an abstract or general idea inferred or derived from specific instances

listen to the pronunciation of an abstract or general idea inferred or derived from specific instances
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an abstract or general idea inferred or derived from specific instances в Английский Язык Турецкий язык словарь

concept
sayma
concept
genel kavram
concept
genel düşünce
conception
fikir

Yanlış fikirlerin yanlış sonuçlara götürdüğünü unutma. - Don't forget that wrong conceptions lead to wrong conclusions.

concept
kavram

Hiç dilsel görecelik kavramını duydun mu? - Have you ever heard of the concept of linguistic relativity?

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition of the concept of human rights.

concept
konsept

Konsept iyi, ancak uygulama berbat. - The concept is good, but the implementation is awful.

Tom'un gerçeklik konsepti yok. - Tom has no concept of reality.

concept
kavram mefhum anlayış görüş
concept
{i} hayal etme
concept
telakki
concept
(isim) fikir, görüş, kavram, mefhum, tasavvur, hayal etme
concept
{i} tasavvur
concept
{i} görüş, fikir
concept
düşünce
concept
(Tıp) kavram, fikir,g örüş, telakki
concept
{i} kavram, mefhum
concept
(Askeri) KAVRAM: Bir şeyin nasıl yapılabileceğini veya nasıl başarılabileceğini ifade eden, kabul edilen bir usule yol açabilen bir fikrin tasarımı veya ifadesi
conception
(isim) kavrama, fikir, gebe kalma
conception
anlayış,kavrayış
Английский Язык - Английский Язык
concept
conception
construct
an abstract or general idea inferred or derived from specific instances

  Расстановка переносов

  an ab·stract or gen·er·al I·de·a in·ferred or de·rived from spe·cif·ic instances

  Турецкое произношение

  ın äbsträkt ır cenrıl aydiı înfırd ır dırayvd fırm spısîfîk înstınsız

  Произношение

  /ən abˈstrakt ər ˈʤenrəl īˈdēə ənˈfərd ər dərˈīvd fərm spəˈsəfək ˈənstənsəz/ /ən æbˈstrækt ɜr ˈʤɛnrəl aɪˈdiːə ɪnˈfɜrd ɜr dɜrˈaɪvd fɜrm spəˈsɪfɪk ˈɪnstənsəz/

  Слово дня

  publican
Избранное