atmosphere

listen to the pronunciation of atmosphere
Английский Язык - Турецкий язык
{i} atmosfer

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Washington'daki atmosfer çok gergin oldu. - The atmosphere in Washington became very tense.

atmofer
havaküre
hava

Atmosferde ne kadar yüksekte seyahat edersen o kadar az hava vardır. - The higher in the atmosphere you travel, the less air there is.

Otelin ev gibi havası var. - The hotel has a homey atmosphere.

ortam

O geldiğinde ortam gerginleşti. - The atmosphere became strained when he came.

Jane'in söylediği ortamı daha az gerdi. - What Jane said made the atmosphere less tense.

çevre

Bu odada garip bir atmosfer ziyaretçiyi çevreliyor. - A strange atmosphere surrounds the visitor in this room.

gazyuvarı
(Askeri) ATMOSFER: Yeryüzünü çevreleyen hava. Ayrıca bakınız: "ionosphere; stratosphere; tropopause; troposphere"
{i} basınç birimi
havaş
havayuvarı
atmosphere for chatting
sohbet ortamı
inch
{f} yavaş yavaş hareket et
inch
uzunluk birimi (1 yard'ın 1/36'sına eşit olan bir uzunluk birimi. 1 inch tam olarak 1 metre'nin 1/39.37'ina eşittir)
inch
54 cm
inch
parmak
inch
(Diş Hekimliği) bir ayak ( kadem ) uzunluğun onikide biri, ingiliz uzunluk ölçüsü bir birimi;2.54cm
inch
barometredeki civayı bir pus yükseltecek hava basmcı
inch
inç,v.yavaş yavaş hareket et: n.inç
inch
(fiil) yavaş yavaş hareket ettirmek
inch
{i} inç, parmak, 2,54 cm
inch
(Askeri) İNÇ: Bir fitin on ikide birinden ibaret bir uzunluk ölçüsü; 2.54 santime tekabül eder. Yazıda rakamın üstüne (") işareti konarak gösterilir
inch
inch along yavaş yavaş hareket etmek
inch
bir kademlik uzunluğun on ikide 2
inch
yavaş yavaş hareket etmek
inch
inç 2,54 cm
upper atmosphere
(Fizik) yukarı atmosfer
carburizing atmosphere
karbonlayıcı atmosfer
controlled atmosphere
kontrollü atmosfer
deoxidizing atmosphere
oksitsizleyici atmosfer
earth's atmosphere
yeryüzü atmosferi
homogeneous atmosphere
homojen atmosfe
hydrogen atmosphere
hidrojen atmosferi
inch
güçlükle yol açmak
inch
güçlükle ilerlemek
inert atmosphere
nötr atmosfer
ionic atmosphere
iyonik atmosfer
lean atmosphere
zayıf atmosfer
protective atmosphere
koruyucu atmosfer
the earth's atmosphere
yeryüzü atmosferi
controlled atmosphere
(Tarım) Kontrollü atmosfer, denetimli atmosfer; sebze ve meyvelerin depolama ömrünü artırmak için oksijenin ve karbondioksitin kontrol edildiği depo içi atmosferi
earth atmosphere
yeryüzü atmosferi
endothermic atmosphere
endotermik atmosfer, ısıalan atmosfer
exothermic atmosphere
isisalan atmosfer
furnace atmosphere
fırın atmosferi
neutral atmosphere
nötr atmosfer, yansız atmosfer
Coupled Ocean Atmosphere Mesoscale Prediction System
(Askeri) Kuplajlı Okyanus Atmosferik Mezosferik Ölçekli Tahmin Sistemi
an atmosphere of peace
barış ortamı
an atmosphere of peace
huzur ortamı
artificial atmosphere
yapay atmosfer
atmospherically
atmosferik olarak
atmospherically
hava ile ilgili olarak
atmospherically
ortam ile ilgili olarak
conditioning atmosphere
kondisyonlama atmosferi
controlled atmosphere
denetimli atmosfer
controlled atmosphere
kontrol edilen atmosfer
controlled atmosphere storage
(Gıda) kontrollü atmosferde depolama
effective atmosphere
(Askeri) FİİLİ ATMOSFER, TESİRLİ ATMOSFER (HV.): Atmosferin, belirli bir işlem veya hareketi fiilen etkileyen ve dış sınırları yapılan işleme veya harekete göre değişen kısmı. (Örneğin; 250 mil irtifada yörüngedeki bir arz uydusu iyonosfer dahilinde kalır, fakat, bu irtifada hava partikülleri, yeterli sürtünme veya saptırmayı yaptıramayacak kadar az olduğu için, uydu fiili atmosfer dışında kabul edilir. Uzay araçları için fiili atmosfer ortalama 120 mil irtifada sona erer.) Bak. "mechanical border" ve "sensible atmosphere"
endothermic atmosphere
(Fizik) endotermik atmosfer
endothermic atmosphere
(Fizik) ısıalan atmosfer
endothermic base atmosphere
(Fizik) endotermik temelli atmosfer
endothermic base atmosphere
(Fizik) ısıalan atmosfer
homogeneous atmosphere
(Meteoroloji) homojen atmosfer
homogeneous atmosphere
(Meteoroloji) türdeş uçunyuvar
inch
(isim) inç, az miktar
inch
(İnşaat) inç = 25,4 mm
inch
{i} inç

