passengers' accompanied baggage (IMO) Any property carried on an aircraft, other than mail, stores and accompanied or mishandled baggage Also referred to as 'goods' (ICAO)
Goods being transported, such as the load of a truck or the goods being carried by a ship The cargo of a ship does not include the equipment needed to operate the ship
An item of data contained in a node
Merchandise hauled by transportation lines
Ship supplies
goods carried by a large vehicle
{i} freight, baggage; load, burden
The cargo of a ship or plane is the goods that it is carrying. The boat calls at the main port to load its regular cargo of bananas. cargo planes. = consignment. cargos cargoes the goods that are being carried in a ship or plane = freight cargo of
Characterized by sporting a large pocket usually with a flap and a pleat
Cargo – Freight plus Mail Revenue Freight – Freight carried for which an air carrier receives remuneration Revenue Mail – Mail carried for which an air carrier receives remuneration
Shipments of a particular size In the petroleum-product trade this size is usually more than 10,000 t
The lading or freight of a ship or other vessel; the goods, merchandise, or whatever is conveyed in a vessel or boat; load; freight
Merchandise conveyed on a ship, airplane, or vehicle
Loads carried by different types of transport
The load of goods carried by a ship, airplane, and so forth
1 Goods transported or to be transported, all goods carried on a ship covered by a B/L 2 Any goods, wares, merchandise, and articles of every kind whatsoever carried on a ship, other than mail, ship's stores, ship's spare parts, ship's equipment, stowage material, crew's effects and passengers' accompanied baggage (IMO)
The freight carried by a ship, airplane, truck, or other vehicle
the goods or merchandise conveyed in a ship, airplane, or vehicle
Goods, merchandise or commodities of every description which may be carried aboard a vessel or air craft, in consideration of the freight charged; does not include provisions and stores for use on board
People responsible for transporting cargo on and off of a spaceship There are different sorts of holds on every ship [not necessarily? --ed ], including those that are heated during transit, and those that are not; those that have full gravity during transit, and those that do not If the wrong goods go in the wrong hold, they can be [damaged or] destroyed
Merchandise taken onboard for conveyance
Merchandise carried by a means of transportation
unloading
cargo cult
Any of several unorthodox religious movements among the people of Melanesia based upon Western manufactured goods
cargo cult
Any of several philosophies or pseudosciences that are not rooted in experiment
cargo cults
plural form of cargo cult
cargo hold
a hold on a ship, used to store cargo during a voyage
cargo jack
a large screw jack used to stow a cargo (such as hides or cotton) by compressing them into a smaller volume
cargo net
a large square net, made of rope, used to sling cargo into and out of a ship's hold
cargo pallet
a flat wooden tray used for hoisting cargo into and out of a ship's hold
cargo pants
Pants with many pockets for cargo
cargo ship
A ship that carries cargo
cargo shorts
a type of casual short trousers
cargo vessel
Any vessel designed to carry cargo
cargo vessels
plural form of cargo vessel
cargo ship
Tweendeckers are general cargo ships with two or sometimes three decks. The upper deck is called the main deck or weather deck, and the lower deck is the tweendeck. Cargo such as bales, bags, or drums can stacked in the tweendeck space, atop the tweendeck. Beneath the tweendeck is the hold space, used for general cargo. Cargo ships that have fittings to carry standard shipping containers and retractable tweendecks (that can be moved out of the way) so that the ship can carry bulk cargo are known as multipurpose vessels (M/V)
cargo airlines
airline specializing in the transporting of goods or freight
cargo area
the space in a ship or aircraft for storing cargo
cargo boat
boat which transports loads of goods
cargo container
a large container for freight
cargo cult
(Melanesia) one of several millenarian cults that believe salvation will come in the form of wealth (`cargo') brought by Westerners; some ascribe divine attributes to Westerners on first contact (especially to missionaries)
cargo cult
Any religious movement based on the observation by local residents of the delivery of supplies by ship and aircraft to colonial officials. Cargo cults were observed chiefly in Melanesia in the late 19th and early 20th centuries. They were characterized by the expectation of a new age of blessing and prosperity to be initiated by the arrival of a special "cargo" of goods from supernatural sources. Such beliefs may have expressed traditional millennial ideas, often revived by the teaching of Christian missions
cargo cult programming
(Computers) programming style characterized by the use of meaningless code or program structures (allegedly to prevent the recurrence of bugs or problems encountered previously)
cargo door
door used to load or unload cargo
cargo handling
caring for freight, handling freight
cargo hatch
hatch opening into the cargo compartment
cargo helicopter
a helicopter that carries cargo
cargo insurance
insurance that covers damage to or loss of freight Carriers typically provide cargo insurance for leased operators Owner-operators with their own operating authority have to provide their own cargo insurance
cargo insurance
An inland marine or ocean marine policy covering cargo in the care, custody, or control of the carrier
cargo insurance
Insurance to protect the financial interest of the cargo owner during transportation in the event of a loss
cargo insurance
Type of Ocean Marine insurance that covers goods while they are in transit over water
cargo insurance
Type of ocean marine insurance that protects the shipper of the goods against financial loss if the goods are damaged or lost
cargo liner
a liner that carries cargo
cargo ship
a ship design to carry cargo
cargo ship
ship which transports cargo, freighter ship
cargo-carrier aircraft
aircraft that carries freight
air cargo
The payload of an aircraft (not counting passengers)
bulk cargo
Any cargo, either liquid or dry, that is shipped in volume without being packed into containers
cargoes
plural form of cargoe
cargoes
plural form of cargo
wanted cargo
In naval control of shipping, a cargo which is not immediately required by the consignee country, but will be needed later
A cargo
cargason
bulk cargo
Cargo not packaged or broken into smaller units Bulk cargo is either dry (grain) or liquid (petroleum) and cannot be counted
bulk cargo
Loose cargo, not unitized, not loaded in containers or on pallets
bulk cargo
Unpackaged cargo such as coal, ore, grain, and other commodities that are carried in bulk
bulk cargo
Homogeneous unpacked dry cargo such as grain, iron ore or coal Any commodity shipped in this way is said to be in bulk
bulk cargo
Unpacked homogeneous cargo poured loose in a certain space of a vessel or container e g oil and grain
bulk cargo
Goods not in packages or containers See also, Break Bulk Cargo
bulk cargo
A shipment such as oil, grain, or ore that is not packaged, baled, bottled, or otherwise packed but is loaded without counting or marking There are two types of carriersthe dry-bulk carrier and the liquid-bulk carrier, better known as a tanker
bulk cargo
Cargo that is made up of one commodity; examples include grain, oil, and ore
bulk cargo
Usually a homogeneous cargo stowed in bulk, and not enclosed in any container
dangerous cargo
cargo that is unsafe
cargo
Избранное