be all fingers and thumbs

listen to the pronunciation of be all fingers and thumbs
Английский Язык - Турецкий язык
(deyim) Sakar olmak
(deyim) Be clumsy
all fingers and thumbs
(deyim) sakar
all fingers and thumbs
(deyim) beceriksiz
Английский Язык - Английский Язык

Определение be all fingers and thumbs в Английский Язык Английский Язык словарь

all fingers and thumbs
clumsy or awkward

He tried to tie his shoelace but was all fingers and thumbs due to his nervousness.

be all fingers and thumbs

  Турецкое произношение

  bi ôl fînggırz ınd thʌmz

  Произношение

  /bē ˈôl ˈfəɴɢgərz ənd ˈᴛʜəmz/ /biː ˈɔːl ˈfɪŋɡɜrz ənd ˈθʌmz/

  Слово дня

  primipara
Избранное