Yaklaşık dört inç kanat genişliğine sahiptir. - It has a wingspan of about four inches.

O kadar korktular ki bir inç hareket edemediler. - They were so frightened that they couldn't move an inch.

ionic atmosphere
(Fizik) iyon bulutu
lean atmosphere
arık atmosfer
neutral atmosphere
nötür atmosfer
neutral atmosphere
yansız atmosfer
neutral atmosphere
nötr atmosfer
nitrogen atmosphere
azot atmosferi
oxidizing atmosphere
oksitleyici atmosfer
oxidizing atmosphere
(Askeri) oksitleme atmosferi
oxidizing atmosphere
yükseltgeyici atmosfer
oxidizing atmosphere
oksitlenme yapan gazlı çevre
oxygen deficient atmosphere
(Tıp) oksijenden yetersiz atmosfer
peaceful atmosphere
huzurlu ortam
prepared atmosphere
hazırlanmış atmosfer
reducing atmosphere
redükleyici atmosfer
reducing atmosphere
indirgeyici atmosfer
reducing atmosphere
kısıcı atmosfer
rich atmosphere
zengin atmosfer
rich atmosphere
varsıl atmosfer
sensible atmosphere
(Askeri) hissedilir atmosfer
sensible atmosphere
(Askeri) DUYULUR ATMOSFER, HİSSEDİLİR ATMOSFER: Atmosferin mevcudiyeti seçilen, yani mukavemet gösteren kesimi. Bak. "effective atmosphere"
standard atmosphere
(Askeri) STANDART ATMOSFER: Sıcaklığın 59°Fahrenheit (15° santigrat) basıncın inç kareye 14.2 libre (santimetre kareye 0.998 gram), rüzgar süratinin sıfır ve nemin %100 olduğu zaman meydana gelen atmosfer durumu
standard radio atmosphere
standart radyo atmosferi
technical atmosphere
teknik atmosfer
terrestrial atmosphere
(Meteoroloji) kara atmosferi
therapeutic atmosphere
(Pisikoloji, Ruhbilim) tedavi atmosferi
Английский Язык - Английский Язык
The gases surrounding the Earth or any astronomical body
The air in a particular place
A unit of measurement for pressure (symbol: atm)
The mood or feeling in a situation
inch
{n} the surrounding air and vapors
is the gaseous mass or envelope of air surrounding the Earth From ground-level up, the atmosphere is further subdivided into the troposphere, stratosphere, mesosphere, and the thermosphere
the envelope of gases surrounding any celestial body the weather or climate at some place; "the atmosphere was thick with fog"
The many layers of gases that surround a planet The Earth's atmosphere is composed of several layers of gases that separate our planet from space The major gases in the Earth's atmosphere are nitrogen and oxygen The air we breathe is part of the atmosphere
A planet's atmosphere is the layer of air or other gases around it. The shuttle Columbia will re-enter Earth's atmosphere tomorrow morning
One atmosphere is 14 7 pounds per square inch; standard atmospheric pressure at sea level on Earth
the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the air"
a particular environment or surrounding influence; "there was an atmosphere of excitement
The atmosphere of a place is the air that you breathe there. These gases pollute the atmosphere of towns and cities
- The envelope of air surrounding the earth Most weather events are confined to the troposphere, the lower 10 km of the atmosphere
1 A unit of pressure equal to 101,325 0 pascal (Pa) exactly, or 760 millimeters of mercury (mmHg) exactly 2 A unit of pressure equal to the force exerted on an area of surface at sea level by the weight of a vertical column of air in the atmosphere or approximately 14 7 pounds (force) per square inch (psi)
= 1 013 bars = 1 03 kg/cm^2 = 14 7 pounds per square inch, standard atmospheric pressure at sea level on Earth
the envelope of gases surrounding any celestial body
The pressure or weight of the air at the sea level, on a unit of surface, or about 14
Any surrounding or pervading influence or condition
The air surrounding the Earth, described as a series of shells or layers of different characteristics The atmosphere, composed mainly of nitrogen and oxygen with traces of carbon dioxide, water vapor, and other gases, acts as a buffer between Earth and the sun The layers, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the exosphere, vary around the globe and in response to seasonal changes
