excuse, apology, pardon " mazeret; defect, impediment

listen to the pronunciation of excuse, apology, pardon " mazeret; defect, impediment
excuse, apology, pardon " mazeret; defect, impediment
Favoriten