baska

listen to the pronunciation of baska
Турецкий язык - Английский Язык

Определение baska в Турецкий язык Английский Язык словарь

başka
else

In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us. - Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum.

Nobody else got hurt. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

başka
different

Am I that much different from everyone else? - Ben başka herkesten o kadar farklı mıyım?

Tom isn't very different from anybody else. - Tom başka herhangi birinden çok farklı değil.

başka
other

When you talk to others, you're doing it with your arms crossed. - Başkalarıyla konuşurken, kollarınız çaprazlama bağlı şekilde onu yapıyorsunuz.

I had no other choice. - Başka seçeneğim yoktu.

başka
another

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

Say it in another way. - Onu başka bir şekilde söyle.

başka
forth
başka
beside

Was there anybody else besides Tom? - Tom'un dışında başka biri var mıydı?

There was no one there besides me. - Orada benden başka kimse yoktu.

başka
other than

It's none other than Tom! - O, Tom'dan başkası değil.

It's unlikely that anyone other than Tom would be interested in buying this. - Tom'dan başkasının bunu almayı istemesi pek olası değil.

başka
but

It was nothing but a joke. - Bu şakadan başka bir şey değildi.

The girl did nothing but cry. - Kız ağlamaktan başka bir şey yapmadı.

başka
except, apart (from), other (than)
başka
otherwise

I tried to convince Tom otherwise. - Tom'u başka türlü ikna etmeye çalıştım.

I could not have done otherwise. - Başka türlü yapamazdım.

başka
saving
başka
apart from

Apart from his parents, no one knows him very well. - Ebeveynlerinden başka hiç kimse onu çok iyi tanımıyor.

Apart from my sister, my family doesn't watch TV. - Kız kardeşimden başka, ailem televizyon izlemez.

başka
save

Nothing but peace can save the world. - Barıştan başka hiçbir şey dünyayı kurtaramaz.

The President called on everyone to save energy. - Başkan enerji tasarrufu yapmak için herkesi aradı.

başka
barring
başka
hetero
başka
distinct
başka
slang gypsy
başka
other, another, different
başka
another; other; different; else
başka
except

The man, who had not eaten for three days, had trouble thinking about anything except food. - Adam üç gündür bir şey yememişti, yiyecekten başka bir şey düşünemiyordu.

Nothing could be done, except wait. - Beklemekten başka, bir şey yapılamazdı.

başka
excepting
başka
alternative

We agreed that there was no other alternative. - Başka seçenek olmadığını kabul ettik.

We have no alternative but to work. - Çalışmaktan başka alternatifimiz yok.

başka
apart

This apartment is bigger than any other one in the building. - Bu daire, binadaki herhangi başka birinden daha büyüktür.

Apart from Barack Obama, all US presidents were white. - Barak Obama dışında bütün Amerika Birleşik Devletleri başkanları beyazdır.

başka
alternate
başka
what else

What else could I have done? - Başka ne yapabilirdim?

Tom didn't know what else to say. - Tom başka ne söyleyeceğini bilmiyordu.

başka
any more

I don't want any more surprises. - Başka sürprizler istemiyorum.

Be happy and don't ask any more questions...that is best. - Mutlu ol ve başka soru sorma... bu en iyisi.

başka
(Bilgisayar) more

Cows are more useful than any other animal in this country. - İnekler bu ülkede başka bir hayvandan daha faydalıdır.

Time is more precious than anything else. - Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir.

başka
further

Do you have any further questions to ask? - Soracak başka sorunuz var mı?

Any further comment is redundant. - Daha başka yorum lüzumsuzdur.

başka
atypical
başka
to another
başka
any further
başka
noneot
başka kelimelerle açıklamak
paraphrase
başka bir
another
başka kelimelerle ifade etmek
reword
başka tarafa döndürmek
turn away
başka yöne çekmek
divert
başka bir yere göndermek
send away
başka hiç kimse
no one else
başka numara yönlendirmek
forward
başka numaraya yönlendirmek
(Bilgisayar) forward
başka bir deyişle
that is to say
başka bir deyişle
in other words

In other words, be very careful. - Başka bir deyişle çok dikkatli ol.