the 500 km thick layer of air surrounding the earth which supports the existence of all flora and fauna
{i} layer of gases surrounding the earth; layer of gases surrounding a planet; climate of a particular region; unit of air pressure (Physics); tone or mood of a place or thing
7 Ibs
to the sq
The envelope of air surrounding the Earth and bound to it by the Earth's gravitational attraction Studies of the chemical properties, dynamic motions, and physical processes of this system constitute the field of meteorology (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
the air surrounding and bound to the earth The mass of air held close to the earth by gravity The atmosphere is subdivided into four sections: the troposphere- from the earth's surface to an altitude of about 10 km; the stratosphere - from 10 km to 50 km; the mesosphere - from 50 km to 80 km; and the thermosphere- beyond 80 km
The gaseous or air portion of the physical environment that encircles a planet In the case of the earth, it is held more or less near the surface by the earth's gravitational attraction The divisions of the atmosphere include the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the ionosphere, and the exosphere
The whole mass of aëriform fluid surrounding the earth; applied also to the gaseous envelope of any celestial orb, or other body; as, the atmosphere of Mars
A supposed medium around various bodies; as, electrical atmosphere, a medium formerly supposed to surround electrical bodies
The gaseous fluid surrounding a planet The earth's atmosphere consists primarily of oxygen and nitrogen; however it is the water vapor content that is responsible for most of the weather
The layer of air that surrounds the Earth and is held there by the pull of the
a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air"; "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's headquarters"; "the place had an aura of romance"
The atmosphere of a place is the general impression that you get of it. There's still an atmosphere of great hostility and tension in the city
A standard unit of pressure representing the pressure exerted by a 29 92-in column of mercury at sea level at 45 degrees latitude and equal to 1000 g/cm2
the weather or climate at some place; "the atmosphere was thick with fog"
The layer of gas surrounding the earth or other planets The upper atmosphere is the region of Earth's atmosphere above the troposphere (which extends to about 20 km) Regions of the upper atmosphere are the stratosphere, mesosphere and thermosphere
The whole mass of air, or mixture of gases, surrounding the earth (Clark, 1985; Millar, 1994) Includes layers such as the troposhere (0 to ~6-18km from earth), stratosphere (~6-18km to ~50km from earth), mesosphere (~50km to ~80km from earth), and thermosphere (~80km+ from earth) Each layer is divided from the next by a region refered to as a pause, eg the tropopause divides the troposphere from the stratosphere See figure of the layers of the atmosphere below
The portion of air in any locality, or affected by a special physical or sanitary condition; as, the atmosphere of the room; a moist or noxious atmosphere
Any gaseous envelope or medium
The envelope of gas that surrounds a planet The Earth's atmosphere consists of nitrogen, oxygen, and small portions of other gases
the mass of air surrounding the Earth; "there was great heat as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the air" the envelope of gases surrounding any celestial body the weather or climate at some place; "the atmosphere was thick with fog" a particular environment or surrounding influence; "there was an atmosphere of excitement
a unit of pressure: the pressure that will support a column of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade
One atmosphere is 14 7 pounds per square inch (105 Newtons per square meter); the average atmospheric pressure at sea level on Earth
The envelope of gases surrounding the Earth and bound to it by the Earth's gravitational attraction
a particular environment or surrounding influence; "there was an atmosphere of excitement"
