being five more than one hundred thirty

listen to the pronunciation of being five more than one hundred thirty
Английский Язык - Английский Язык
one hundred thirty-five
being five more than one hundred thirty

  Расстановка переносов

  be·ing five more than one hun·dred thir·ty

  Турецкое произношение

  biîng fayv môr dhın hwʌn hʌndrıd thırdi

  Произношение

  /ˈbēəɴɢ ˈfīv ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈhəndrəd ˈᴛʜərdē/ /ˈbiːɪŋ ˈfaɪv ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈhʌndrəd ˈθɜrdiː/

  Слово дня

  jocose
Избранное