an essay or article in criticism of a literary work, a review

listen to the pronunciation of an essay or article in criticism of a literary work, a review
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an essay or article in criticism of a literary work, a review в Английский Язык Турецкий язык словарь

critique
kritik
critique
eleştiri yazısı
critique
(Askeri) TENKİT, KRİTİK: Kusur ve başarıları belirtmek üzere bir askeri tatbikat veya harekatın müzakere ve tenkidi
critique
{i} eleştiri

Onun eleştirisi tamamen uygunsuzdu. - Her critique was totally inappropriate.

Eleştirilere katlanmayacağım. - I won't abide critiques.

critique
travay
critique
{i} eleştiri, tenkit, kritik
Английский Язык - Английский Язык
critique
an essay or article in criticism of a literary work, a review

    Расстановка переносов

    an es·say or ar·ti·cle in cri·ti·cism of a lit·e·ra·ry work, a re·view

    Произношение

    Слово дня

    bilk
Избранное