air defense

listen to the pronunciation of air defense
Английский Язык - Турецкий язык
tenek savunması
Hava savunma
hava savunması
air defense artillery
(Askeri) hava savunma topçusu
air defense artillery
(Askeri) Uçaksavar topçusu
air defense artillery command post
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU KOMUTA YERİ: Bak. "Army Air Defense Combat Post". AIR DEFENSE ARTILLERY CONDITION OF READINESS: HAVA SAVUNMA TOPÇUSU HAZIRLIK DURUMU: Yayılmış bir hava savunma topçu birliğinin muharebe hazırlık derecesi. Hazırlık dereceleri şu şekilde gösterilir: Silah başı durumu (Battle Stations) - taarruz çok yakındır, veya ilerlemektedir. Bekleme durumu (standby) - taarruz muhtemeldir, fakat hayati bölge tehdit altında değildir. Emniyet durumu (secure) - taarruz muhtemel veya yakın değildir; asgari hazırlık durumu
air defense artillery controller
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU KONTROLÖRÜ: Bölge kontrol merkezinde bulunan bir hava savunma subayı. Kara ordusu hava savunma komutanına bölge kontrol merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi verir
air defense artillery defended area
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İLE SAVUNULAN BÖLGE: Dost tayyarelerin, belirtilen bazı durumlar dışında girmeleri yasaklanmış bir hava savunma bölgesi. Ayrıca bakınız: "Air defense artillery prohibited area", "air defense restricted area" ve "restricted area (air) "
air defense artillery inner zone
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İÇ BÖLGESİ: Bak. "air defense restricted area"
air defense artillery intelligence service
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İSTİHBARAT HİZMETİ: Hava savunma topçu birliklerini; düşman tayyarelerinin taarruzu, veya dost tayyarelerin yaklaşmasından haberdar etmek üzere, hava faaliyetleri hakkında doğru bilgi elde edecek şekilde kurulmuş, teçhiz edilmiş ve eğitilmiş bir hizmet
air defense artillery neutralization
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSUNUN BASKI ALTINDA TUTULMASI: Hava savunma topçu birliklerinin direkt olarak veya elektronik karşı tedbirlerle imhası veya tesirlerinin azaltılması
air defense artillery officer
(Askeri) hava savunma topçu subayı
air defense artillery operations detachment
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU HAREKAT MÜFREZESİ: Kara Ordusu Hava Savunma Komuta yerini çalıştırmak üzere kurulmuş bir Kara Ordusu hava savunma topçu birliği
air defense artillery operations officer
(Askeri) HAVA SAVUNMA HAREKAT SUBAYI: Bir hava savunma düzeninde faaliyette bulunan bütün hava savunma topçu birlikleri komutanının temsilcisi. Kara Ordusu Hava Savunma Komuta yerindeki bütün hava savunma faaliyetlerine nezaret eder
air defense artillery prohibited area
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU YASAK BÖLGESİ: Dost tayyarelerin, her türlü şartlar altında, girmeleri yasaklanmış hava sahası. Ayrıca bakınız: "air defense artillery defended area" ve "air defense restricted area". AIR DEFENSE ARTILLERY WEAPONS CONTROL STATUS: HAVA SAVUNMA TOPÇUSU, ATEŞ KONTROL DURUMLARI: Bak. "air defense artillery action status"
air defense battle zone
(Askeri) HAVA SAVUNMA MUHAREBE BÖLGESİ: Üst karargahlar tarafından belirtilen kriterlere göre, dost olarak tanımlanmayan hedeflerin birlik komutanı tarafından ateş açılıp imha edileceği, belirli bir mesafe ve yüksekliğe kadar uzanan, bir hava savunma ateş birliği veya savunulan bölgeyi çevreleyen hava sahası
air defense command
(Askeri) HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI: A. B. D. hava kuvvetlerinin büyük bir tali kısmı. Bu komutanlığın ana görevi, ABD nin, düşman hava taarruzlarına karşı korunmasıdır
air defense commander
(Askeri) HAVA SAVUNMA KOMUTANI: Belirli bir sahanın hava savunmasından sorumlu olan ve buna uygun bir şekilde atanmış komutan
air defense commander; area damage control
(Askeri) hava savunma komutanı; arazi hasar kontrolü
air defense control
(Askeri) HAVA SAVUNMA KONTROLÜ: Aktif hava savunmasına. katılan bütün unsurların kara veya gemiden idaresi
air defense control center
(Askeri) HAVA SAVUNMA KONTROL MERKEZİ: Belirli bir hava sorumluluk sahasına ait tüm uçak, uçaksavar harekatı, hava savunma topçusu, güdümlü füzeler ve hava uyarı görevlerinin denetlendiği ve koordine edildiği başlıca bilgi, muhabere ve harekat merkezi. Ayrıca bakınız: "combat information center"
