being one hundred more than two hundred

listen to the pronunciation of being one hundred more than two hundred
Английский Язык - Английский Язык
300
three hundred
being one hundred more than two hundred

  Расстановка переносов

  be·ing one hun·dred more than two hun·dred

  Турецкое произношение

  biîng hwʌn hʌndrıd môr dhın tu hʌndrıd

  Произношение

  /ˈbēəɴɢ ˈhwən ˈhəndrəd ˈmôr ᴛʜən ˈto͞o ˈhəndrəd/ /ˈbiːɪŋ ˈhwʌn ˈhʌndrəd ˈmɔːr ðən ˈtuː ˈhʌndrəd/

  Слово дня

  phraseology
Избранное