In other words, you should doubt common sense. - Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin.

başka birşekilde
in another way
başka birşey
anything else
başka dilden alınmış kelime
a loanword is a word borrowed from one language and incorporated into another
başka dilden alınmış kelime
loanword
başka dilden alınmış kelime
loan word
başka safhaya geçmek
move to another phase
başka yol yoktu
there was no other way
başka çözüm yolu
another solution
başka şehre gitmek
go to other city
başka ad
alias
başka alfabe ile yazmak
transliterate
başka alfabeyle yazma
transliteration
başka anlam vermek
explain away
başka başka
separately, one by one
başka başka
1. separately, one by one. 2. different
başka bir otel tavsiye eder misiniz
Can you recommend another hotel
başka bir tane
another

I don't like this shirt. Show me another. - Bu gömleği sevmiyorum. Bana başka bir tane göster.

Please show me another one. - Lütfen bana başka bir tane daha gösterin.

başka bir tane gösterin lütfen
Please show me another one
başka bir yere
somewhere else

We have to go somewhere else. - Başka bir yere gitmemiz gerekiyor.

Could you put this bag somewhere else? - Bu çantayı başka bir yere koyar mısın?

başka bir zaman
another time
başka bir çift denemek ister misiniz
Do you want to try on another pair
başka bir ülkede oturan mal sahibi
absentee
başka bir şey
another thing
başka bir şey yok
phr
başka biraz düzgün yer var mı
Do you have a more level spot
başka biri
another, someone else
başka biri
somebody else
başka biri
someone else; another person, another
başka birinin
somebody elses
başka biçim
variant
başka biçimde
other
başka biçimde
differently
başka biçimde anlatmak
retell
başka dilde yazmak
write or spell in the alphabet of another language
başka dilde yazmak
transliterate
başka dilden alınan sözcük
loan word
başka dilden alınan sözcük
word which is taken from another language
başka dilden alınmış kelime
borrowed word
başka dinden biri ile evlilik
marriage in which the husband and wife are of different religions or races
başka dinden biri ile evlilik
mixed marriage
başka dünyalar
other worlds
başka dünyalı
otherworldly
başka eve taşınma
flit
başka eve taşınmak
flit
başka eyaletten olan
out of state
başka gemiye aktarmak
transship
başka hastalığa karışan
intercurrent
başka hiç kimse
nobody else
başka iklime ait
exotic
başka ilgi çekici neler var
What other interesting things are there to see
başka işi yok mu?
Doesn't he have anything better to do?
başka kaba boşaltmak
pour off
başka kimse
nobody else

That's something nobody else does. - O başka kimsenin yapmadığı bir şey.

Nobody else is going to want it. - Başka kimse onu istemeyecek.

başka kimseyi konuşturmamak
monopolize the conversation
başka konuyla
otherwise
başka olmak
to differ from
başka organlara bulaşma
metastasis
başka renk kâğıt oynamak
renounce
başka renkleri var mı
Do you have it in any other colors
başka sözcüğün yerine geçen sözcük
substitute
başka tarafa yönlendirmek
redirect
başka tarafa çekmek
distract
başka tarafa çevirmek
avert
başka türlü
differently; otherwise
başka türlü
other

I thought it was a good book, but Jim thought otherwise. - Ben onun iyi bir kitap olduğunu düşünmüştüm fakat Jim başka türlü düşündü.

I tried to convince Tom otherwise. - Tom'u başka türlü ikna etmeye çalıştım.

başka türlü
else

Tom can't really do much else. - Tom gerçekten çok başka türlü yapamaz.

başka türlü göstermek
dissemble
başka yerde
otherwhere
başka yerde kalmak
stay away
başka yere
elsewhere

Take your business elsewhere. - İşini başka yere götür.

I can't find my notebook here; I must have put it elsewhere. - Dizüstü bilgisayarımı burada bulamıyorum; onu başka yere koymuş olmalıyım.