air defense controller
(Askeri) HAVA SAVUNMA KONTROLÖRÜ: Hava savunmasında kullanılan hava araçlarının telsiz, radar ve diğer vasıtalarla özel surette kontrolü sorumluluğu verilmiş şahıs
air defense emergency; assign digit editing
(Askeri) hava savunma acil durum; rakam düzeltme tahsisi; tümen istihkamcı yardımcısı
air defense force
(Askeri) HAVA SAVUNMA KUVVETİ: Düşmanın herhangi bir hava taarruzuna karşı belirli bir komutanlık veya bölgede hava savunması işlerinde kullanılan şahısların teşkil ettiği kuvvet
air defense grid
(Askeri) HAVA SAVUNMA GRİD SİSTEMİ: Enlem ve boylam derecelerine dayanan ve dünyayı 80° kuzey enleminden 80° güney enlemine kadar kaplayan grid sistemi. Bu sistem, uçuş halindeki hava araçlarının bulundukları yer hakkında bilgi vermeyi kolaylaştırmak için kullanılır
air defense identification zone
(Askeri) hava savunma tanıtma bölgesi
air defense operations center
(Askeri) hava savunma harekat merkezi
air defense operations team
(Askeri) HAVA SAVUNMA HAREKAT TİMİ: Belirli müttefik hava savunma kontrol ve uyarı birliklerine/unsurlarına tahsis edilmiş Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri yer personelinin bir timi
air defense plan; automated data process(ing)
(Askeri) hava savunma planı; otomatik bilgi işlem (OBİ)
air defense readiness
(Askeri) HAVA SAVUNMA HAZIRLIK DURUMU: Hava savunma kuvvetlerinin kısa bir süre için normal hazırlık durumunun üzerinde bir hazırlık durumunda olmalarını gerektiren harekat durumu
air defense region
(Askeri) HAVA SAVUNMA BÖLGESİ: Hava savunma sahasının coğrafi bir bölgesi
air defense restricted area
(Askeri) YASAKLANMIŞ HAVA SAVUNMA BÖLGESİ: Dost kuvvetlerin birbirine müdahalesini önlemek veya bu müdahaleyi asgari hadde indirmek maksadıyla alınmış sınırlayıcı özel tedbirlerin uygulandığı bir hava sahası. Ayrıca bakınız: "air defense artillery defended area", "air defense artillery prohibited area"
air defense section; amphibian discharge site
(Askeri) hava savunma kısmı; amfibi yük boşaltım bölgesi
air defense sector
(Askeri) HAVA SAVUNMA MINTIKASI: Bir hava savunma kesiminin coğrafi bakımından tali bir bölümü
air defense ship
(Askeri) HAVA SAVUNMA GEMİSİ: Hava savunma sorumluluğu verilmek üzere hazırlanmış veya görevlendirilmiş gemi
air defense suppression
(Askeri) HAVA SAVUNMASININ BASKI ALTINA ALINMASI: Taarruz halindeki dost hava kuvvetlerinin hedefe etkili bir şekilde saldırabilmesi için düşman hava savunma sistemlerine ait sabit ve seyyar unsurların etkisinin azaltılması
air defense warning conditions
(Askeri) HAVA SAVUNMA İKAZ DURUMLARI: Aşağıdaki renklerle belirtilen hava akını yapılma ihtimali. Burada bahsedilen hava savunma bölgesi/mıntıkası kullanım şekline göre seyir halindeki ve/veya ileri bölgelere intikal etmiş kuvvet ve birlikleri içine alabilir
air defense warning net
(Askeri) HAVA SAVUNMA İKAZ ÇEVİRİMİ: Hava taarruzlarının haber verilmesini temin eden bir muhabere sistemi
air defense warning white
(Askeri) BEYAZ HAVA SAVUNMA İKAZI: Düşman uçak ve/veya füzelerinin taarruz ihtimali yoktur. Kırmızı veya sarı hava savunma uyarısından önce yada sonra ilan edilebilir. Başlangıçta bir hava savunma acil durumu ilan edilmesi hava trafiği kontrol güvenliği açısından otomatikman sarı veya kırmızı hava savunma durumunun ilanı anlamına gelir
air defence
tenek savunması
Army Air and Missile Defense Command
(Askeri) Kara Kuvvetleri Hava ve Füze Savunma Komutanlığı
Integrated Air Defense System
(Askeri) Birleştirilmiş (Entegre) Hava Savunma Sistemi
Joint Tactical Air Defense System (Army); Joint Tactical Display System
(Askeri) Müşterek Taktik Hava Savunma Sistemi (Kara Kuvvetleri); Müşterek Taktik Görüntü Sistemi
North American Aerospace Defense Command (NORAD ) Air Center; North Atlantic Cou
(Askeri) Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) Hava Merkezi; Kuzey Atlantik Konseyi (NATO)
Tactical Air Defense System; target acquisition system and designation sight
(Askeri) Taktik Hava Savunma Sistemi; hedeft tespit sistemi ve işaretleme nişangahı
active air defense
(Askeri) ETKİN HAVA SAVUNMASI (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKA SAVUNMA KURULU): Bir düşman hava taarruzunun etkisini yok etmek veya azaltmak amacıyla düşman uçağının veya roketinin imha edilmesi için girişilen doğrudan savunma hareketi. Bu, uçakların, önleme füzelerinin, hava savunma topçusunun, elektronik karşı önlemlerinin ve mukabil-karşı önlemlerinin ve hava savunma silahı olmayan silahların hava savunma rolünde kullanılması gibi önlemleri kapsar. Ayrıca bakınız: " air defense
