anlamlılık

listen to the pronunciation of anlamlılık
Турецкий язык - Английский Язык
suggestiveness
meaningfulness
expressiveness
significance
pithiness
anlam
sense

I am nervous in a sense. - Ben bir anlamda asabiyim.

It doesn't make sense to me. - Bana göre bir anlamı yok.

anlam
meaning

The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago. - Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.

Everyone listened and was very happy, thinking this wedding was both original and meaningful. - Herkes dinledi ve çok mutluydu, düğünün özgün ve anlamlı olduğunu düşündüler.

anlamlılık düzeyi
level of significance
anlam
meaning, sense
anlam
{i} denotation
anlam
{i} inference
anlam
{i} content

Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt. - Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır.

anlam
drift
anlam
effect

Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking. - Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor.

anlam
construction
anlam
intention

You have to read between the lines to know the true intention of the author. - Yazarın gerçek niyetini bilmek için yazının gerçek anlamını bulmalısınız.

I don't understand what his intentions are. - Onun niyetlerinin ne olduğunu anlamıyorum.

anlam
sound

I tried to sound out his views. - Onun görüşlerini anlamaya çalıştım.

anlam
semantics

You're arguing semantics. - Anlambilim tartışıyorsunuz.

anlam
implication
anlam
point

I don't see your point. - Siz insanları anlamıyorum.

He seems to have missed the point. - Konuyu anlamamış gibi görünüyor.

anlam
rhyme or reason
anlam
{i} mean

What does this mark mean? - Bu işaret ne anlama geliyor?

Blog means web log. - Blog'un anlamı web günlüğüdür.

anlam
significance

Your thoughts are of no significance at all. - Düşüncelerinizin hiçbir anlamı yok.

anlam
meaning to
anlam
{i} import

To understand each other is important. - Birbirimizi anlamak önemlidir.

Believing in your heart is more important than understanding with your mind. - Kalbinden inanmak zihninle anlamaktan daha önemlidir.

anlam
{i} explanation

His explanation was too sketchy. I didn't understand it. - Açıklaması çok baştan savmaydı. Onu anlamadım.

Thanks for your explanation. It helps to understand the sentence correctly. - Açıklaman için teşekkürler. Bu, cümleyi doğru anlamaya yardımcı olur.

anlam
significancy
anlam
tenor
anlam
acceptation
anlam
signification
anlam
purview
anlam
hang

I don't understand why you hang out with her all the time. - Her zaman onunla niye takılıyorsun anlamıyorum.

I don't understand why you hang out with Tom so much. - Tom'la neden bu kadar çok takıldığını anlamıyorum.

anlam
strain
anlam
meaning, sense mana
anlam
purport
iki anlamlılık
equivocalness
iki anlamlılık
ambiguity
çift anlamlılık
doubleness
çok anlamlılık
polysemy
Турецкий язык - Турецкий язык
Anlamlı olma durumu
Anlam
meal
Anlam
fehva
Anlam
medlûl
Anlam
fevha
Anlam
deme
Anlam
valör
Anlam
mana

Bu kelimenin manası nedir? - Bu sözcüğün anlamı nedir?

Kelimelerin manası kontekste göre değişir. - Kelimelerin anlamı içeriğe göre değişir.

Anlam
medlül
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
anlam
Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör
anlamlılık
Eş anlamlı olma durumu, anlamdaşlık
iki anlamlılık
İkircil
iki anlamlılık
İki anlama gelme veya yorumlanabilme durumu
tek anlamlılık
Tek anlamlı olma durumu
yakın anlamlılık
Yakın anlamlı olma durumu
çok anlamlılık
Bir kelimenin birçok anlamlar bildirme niteliği
anlamlılık
Избранное