başka yere dikmek
transplant
başka yere götürmek
remove
başka yere yerleşmek
transmigrate
başka zaman
else
başka zamanda
otherwhile
başka çare olmamak
there is nothing (else) for it (but to do sth)
başka şekilde talimat verilmemişse
(Askeri) unless otherwise directed
başka şeyler arasında
(Hukuk) interalia
başka şirket hisselerine yatırım yapan şirket
mutual fund
bundan başka
furthermore
den başka
aside from
bundan başka
further
dikkati başka tarafa çekme
distraction
ilgisini başka tarafa çekme
diversion
bundan başka
additionally
bundan başka
moreover
etrafı başka devlet ya da devletlerle çevrili ülkeler
(Hukuk) enclaves
İş başka dostluk başka
Business is business
benden başka herkes
everyone but me
daha başka
else
-dan başka
From other
Güle başka isim verseler de yine gül
(Atasözü) A rose by another name would smell as sweet
bilgisayarı ile başka bir sistemi bozan kullanıcı
hacker
bir başka deyişle
In other words
iskambilde sinek işaretine verilen bir başka ad
another name given to the point of playing fly
iskambildeki karo rengine verilen bir başka ad
Playing another name given to the tile color
Allah bir dediğinden başka / gayri sözüne inanılmaz
(Konuşma Dili) He is a habitual liar
aklı başka yerde
a long way off
aktarmak (bir başka yere)
transpose to
akılını başka yere vermek
to let one's mind wander
belki başka zaman
Maybe next time
bir başka yöne yönelmek
canalise
bir devlet ülkesinin bir bölümünün tamamen başka bir devlet ülkesince çevrilmesi
(Hukuk) enclave
bu uçuş başka bir şehirde konaklama yapıyor mu
Does the flight make a layover in another city
bundan başka
no other
bundan başka
besides
bundan başka
at that
bundan başka
by the same token
bundan başka
other

Don't do anything other than this. - Bundan başka herhangi bir şey yapma.

Do you have this in other sizes? - Bundan başka boyutlarda var mı?

bundan başka
besides, furthermore, in addition, moreover
bundan başka
farther
bundan başka
besides; moreover
cıva ile bir başka madeni karıştırma
amalgamation
daha önemli başka bir iş yüzünden yapmamak
overslaugh
den başka
save
den başka
saving
den başka
all but
den başka
but the
dikkati başka yöne çekmek
draw a red herring across the path
dikkati başka yöne çekmek için söylenen söz
red herring
dikkatleri başka yöne çekmek
start a hare
dostluk başka, alışveriş başka
(Atasözü) Friendship is one thing, business is another
eyaletin başka eyaletler arasında kalan uzantısı
panhandle
gölge etme, başka ihsan istemem
Don't bother me; that's all I ask of you
hastalığı vücudun başka bir bölümüne taşıyan ilaç
revulsive
hastalığın başka bir hastalıkla karışması
complication
her biri başka bir hava çalmak
for everyone (in a group) to behave and think differently from everyone else (in that group); for everyone to have a different opinion
herkes başka bir hava çalıyor
(Konuşma Dili) Nobody is paying any attention to anybody else
içeri sığmayanların başka yerde toplanması
overflow meeting
kendini başka türlü göstermek
personate
kendini başka türlü tanıtma
personation
kuşsütünden başka her şey var
(Konuşma Dili) There's everything you can think of to eat
mürekkep kelimenin içine başka bir kelimenin sokulması
tmesis
o şu anda başka hatta görüşüyor
He's on another line now
olduğundan başka görünmek
masquerade
ruhun başka vücuda geçmesi
metempsychosis
ruhun başka vücutla yeniden dünyaya gelmesi
reincarnation
senden başka hiç kimse
no other than you
sigortaya başka birini daha katmak
reinsure
suç anında başka yerde olduğu iddiası
alibi
suç anında başka yerde olduğunu kanıtlamak
establish one's alibi
suç mahallinden başka yerde
alibi
tamamen başka
quite another
uzayda başka gemiye kenetlemek
dock
yakında başka bir otel var mı
Is there another hotel nearby
yeri başka olmak
(for someone) to be a very special friend, have a special place in one's heart, be one of one's most intimate friends: Rakım için Süheyla'nın yeri başka. Süheyla has a very special place in Rakım's heart
yerine başka bir şey koyarak iptal etme
supersession
üzerine başka resim yapmak
repaint
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение baska в Турецкий язык Турецкий язык словарь

başka
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner
başka
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
başka
"Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılır
başka
Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan
başka
Konu edilen, bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak başkası, başkaları biçiminde kullanılır
başka
Konu edilen, bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak başkası, başkaları biçiminde kullanılır: "Başkalarının otuz liraya yaptığı bir kostümü siz niye seksen liraya yapıyorsunuz?"- R. N. Güntekin. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılır
başka
Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar
Başka
özge
Başka
(Hukuk) MAADA
baska
Избранное