air base ground defense
(Askeri) hava üssü kara savunması
air defence
(Askeri) (NATO) HAVA SAVUNMASI: Düşman hava taarruzunun etkisini ortadan kaldırmak veya azaltmak için alınan tüm önlemler. bkz: "active air defence, passive air defence"
area air defense commander
(Askeri) BÖLGE HAVA SAVUNMA KOMUTANI: Denizaşırı bir birleşik komutanlık, ast birleşik komutanlık ve müşterek görev kuvveti içinde, komutan hava savunmasının bütün sorumluluğunu tek bir komutana verecektir. Normal olarak, bu Hava Kuvvetleri kısım komutanı olacaktır. Dahil edilen diğer sınıfların temsil edilmesi, hava savunma komutanının karargahındaki bölgede uygun olan şekilde sağlanacaktır
area air defense commander
(Askeri) hava savunma bölge komutanı
area air defense control center
(Askeri) BÖLGE HAVA SAVUNMA KONTROL MERKEZİ: Aktif bir hava savunma bölgesinde, bütün hava araçlarıyla hava savunma topçu ve haber verme ve ikaz faaliyetlerini koordine eden ve karada üslenen, başlıca müşterek hava savunma merkezi
area air defense plan
(Askeri) hava savunma bölge planı
army air defense command
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI: Bir karargah bataryası ile iki veya daha çok hava savunma topçu tugayından oluşan bir komutanlık. (1) Kara ordusunun tekmil hava savunma kuvvetlerine komuta etmek üzere, ABD Kara Kuvvetleri tarafından tesis edilmiş bir komutanlık, (2) ABD harekat alanı Kara Ordusunun, ordular grubuna muadil ve mevcut harekat icaplarına göre tesis edilmiş büyük bir ast komutanlığı
army air defense command post
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA KOMUTA YERİ: Bir kara kuvvetleri hava savunma komutanının taktik karargahı
army air defense region
(Askeri) KARA KUVVETLERİ HAVA SAVUNMA BÖLGESİ: ABD Anayurdu'nda bir kara ordusu hava savunmasına isabet eden coğrafi tali bölüm
direct air defense
(Askeri) DİREKT HAVA SAVUNMASI: Dağılma, kamuflaj, karartma ve düşman hava taarruzlarının tesirini azaltan diğer savunma tedbirlerine ilave olarak, ilgili istihbarat servisleri vasıtasıyla elde edilen bilgilere göre hareket eden avcı uçakları, hava savunma topçusu ve güdümlü füzelerle sağlanan savunma. Bak. "indirect air defense"
general air defense
(Askeri) GENEL HAVA SAVUNMASI: Geniş bir bölgeyi havadan yapılacak hücumlara karşı korumak üzere alınmış bulunan hava savunma tedbirlerinin koordineli olarak tatbiki
high to medium altitude air defense
(Askeri) yüksek/orta irtifa hava savunması
indirect air defense
(Askeri) ENDİREKT HAVA SAVUNMASI: Dost uçakların düşmanın uçak fabrikaları ile ikmal tesislerine ve yerdeki düşman uçaklarına karşı harekatta bulunması suretiyle yapılan endirekt savunma. Bak. "direct air def ense"
joint air defense operations
(Askeri) müşterek hava savunma harekatları
joint integrated air defense system
(Askeri) müşterek birleştirilmiş hava savunma sistemi
joint theater air and missile defense
(Askeri) müşterek harekat sahası hava ve füze savunması
local air defense
(Askeri) MAHALLİ HAVA SAVUNMASI, MEVZİİ HAVA SAVUNMASI: Hava taarruzlarına karşı belirli bir bölgenin veya tek bir hedefin savunulması. Bu savunma; o bölgedeki hava araçlarını ve bütün askeri ve sivil savunma teşkilatını içine alır
low altitude air defense system
(Askeri) alçak irtifa hava savunma sistemi
passive air defense
(Askeri) pasif hava savunması
regional air defense commander
(Askeri) bölgesel hava savunma komutanı
sector air defense commander
(Askeri) bölge hava savunma komutanı
Английский Язык - Английский Язык
defensive measures designed to destroy attacking enemy aircraft or missiles or to nullify their effectiveness
system of defense against attacks (aircraft, missiles, etc.) which come from the air
active air defense
air defense by the use aircraft or missiles or artillery or electronic countermeasures
air defence
system of defense against attacks (aircraft, missiles, etc.) which come from the air
passive air defense
air defense by the use of deception or dispersion or protective construction
air defense

  Расстановка переносов

  A·ir de·fense

  Турецкое произношение

  er dîfens

  Произношение

  /ˈer dəˈfens/ /ˈɛr dɪˈfɛns/

  Слово дня

  subserve
Избранное