çıkan

listen to the pronunciation of çıkan
Турецкий язык - Английский Язык
subtrahend
resultant
going out, outgoing; subtrahend
rising
outgoing
output
emergent
going out
emerging from
risinq
çıkan şey
emanation
çıkan şey
ejection
çürüğe çıkan kimse
reject
çık
drop out of
sahip çıkan
proprietary
sonucunda ortaya çıkan
resultant 
çık
(Bilgisayar) escape

Her name often escapes me. - Onun adı sık sık hatırımdan çıkıyor.

They wanted to escape on vacation. - Tatile çıkmak istediler.

çık
(Bilgisayar) break

What would you do if war were to break out? - Savaş çıksa ne yaparsın?

I left home without having breakfast yesterday. - Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım.

çık
{f} exited

Dan exited the train station at seven thirty. - Dan 7.30'da tren istasyonundan çıktı.

Sami exited the underground parking lot. - Sami yeraltı otoparkından çıktı.

çık
gone forth
çık
went forth
çık
go out

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

I can't go out because I have a lot of homework. - Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var.

çık
move up
çık
{f} exit

Please use this exit when there is a fire. - Bir yangın olduğunda, lütfen bu çıkışı kullanın.

Where is the emergency exit? - Acil çıkış kapısı nerede?

çık
go forth
çık
emerge

Russia had emerged as a second superpower. - Rusya ikinci bir süper güç olarak ortaya çıkmıştı.

Emergency exits must be kept free of blockages for public safety. - Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır.

çık
got out

The argument quickly got out of control. - Tartışma hızla kontrolden çıktı.

Tom got out of prison after 30 years. - Tom otuz yıldan sonra hapishaneden çıktı.

çık
took off for
çık
get out

They'll get out of class in forty minutes. - Kırk dakika içerisinde sınıftan çıkacaklar.

By the time you get out of prison, she'll have been married. - Sen hapishaneden çıkıncaya kadar o evlenmiş olacak.

çık
take off for
çık
taken off for
çık
emanate
genizden çıkan ses
twang
göğüsten çıkan ses
the sound from the chest
kendisinden iyi kalay çıkan maden
tin from the mines themselves well
akşam çıkan
vespertine
alaca karanlıkta çıkan
crepuscular
arka çıkan
sponsorial
arka çıkan kimse
push
arka çıkan kimse
backer
arka çıkan kimse
supporter
arka çıkan kimse
sponsor
aynı kuluçkadan çıkan yavruların tümü
covey
açığa çıkan şey
disclosure
ağızdan çıkan buhar
breath
ağızından çıkanı/çıkan sözü kulağı duymamak/işitmemek
not to realize what one is saying, to (get angry and) explode
aşırı sahip çıkan
over protective
baskın çıkan
surpassing
bir kuluçkada çıkan yavrular
brood
cepten çıkan
out of pocket
denizden çıkan
sea-born
dilin ön dişlere değmesiyle çıkan
dentilingual
duman izi (uçaktan çıkan)
(İnşaat) contrail
en son çıkan şey
latest
geceleri çıkan solucan
nightcrawler
geleneklere karşı çıkan kimse
iconoclast
gemiye çıkan gümrükçü
tidewaiter
genizden çıkan ses gibi
twangily
geziye çıkan kimse
tripper
göğüsten çıkan en pes nota
chest note
göğüsten çıkan en pes sesler
chest register
gırtlaktan çıkan
glottal
haftada iki kez çıkan yayın
semiweekly
hasattan sonra çıkan otlar
aftermath
hayatın güzelliklerine karşı çıkan felsefeci
cynic
her yıl ortaya çıkan şey
hardy annual
horoz yumurtasından çıkan yılan
cockatrice
iki ayda bir çıkan dergi
bimonthly
iki haftada bir çıkan dergi
fortnightly
ikinci defa çıkan ot
rowen
inanç öğretilerinden çıkan
dogmatic
inip çıkan
undulant
inip çıkan
fluctuating
inip çıkan
swinging
inip çıkan
yo yo
karşı çıkan
antagonist
karşı çıkan kişi
deprecator
kayaların arasından çıkan bitki
rock plant
kazançlı çıkan kimse
gainer
kişilik çözünmesi sonucu çıkan savunma mekanizması
dissociation
kontrolden çıkan at
bolter
kuluçkadan bir defada çıkan civcivler
clutch
kutudan çıkan yaylı kukla
Jack in the box
küçük rollere çıkan aktör
utility man
medyumdan çıkan sihirli ruh
ectoplasm
merkezden çıkan yol
radial route
nefes sürtünmesi ile çıkan
(harf) spirant
nefes sürtünmesi ile çıkan sessiz harf
spirant
onbeş günde bir çıkan dergi
semimonthly
printırden çıkan veri
printout
rahiplerin siyasete karışmasına karşı çıkan
anticlerical
sahip çıkan
protective
sahip çıkan
making a claim to
sahip çıkan
possessive

You're very possessive, aren't you? - Sen çok sahip çıkansın, değil mi?

I think Tom is possessive. - Sanırım Tom sahip çıkan.

ses titreşimi ile çıkan
sympathetic
seçim gezisine çıkan politikacı
barnstormer
sonuç olarak çıkan
resultant
suyun yüzüne çıkan
(Botanik, Bitkibilim) emersed
tohumdan ilk çıkan yaprak
seed leaf
tohumdan çıkan ilk yaprak
cotyledon
turneye çıkan oyuncu
barnstormer
uzun yürüyüşe çıkan kimse
hiker
vaftize karşı çıkan kimse
anabaptist
vaftize karşı çıkan mezhep
anabaptism
yazıcıdan çıkan veri
printout
yeni çıkan
new fledged
yeniden çıkan
resurgent
yumurtadan çıkan hayvanlar
hatching
zina davasına çıkan sevgili
co respondent
çevreye bağlı nedenlerle ortaya çıkan sağlık risk değerlendirmesi
(Askeri) environmental health risk assessment
çeyrek finale çıkan takım
quarterfinalist
çocukluktan çıkan
juvenescent
çık
exeunt
çık
quit

Tom couldn't quite make out what the sign said. - Tom işaretin ne anlama geldiğini tam olarak çıkaramadı.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

üç ayda bir çıkan dergi
quarterly
şiddetle karşı çıkan
damning
Турецкий язык - Турецкий язык
Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı
çıkan
Избранное