The mixture of gases surrounding the Earth The Earth's atmosphere consists of about 79 1% nitrogen (by volume), 20 9% oxygen, 0 036% carbon dioxide and trace amounts of other gases The atmosphere can be divided into a number of layers according to its mixing or chemical characteristics, generally determined by its thermal properties (temperature) The layer nearest the Earth is the troposphere, which reaches up to an altitude of about 8 km (about 5 miles) in the polar regions and up to 17 km (nearly 11 miles) above the equator The stratosphere, which reaches to an altitude of about 50 km (31 miles) lies atop the troposphere The mesosphere which extends up to 80-90 km is atop the stratosphere, and finally, the thermosphere, or ionosphere, gradually diminishes and forms a fuzzy border with outer space There is relatively little mixing of gases between layers
(also called mood): the emotional feelings inspired by a work The term is borrowed from meteorology to describe the dominant mood of a selection as it is created by diction, dialogue, setting, and description Often the opening scene in a play or novel establishes an atmosphere appropriate to the theme of the entire work The opening of Shakespeare's Hamlet creates a brooding atmosphere of unease Poe's The Fall of the House of Usher establishes an atmosphere of gloom and emotional decay The opening of Pynchon's The Crying of Lot 49 establishes a surreal atmosphere of confusion, and so on
= 1 013 bars = 1 03 kg/cm2 = 14 7 pounds per square inch, standard atmospheric pressure at sea level on Earth
A layer of gases surrounding a planet, moon, or star The Earth's atmosphere is 120 miles thick and is composed mainly of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and a few other trace gases
If a place or an event has atmosphere, it is interesting. The old harbour is still full of atmosphere and well worth visiting. = ambience. Gaseous envelope that surrounds the Earth. Near the surface it has a well-defined chemical composition (see air). In addition to gases, the atmosphere contains solid and liquid particles in suspension. Scientists divide the atmosphere into five main layers: in ascending order, the troposphere (surface to 6-8 mi, or 10-13 km); the stratosphere (4-11 mi, or 6-17 km, to about 30 mi, or 50 km); the mesosphere (31-50 mi, or 50-80 km); the thermosphere (50-300 mi, or 80-480 km); and the exosphere (from 300 mi and gradually dissipating). Most of the atmosphere consists of neutral atoms and molecules, but in the ionosphere a significant fraction is electrically charged. The ionosphere begins near the top of the stratosphere but is most distinct in the thermosphere. See also ozone layer
The envelope of air surrounding the earth and bound to it more or less permanently by virtue of the earth's gravitational attraction The system whose chemical properties, dynamic motions, and physical processes constitute the subject matter of meteorology Also, a unit of pressure See standard atmosphere
aerosphere
Modified atmosphere
Modified atmosphere is the practice of modifying the composition of the internal atmosphere of a package (commonly food packages, drugs, etc) in order to improve the shelf life
atmospheres
plural of atmosphere
atmospherically
In an atmospheric manner
atmospherically
from an atmospheric standpoint; (Physics) in atmospheres (units of air pressure)
atmospherically
In relation to the atmosphere
domestic atmosphere
homelike atmosphere
festive atmosphere
holiday atmosphere, merry atmosphere
poisoned the atmosphere
lowered the mood, ruined the happiness
standard atmosphere
a unit of pressure: the pressure that will support a column of mercury 760 mm high at sea level and 0 degrees centigrade
tense atmosphere
uncomfortable environment which full of pressure, tension in the room
true sea atmosphere
true air of the sea, genuine seaside ambience
upper atmosphere
The part of the atmosphere above the troposphere
warmed the atmosphere
cheered everyone up, caused a pleasant atmosphere
atmosphere
Избранное